hóa học 12 Sinh học tập 12 lịch sử 12 Địa lí 12 GDCD 12 technology 12 Tin học 12
Lớp 11
chất hóa học 11 Sinh học tập 11 lịch sử vẻ vang 11 Địa lí 11 GDCD 11 công nghệ 11 Tin học tập 11
Lớp 10
chất hóa học 10 Sinh học tập 10 lịch sử dân tộc 10 Địa lí 10 Tin học 10 công nghệ 10 GDCD 10 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 10
Lớp 9
hóa học 9 Sinh học 9 lịch sử hào hùng 9 Địa lí 9 GDCD 9 công nghệ 9 Tin học tập 9 Âm nhạc với mỹ thuật 9
Lớp 8
hóa học 8 Sinh học tập 8 lịch sử dân tộc 8 Địa lí 8 GDCD 8 technology 8 Tin học 8 Âm nhạc cùng mỹ thuật 8
Lớp 7
lịch sử vẻ vang và Địa lí 7 Tin học 7 technology 7 GDCD 7 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 7 Âm nhạc 7
lịch sử và Địa lí 6 GDCD 6 technology 6 Tin học 6 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 6 Âm nhạc 6 mỹ thuật 6
Chương 1 : Sự năng lượng điện li Chương 2: Nito - Photpho Chương 3: Cacbon - Silic Chương 4: Đại cương cứng về chất hóa học hữu cơ
Trắc nghiệm hóa 11 tất cả đáp án với lời giải cụ thể 300 bài xích tập về axit nitric và muối nitrat có giải thuật

Câu hỏi 1 : Đốt cháy 10,08 gam Mg trong oxi một thời gian, thu được m gam tất cả hổn hợp rắn X. Kết hợp hết X vào dung dịch tất cả HCl 0,9M với H2SO4 0,6M, thu được hỗn hợp Y chỉ chứa những muối có cân nặng 3,825m gam. Khía cạnh khác, hài hòa hết 1,25m gam X trong dung dịch HNO3 loãng dư, thu được dung dịch Z đựng 82,5 gam muối hạt và tất cả hổn hợp khí T bao gồm N2 và 0,015 mol khí N2O. Số mol HNO3 bội phản ứng là 

A 1,23 molB 1,32 molC 1,42 molD 1,28 mol

Lời giải chi tiết:

+ (Yleft{ eginarrayln_Cl^ - = 0,9x\n_SO_4^2 - = 0,6x\n_Mg^2 + = 0,42endarray ight. o left{ eginarraylBTDT:0,9x + 2.0,6x = 2.0,42\BTKL:35,5.0,9x + 96.0,6x = 3,825m - 10,08endarray ight. o left{ eginarraylx = 0,4\m = 12endarray ight.)

Trong 1,25m gam có (left{ eginarrayln_MgO = frac1,25.(12 - 10,08)16 = 0,15\n_Mg = 1,25.0,42 - 0,15 = 0,375endarray ight.)

+ (eginarraylleft{ eginarraylBTKL:n_NH_4NO_3(Z) = fracm,_muoi(Z) - m_Mg(NO_3)_2M_NH_4NO_3 = frac82,5 - (0,15 + 0,375).14880 = 0,06\BT,e:n_N_2 = frac0,375.2 - 0,06.8 - 0,015.810 = 0,015endarray ight.\ o n_HNO_3 = 2n_Mg^2 + + 2n_N_2 + 2n_N_2O + 2n_NH_4NO_3 = 1,23molendarray)

Đáp án A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 2 : cho 4,32 gam Mg vào dung dịch hỗn hợp NaNO3 và H2SO4, đun nhẹ đến lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp X; 0,896 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí Y có khối lượng 0,92 gam gồm 2 khí ko màu gồm một khí hóa nâu trong không khí và còn sót lại 2,04 gam hóa học rắn không tan. Cô cạn cẩn trọng dung dịch X, nhận được m gam muối bột khan. Giá trị của m là

A 18,27. B 14,90. C 14,86. D 15,75.

