Tài liệu Ngữ pháp, bài xích tập Câu đối chiếu ngang bằng, đối chiếu hơn, hơn duy nhất lớp 6 tất cả đáp án trình diễn khái quát tháo lại ngữ pháp, cấu trúc, bí quyết dùng cũng giống như các tín hiệu nhận biết nhằm mục tiêu mục đích giúp học sinh ôn luyện ngữ pháp và đạt hiệu quả cao trong những bài thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 6.

Bạn đang xem: Bài tập so sánh nhất lớp 6

LÝ THUYẾT CÂU SO SÁNH

A. LÝ THUYẾT

I- PHÂN BIỆT TÍNH TỪ NGẮN & TÍNH TỪ DÀI, TRẠNG TỪ NGẮN và TRẠNG TỪ DÀI

1. Biệt lập tính trường đoản cú ngắn và tính tự dài:

Tính trường đoản cú ngắn (Short adjectives)

(Ký hiệu trong bài này là: S-adj)

Tính từ nhiều năm (Long adjectives)

(Ký hiệu trong bài xích này là: L-adj)

- Là tính từ gồm một âm tiết

Ví dụ:

- red, long, short, hard,….

- Là tính từ bao gồm từ 2 âm ngày tiết trở lên

Ví dụ:

- beautiful, friendly, humorous, ….

2. Trạng từ bỏ ngắn và Trạng từ bỏ dài:

Trạng từ bỏ ngắn (Short adverbs)

(Ký hiệu trong bài bác này là: S-adv)

Trạng từ nhiều năm (Long adverbs)

(Ký hiệu trong bài này là: L-adv)

- Là trạng từ bao gồm một âm tiết

Ví dụ:

- hard, fast, near, far, right, wrong, …

- Là trạng từ có 2 âm tiết trở lên.

Ví dụ:

- quickly, interestingly, tiredly, …

II- SO SÁNH BẰNG VỚI TÍNH TỪ VÀ TRẠNG TỪ

1. So sánh bằng cùng với tính từ và trạng từ:

Cấu trúc:

S1 + V + as + adj/adv + as + S2 + auxiliary V

S1 + V + as + adj/ adv + as + O/ N/ pronoun

Ví dụ:

- She isas tall asI am= She is as tall asme. (Cô ấy cao bằng tôi.)

- He runsas quickly asI do= He runs as quickly as me. (Anh ấy chạy nhanh như tôi.)

- Your dress isas long asmy dress= Your dress is as long as mine. (Váy của bạn dài bằng váy của tôi.)

2. So sánh hơn cùng với tính từ và trạng từ.

* đối chiếu hơn cùng với tính trường đoản cú ngắn và trạng trường đoản cú ngắn:

Cấu trúc:

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + S2 + Axiliary V

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó: S-adj-er: là tính từ ngắn lại hơn đuôi “er”

S-adv-er: là trạng từ ngắn lại đuôi “er”

S1: công ty ngữ 1 (Đối tượng được so sánh)

S2: công ty ngữ 2 (Đối tượng dùng để làm so sánh với đối tượng 1)

Axiliary V: trợ động từ

O (object): tân ngữ

N (noun): danh từ

Pronoun: đại từ

Ví dụ:

- This book is thicker thanthat one. (Cuốn sách này dày dặn hơn cuốn sách kia.)

- They workharder thanI do. = They workharder thanme. (Họ làm cho việc cần mẫn hơn tôi.)

* đối chiếu hơn cùng với tính tự dài cùng trạng tự dài:

Cấu trúc:

S1 + more + L-adj/ L-adv + than + S2 + Axiliary V

S1 + more + L-adj/ L-adv + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó: L-adj: tính từ bỏ dài

L-adv: trạng tự dài

Ví dụ:

- He ismore intelligent thanI am. = He is more intelligent thanme. (Anh ấy hoàn hảo hơn tôi.)

- My friend did the demo more carefully thanI did. = My friend did the testmore carefully thanme. (Bạn tôi làm bài kiểm tra cẩn trọng hơn tôi.)

3. So sánh hơn nhất so với tính từ cùng trạng từ.

+ so sánh hơn nhất đối với tính từ bỏ ngắn với trạng trường đoản cú ngắn:

Cấu trúc:

S + V + the + S-adj-est/ S-adv-est

Ví dụ:

- It isthe darkesttime in my life. (Đó là khoảng thời gian tăm về tối nhất trong cuộc đời tôi.)

