Vectơ $overrightarrow u $ được call là vectơchỉ phương của đường thẳng $Delta $ giả dụ $overrightarrow ue overrightarrow 0 $ với giá của $overrightarrow u $ tuy vậy song hoặc trùng với$Delta $.

Bạn đang xem: 1 đường thẳng có bao nhiêu vecto pháp tuyến

Đang xem: Vecto pháp đường là gì

Nhận xét

-Nếu $overrightarrowu $ là 1 vectơ chỉ phương của mặt đường thẳng$Delta $thì $koverrightarrow u left( ke 0ight)$ cũng là 1 vectơ chỉ phương của$Delta $. Vì vậy một con đường thẳng gồm vô số vectơchỉ phương.

-Một con đường thẳng hoàn toàn được khẳng định nếu biết một điểm cùng một vectơ chỉphương của đường thẳng đó.

2. Phương trình thông số của đường thẳng

Định nghĩa

Trong khía cạnh phẳng Oxy mang đến đường thẳng$Delta $đi quađiểm $M_0left( x_0;y_0ight)$ và nhận $overrightarrow u =left( u_1;u_2ight)$ làm cho vectơ chỉ phương. Với mỗi điểm M(x ; y)bất kì trong phương diện phẳng, ta gồm $overrightarrow MM_0 = left( x -x_0;y – y_0ight)$. Khi đó $M in Delta Leftrightarrowoverrightarrow MM_0 $ thuộc phương cùng với $overrightarrow uLeftrightarrow overrightarrow MM_0 = toverrightarrow u $.

$ Leftrightarrow left{ eginarray*20l x – x_0 = tu_1 y – y_0 = tu_2 endarrayight. Leftrightarrow left{ eginarray*20l x = x_0 + tu_1 y = y_0 + tu_2 endarrayight.left( 1ight)$

Hệ phương trình (1) được gọi là phương trình thông số của mặt đường thẳng$Delta $,trong đó ttham số.

Xem thêm: Cách Phân Biệt Chất Điện Li Mạnh Và Yếu, Phân Biệt Chất Điện Li Mạnh Và Yếu

Cho tmột giá chỉ trị rõ ràng thì ta xác định được một điểm trên đường thẳng$Delta $.

*
*
*
*
*
*

7. Bí quyết tính khoảng cách từ một điểm đến chọn lựa một mặt đường thẳng

Trong khía cạnh phẳng Oxy mang đến đường thẳng$Delta $cóphương trình ax + by + c = 0 cùng điểm$M_0left( x_0;y_0ight)$. Khoảng cách từ điểm $M_0$ mang đến đường thẳng $Delta $, kí hiệu là $dleft( M_0,Delta ight)$), được tính bởicông thức sau:

$dleft( M_0,Delta ight) = frac ax_0 + by_0 + cightsqrt a^2 + b^2 $