Bạn đang xem: Bài tập hno3 khó


Đáp án: B


Phương pháp giải:

1. Bảo toàn nguyên tố

2. Bảo toàn e

3. Bảo toàn điện tích


Lời giải bỏ ra tiết:

Khí là NO và H2, tính được nH2 = 0,01 mol và nNO = 0,03 mol => X không đựng NO3- (do H+ dư chế tạo ra khí H2)

Sơ đồ dùng phản ứng:

 

(egingathered Mg:0,095mol + left egingathered NaNO_3 hfill \ H_2SO_4 hfill \ endgathered ight o Yleft egingathered Mg^2 + ;Na^ + hfill \ SO_4^2 - ;NH_4^ + hfill \ endgathered ight + left egingathered H_2 hfill \ NO hfill \ endgathered ight hfill \ + left{ egingathered BTe:2n_Mg = 2n_H_2 + 3n_NO + 8n_NH_4^ + hfill \ NTN:n_NO_3^ - = n_NO + n_NH_4^ + hfill \ BTDT:n_Na^ + = n_NO_3^ - hfill \ endgathered ight. o left{ egingathered n_NH_4^ + = 0,01 hfill \ _Na^ + = n_NO_3^ - = 0,04 hfill \ endgathered ight. hfill \ + left{ egingathered BTDT, extdd,Y:n_SO_4^2 - = 0,12 hfill \ m_muoi,trong,X = m_Mg^2 + + m_Na^ + + m_NH_4^ + + m_SO_4^2 - = 14,9(g) hfill \ endgathered ight. hfill \ endgathered )

Đáp án B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 3 : hài hòa hết hỗn hợp kim loại (Mg, Al, Zn) trong hỗn hợp HNO3 loãng trọn vẹn thu được dung dịch X và không tồn tại khí thoát ra. Cô cạn cẩn trọng dung dịch X chiếm được m gam muối bột khan (trong kia oxi chỉ chiếm 61,364% về khối lượng). Nung m gam muối khan đến cân nặng không đổi thu được 19,2g hóa học rắn. Cực hiếm của m gần nhất với :

A 65 B 70 C 75D  80

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Bảo toàn e, Bảo toàn khối lượng

 


Lời giải bỏ ra tiết:

Vì KL + HNO3 không có khí thoát ra => sản phẩm khử là NH4NO3

TQ : 2M(NO3)n ---> M2On + 2nNO2 + 0,5nO2

NH4NO3 ---> N2O + 2H2O

nO(X) = 0,61364m/16 (mol)

nNO3 = ne tđ + nNH4NO3 = 1/3nO(X) = 0,61364m/48 (mol) 

Ta có : ne tđ = 8nNH4NO3

=> ne tđ = 0,61364m/54 = nNO2 = 4nO2 ; nNH4NO3 = 0,61364m/432

=> nO2 = 0,61364m/216 (mol)

Bảo toàn trọng lượng : mX - mrắn = mNH4NO3 + mNO2 + mO2

=> m – 19,2 = 80. 0,61364m/432 + 46. 0,61364m/54 + 32. 0,61364m/216

=> m = 70,4g

Đáp án B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 4 : mang đến 22,72 gam hỗn hợp có Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản bội ứng không còn với dung dịch HNO3 loãng dư, chiếm được 2,688 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, sinh sống đktc). Cân nặng muối nitrat sau bội phản ứng là:

A 29, 04 gam B  30,16 gam C 72,6 gam D 77,44 gam

Đáp án: D


Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án: D

Phương pháp : Quy đổi toàn bộ các oxit thuở đầu gồm Fe cùng O , cần sử dụng bảo toàn e và bảo toàn khối lượng.

Hướng dẫn giải:

n NO = 2,688 : 22,4 = 0,12 (mol)

Coi láo lếu hợp thuở đầu gồm Fe với O với số mol theo thứ tự là x; y mol

Ta có:

*
 

Khối lượng muối bột Fe(NO3)3 = 0,32 . 242= 77,44 (g)


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 5 : mang đến 8,4 gam bột Mg chức năng vừa đầy đủ với dung dịch HNO3 vừa đủ thu được hỗn hợp Y với 2,24 lít khí NO duy nhất. Cân nặng muối sản xuất thành trong dng dịch Y là:

A 51,8 gam B 58 gam C 55,8 gam D 14,8 gam

Đáp án: C


Lời giải chi tiết:

Đáp án: C

Phương pháp : cần sử dụng bảo toàn e, n e (KL nhường) = n e (HNO3 nhận)

Hướng dẫn giải:

n Mg = 0,35 (mol) ; n NO = 0,1 (mol)

n NH4NO3 = ( 0,35.2 – 0,1.3 ): 8 = 0,05 (mol)

=>m MUỐI = mMg(NO3)2 + m NH4NO3 = 0,35. 148+ 0,05. 80 = 55, 8 (gam)


