Nội dung chủ yếu trong bài xích viết

1. Sơ sài về thì tương lai chấm dứt tiếp diễn (Future Perfect Continuous)2. Bài bác tập thì tương lai xong xuôi tiếp diễn cơ bản, nâng cao

Là thì xếp sau cuối trong 12 tenses của ngữ pháp giờ Anh. Trong đó, bài tập thì tương lai kết thúc tiếp diễn sẽ là 1 trong “cầu nối” giúp bạn ghi nhớ chắc chắn hơn nữa về Future Perfect Continuous. Vậy nên, lúc này Patado vẫn liệt kê ra rất nhiều dạng bài xích tập để bạn thực hành thực tế cho nhuần nhuyễn. Từ đó, đoạt được và cải tiến và phát triển vốn Anh ngữ không hề là điều xa vời.

Bạn đang xem: Bài tập thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

1. Sơ sài về thì tương lai kết thúc tiếp diễn (Future Perfect Continuous)

1.1. Cấu trúc (Future Perfect Continuous) thì tương lai chấm dứt tiếp diễn

Về cơ bạn dạng tương trường đoản cú như các thì khác trong giờ đồng hồ Anh, tương lai chấm dứt tiếp diễn có kết cấu 3 dạng: khẳng định, bao phủ định với nghi vấn.

Thể câuCông thức Ví dụ
Câu Khẳng địnhS + will + have + been + V-ing– We will have been living in Ninh Binh for 4 months by next year. (Chúng tôi đã về sinh sống ở tỉnh ninh bình được 4 tháng tính cho tới năm sau)

– By this June, John will have been working at this company for 10 years (Tính tới tháng sáu, John sẽ thao tác làm việc ở công ty này được 10 năm)

– By this June, John will have been working at this company for 10 years.

Câu bao phủ địnhS + will + not + have + been + V-ing– My family won’t have been living in Ho bỏ ra Minh for 10 days by next week (Gia đình tôi sẽ không sống ở sài gòn được 10 ngày tính cho tuần sau)

– My younger sister won’t have been reading books for 2 months by the over of Octorber (Em gái tôi sẽ không còn đọc sách được 2 mon tính đến vào cuối tháng mười)

– By the end of 2020, Tom will have been working in SME Company for 5 years.

Câu hỏi Yes/No(câu nghi vấn)

Will + S (+ not) + have + been + V-ing +… ?

Trả lời:

Yes, S + will

No, S + will not (won’t)

– Will he have been living in Ho đưa ra Minh for trăng tròn years when he retire?

– Will Mrs. Giang have been teaching for 30 years when she retires? (Có phải bà pt.hương giang sẽ dạy dỗ học được 30 năm lúc bà ấy về hưu không?)

Yes, she will hoặc No, she will not (won’t)

Câu hỏi bao gồm từ để hỏi(Câu nghi vấn)WH-word + will + S + have + been + V-ing +…?How long will Long have been playing football by next year? (Long sẽ nghịch bóng được bao thọ tính đến năm sau?)


*

Ôn lại lý thuyết về thì tương lai xong tiếp diễn


1.2. Biện pháp dùng thì tương lai dứt tiếp diễn

Sử dụng để nhấn mạnh một sự việc/hành động bao gồm tính liên tiếp khi so với một sự việc/hành cồn khác ngơi nghỉ tương lai.

Ví dụ:

John will have been learning at high school for 1 year when John leaves for Ho đưa ra Minh.Sử dụng nhằm nhấn táo bạo một hành động có tính liên tục khi so với 1 thời điểm khẳng định ở tương lai

Ví dụ:

I will have been sitting here for 5 hours by 8 a.m.

1.3. Lốt hiệu nhận thấy thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Trong câu của thì tương lai xong tiếp diễn có sự lộ diện của một số trong những cụm từ. Chẳng hạn như: by this (September, October,…), by then, by the time + clause (mệnh đề chia ở hiện tại đơn), by the kết thúc of this (week, month, year),…

2. Bài tập thì tương lai chấm dứt tiếp diễn cơ bản, nâng cao

*

Vận dụng lý thuyết thực hành những dạng bài tập thì tương lai kết thúc tiếp diễn

2.1. Bài tập thì tương lai hoàn thành tiếp diễn cơ bản

Bài tập 1: Áp dụng kiến thức chia đụng từ vào ngoặc làm thế nào để cho đúng

By the time John call him, he ………………… (work) as he’s very busy..By the whole tomorrow, we ………………… (study) French as we are preparing for our the presentation.We ………………… (not/sleep) by the time we finishes our dinner.………………… he ………………… (stay) in Ho bỏ ra Minh for 5 months until he finish his business trip?We ………………… (not/play) basketball by the time our friends join us.Ann ………………… (dance) for 2 hours by the time her friends arrive.

