Lớp 1-2-3

Lớp 1

Lớp 2

Vở bài tập

Lớp 3

Vở bài tập

Đề thi

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài tổng đúng theo Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp bỏ ra tiết, dễ hiểu và bài xích tập tiếng Anh lớp 6 theo từng Unit giúp học sinh học xuất sắc môn tiếng Anh lớp 6 hơn. Để sở hữu tài liệu bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 về, chúng ta vào từng Unit tương ứng.Bạn đã xem: bài xích tập giờ anh lớp 6 theo từng unit

Mục lục bài tập giờ đồng hồ Anh 6

Từ vựng, Ngữ pháp, bài bác tập giờ Anh lớp 6 học tập kì 1 bao gồm đáp án

Unit 1: My new school

Unit 2: My home

Đề soát sổ 15 phút tiếng Anh 6 học kì 1 tất cả đáp án (Bài số 1)

Unit 3: My friends

Đề chất vấn 1 huyết Tiếng Anh 6 học tập kì 1 có đáp án

Unit 4: My neighbourhood

Đề kiểm soát 15 phút giờ đồng hồ Anh 6 học kì 1 có đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Natural wonders of the world

Unit 6: Our Tet holiday

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 6 học tập kì 1 bao gồm đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập giờ Anh lớp 6 học kì 2 gồm đáp án

Unit 7: Television

Unit 8: Sports và games

Đề soát sổ 15 phút giờ đồng hồ Anh 6 học kì 2 bao gồm đáp án (Bài số 1)

Unit 9: Cities of the world

Đề kiểm soát 1 ngày tiết Tiếng Anh 6 học kì 2 gồm đáp án

Unit 10: Our houses in the future

Đề chất vấn 15 phút tiếng Anh 6 học kì 2 bao gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 11: Our greener world

Unit 12: Robots

Đề thi tiếng Anh lớp 6 học tập kì 2 gồm đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 1

Exercise 1: Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 6 theo từng unit

Question 1:

A. Phone B. Photo C. Badminton D. Open

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Đáp án C


*

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A


*

Đáp án D

Giải thích: Đáp án D


*

*

Exercise 2: Choose the letter A, B, C or D khổng lồ complete the sentences

Question 1: I often spend the weekend _____________ badminton with my elder brother.

A. Playing B. Doing C. Studying D. Having

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: cấu tạo “play + môn thể thao”: đùa môn thể dục gì

“Spend + thời hạn + Ving”: dành thời hạn làm gì

Dịch: Tôi hay dành vào cuối tuần chơi mong lông cùng với anh trai.

Question 2: Linda _____________ English lessons on Tuesday, Thursday, and Friday every week.

A. Have B. Is having C. Has D. Had

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Câu phân chia ở thời bây giờ đơn do có mốc thời gian “every”

Dịch: Linda gồm tiết tiếng Anh vào thiết bị 3, 5 và 6 từng tuần.

Question 3: Clara is a _____________ girl. She doesn’t talk much when she meets new friends.

A. Talkative B. Reserved C. Active D. Confident

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Reserved có nghĩa là e dè, nhút nhát

Dịch: Clara là cô bé nhỏ khá nhút nhát. Cô ko nói các khi gặp gỡ bạn mới.

Question 4: – Where is the cat? – It’s _____________ the table & the bookshelf.

A. On B. Behind C. Between D. Under

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: nhiều từ chỉ vị trí “between…and…”: sinh sống giữa…và…

Dịch: – nhỏ mèo đâu rồi? – Nó ngơi nghỉ giữa bộ bàn và giá bán sách.

Question 5: Alex usually ____________ his homework at 8 p.m.

A. Finish B. Finishing C. Finished D. Finishes

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Câu phân tách ở thời lúc này đơn do có mốc thời gian “usually”

Dịch: Alex thường làm chấm dứt bài tập về nhà dịp 8 tiếng tối.

Đáp án A

Giải thích: cấu trúc “there + are + danh từ số nhiều”: có…

Dịch: có 2 chiếc bút chì bên trên bàn học.