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 6 : nhiệt độ phân hết 1 muối nitrat nhận được rắn A và tất cả hổn hợp khí B. Cho A tác dụng với HCl thì thấy không tồn tại phản ứng xảy ra. Tỉ khối của hỗn hợp B đối với H2 là:

A 21,6 B 8C 124/3 D 62/3

Đáp án: D


Lời giải chi tiết:

A không công dụng với HCl → nhiệt độ phân muối hạt sau Cu

 2M(NO3)n → 2M + 2nNO2 +nO2

=> hỗn hợp khí bao gồm NO2 và O2 gồm tỉ lệ là 2 : 1

=> Mtb=(46.2+32.1)/3=124/3

=> d hh/H2 = 62/3

Đáp án: D


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 7 : Nung 27,3 gam hỗn hợp NaNO3, Cu(NO3)2 khan sinh ra tất cả hổn hợp khí A, dẫn cục bộ A vào 89,2 ml H2O thấy gồm 1,12 lít khí (đktc) không biến thành nước hấp thụ. Nồng độ xác suất của dung dịch tạo thành là bao nhiêu? (Coi độ tan của O2 nội địa không đáng kể)

A 12,6% B 12,21% C 20% D 13,6%

Đáp án: A


Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án: A

Nhận xét: Tỉ lệ NO2: O2 hấp thụ vào nước là 4:1 bằng với tỉ lệ sinh ra vì Cu(NO3)2 nhiệt phân

=> 1,12 lít khí không hấp thụ là O2 do NaNO3 nhiệt phân ra.

 

$$eqalign & n_O_2(do m NaNO_3) = 0,05 = > n_NaNO_3 = 2n_O_2 = 0,1 cr và = > n_Cu(NO_3)_2 = 27,3 - 0,1.85 over 188 = 0,1 = > n_NO_2 = 0,2 m ; mn_O_2 = m 0,05; m n_HNO_3 = 0,2 cr và = > m_ mdd = m_O_2P m + m_NO_2 + m_H_2O = m 0,05.32 + 0,2.46 + 89,2.1 m = m 100(g) cr & C\% HNO_3 = m <(0,2.63):100>.100\% m = m 12,6(\% ) cr $$


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 8 : Hòa tan trọn vẹn m gam Al bởi dung dịch HNO3 loãng, nhận được 5,376 lít (đktc) hỗn hợp khí X có N2; N2O và dung dịch cất 8m gam muối. Tỉ khối của X so với H2 bằng 18. Quý giá của m là

A 0,81 gam.B 3,24 gam.C 19,44 gam.D 21,6 gam.

Đáp án: D


Phương pháp giải:

HS xét 2 trường hợp: 

*TH1: Không chế tác muối NH4NO3

*TH2: tạo thành muối NH4NO3


Lời giải đưa ra tiết:

nhh khí = 0,24 (mol); Mhh khí = 18.2 = 36

Đặt nN2 = a (mol); nN2O = b (mol)

Ta bao gồm hệ phương trình: (left{ eginarrayln_khi = a + b = 0,24\m_khi = 28 ma + 44b = 0,24.36endarray ight. o a = b = 0,12)

*TH1: Không tạo ra muối NH4NO3

Áp dụng bảo toàn e: (n_Al = frac10n_N_2 + 8n_N_2O3 = frac10.0,12 + 8.0,123 = 0,72left( mol ight))

→ m = 0,72.27 = 19,44 gam

→ mmuối = 8m = 155,52 gam

Bảo toàn Al → nAl(NO3)3 = nAl = 0,72 mol → mAl(NO3)3 = 153,36g ≠ 155,52g (loại)

*TH2: tạo muối NH4NO3

Đặt nAl = x (mol); n NH4NO3 = y (mol)

+ Áp dụng bảo toàn e: 3nAl = 10nN2 + 8nN2O + 8nNH4NO3

→ 3x = 10.0,12 + 8.0,12 + 8y (1)

+ mmuối = 8m → 213x + 80y = 8.27x (2)

Giải hệ (1) (2) được x = 0,8 và y = 0,03

Vậy m = 27x = 21,6 gam

Đáp án D


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 9 : Khi mang đến 5,4 gam kim loại Al chức năng với hỗn hợp HNO3 loãng dư thu được dung dịch A cất 45,0 gam muối. Số mol khí thoát ra ít nhất trong thể nghiệm là bao nhiêu?

