Blog tài liệu trình làng đến các các bạn Bài tập giờ anh lớp 6 unit 1 theo bài bác học nhằm mục tiêu ôn tập, ôn học viên giỏi, hsg, tài liệu ôn tập tiếng Anh cơ bản lớp 6 theo từng công ty đề, nhằm giúp những em dễ dàng học bài xích và ghi nhớ kỹ năng và kiến thức quen thuộc. Bài tập giờ anh lớp 6 unit 1 góp phần các em ôn tập một phương pháp khoa học

Bài tập giờ đồng hồ anh lớp 6 theo bài học kinh nghiệm .

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 6 unit 1


I. Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6 theo từng Unit (Bài tập giờ đồng hồ anh lớp 6 unit 1)

(Cập nhật liên tục)


Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 My new school

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh 6 Unit 1 bao hàm cấu trúc thì hiện tại đơn cùng thì hiện tại tiếp nối lớp 6.

– Xem chi tiết tại: Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh Unit 1 lớp 6 My New School

– rèn luyện thêm ngữ pháp Unit 1 giờ đồng hồ Anh 6 tại:

Lý thuyết và bài bác tập Thì lúc này đơn giờ đồng hồ Anh lớp 6Lý thuyết và bài bác tập Thì hiện tại tiếp diễn lớp 6Bài tập thì hiện tại đơn cùng thì hiện nay tại tiếp diễn môn giờ Anh lớp 6

Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 My home

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh 6 Unit 2 tương quan đến cấu trúc There is/ There are và phương pháp dùng một số giới từ bỏ chỉ nơi chốn cơ phiên bản như: In, on, behind, between, …

– Xem chi tiết tại: Ngữ pháp giờ Anh Unit 2 lớp 6 My Home

– rèn luyện thêm trắc nghiệm Ngữ pháp Unit 2 lớp 6 tại: Trắc nghiệm Ngữ pháp Unit 2 SGK giờ đồng hồ Anh 6 My Home

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 My friends

Ngữ pháp tiếng Anh Unit 3 lớp 6 tương quan đến bí quyết sử dụng cấu trúc Thì hiện nay tại tiếp diễn để diễn đạt tương lai.

– Xem chi tiết tại: Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh 6 Unit 3 My Friends

– rèn luyện thêm bài tập tiếng Anh Unit 3 lớp 6: Trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 3 My Friends

Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 My neighbourhood

Ngữ pháp giờ Anh Unit 4 lớp 6 bao gồm lý thuyết + bí quyết câu so sánh hơn

– Xem chi tiết tại: Ngữ pháp Unit 4 SGK giờ đồng hồ Anh lớp 6 My Neighbourhood

– luyện tập thêm bài tập giờ đồng hồ Anh 6 Unit 4: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 4 My Neighbourhood

Tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Natural wonders of the world

Ngữ pháp giờ Anh 6 Unit 5 tương quan đến cấu trúc So sánh hơn nhất và cách thực hiện động từ bỏ khuyết thiếu hụt Must

– Xem cụ thể tại: Ngữ pháp SGK giờ Anh lớp 6 Unit 5 Natural wonders of the world

– luyện tập thêm bài xích tập giờ đồng hồ Anh Unit 5 lớp 6: Trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Natural Wonders Of The World

Tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Our Tet holiday

Lý thuyết giờ đồng hồ Anh 6 Unit 6 tổng hợp giải pháp dùng động từ khuyết thiếu Should cùng Shouldn’t.

– Xem cụ thể tại: Ngữ pháp SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Our Tet holiday

– luyện tập thêm bài tập tiếng Anh Unit 6 lớp 6: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 6 Our Tet Holiday

Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Television

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh 6 Unit 7 bao gồm 2 quan tiền trọng: Từ để hỏi (Wh-question words) với Liên tự (Conjuction) giúp những em tổng hợp ngữ pháp hiệu quả.

– Xem cụ thể tại: Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 chương trình mới Unit 7: Television

– rèn luyện thêm bài bác tập ngữ pháp Unit 7 lớp 6 tại: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 7 Television

Tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Sports & Games

Ngữ pháp tiếng Anh 6 Unit 8 bao hàm công thức thì vượt khứ đơn, cách dùng, dấu hiệu nhận biết, …

– Xem chi tiết tại: Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 mới Unit 8: Sports and Games

– luyện tập thêm bài xích tập ngữ pháp Unit 8 lớp 6 tại: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 Unit 8 Sports và Games

Tiếng Anh lớp 6 Unit 9 Cities of the world

Ngữ pháp giờ Anh 6 Unit 9 bao gồm lý thuyết về Thì hiện nay tại ngừng như: công thức, phương pháp dùng, tín hiệu nhận biết, …

– Xem cụ thể tại: Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 mới Unit 9 Cities of the world

– rèn luyện thêm bài xích tập ngữ pháp Unit 9 lớp 6 tại: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 Unit 9 Cities Of The World

Tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Our houses in the future

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh Unit 10 lớp 6 bao gồm triết lý về Thì tương lai đối chọi như: công thức, biện pháp dùng, tín hiệu nhận biết, …

– Xem cụ thể tại: Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 10: Our Houses In The Future

– rèn luyện thêm bài tập ngữ pháp Unit 10 giờ đồng hồ Anh lớp 6 tại: Trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Our Houses In The Future

Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 Our greener world

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh 6 Unit 11 liên quan đến cấu tạo Câu đk loại 1 – miêu tả điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại tại.