Question 7: You should _________ physical exercise regularly.

A. Have B. Talk C. Play D. Do

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu trúc “do physical exercise”: bạn bè dục

Dịch: chúng ta nên tập thể dục hay xuyên.

Question 8: ____________ Bobby often ____________ physics experiment after school?

A. Does/do B. Is/do C. Does/doing D. Is/does

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: câu hỏi nghi vấn thời lúc này đơn

Dịch: gồm phải Bobby thường làm thí nghiệm đồ gia dụng lý sau giờ học không?

Question 9: We _________ khổng lồ the judo club twice a month.

A. Go B. Have C. Make D. Take

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: nhiều từ “go khổng lồ the judo club” đi đến câu lạc bộ judo

Dịch: công ty chúng tôi đến câu lạc cỗ judo 2 lần mỗi tháng.

Question 10: Listen! The teacher __________ the lesson to lớn us.

A. Explain B. Is explainingC. Explains D. To explain

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu chia ở thời hiện nay tại tiếp nối do bao gồm mệnh lệnh thức “Listen!”

Dịch: Nghe kìa! Cô đang lý giải bài học cho chúng mình đấy.

Question 11: – What do you vì in your không lấy phí time? – I always ________ books in my miễn phí time.

A. Is reading B. To lớn read C. ReadsD. Read

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Câu chia ở thời bây giờ đơn vì có trạng tự “always”

Dịch: – Lúc rảnh rỗi cậu làm gì? – Tớ luôn luôn đọc sách lúc rảnh.

Question 12: Peter is ____________ boy in our class.

A. The tallest B. Tall than C. Taller D. The taller

Hiển thị đáp án

Question 13: At the moment, Ann _________ her xe đạp to school.

A. Ride B. Is riding C. Rides D. To ride

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu chia ở thời hiện tại tiếp diễn vì bao gồm trạng trường đoản cú “at the moment”

Dịch: Bây giờ, Ann đã đạp xe mang lại trường.

Question 14: I enjoy ________ my grandmother during my summer vacation.

A. Visiting B. VisitC. To visit D. Lớn visiting

Hiển thị đáp án

Question 15: These new words are __________ difficult for me to study.

A. So B. Such C. Enough D. Too

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu tạo “be too adj (for sb) to V”: quá…nên ko thể…

Dịch: Mấy từ new này vượt khó cần tớ chả học được.

Exercise 3: Choose the letter A, B, C or D to complete the passage below

Johnson __________ (1) a student. He’s 12 years old. He studies __________ (2) bố Dinh secondary school on Hoang Hoa Tham Street. He usually __________ (3) trang chủ for school __________ (4) 6.30 a.m. He lives __________ (5) near the school, _________ (6) he usually walks lớn school with some of his friends. But today his father ___________ (7) him khổng lồ school. He loves Literature & English. Today he has Physics, Chemistry và English. __________ (8) school, he often plays volleyball in the school field.

Question 1: A. Is B. Are C. Am D. Be

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Study at + tên trường học

Dịch: Cậu ấy học tập ở trường thcs Ba Đình trên phố Hoàng Hoa Thám.

Đáp án D

Giải thích: Câu phân tách ở hiện tại đơn

Cấu trúc “leave sw for sw” rời nơi nào đến địa điểm nào

Đáp án C

Giải thích: So: nên, vì chưng thế

Dịch: Cậu ấy sống khá sát trường, chính vì vậy cậu ấy thường quốc bộ với một vài fan bạn.

Đáp án A

Giải thích: Câu phân chia thời hiện nay tại tiếp nối vì bao gồm mốc thời gian “today”

Dịch: Nhưng hôm nay bố cậu ấy đang chuyển cậu ấy cho trường.

Đáp án B

Giải thích: After school: sau giờ đồng hồ học

Dịch: Sau giờ học, cậu ấy thường nghịch bóng chuyền trên sân thể chất.

