Xem lời giải sách "Kết nối tri thức với cuộc sống"
*
Bài 1. Tập hợp - Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
Xem lời giải sách "Chân trời sáng tạo"
*
Bài 1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp
Xem lời giải sách "Cánh diều"
*
Bài 1. Tập hợp
Lý thuyết số phần tử của một tập hợp, tập hợp con

Một tập hơp có thể có một phần tử,có nhiều phần tử, có vô số

Xem chi tiết


Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 12 Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 12 Toán 6 Tập 1. Các tập hợp sau có bao nhiêu phần tử ?D = {0}, E = {bút, thước},

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 12 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 12 Toán 6 Tập 1. Tìm số tự nhiên x mà x + 5 = 2.

Bạn đang xem: Bài 4 số phần tử của một tập hợp tập hợp con

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 13 Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 13 Toán 6 Tập 1 . Cho ba tập hợp:

Xem lời giải


Bài 16 trang 13 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 16 trang 13 SGK Toán 6 tập 1. Mỗi tập hợp sau có bao nhiêu phần tử ? a) Tập hợp A các số tự nhiên x mà

Xem lời giải


Bài 17 trang 13 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 17 trang 13 SGK Toán 6 tập 1. Viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử ? a) Tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 20.

Xem lời giải


Bài 18 trang 13 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 18 trang 13 SGK Toán 6 tập 1. Cho A = {0}. Có thể nói rằng A là tập hợp rỗng hay không ?

Xem lời giải


Bài 19 trang 13 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 19 trang 13 SGK Toán 6 tập 1. Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 10, tập hợp B các số tự nhiên nhỏ hơn 5, rồi dùng kí hiệu ⊂ để thể hiện quan hệ giữa hai tập hợp trên.

Xem thêm: Soạn Luyện Nói Kể Chuyện Theo Ngôi Kể Kết Hợp Với Miêu Tả Và Biểu Cảm

Xem lời giải


Bài 20 trang 13 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 20 trang 13 SGK Toán 6 tập 1. Cho tập hợp A = {15; 24}. Điền kí hiệu

Xem lời giải


Bài 21 trang 14 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 21 trang 14 SGK Toán 6 tập 1. Tập hợp A = {8; 9; 10;...; 20} có 20 - 8 + 1 = 13 (phần tử)

Xem lời giải


Bài 22 trang 14 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 22 trang 14 SGK Toán 6 tập 1. Số chẵn là số tự nhiên có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8

Xem lời giải


Bài 23 trang 14 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 23 trang 14 SGK Toán 6 tập 1. Tập hợp C = {8; 10; 12;...;30} có (30 - 8): 2 + 1 = 12(phần tử)

Xem lời giải


Bài 24 trang 14 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 24 trang 14 SGK Toán 6 tập 1. Cho A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 10,

Xem lời giải


Bài 25 trang 14 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 25 trang 14 SGK Toán 6 tập 1. Cho bảng sau (theo Niên giám năm 1999):

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải


*
*

Liên hệ | Chính sách

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép randy-rhoads-online.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.