Phần a closer look 1 cung cấp cho mình học các từ vựng và cách phát âm câu theo nhà đề những ngành nghề thủ công bằng tay truyền thống. Nội dung bài viết cung cấp những từ vựng cũng giống như gợi ý giải bài bác tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Vocabulary:

Dưới đấy là tổng phù hợp từ vựng của Unit 1:

Artisan (n): thợ có tác dụng nghề thủ côngAttraction (n): điểm hấp dẫnAuthenticity (n): thậtCast (v): đúcCraft(n): Nghề thủ công, kỹ năng làm nghề thủ côngCraftman (n): thợ có tác dụng đồ thủ côngCross (v): đan chéoDrumhead (n): mặt trốngEmbroider (v): thêuFrame (n): khungHandicraft (n): thành phầm thủ côngLacquerware (n): trang bị sơn màiLayer (n): lớp (lá)Mould (v): đổ khuôn, tạo ra khuônPreserve (v): bảo vệ, bảo tồnRemind (v): gợi nhớSculpture (n): điêu khắc, đồ gia dụng điêu khắcSet off (ph.v): khởi hànhStrip (n): dàiSurface (n): bề mặtTeam – building: thiết kế đội ngũThread (n): sợiTreat (v): cách xử trí (chất thải)Turn up (ph.v): xuất hiệnWeave (v): đan (rổ, giá), dệt vảiWorkshop (n): công xưởng, xưởng

1. Write the verbs in the box under the pictures. One of them should be used twice.

Bạn đang xem: A closer look 1 unit 1 lớp 9

Điền những động từ bỏ sau vào trong bảng. Một trong các chúng phải được sử dụng 2 lần. 

*

A cast B. Carve C. Embroider D. Weave E. Mould F. Weave G. Knit

2a. Match the verbs in column A with the groups of nouns in column B.

Nối các động từ sinh sống cột A cùng với danh từ sinh hoạt cột B 

A

B

 

1. Carve

a. Handkerchiefs, table cloths, pictures

1-b

2. Cast

b. Stone, wood, eggshells

2-d

3. Weave

c. Clay, cheese, chocolate

3-e

4. Embroider

d. Bronze, gold, iron

4-a

5. Knit

e. Basket, carpets, silk, cloth

5-f

6. Mould

f. Sweaters, toys, hats

6-c

b, Now write the corect verb forms for these verbs.

Viết lại dạng đúng của rất nhiều động từ sau

Infinitive

Past tense

Past participle

1. Khổng lồ carve

I carved it

It was carved

2. Lớn cast

I casted it

It was casted

3. To lớn weave

I wove it

It was woven

4. To lớn embroider

I embroidered it

It was embroidered

5. Khổng lồ knit

I knitted it

It was knitted

6. Lớn mould

I moulded it

It was moulded

 

3. What are some places of interest in your area? Complete the word web. One word can belong to more than one category.

Địa điểm tham qua ở đoạn bạn là gì? xong sơ trang bị sau. Một từ có thể thuộc nhiều hơn thế 1 mục 

*

4. Complete the pasage by filling each blank with a suitable word from the box. 

Hoàn thành đoạn văn bằng cách điền vào chỗ trống từ tương thích trong bảng

Attraction historical traditional handicrafts culture excercise

Some people say that a place of interest is a place famous for its scenery or a well-known (1) historical site. I don’t think it has khổng lồ be so limited. In my opinion, a place of interest is simply one that people like going to.

In my town, the park is a(n) (2) attration because many people love spending time there. Old people bởi vì (3) exercise and walk in the park. Children play games there while their parents sit and walk with each other. Another place of interest in my town is Hoa Binh market. It’s a(n) (4) traditional market with a lot of things lớn see. I love to go there because lớn buy food & clothes, & watch other people buying & selling. Foreign tourists also like the market because they can experience the (5) culture of Vietnamese people, & buy woven cloth & other (6) handicrafts as souvernirs.

Pronunciation:

Stress on nội dung words in sentences.(Trọng âm câu)

Pronunciation:

5a. Listen to the speaker read the following sentences and answer the questions.

Nghe người nói đọc phần nhiều câu sau rồi vấn đáp câu hỏi 

Audio script:

The craft village lies on the river bank.

This painting is embroidered.

What is this region famous for?

Drums aren"t made in my village.

A famous artisan carved this table beautifully.

1. Which words are louder và clearer than the others? (Từ làm sao được đọc to với rõ hơn hồ hết từ khác?)

The craft village lies on the river bank.

This painting is embroidered.

What is this region famous for?

Drums aren"t made in my village.

famous artisan carved this table beautifully.

2. What kinds of words are they? (Chúng là nhiều loại từ gì) 

Noun, Adjective, Adverb and Verb

3. Which words are not as loud and clear as the others? (Những tự nào không được phát âm to cùng rõ hơn phần đông từ khác?)

The, on, in , this, my, for

4. What kinds of words are they? (Chúng là các loại từ gì?)

Article, preposition & Possessive adjective, và wh-question words.

b, Now listen, check, và repeat 

Bây giờ hãy nghe, kiểm tra và nhắc lại

In spoken English, the following kinds of words are usually stressed: main verbs, nouns, adjectives, adverbs, wh-question words, & negative auxiliaries (e.g. Don"t).

Words such as pronouns, prepositions, articles, conjunctions, possessive adjectives, be (even if it is a main verb in the sentence), and auxiliary verbs are normally unstressed.

1. The Art Museum is a popular place of interest in my city.2. This cinema attracts lots of youngsters3. The artisans mould clay lớn make traditional pots.4.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Câu Tục Ngữ Đi Một Ngày Đàng Học Một Sàng Khôn Có Ý Nghĩa Là Gì?

Where do you lượt thích going at weekend?5. We shouldn’t destroy historical buildings.