Exercise 4: Choose the letter A, B, C or D khổng lồ answer these questions

Hi. My name is Mary. I’m twelve years old. I’m a pupil. I live in a beautiful area in a big city. Every morning I get up at 5:30 o’ clock. After that, I dress up, have breakfast and go to school. My school is not very far from my house so I often go to school on foot. But today I ride my xe đạp because I want khổng lồ attend my English class after school. I love English so much. I will study abroad soon.

Question 9: What does Mary do?

A. A teacherB. A farmerC. A studentD. A driver

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “I’m a pupil.”

Dịch: Tôi là 1 học sinh.

Question 10: How old is she?

A. 9 B. 10C. 11D. 12

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “I’m twelve years old.”

Dịch: Tôi 12 tuổi.

Question 11: What time does she get up in the morning?

A. Half past five B. Five forty-five C. A quarter lớn six D. Six o’clock

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “Every morning I get up at 5:30 o’ clock.”

Question 12: How is she getting khổng lồ school today?

A. On foot B. By bike C. By car D. By bus

Hiển thị đáp án

Question 13: What subjects does she like?

A. GeographyB. Literature C. EnglishD. Both B và C

Hiển thị đáp án

Question 14: Is her school far from her house?

A. Yes, it is

B. No, it doesn’t

C. No, it isn’t

D. Yes, it does

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: phụ thuộc câu: “My school is not very far from my house.”

Dịch: ngôi trường học của mình không xa khỏi nhà tôi.

Question 15: Does she play soccer after school?

A. Yes, he is B. No, he doesn’t C. No, he don’t D. Yes, he does

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: nhờ vào câu: “I want lớn attend my English class after school.”

Dịch: Tôi mong tham gia lớp giờ đồng hồ Anh sau giờ đồng hồ học.

Exercise 5: Choose the letter A, B, C or D to lớn complete the sentences with given words

Question 1: Mrs. Smith/ travel khổng lồ work/ motorbike/ every day.

A. Mrs. Smith traveling lớn work on motorbike every day.

B. Mrs. Smith travels to work by motorbike every day.

C. Mrs. Smith travel to lớn working in motorbike every day.

D. Mrs. Smith travel lớn work with motorbike every day.

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu phân tách ở hiện tại đơn vì có mốc thời hạn “every day”

Dịch: Bà Smith đi làm việc bằng xe đồ vật mỗi ngày.

Question 2: All / subjects / my/ new/ school/ interesting.

A. All subjects at my new school is interesting.

B. All subjects my new school has interesting.

C. All subjects of my new school interesting.

D. All subjects at my new school are interesting.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: At + school: ngơi nghỉ trường học

Chủ ngữ là “all subjects” số nhiều bắt buộc động từ phân chia ở dạng số nhiều “are”

Dịch: toàn bộ các môn ngơi nghỉ trường new của tôi thường rất thú vị.

Question 3: Helen/ vị / this English test/ good / than I do.

A. Helen does this English kiểm tra gooder than I do.

B. Helen does this English thử nghiệm better than I do.

C. Helen is doing this English thử nghiệm good than I do.

D. Helen vì chưng this English kiểm tra better than I do.

Hiển thị đáp án

Question 4: We/ ought/ study/ hard/ please/ our parents.

A. We ought lớn study hard to please our parents.

B. We ought studying hard to lớn please our parents.

C. We ought khổng lồ study hard to pleasing our parents.

D. We ought to studying hard to please our parents.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: cấu tạo “ought lớn V”: bao gồm bổn phận bắt buộc làm gì

Dịch: bọn họ phải học cần cù để làm bố mẹ hài lòng.

Question 5: At present/ Bing/ play tennis/ back yard

B. At present, Bing are playing tennis in back yard.

C. At present, Bing is playing tennis in the back yard.

D. At the present, Bing play tennis in the back yard.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Câu chia thời hiện tại tại tiếp nối vì gồm mốc thời hạn “at present”

Dịch: bây giờ Bing đang tennis ở sảnh sau.

Exercise 6: Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Question 6: My/ teacher/ long/ straight/ dark/ has/ hair.

A. My teacher has long straight đen hair.

B. My teacher has straight đen long hair.

C. My teacher has hair đen long straight.

D. My hair teacher has long straight black.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: “Long straight black hair” tóc dài, thẳng và đen.