A 0,036 (mol).B 0,018 (mol).C 0,015 (mol).D 0,056 (mol).

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Bảo toàn nguyên tố, bảo toàn electron.


Lời giải chi tiết:

BTNT "Al": nAl(NO3)3 = nAl = 5,4/27 = 0,2 mol

Mặt khác: mmuối = mAl(NO3)3 + mNH4NO3 => mNH4NO3 = 45 - 0,2.213 = 2,4 gam

=> nNH4NO3 = 0,03 mol

Bảo toàn electron: 3nAl = 8nNH4NO3 + e.n Khí => 3.0,2 = 8.0,03 + e.n Khí => e.n Khí = 0,36 mol

Khi e lớn nhất thì nKhí nhỏ dại nhất. Vậy số mol khí nhỏ tuổi nhất khi e = 10

=> nN2 = 0,36 : 10 = 0,036 mol

Đáp án A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 10 : Khi cho 9,45 gam kim loại Al tác dụng với hỗn hợp HNO3 loãng dư thu được hỗn hợp A chứa 78,55 gam muối. Thể tích khí (đktc) bay ra tối thiểu trong phân tích là bao nhiêu?

A 2,352 lít.B 1,820 lít.C 1,456 lít.D 1,120 lít.

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Bảo toàn nguyên tố, bảo toàn electron.


Lời giải đưa ra tiết:

BTNT "Al": nAl(NO3)3 = nAl = 9,45/27 = 0,35 mol

Mặt khác: mmuối = mAl(NO3)3 + mNH4NO3 => mNH4NO3 = 78,55 - 0,35.213 = 4 gam

=> nNH4NO3 = 0,05 mol

Bảo toàn electron: 3nAl = 8nNH4NO3 + e.n Khí => 3.0,35 = 8.0,05 + e.n Khí => e.n Khí = 0,65 mol

Khi e lớn số 1 thì nKhí nhỏ tuổi nhất. Vậy số mol khí bé dại nhất khi e = 10

=> nN2 = 0,65 : 10 = 0,065 mol => VN2 = 1,456 lít.

Đáp án C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 11 : phối hợp hết 30 gam rắn tất cả Mg, MgO, MgCO3 vào HNO3 thấy có 2,15 mol HNO3 bội phản ứng. Sau làm phản ứng chiếm được 4,48 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí NO, CO2 tất cả tỉ đối với H2 là 18,5 và dung dịch X cất m gam muối. Quý hiếm của m là

A 134,80 B 143,20 C 153,84D 149,84

Đáp án: B


Phương pháp giải:

1. Bảo toàn nguyên tố

2. Bảo toàn e

3. Bảo toàn điện tích


Lời giải chi tiết:

(egingathered + left{ egingathered n_NO + n_CO_2 = 0,2 hfill \ 30n_NO + 44n_CO_2 = 0,2.18,5.2 = 7,4 hfill \ endgathered ight. o left{ egingathered n_NO = 0,1 hfill \ n_CO_2 = 0,1 hfill \ endgathered ight. o n_MgCO_3 = 0,1 hfill \ + So,do,phan,ung: hfill \ underbrace left egingathered Mg,MgO hfill \ MgCO_3 hfill \ endgathered ight\_hon,hop,X + underbrace HNO_3_2,15mol o underbrace left egingathered Mg^2 + ;NH_4^ + hfill \ NO_3^ - hfill \ endgathered ight\_ extdd,Yleft egingathered NO hfill \ CO_2 hfill \ endgathered ight hfill \ + left{ egingathered n_Mg = a hfill \ n_MgO = b hfill \ endgathered ight.;left{ egingathered n_NH_4^ + = x hfill \ BTNT,N:n_NO_3^ - (Y) = 2,05 - x hfill \ endgathered ight. hfill \ + left{ egingathered BTe:2a = 8x + 0,1.3 hfill \ BTDT,trong,Y:2(a + b + 0,1) + x = 2,05 - x hfill \ m_X = 24a + 40b + 0,1.84 = 30 hfill \ endgathered ight. o left{ egingathered a = 0,65 hfill \ b = 0,15 hfill \ x = 0,125 hfill \ endgathered ight. hfill \ o m_muoi,trong,Y = 143,2(g) hfill \ endgathered )

Đáp án B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 12 : đến 5 gam bột Mg vào dung dịch hỗn hợp KNO3 với H2SO4, đun nhẹ, trong đk thích hợp, đến khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được hỗn hợp A cất m gam muối; 1,792 lít hỗn hợp khí B (đktc) gồm hai khí ko màu, trong những số đó có một khí hóa nâu không tính không khí và còn lại 0,44 gam hóa học rắn ko tan. Biết tỉ khối khá của B đối với H2 là 11,5. Cực hiếm của m là:

A 31,08 B 29,34. C 27,96. D 36,04.

