Câu điều kiện (Conditional sentences) là ngữ pháp giờ đồng hồ Anh học tập sinh, sinh viên được học khôn cùng nhiều. Liệu vậy chắc kiến thức định hướng đã đủ cho hành trang của doanh nghiệp chưa? chắc chắn là là chưa đâu, chúng ta cần luyện tập thêm các dạng bài tập câu đk loại 1 2 3. Dưới đây là các dạng bài bác tập và lời giải liên quan.

Bạn đang xem: Bài tập câu điều kiện loại 1 2 3

*

Làm bài xích tập câu đk loại 1 2 3

CẤU TRÚC CỦA CÂU ĐIỀU KIỆN

Trước khi ban đầu một số bài tập câu đk loại 1 2 3 giúp học viên thực hành, hãy cùng nhắc lại vài điều cơ phiên bản về cấu tạo của câu điều kiện.

Câu đk loại 1:

If + S + VHTĐ, S + will/can (not) + Vinf…

Câu đk loại 2:

If + S + VQKĐ, S + would/could (not) + Vinf…

Câu điều kiện loại 3:

If + S + had + Ved/PII, S + would/could + have + Ved/PII…

Exercise 1: Chia các động tự sau

1.If today _______ (tobe/not) cold, we would go swimming.

2. If I throw an object away, it _______ (drop).

3. If Hoang ______ (tobe) lớn study harder, he would get good marks.

4. If Kim _______ (tobe/not) lazy, she wouldn’t have failed her exam.

5. If they _______ (go/not) to lớn her birthday các buổi party tomorrow, they would be very angry.

6. If Lin (know) ________ his father’s telephone number, I would give it to you.

7. If I learnt English harder, I ________ (pass) the thử nghiệm yesterday.

8. If nam _______ (see) her, he would have said ‘hello’.

9. If my sister ______ (miss) the bus, she would have been late for her interview.

10. If it don’t rain, I & my best friends ___________ (go) out.

Exercise 2: Bài tập viết lại câu làm sao để cho nghĩa ko đổi, yêu cầu dùng mệnh đề If

1.It rains all day so Jim don’t join in the game.

➔ If ________________________________.

2. Leave me alone or she’ll stay at home.

➔ If ________________________________.

3. My mother couln’t go lớn the concept because she was so busy.

➔ If ________________________________.

4. I didn’t buy this house because I didn’t have enough money.

➔ If ________________________________.

5. Ken ate many ice creams so he felt sick.

➔ If ________________________________.

6. In the snowy weather, they don’t go to school.

➔ If ________________________________.

7. His sister doesn’t speak English. She won’t get the job.

➔ If ________________________________.

Exercise 3: Tìm với sửa lỗi sai trong câu mặt dưới.

1.He wouldn’t drink this wine if I was him.

2. They’d go abroad in the winter if they don’t have a young baby.

3. If his leg was broken, it would hurt more.

4. Hoa wouldn’t have some money if she didn’t work.

5. Wind’ll have a look. If he finds it, he would give it to her.

Exercise 4: lựa chọn một đáp án đúng nhất bên dưới.

1.If Lun goes khổng lồ the picnic, she _______ a present.

A. Takes B. Take

C. Would take D. Will take

2. If he ________ that you were ill yesterday, he’d have gone lớn see you.

A. Knew B. Know

C. Has known D. Had known

3. If they go out next week, they _______ off the fans.

A. Will turn B. Turn

C. Would turn D. Turns

4. If she _______English, she would have gone lớn England.

A. Gone B. Had studied

C. Studied D. Studies

5. My grandparents _________ if they had more money.

A. Travel B. Will travel

C. Would travel D. Travels


ĐÁP ÁN

Exercise 1:

1.weren’t (do mệnh đề sau phân tách ở vượt khứ – câu đk loại 2)

2. Will drop (do mệnh đề trước chia ở thì hiện tại đơn – câu đk loại 1)

3. Were (do mệnh đề sau phân chia ở quá khứ – câu điều kiện loại 2)

4. Weren’t (do mệnh đề sau phân tách ở vượt khứ – câu điều kiện loại 2)

5. Didn’t go (do mệnh đề sau phân tách ở quá khứ – câu đk loại 2)

6. Knew (do mệnh đề sau phân chia ở vượt khứ – câu đk loại 2)

7. Woulf pass (do mệnh đề trước chia ở thì quá khứ đơn)

8. Saw (do mệnh đề sau chia ở thừa khứ – câu đk loại 2)

9. Had missed (do mệnh đề sau chia ở vượt khứ kết thúc – câu điều kiện loại 3)

10. Will go (do mệnh đề trước phân tách ở thì bây giờ đơn – câu đk loại 1)

Exercise 2:

1. If It didn’t rain all day, Jim could join in the game.

2. If she leaves me alone, she’ll stay at home.

3. If my mother hadn’t been so busy, she could have gone lớn the concept.

4. If I had had enough money, I could buy this house.

5. If Ken had eaten many ice creams, he wouldn’t have felt sick.

6. If it weren’t snowy, they could go lớn school.

7. If his sister spoke English, she would get the job.

Xem thêm: Thực Chất Của Hoạt Động Tiêu Hóa Thức Ăn Là Gì ? Thực Chất Của Quá Trình Tiêu Hóa Là Gì

Exercise 3:

1.was ➔ were (câu đk loại 2)

2. Don’t ➔ didn’t (câu đk loại 2)

3. Was ➔ were (câu điều kiện loại 2)

4. Some ➔ any (câu lấp định không sử dụng some)

5. Would ➔ will (câu đk loại 1)

Exercise 4:

1.Chọn D (câu đk loại 1)

2. Lựa chọn D (câu đk loại 3)

3. Lựa chọn A (câu điều kiện loại 1)

4. Lựa chọn B (câu điều kiện loại 3)

5. Lựa chọn C (câu đk loại 2)

Nhớ ghi nhớ triết lý và xong bài tập câu điều kiện loại 1 2 3 mặt trên. Loigiaihay.net xin chúc các bạn học xuất sắc môn tiếng Anh.