Dịch: gia sư tôi có mái tóc dài, thẳng và đen.

Question 7: free/ He/ most/ time/ sports/ spends/ of/ his/ playing

A. He playing most of time his sports không tính tiền spends.

B. He spends most his miễn phí time of playing sports.

C. He spends most of his miễn phí time playing sports.

D. He playing sports most of his không tính tiền time spends.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: cấu trúc “spend + thời hạn + Ving”: Dành thời hạn làm gì

Dịch: Anh ấy dành phần lớn thời gian rảnh nghịch thể thao.

Question 8: Please/ to/ take/ form/ to/ your teacher/ the/ and/ ask/ her/ sign.

A. Please her lớn take and ask your teacher the form to sign.

B. Please your teacher her take the form to & ask to lớn sign.

C. Please sign khổng lồ take form your teacher ask khổng lồ the her and.

D. Please take the khung to your teacher và ask her khổng lồ sign.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: kết cấu “take st khổng lồ sw” mang vật gì đến đâu

“ask sb to V” yêu cầu ai làm cho gì

Dịch: phấn kích mang lá đơn đến mang lại cô giáo của em và nhờ cô kí.

Question 9: compass/ There/ a/ books/ is/ three/ bookshelf/ and/ a/ on the/ pencil.

A. There is three books a pencil, and a compass on the bookshelf.

B. There a pencil, a compass, and three books is on the bookshelf.

C. There is a pencil và a compass on the three books bookshelf.

D. There is a pencil, a compass, và three books on the bookshelf.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu trúc “There is + a/ an + N”

Dịch: có một chiếc bút chì, 1 loại compa, với 3 cuốn sách trên giá.

Question 10: Let’s/ out/ go/ for/ tonight/ dinner.

A. Let’s dinner out for go tonight.

B. Let’s go out for dinner tonight.

C. Let’s tonight go out for dinner.

D. Let’s out for dinner go tonight.

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Cấu trúc: “go out for dinner”: đi ăn uống tiệm, ăn ngoài

Dịch: về tối nay đi ra ngoài ăn nào!

Exercise 7: Rewrite sentences without changing the meaning

Question 11: I’m interested in learning foreign languages.

A. I enjoy learning foreign languages.

B. I hate learning foreign languages.

C. I don’t like learning foreign languages.

D. I am learning foreign languages.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: kết cấu “be interested in Ving” = “enjoy Ving”: thích làm cho gì

Dịch: Tôi đam mê học nước ngoài ngữ.

Question 12: Our school has 2000 students.

A. 2000 students are staying in our school.

B. Our school is very big.

C. There are 2000 students in our school.

D. It’s crowded in our school.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: biến đổi giữa 2 cấu tạo “S + have/ has N(s)” ↠ “there are/ is N(s)”

Dịch: ngôi trường tôi có 2000 học tập sinh.

Question 13: Students ought to vì homework after class

A. Students must do homework after class.

B. Students may bởi vì homework after class.

C. Students can bởi homework after class.

D. Students have to vì homework after class.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu trúc “have lớn V” = “ought to V”: tất cả bổn phận đề nghị làm gì

Dịch: học viên cần đề nghị làm bài tập sau giờ học.

Question 14: Mr. Brown is a good teacher.

A. Mr. Brown teaches very good.

B. Mr. Brown teaches very well.

C. Mr. Brown is very well teacher.

D. Mr. Brown is teaching very well.

Hiển thị đáp án

Question 15: That little girl isn’t old enough khổng lồ be in my class.

A. That little girl is too young lớn be in my class.

B. That little girl is old enough lớn be in my class.

C. That little girl isn’t too young to be in my class.

Xem thêm: Các Biện Pháp Phòng Tránh Nhiễm Trùng, Nhiễm Độc Thực Phẩm, Nêu Các Biện Pháp Phòng Tránh

D. That little girl is young enough khổng lồ be in my class.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: đổi khác 2 kết cấu “Be adj enough to lớn V” (đủ như thế nào để triển khai gì)