Đáp án: A


Lời giải chi tiết:

Khí B tất cả NO ( 0,06 mol ) và H2 ( 0,02 mol ) ; nMg pư = 0,19 mol

Theo định nguyên lý bảo toàn electron : nNH4+ = (0,19.2 – 0,06.3 - 0,02.2)/8 = 0,02 mol

Do chế tạo H2 nên NO3- hết yêu cầu : nKNO3 = 0,06 + 0,02 = 0,08 mol

Dung dịch A chứa : Mg2+( 0,19 mol) ; K+ (0,08 mol); NH4+ ( 0,02 mol ) và SO42- ( 0,24 mol )

=> m = 31,08 gam

Đáp án A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 13 : Hòa tan trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp Al cùng Mg vào V ml dung dịch HNO3 2,5 M. Xong phản ứng thu được hỗn hợp X ( không đựng muối amoni) với 0,084 mol hỗn hợp khí bao gồm N2 cùng N2O có tỉ khối đối với oxi là 31:24. đến từ từ hỗn hợp NaOH 2M vào dung dịch X thì lượng kết tủa vươn lên là thiên theo thứ thị hình vẽ dưới đây:

*
 

Giá trị của m và V thứu tự là

A 6,36 và 378,2.B 7,8 và 950. C 8,85 với 250.D  7,5 cùng 387,2.

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Bảo toàn nguyên tố

Bảo toàn electron


Lời giải bỏ ra tiết:

Theo luật lệ đường chéo cánh tính được N2 :0,014 mol cùng N2O : 0,07 mol

Đặt nAl = x mol nMg= y mol

Dd X có dư HNO3 buộc phải Al cùng Mg làm phản ứng hết

Al → Al+3 + 3e Mg → Mg+2 + 2e

2N+5 + 10e → N2 2N+5 + 8e → 2N+1

Bảo toàn e thì 3x + 2y = 0,014.10 +0,07.8=0,7

Cho NaOH vào NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O → HNO3 dư :0,1 mol

tại thể tích NaOH là 0,4125 lít thì kết tủa qua vị trí cực đại → Al(OH)3 bị tổng hợp một phần

2OH- + Mg2+ → Mg(OH)2

3OH- + Al3+ → Al(OH)3

Al(OH)3 + OH- → AlO2- +H2O

Kết tủa có Mg(OH)2 : y mol, Al(OH)3 : x-z mol( mang sử z mol Al(OH)3 bị hòa tan)

Ta có

17,45=58y+78(x-z)=m↓

2y + 3x + z =(0,4125-0,05).2=nNaOH

→ x= 0,1 mol ; y=0,2 mol; z=0,025 mol

→ m= 27x + 24y=7,5

Bảo toàn N trong phản bội ứng X + HNO3 có

nHNO3 = 3x + 2y + 2nN2 + 2nN2O + nHNO3 dư = 0,968 → V=0,3872

Đáp án D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 14 : cho 21,6 gam bột Mg tan không còn trong hỗn hợp hỗn hợp có NaNO3 với NaHSO4 thu được hỗn hợp X chỉ chứa m gam hỗn hợp những muối trung hòa và 5,6 lít các thành phần hỗn hợp khí Y bao gồm N2O cùng H2 (tỉ khối của Y so với H2 là 13,6). Quý hiếm gần nhất của m là

A 240. B 288. C 292. D 285.

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Bảo toàn khối lượng

Bảo toàn nguyên tố

Bảo toàn điện tích

Tính khối lượng muối theo cân nặng ion tạo nên muối


Lời giải chi tiết:

Theo luật lệ đường chéo cánh tính được Y tất cả 0,15 mol N2O với 0,1 mol H2

nMg=0,9 mol

Vì phản bội ứng chế tác cả H2 phải NO3 không còn trong hỗn hợp thu được X

Ta tất cả Mg → Mg+2 +2e

2N+5 + 8e → 2N+1

2H+1 +2 e→H2

Ta có 2nMg > 8nN2O + 2nH2 → phản ứng sinh sản thêm NH4+

N+5 + 8e → N-3

Bảo toàn e ta bao gồm nNH4 = (0,9.2 – 0,15.8-0,1.2) : 8 = 0,05 mol

Bảo toàn N ta có

nNaNO3 = 2nN2O + nNH4 = 2.0,15+0,05=0.35 mol

Đặt số mol của NaHSO4 lúc đầu là x mol

Dd sau bội nghịch ứng gồm Mg2+ : 0,9 mol, Na+ : (x+0,35)mol ; NH4+ : 0,05 mol và SO42- : x mol