- He runsthe fastestin my class. (Anh ấy chạy nhanh nhất có thể lớp tôi.)

+ đối chiếu hơn nhất đối với tính tự dài cùng trạng từ bỏ dài:

Cấu trúc:

S + V + the + most + L-adj/ L-adv

Ví dụ:

- She isthe most beautiful girl I’ve ever met. (Cô ấy là cô bé xinh nhất mà lại tôi từng gặp.)

- He drivesthe most carelessly among us. (Anh ấy ấy lái xe ẩu nhất trong những chúng tôi.)

III- CHÚ Ý:

+ một trong những tính từ có 2 âm tiết nhưng gồm tận cùng là “y, le, ow, er” khi áp dụng ở đối chiếu hơn hay so sánh hơn tốt nhất nó áp dụng kết cấu so sánh rộng của tính từ bỏ ngắn.


Tính từ so sánh hơn so sánh hơn nhất

Happy -> happier -> the happiest

Simple -> simpler -> the simplest

Narrow -> narrower -> the narrowest

Clever -> cleverer -> the cleverest

Ví dụ:

- Now they are happier than they were before. (Bây giờ họ hạnh phúc hơn trước đây kia.)

Ta thấy “happy” là một tính từ bao gồm 2 âm tiết nhưng khi sử dụng đối chiếu hơn, ta sử dụng cấu tạo so sánh rộng của tính từ ngắn.

+ một trong những tính từ với trạng từ biến hóa đặc biệt lúc sử dụng so sánh hơn và đối chiếu hơn nhất.

Tính từ/Trạng từ đối chiếu hơn đối chiếu hơn nhất

Good/well -> better -> the best

Bad/ badly -> worse -> the worst

Much/ many -> more -> the most

a little/ little -> less -> the least

far -> farther/ further -> the farthest/ furthest

B. BÀI TẬP ỨNG DỤNG

THE EXERCISES ON COMPARISONS

EXERCISE 1. Give the correct form of the adjectives and adverbs in brackets:

1. This chair is ..........................………………….. Than that one. (comfortable)

2. Your flat is .....................………....... Than mine. (large)

3. The weather today is ........................……… than it was yesterday. (hot)

4. The Nile is the ........................……………………….. River in the world. (long)

5. Chinese bicycles are ................…........……………….. Than Japanese ones. (bad)

6. Mathematics is ........................…………………...….. Than English. (difficult)

7. Ho chi Minh is the ............................………………. đô thị in Viet Nam. (big)

8. He drives ................................. .. ……………than his friend. (careful)

9. She sings ........................……………………….. In this school. (beautiful)

10. I read ............................……………………….. Than my sister. (slow)

11. Grace is ...........................………………….. Girl in our class. (old)

12. This exercise is .........................…….…………..than that one. (easy)

13. He is twice .........................…….…………..as you. (fat)

14. Nam is .........................…….………….. Student of all. (noisy)

15. My cold is .........................…….………….. Today than it was yesterday. (good)

EXERCISE 2.Choose the best option lớn complete the following sentences:

1. The more she smiles , ................ She becomes.

A. More graceful

B. The most graceful

C. Most graceful

D. The more graceful

2. Hotels have developed …………………… restaurants.

A. As rapidly as

B. So rapidly as

C. As rapid as

D. More rapid

3. Can Tho bridge is the …………………… one in the South of Viet Nam.

A. Long

B. Shortest

C. Longest

D. Longer

4. Albert Einstein’s contributions khổng lồ scientific theory were ................ Those of Galileo and Newton.

A. Important than

B. More important

C. The most important

D. As important as

5. Impalas cannot move as ................ Cheetahs but they are more efficient runners.

A. Faster than

B. Fast as

C. Fast

D. Are fast as

6. Both are informative articles, but this one is ................ .

A. Best

B. The best

C. Most

D. Better

7. She is the .………… girl in our town.

A. More beautiful

B. Beauty

C. Most beautiful

D. More beautifully

8. The harder you learn.............

A. The better is your English

B. The better will be your English

C. The better becomes your English

D. The better your English will be

9. Jim is the ................. In his class.

A. Clever

B. Cleverest

C. Cleverer


D. More clever

10. Of the two shirts, this one is ...................

A. The prettiest

B. The most pretty

C. Prettier

D. The prettier

11. Your house is ................. Mine.

A. As bigger as

B. Many times as big as

C. Much big as

D. Not many times big

12. Last year it wasn’t as cold as this year.

A. This year it is as colder than last year.

B. This year it is colder than last year.

C. This year it isn’t as cold as last year.

D. This year it isn’t colder than last year.

13. She is older than me.

A. I’m more younger than her.

B. I’m as younger as her.

C. I’m more young than her.

D. I’m younger than her.

14. The demo is not …………………

A. As difficult as it was last month.

B. So difficult as it was last month

C. More difficult as it was last month.

D. Both A & B are correct

15. The Nile River is ………………… of all.

A. Longer

B. The longest

C. Long

D. Longest

16. .................. We read, .................. We know.

A. The most/ the most

B. The more/ the more

C. Most/ most

D. More/ more

17. It gets ................... Let’s go swimming.

A. Hot và hot

B. The more hot

C. More và more hot

D. Hotter và hotter

18. Peter usually drives .................. Mary.

A. More fast

B. More fast than

C. More fast

D. Faster

19. The problem seems lớn be ..................

A. More serious

B. More serious than

C. More serious as

D. More và more serious

20. Peter can not earn .................. His wife.

A. As many money as

B. As much money as

C. As many money than

D. As much money than

21. Prices get ..................

A. High & high

B. Highest and highest

C. More và more high

D. Higher and higher

22. The more manufacturers advise, .................. They sell.

A. The most products

B. The products more

C. The more products

D. Most products

23. ................. A oto is ................. It is.

A. The more expensive/ the comfortabler

B. The most expensive/ the most comfortable

C. The more expensive/ the more comfortable

D. The less expensive/ the more comfortable

24. Of the five students. Mary is .................

A. More intelligent

B. The more intelligent

C. Most intelligent

D. The most intelligent

25. Steel is ................ Than wood.

A. More heavy


B. As heavy

C. Heavier

D. More heavier

26. A super market is …………………… a shopping center.

A. Less convenient as

B. Less convenient than

C. Not so convenient than

D. The most convenient as

27. Viet phái nam becomes …………………… lớn foreign tourists.

A. More and most attractive

B. The more attractive

C. Much & more attractive

D. More & more attractive

28. This oto is …………………… than mine.

A. Less expensive

B. As expensive

C. Expensive

D. Not so expensive

29. Tim’s grades are …………………… than John.

A. Worse

B. Worst

C. As bad

D. So bad

30. The …………………… we start, the sooner we will be back.

A. Early

B. Earliest

C. Earlier

D. More early

EXERCISE 3. Rewrite each of the following sentences in such a way that it has the same meaning as the sentence printed before it.

1. My kitchen is smaller than yours.

⇨ Your kitchen ………………………………………………………………………………………………

2. No one in the class is taller than Dave.

⇨Dave is ……………………………………………………………………………………………………

3. Mum doesn’t speak English as well as Dad.

⇨Dad ……………………………………………………………………………………………….………

4. Lan is better cook than Hoa.

⇨Hoa can’t …………………………………………………………………………………………...……

5. No restaurant in the city is better than that one.

⇨That restaurant is …………………………………………………………………………………………

6. This watch is worse than that one.

⇨That watch ………………………………………………………………………………………….……

7. My sister writes more carefully than she did.

⇨My sister …………………………………………………………………………………………………

8. This story is more interesting than any other story that I have ever read.

⇨This is the …………………………………………………………………………………………………

9. She is the most beautiful girl I have ever known.

⇨I’ve never .....................................................................................................................................................

10. Peter does not drive so carefully as Tom.

⇨Tom ………………………………………………………………………………………………………

Tải xuống

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Hỏi bài tập, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!

Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 tất cả đáp án

*

*

*

Đã có tiện ích VietJack trên năng lượng điện thoại, giải bài bác tập SGK, SBT biên soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài bác giảng....miễn phí. Sở hữu ngay vận dụng trên app android và iOS.

Xem thêm: Hạt Tải Điện Trong Môi Trường Chất Khí Là, Các Hạt Tải Điện Của Chất Khí Là

*

*

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy cổ vũ và chia sẻ nhé! Các bình luận không tương xứng với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm bình luận vĩnh viễn.