*Đáp án bài 1:

will have been eating will have been studying will not have been sleeping Will he have been staying will not have been playing will have been dancing

Bài tập 2: Chọn đáp án đúng cùng với (A) hoặc (B)

Câu 1: By next week, he (work) in the gym for 2 years.

A. Will have working/ B. Will have been working

Câu 2: ………………… he ………………… (finish) his work by 8 p.m?

A. Will he have finished/ B. Will he have been finishing

Câu 3: By 2030, they ………………… (live) in Hanoi for 50 years.

A. Will have lived/ B. Will have been living

Câu 4: By next week, she ……………… (learn) in a junior high school for 4 years.

A. Will have learning/ B. Will have been learning

Câu 5: By the end of this month, John ………………………. (go) on a business trip in Hanoi for 2 weeks.

A. Will have going/ B. Will have been going

*Đáp án bài 2:

(B) will have been writing (A) Will he have finished (B) will have been living (A) will have written (B) will have been writing

Bài tập 3: Viết lại một số câu sau đến hoàn chỉnhTonight/ Tom /participate/ wedding/ 5 hours..Bird/ not/ perch/ there/ by/ time/ we/ see it.I/ read/ document/ whole/ tomorrow/ prepare/ my exam.Mother/ cook/ meal/ whole/ evening.

*Đáp án bài bác 3:

Tonight, Tom will have been participating in the wedding for 5 hours. A bird will not have been perching there by the time we see it. I have been reading the document for the whole tomorrow to lớn prepare for my exam. My mother will have been cooking a meal for the whole evening.

Bài tập 4: chia động mang đến đúng với giải đáp (A) hoặc (B)

Câu 1: The film _____ (end) by the time we get there.

A. Will have endedB. Will have been ending

Câu 2: A In two years from now, the contract _____ (come) lớn an end.

A. Will have comeB. Will have been coming

Câu 3: By next week, John …………………. (rent) house for 5 years.

A. Will have rentedB. Will have been renting

Câu 4: He certainly _____ (not/do) all his homework by ten tonight.

A. Won’t have doneB. Won’t have been doing

Câu 5: By next month, I _____ (work) in a factory for 10 years..

A. Will have workedB. Will have been working

Câu 6: By next month I _____ (leave) for Korea.

A. Will have leftB. Will have been leaving

Câu 7: I’m sure they _____ (complete) the new road by September.

A. Will have completeB. Will have been completing

*Đáp án bài bác 4:

A. Will have ended B. Will have been coming B. Will have been working A. Won’t have done B. Will have been working A. Will have left A. Will have complete

Bài tập 5: cần sử dụng thì tương lai xong tiếp diễn để chia động từBy the over of the month I ______ (work) here for four years.By the end of this month I and my husband _______ (live) together for 8 years.By the over of the term Lan _______ (study) for 5 years.By midnight they _______ (play) this computer trò chơi for 2 days.Amanda _______ (take) on the phone for the last couple of hours.My family _______ (look for) me all night long.This boy _______ (play) soccer all day long.My son ________ (watch) TV all the time.I _______ (not sleep) all morning.Will we _____ (wait) for 30 minutes?By the time I get to lớn Spain this evening, I _____ (drive) more than five hundred miles. I am going lớn be exhausted.When Tuan goes on vacation next month, he _______ (study) English for over two years. He should be able to communicate fairly well while he is in France.She has not traveled much yet; however, She _________ (visit) the Phu Quoc Island by the time she leave da Nang.By the time Thao finish studying the verb tense tutorial, she ________ (master) all twelve tenses including thier passive forms.Drive faster! If you don’t hurry up, my wife ______ (have) the baby by the time we get lớn the hospital.She _________ (finish) these courses next month.When my boy friend arrives, my family _________ (go) khổng lồ bed.By next month, my younger sister _________ (learn) English for 4 years.________ it __________ (stop) raining by tomorrow morning.By next year, I ________ (live) in Viet nam for 2 years