Bảo toàn năng lượng điện ta có 0,9.2 + x +0,35 + 0,05 = 2x → x=2,2 mol

Khối lượng muối trong dd X là

mmuối = mMg + mNa + mNH4+mSO4 = 292,35 g

Đáp án C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 15 : hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Fe3O4 và CuO, trong những số ấy oxi chỉ chiếm 20% khối lượng. Mang lại a gam hỗn hợp X tan hết vào hỗn hợp Y tất cả H2SO4 1,32M với NaNO3 0,8M, thu được hỗn hợp Z chứa b gam những chất tan phần đông là muối trung hòa và 1,792 lít khí NO ( sinh hoạt đktc). Hỗn hợp Z bội phản ứng với dung dịch KOH dư thấy bao gồm 68,32 gam KOH phản bội ứng hết. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn và 183a = 50b. Gía trị của b gần nhất với mức giá trị làm sao sau đây?

A 120,00. B 118,00. C 115,00. D 117,00.

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Bảo toàn nguyên tố, bảo toàn năng lượng điện tích


Lời giải bỏ ra tiết:

Đặt x làm thể tích dung dịch Y và y là số mol NH4+

Quy đổi hỗn hợp thành sắt kẽm kim loại ( chỉ chiếm 80%) và oxi ( chiếm phần 20%)

Trong X: mKL = 0,8a ; mO = 0,2 a

=> nH+ = 4nNO +10nNH4+

=> 4 . 0,08 +10y + 2 . (0,2a :16) = 2 . 1,32x (1)

Bảo toàn N: nNO3− vào Z = 0,8x − 0,08 − y

=> mmuối= 0,8a + 18y + 23x + 62 . (0,8x − 0,08 - y) + 96 . 1,32x =3,66a(2)

→ -2,86a - 44y + 199,32 x = 4,96

Khi KOH phản nghịch ứng cùng với X thì thành phầm chứa:

1,22 mol K+; 0,8x mol Na+ ; 1,32x mol SO42-, (0,8x − 0,08 − y) mol NO3-

Bảo toàn năng lượng điện tích: nK++ nNa+ =2nSO4 2- +nNO3−

=>1,22 + 0,8x =1,32x . 2 + 0,8x − 0,08 − y(3)

Từ đó tính được a =32,78 → b=120

Đáp án A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 16 : Để hòa tan hoàn toàn 19,225 gam các thành phần hỗn hợp X gồm Mg, Zn buộc phải dùng đầy đủ 800ml dung dịch HNO3 1,5M. Sau thời điểm phản ứng dứt thu được dung dịch Y với 2,24 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí A bao gồm N2, N2O, NO, NO2 (trong kia số mol của N2O và NO2 bởi nhau) tất cả tỉ khối đối với H2 là 14,5. Xác suất về trọng lượng của Mg trong X là

A 62,55 B 90,58 C 37,45 D 9,42

Đáp án: C


Lời giải bỏ ra tiết:

nH2O = nNO2 => ghép khí: N2O + NO2 = N2O3 = 3NO => quy A về N2 và NO.

Đặt nN2 = x mol; nNO = y mol ⇒ x + y = 0,1 mol cùng mhh khí = 28x + 30y = 0,1 × 14,5 × 2

=> giải ra: x = y = 0,05 mol. Hai kim loại Mg, Zn → chăm chú có muối hạt amoni!

Ta có: nHNO3 = 10nNH4+ + 12nN2 + 4nNO => nNH4+ = 0,04 mol.

Gọi số mol Mg là a với Zn là b => 24a + 65b = 19,225;

Lại theo bảo toàn electron: 2a + 2b = 0,04 . 8 + 0,05 . 10 + 0,05 . 3

=> giải ra: a = 0,3 mol; b = 0,185 mol => %mMg = <(0,3 . 24 ): 19,225> . 100% = 37,45%

Đáp án C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 17 : mang đến 7,2 gam bột Mg tan không còn trong dung dịch tất cả hổn hợp HCl (dư) cùng KNO3 thu được hỗn hợp X chứa m gam muối cùng 2,688 lít khí Y (đktc) gồm N2 và H2 có khối lượng 0,76 gam. Cực hiếm của m là:

A 34,68. B 19,87. C 24,03. D 36,48.

