*

*

*

I. ĐIỀU KIỆN XẢY RA PHẢN ỨNG TRAOĐỔI ION vào DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI

1.Phản ứng chế tạo thành chất kết tủa

- Thí nghiệm:

*

 - Giải thích: Na2SO4 và BaCl2 đều dễ dàng tan cùng phân li táo bạo trong nước:

*

Trong số bốn ion được phân li ra chỉ có những ion

*
phối hợp được cùng với nhau chế tạo ra thành hóa học kết tủa là BaSO4 (hình trên), nên thực chất phản ứng trong hỗn hợp là:

*

Phương trình (2) được gọi là phương trình ion rút gọn của phản bội ứng (1).

Bạn đang xem: Bài tập phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Phương trình ion rút gọn mang lại biết thực chất của phản nghịch ứng vào dung dịch những chất năng lượng điện li.

2.Phản ứng tạo thành chất điện li yếu

a) phản ứng chế tác thành nước

- Thí nghiệm:

*

Phản ứng như sau:

HCl + NaOH → NaCl + H2O

- Giải thích: NaOH và HCl phần lớn dễ tan và phân li táo tợn trong nước:

*

Các ion OH−trong dung dịch tạo cho phenolphtalein đưa sang màu sắc hồng. Khi mang đến dung dịch HCl vào, các ion H+ của HCl vẫn phản ứng với những ion OH− của NaOH tạo ra thành chất điện li rất yếu là H2O. Phương trình ion rút gọn:

*

Khi màu sắc của hỗn hợp trong ly mất, chính là lúc những ion H+ của HCl đã phản ứng không còn với những ion OH− của NaOH.

Phản ứng giữa dung dịch axit với hiđroxit tất cả tính bazơ rất dễ dàng xảy ra vị tạo thành hóa học điện li cực kỳ yếu là H2O. Mg(OH)2 ít tan trong nước, nhưng thuận lợi tan trong dung dịch axit mạnh:

*

b)Phản ứng tạo ra thành axit yếu

- Thí nghiệm: Nhỏ hỗn hợp HCl vào ống thử đựng dung dịch CH3COONa , axit yếu CH3COOH sẽ tạo thành thành:

*

- Giải thích: HCl và CH3COONa là những chất dễ tan cùng phân li mạnh:

*

Trong dung dịch, những ion H+ sẽ kết hợp với các ion CH3COO- tạo ra thành chất điện li yếu là CH3COOH (mùi giấm). Phương trình ion rút gọn:

*

3. Phản bội ứng chế tạo ra thành hóa học khí

Thí nghiệm:

*

Phương trình ion rút gọn:

*

Phản ứng giữa muối cacbonat với dung dịch axit rất đơn giản xảy ra vị vừa tạo nên thành hóa học điện li hết sức yếu là H2O, vừa tạo thành chất khí CO2 tách khỏi môi trường xung quanh phản ứng. Chẳng hạn, những muối cacbonat ít tan trong nước nhưng tan dễ dàng trong các dung dịch axit. Đá vôi (CaCO3) tan rất đơn giản trong hỗn hợp HCl:

*

II. KẾT LUẬN

1.Phản ứng xẩy ra trong dung dịch những chất năng lượng điện li là bội nghịch ứng giữa những ion.

2.Phản ứng bàn bạc ion vào dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi những ion kết hợp được cùng với nhau chế tạo thành ít nhất một trong những chất sau:

_ chất kết tủa.

_ hóa học điện li yếu.

Xem thêm: Viết Chương Trình Nhập Vào Một Số Và Kiểm Tra Xem Số Đó Có Phải Là Số Nguyên Tố Hay Không?

_ chất khí.