– Xem chi tiết tại: Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6 Chương trình new Unit 11

– rèn luyện thêm nhiều dạng bài bác tập Unit 11 lớp 6 tại: Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 6 bắt đầu Unit 11: Our greener world

Tiếng Anh lớp 6 Unit 12 Robots

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh 6 Unit 12 tổng hợp biện pháp dùng các động từ khuyết thiếu cơ bạn dạng (Model verbs) như: Can, Could, be able to, …

– Xem chi tiết tại: Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Chương trình bắt đầu Unit 12 Robots

– luyện tập thêm nhiều dạng bài bác tập Unit 12 lớp 6 tại: Bài tập trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 12: Robots


II Bài tập giờ anh lớp 6 UNIT 1: MY NEW SCHOOL

(Bài tập giờ anh lớp 6 unit 1)

Bản xem trước: bài tập giờ đồng hồ anh lớp 6 unit 1

Bản text: Bài tập tiếng anh lớp 6 unit 1

UNIT 1: MY NEW SCHOOL

I. Tra cứu từ có âm khác trong phần được gạch ốp dưới

 

1.A. C o tôiB.m o nC.m o therD.o bút
2.A. H o peB.h o meworkC.o neD.p o st
3.A. Br o therB.jud oC.g o ingD.r o de
4.A. FunB.studentC.hungryD.sun
5.A. NiceB.bicycleC.rideD.live
6.A. mineB.historyC.exerciseD.library
7A. coldB.volleyballC.telephoneD.open
8.A. SubjectB.clubC.putD.lunch
9.A. ScienceB.likeC.musicD.ice
10.A. farmB.afterC.walkD.class
11.A. TeacherB.chessC.lunchD.school
12.A. MeatB.readingC.breadD.seat
13.A. PhotoB.goingC.brotherD.home

 

Put the words into two groups (/ əʊ / và /ʌ /)

 

Mondaymonthjudohomeworkgoinglove
openbrothermotherloweronecome
hopepostdon’trodeSundaylunch

 

 

/ əʊ/ / ʌ/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Give the names of school things in the

2. 3. 4.

6. 7. 8.

IV. Choose the best answer (A, B, C or D).

At lunchtime, you can lunch in the schoolbe go C. Vì chưng D. Have morning exercise is good fordoing studying C. Having D. PlayingLook! The girls in theare skipping skips C. Skipping D. To skipAt break time, I go lớn the library and go read C. Play D. ListenListen! Someone at theknock knocks C. Is knocking D. Are knockingNam football He’s tired.doesn’t play plays C. Is playing D. Isn’t playingWe are excited the first day ofat with C. About D. InMy parents often help me myat with C. About D. InI am having a math lesson but I forgot my . I have somecalculator xe đạp C. Pencil case D. Pencil sharpener

2

 

Cuong và Minh their bicycles lớn school size Monday toride rides C. Is riding D. Are ridingWhat is your subject at school?like excited C. Nice D. FavouriteIn the afternoon, students many interestingjoin bởi C. Play D. ReadMy sister and I our bicycles to lớn schoolride rides C. Is riding D. Are ridingVinh our class math.teach teaches C. Does D. PlaysSchool at 30 p.m every day.finish finishes C. Go D. HaveListen! Are they in the classroom?sing sings C. Singing D. Is singingA good friend is ready khổng lồ things with hisride read C. Nói qua D. Go

V. Match the questions (A) & the answers (B).

A B

 

 

What are you watching?What kind of programmes vị you watch?Where are you going?Where does she live?Who are you talking about?How often vì you ride your bicycle to lớn school?I lượt thích programmes aboutTo my friend’sEveryI’m watchingA friend from214 Nguyen Hue

 

2. 3. 4. 5. 6.

 

 

 

 

VI. Complete the sentences with the –ing form of the verbs.

Example: Come lớn my house Minh. We are listening to music. (listen)

Look! The dog in the (swim)She her holiday with her (enjoy)Listen! Someone at the (knock)

3

 

Be quiet! We in the (study)Lan her (do)They TV at (watch)My grandfather (read)The boys football in the (play)

Complete the sentences with am, is or are.A: Can I talk lớn Minh?

B: She isn’t at home. She reading books in the library.

A: Where are Peter and Tom?

B: They shopping.

A: Where is Phuong?

B: She playing chess in the living room now.

A: Are you OK?

B: Yes, I having great fun with my friends.

A: Please help me with these

B: Sorry. I going khổng lồ school.

Complete the following sentences with the verbs in the Present continuous.

 

 

Please be quiet! I mySusan & Alice a They are playing computer games.

 

Mary

breakfast? It’s time lớn go to lớn school.

 

Which CD you to?What Nga ?Right now John table tennis with the school

IX. Fill in the blanks with words in the box.

Xem thêm: Give A Short Talk Describing A Place Of Interest That You Wo Uld Like To Visit

 

 

What you usually vì at break time?Minh our favourite teacher. He teaches English.How you go to school every day, Nhan?

4

 

Cuong Minh’s bestMy brother doing his homeworkThey going to xuất hiện a new you hungry?Where you go shopping? your sister like pop music?Hoa watching a video video clip on YoutubeI having dinner at my friend’sWe often Math lesson on Wednesday and

X. Complete the sentences with the Present simple or the Present continuous form of the verbs.

They often (visit) their parents in theWe (speak) French at theI (watch) TV about 3 hours aMy family usually (go) lớn the movies onLook at the girl! She (ride) _ aWe (play) tennisMinh sometimes (practice) the guitar in his you (like) chocolate ice cream?Tôi thiệt sự thích)

Hùng quan yếu trả lời điện thoại thông minh vì anh ấy (lấy) a