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Phương pháp:

Bảo toàn electron

Hướng dẫn giải:

nMg = 7,2: 24 = 0,3 (mol); nY = 2,688: 22,4 = 0,12 (mol)

Gọi nN2 = x (mol); nH2 = y (mol)

Ta có: 

(left{ matrix mx m + y = 0,12 cr m28x + 2y = 0,76 cr ight. m = > ,,,,left{matrix mx ,, m = 0,02 (mol) cr my = 0,1 (mol) cr ight.)

Ta thấy ne( khí nhận) = 0,02. 10 + 0,1.2 = 0,4 e (nhường của Mg) = 0,3. 2= 0,6

=> chế tạo muối NH4+

nNH4+ = ( 0,3.2 – 0,02.10 – 0,1.2)/8 = 0,025 (mol)

m muối bột = mMgCl2 + m NH4Cl + m­KCl

= 0,3. 95 + 0,025. 53,5 + ( 0,02.2+ 0,025). 74,5 = 34,68(g)

Đáp án A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 18 : mang lại 9,6 gam hỗn hợp X tất cả Mg cùng Fe3O4 vào 300 ml dung dịch HNO3 2M, thu được hỗn hợp Y và 0,896 lít (đktc) tất cả hổn hợp N2O cùng NO bao gồm tỉ khối so với hiđro là 16,75. Th-nc Y cần dùng 40 ml NaOH 1M thu được dung dịch Z, cô cạn Z nhận được m gam muối hạt khan. Hiểu được phản ứng xảy ra trọn vẹn và khi cô cạn muối không biến thành nhiệt phân. Cực hiếm m là

A 42,26 B 19,76 C 28,46 D 72,45

Đáp án: A


Phương pháp giải:

1. Bảo toàn e

2. Bảo toàn điện tích


Lời giải chi tiết:

+ Y chứa HNO3 dư đề xuất Y không cất Fe2+

(left{ egingathered n_NO + n_N_2O = 0,04 hfill \ 30n_NO + 44n_N_2O = 0,04.16,75.2 = 1,34 hfill \ endgathered ight. o left{ egingathered n_NO = 0,03 hfill \ n_N_2O = 0,01 hfill \ endgathered ight.)

+ Sơ trang bị phản ứng:

 

(egingathered Xleft egingathered Mg hfill \ Fe_3O_4 hfill \ endgathered ight\xrightarrow + HNO3:0,6,molleft| egingathered o left egingathered NO hfill \ N_2O hfill \ endgathered ight hfill \ o Yleft egingathered Mg^2 + ,Fe^3 + hfill \ NH_4^ + ,NO_3^ - hfill \ H^ + hfill \ endgathered ight\xrightarrow + NaOH(trung,hoa)Zleft egingathered Mg^2 + ,Fe^3 + hfill \ NH_4^ + ,NO_3^ - hfill \ Na^ + hfill \ endgathered ight hfill \ endgathered ight. hfill \ hfill \ endgathered )

(left{ egingathered n_Mg = x hfill \ n_Fe_3O_4 = y hfill \ endgathered ight. o left{ egingathered n_Mg^2 + = x hfill \ n_Fe^3 + = 3y hfill \ endgathered ight.;left{ egingathered n_NH_4^ + = z hfill \ BTN:n_NO_3^ - (Z) = 0,55 - z hfill \ endgathered ight.)

(egingathered left{ egingathered m_X = 24x + 232y = 9,6 hfill \ BT,e:2x + y = 0,03.3 + 0,01.8 + 8z hfill \ BTDT, extdd,Z:2x + 9y + z + 0,04 = 0,55 - z hfill \ endgathered ight. o left{ egingathered x = 0,11 hfill \ y = 0,03 hfill \ z = 0,01 hfill \ endgathered ight. hfill \ o m_muoi,trong,Z = m_Fe^3 + + m_Mg^2 + + m_NH_4^ + + m_Na^ + + m_NO_3^ - = 42,26(g) hfill \ endgathered )

Đáp án A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 19 : Hòa tan hoàn toàn 4,8 gam sắt kẽm kim loại M (biết M chỉ bao gồm một hóa trị duy nhất) vào dung dịch axit HNO3 dư, thu được dung dịch A. Phân chia A thành 2 phần bằng nhau.

