Making Orange County a safe, healthy, & fulfilling place khổng lồ live, work, & play, today & for generations lớn come, by providing outstanding, cost-effective regional public services.

Bạn đang xem: Chuyên đề quy nạp toán học


This browser is no longer supported và some key features will not work. We strongly recommend using Edge, Chrome 70+, Safari 5.x+ và Firefox 5.x+.


Vì sự tiện lợi của tín đồ sử dụng, trang mạng này của Quận Cam sử dụng thương mại & dịch vụ thông dịch miễn phí của Google. Một khi bấm vào nút “Tôi chấp nhận” (I accept), có nghĩa là quý vị gật đầu đồng ý những trang của trang mạng này đổi thay những ngôn ngữ chưa hẳn là giờ Anh. Quận Cam vẫn tận dụng mọi nỗ lực để đảm bảo an toàn sự đúng đắn của việc thông dịch. Mặc dù nhiên, không có việc phiên dịch về năng lượng điện tử và auto nào chủ yếu xác. Chẳng hạn như, thông dịch chưa phải là những cụm từ nhạy cảm cảm cùng không thể hoàn toàn chuyển để câu văn một giải pháp đúng nghĩa. Tiếp tế đó, quý vị rất có thể tìm thấy sự khác hoàn toàn liên quan lại đến ngôn từ địa phương cùng tính cách đặc điểm của nó. Cung cấp đó quý vị bắt buộc thông dịch các biểu đồ dùng với bản văn, những hồ sơ thuộc nhiều loại PDF tệp tin và đầy đủ áp dụng đặc biệt trên trang mạng này. Quận Cam không chịu đựng trách nhiệm bất cứ những gì phiên dịch được cung cấp từ Google. Nguyên bản của trang mạng này được cung cấp bằng Anh ngữ. Nếu bao gồm sự biệt lập giưa văn bản bằng Anh ngữ và bản dịch, phiên bản Anh ngữ đã là văn bản tất yếu. Khi nhấn vào nút “Tôi chấp nhận” quý vị đồng ý là ngẫu nhiên những sự khác hoàn toàn hay những biệt lập qua sự thông dịch sẽ không tồn tại tính bí quyết ràng buộc và sẽ không có bất kỳ một hậu quả pháp luật nào. Quận Cam không thể đảm bảo sự chính xác của vấn đề thay đổi bạn dạng văn và sẽ không còn chịu bất cứ một trách nhiệm nào hoàn toàn có thể gây ra vày việc sử dụng hạy dựa vào bản phiên dịch cung ứng bởi Google. Khi nhận “Tôi đồng ý” tức là quý vị đã đồng ý từ bỏ tất cả những thiệt hại có thể xảy ra so với Quận Cam vì việc dựa vào sự thông dịch cung ứng bởi Google.


Para la conveniencia de los usuarios, este sitio website del Condado de Orange usa el servicio gratuito de traducción de idiomas de Google. Al hacer clic en el botón “Acepto”, usted acepta que las páginas de este sitio web pasarán a estar en otros idiomas distintos al inglés. El Condado de Orange ha hecho el máximo esfuerzo para asegurar la precisión de la traducción. Sin embargo, no hay traducción automática o por computación que sea perfecta. Por ejemplo, la traducción no es sensible al contexto y no puede traducir totalmente el texto en todo su significado. Además, es posible que encuentre diferencias asociadas a dialectos o preferencias regionales. Además, no puede traducir gráficos bé texto, archivos PDF o aplicaciones especiales en este sitio web. El Condado de Orange no es responsable de la traducción proporcionada por Google. La versión original de este sitio web está disponible en inglés. Ham existe alguna discrepancia entre la versión en inglés de este sitio website y la versión traducida, la versión en inglés tendrá preferencia. Al hacer clic en "Acepto", está de acuerdo en que cualquier discrepancia en la traducción no será vinculante ni tendrán ningún efecto legal. El Condado de Orange no puede garantizar la exactitud del texto convertido y no asume ninguna responsabilidad que pueda surgir por usar o confiar en la traducción proporcionada por Google. Al hacer clic en "Acepto" significa que está de acuerdo en renunciar a cualquier pérdida que pueda ser causada al Condado de Orange por basarse en la traducción proporcionada por Google.

Xem thêm: Khoảng Cách Tính Khoảng Cách Từ 1 Điểm Đến 1 Đường Thẳng, Khoảng Cách Từ 1 Điểm Đến Đường Thẳng Trong Oxyz


사용자들의 편의를 위하여 저희 오렌지 카운티 웹사이트는 Google 무료 언어번역 서비스를 이용합니다. "동의합니다" 버튼을 클릭하면 귀하는 이 웹사이트 페이지가 영어가 아닌 언어로 바뀌는 것을 받아들이는 것입니다. 오렌지 카운티는 정확한 번역이 되도록 하기 위해 모든 노력을 기울였습니다. 그러나 컴퓨터 번역이나 자동 번역이 완벽하지는 않습니다. 예를 들자면, 번역은 맥락을 감지하지 못하며 글자의 의미를 완전하게 번역할 수는 없습니다. 나아가서, 지역의 방언이나 그곳에서 자주 쓰이는 말과 관련하여 차이를 볼 수 있을 것입니다. 또한 이 웹사이트에서 귀하는 문자가 포함된 그래픽, PDF 파일, 특수 어플리케이션을 번역할 수 없습니다. 오렌지 카운티는 Google이 제공하는 번역에 대해 책임지지 않습니다. 이 웹사이트의 원본 버전은 영어로 된 것입니다. 이 웹사이트의 영어 버전과 번역된 버전 사이에 차이가 있다면 영어 버전이 우선합니다. "동의합니다"에 클릭함으로써 귀하는 번역의 불일치는 구속력이 없으며 법적 효력이 없음에 동의하게 되는 것입니다. 오렌지 카운티는 변환된 문자의 정확성을 보증하지 않으며, Google이 제공하는 번역을 이용하거나 의존함으로 인하여 발생할 수 있는 어떠한 책임도 지지 않습니다. "동의합니다"에 클릭하는 것은 귀하가 Google이 제공하는 번역에 의존함으로 인하여 오렌지 카운티에서 발생할 수 있는 모든 손실을 포기하는데 동의한다는 의미입니다.


為方便用戶,本奧蘭治縣網站使用免費Google語言翻譯服務。點擊“我接受”按鈕,即表示您接受本網站的頁面變為非英語語言。奧蘭治縣已盡一切努力確保翻譯的準確性。然而,沒有完美的電腦翻譯或自動翻譯。例如,翻譯對上下文不敏感,無法將文本完全翻譯成其含義。此外,您可能會發現與地區方言或偏好相關的差異。此外,您不能在本網站上翻譯帶有文本、PDF 文件和特殊應用程序的圖形。奧蘭治縣不對 Google 提供的翻譯負責。本網站的原始版本提供英文版本。如果本網站的英文版本與翻譯版本有任何差異,以英文版本為準。點擊“我接受”,即表示您同意翻譯中的任何差異或差異不具有約束力且不具有法律效力。奧蘭治縣無法保證轉換後文本的準確性,也不承擔因使用或依賴Google提供的翻譯而可能產生的任何責任。點擊“我同意”即表示您同意放棄依賴Google提供的翻譯可能給奧蘭治縣造成的任何損失。