* Đáp án bài bác 5:

will have been workingwill have been livingwill have been studyingwill have been playingwill have been talkingwill have been lookingwill have been playingwill have been watchingwill not have been sleepingWill they have been waitingwill have been drivingwill have been studyingwill have been visitingwill have been masteringwill have been havingwill have been workingwill have been playingwill have been walkingwill have been cookingwill have been travelling

2.2. Bài tập thì tương lai chấm dứt tiếp diễn nâng cao

Bài 1, sử dụng thì tương lai tiếp diễn, tương lai kết thúc hoặc tương lai xong xuôi tiếp diễn để chia động từ vào ngoặc xong xuôi câu.In thirty years’ time most people _____ (use) the Internet.By this time next year my family ______ (move) into our new house.When my grandfather retires, he ______ (work) for 20 years.By 2040 holidaymakers _____ (travel) khổng lồ the Moon.As soon as they reach the coast, they _____ (sail) for a week.They ______ (build) the station by August.My best friend ______ (look) for a new job while I am in Madrid.John will come back in summer. By then he ______ (stay) in nước australia for two years.At midnight the speakers ______ (present) their projects for 5 hours.When I go khổng lồ see my kids, they ______ (be) at the camp for a fortnight.In a 50 years’ time thousands of species ______ (disappear) from the Earth.In a few hours’ time Thuy _____ (sit) on the plane.I’ll meet you at 4 pm. – At four? I’m afraid I _____ (teach) Math.They _____ (replace) the wheels before I come back from the shop.I’m sorry, you can’t come tonight. My family _____ (watch) the new documentary on TV.

 * Đáp án bài 1:

will be usingwill have movedwill have been workingwill be travellingwill have been sailingwill have builtwill be lookingwill have been stayingwill have been presentingwill have beenwill have disappearedwill be sittingwill be teachingwill have replacedwill be watching

Bài 2, sử dụng từ lưu ý để viết lại câu làm thế nào cho nghĩa không đổi This is Mary’s ninth years of teaching experience.

→ Mary ……………………………………………………………..

My little sister will be cold until I close the window.

→ My little sister ………………………………………..(viết lại cùng với sweat)

Son Tung MTP will have written a new song by the kết thúc of this month.

→ A new song ……………………………………………………………..

Thanh will call me và I must think about his proposal before that.

→ …………………………………………………(viết lại với consider)

My older brother will have been writing these novels for 3 months by the kết thúc of this week.

→ These novels ……………………………………………………………..

* Đáp án bài xích 2:

Mary will have been teaching for nine years this year. My little sister will have sweated cold until I close the window. A new song will have been written by Son Tung MTP by the over of this month. Before Thanh calls me, I will have been considering about his proposal all the time. These novels will have been being written by my older brother for 2 months by the end of this month.

Bài 3, Tìm cùng sửa lỗi không đúng (nếu có) trong số câu dưới đây  Julia will have nhảy ballet for 3 years if she plays again this week. Sam’s VCD will been published by the over of that month. I will taken a IELTS demo by tomorrow evening. By Monday, Maria will comeback Vietnam with her family. By next month, Dany’s family will live in that house for three decades.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 7 : Giải Sgk Toán 7, Giải Sbt Toán 7 Đại Số, Hình Học

* Đáp án bài 3:

will have nhảy => sửa lại thành: will have been dancing will been published => sửa lại thành: will have been published will taken => sửa lại thành: will have taken will come => sửa lại thành: will have come will live => sửa lại thành: will have lived

Thông qua các dạng bài tập thì tương lai chấm dứt tiếp diễn thực hành ngay sau khoản thời gian học trên đây. Mong muốn bạn dành được thông tin chuẩn chỉnh chỉnh về loại thì trọng điểm này. Rộng hết, bài toán luyện bài tập đó là cách sớm nhất có thể để chúng ta ghi nhớ dễ dãi ngữ pháp. Không nhất thiết phải “học vẹt” dễ nhớ giường quên nữa nhé. Nếu như còn chưa thực sự hiểu hết Future Perfect Continuous khi tham gia học một mình. Những khóa huấn luyện và đào tạo tại Patado đang là bạn bạn sát cánh giúp bạn nâng cao vốn Anh ngữ toàn diện nhất. Truy vấn website Patado để nhận ra thông tin cụ thể bạn nhé.