- Phần 1: cho tác dụng với NaOH dư được kết tủa B. Nung B đến khối lượng không đổi thu được 4,0 gam oxit kim loại.

- Phần 2: cô cạn sinh sống điều kiện tương thích thu được 25,6 gam một muối bột X duy nhất. Muối hạt X gồm công thức phân tử là

A Mg(NO3)2.nH2O.B Mg(NO3)2.2H2O. C Cu(NO3)2. D Mg(NO3)2.6H2O.

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Phương pháp : Bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố


Lời giải đưa ra tiết:

 

Lời giải :

Gọi hóa trị của sắt kẽm kim loại là n (1 ; 2 ; 3), cân nặng mol là a (g)

Gọi số mol muối từng phần là x. Ta có số mol kim loại ban sơ là 2x

Có : 2ax = 4,8 buộc phải ax = 2,4 (1)

Nếu muối sản xuất thành chỉ cần M(NO3)n thì ta có : (a + 62n)x = 25,6 (2)

Từ (1) với (2) => x = (25,6 – 2,4)/(62n) = 0,187/n

Mặt khác , số mol oxit nhận được là x/2

=> (2a + 16n).x/2 = 4 (3)

Từ (1) và (3) => x = (4 – 2,4)/(16n) = 0,1/n.

2 quý giá x không bởi nhau. Vày vậy muối đề xuất là muối hạt ngậm nước.

Xem thêm: Định M Để Phương Trình Có Nghiệm X1; X2 Thỏa Mãn X^2 2Mx, Please Wait

Đặt phương pháp muối là M(NO3)n.mH2O

Khối lượng muối từng phần là (a + 62n + 18m)x = 25,6 (4)

Kết hợp (1), (3), (4) ta tất cả hệ sau :

ax = 2,4

(2a + 16n).x/2 = 4

(a + 62n + 18m)x = 25,6

=> nx = 0,2 ; mx = 0,6

=> a/n = 12. Cầm n = 1, 2, 3 ta được a = 24g => Mg

Thay n = 2 => x = 0,1 ; cho nên m = 6

Vậy M là Mg và muối là Mg(NO3)2.6H2O

Đáp án D

 


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 20 : Hòa tan hoàn toàn m gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng, chiếm được 5,376 lít(đktc) các thành phần hỗn hợp khí X gồm N2, N2O và dung dịch cất 8m gam muối. Tỉ khối của X so với H2 bằng 18. Quý giá của m là:

A 29,16 gam.B 21,6 gam.C 18,9 gam.D 17,28 gam.

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Tìm số mol từng khí N2; N2O phụ thuộc vào quy tắc con đường chéo

Giả sử trong dung dịch thu được chứa muối NH4NO3

Đặt mol Al = a (mol) ; nNH4NO3 = b (mol)

Ta có hệ phương trình sau:

(eginarraylleft{ eginarraylBT:e o 3n_Al = 10n_N_2 + 8n_N_2O + 8n_NH_4NO_3\fracm_Alm_Al(NO3)3 + m_NH_4NO_3 = fracm8m = frac18endarray ight.\ Rightarrow left{ eginarrayl3a - 8b = 2,16\3a - 80b = 0endarray ight. Rightarrow left{ eginarrayla = ?\b = ?endarray ight.endarray)

=> m = mAl = 27a = ? (g)


Lời giải đưa ra tiết:

nhh X = 5,376 :22,4 = 0,24 (mol)

MX = 18.2 = 36 (g/mol)

*

( Rightarrow fracn_N_2n_N_2O = frac88 = frac11 = frac0,120,12)

Gọi nAl = a (mol)

Giả sử trong dd bao gồm chứa muối NH4NO3: b (mol)

(eginarraylleft{ eginarraylBT:e o 3n_Al = 10n_N_2 + 8n_N_2O + 8n_NH_4NO_3\fracm_Alm_Al(NO3)3 + m_NH_4NO_3 = fracm8m = frac18endarray ight.\ Rightarrow left{ eginarrayl3a = 10.0,12 + 8.0,12 + 8b\frac27a213a + 80b = frac18endarray ight. Rightarrow left{ eginarrayl3a - 8b = 2,16\3a - 80b = 0endarray ight. Rightarrow left{ eginarrayla = 0,8\b = 0,03endarray ight.endarray)