Câu 3.

Bạn đang xem: Bài tập tìm x lớp 4 học kì 2

Một hình bình hành có độ dài đáy bằng 16m; độ cao bằng (dfrac34) độ dài đáy. Diện tích hình bình hành kia là:

A. 12m2 B. 192m2

C. 96m2 D. 384m2

Câu 4. Giá trị biểu thức m - n × 4 với m = 180, n = 25 là

A. 80 B. 100

C. 800 D. 1000

Câu 5. Trong một quần thể vườn, người ta để (dfrac13) diện tích trồng hoa, (dfrac25) diện tích trồng cây ăn quả. Diện tích còn lại ươm cây giống. Tìm kiếm phân số chỉ diện tích ươm cây giống. 

A. (dfrac215) B. (dfrac1115)

C. (dfrac23) D. (dfrac415)

Câu 6. Một hình chữ nhật bao gồm chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn 12m và chiều rộng bởi (dfrac25) chiều dài. Chu vi hình chữ nhật kia là:

A. 28m B. 54m

C. 56m D. 160m

Phần 2. Từ luận (7 điểm)

Bài 1. Đúng ghi Đ, không nên ghi S.

Hình bình hành ABCD (hình bên) có:

*

a) AB vuông góc cùng với DC.

b) AH vuông góc cùng với DC.

c) Chu vi hình bình hành ABCD là 18cm.

d) diện tích hình bình hành ABCD là 18cm2.

Bài 2. Tìm (x) , biết:

(a); dfrac45 imes x = dfrac12).

(b) ; x:dfrac58 = dfrac215)

Bài 3. 1 căn phòng hình chữ nhật gồm tỉ số thân chiều dài cùng chiều rộng là (dfrac43). Chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn 2m. Bạn ta lát nền căn hộ đó bởi loại gạch vuông cạnh 2dm. Hỏi căn nhà đó lát hết từng nào viên gạch? (Diện tích phần mạch xi măng không xứng đáng kể)

Bài 4. Tính bằng cách thuận tiện

(a),,dfrac2213 + dfrac79 + dfrac29 + dfrac413) (b),,dfrac2021 imes dfrac1715 - dfrac215 imes dfrac2021)

Lời giải chi tiết

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. 

Phương pháp: 

Xác định sản phẩm của chữ số , trường đoản cú đó tìm kiếm được giá trị của chữ số đó.

Cách giải:

Chữ số 8 trong những 583624 thuộc hàng trăm nghìn nên có giá trị là 80 000.

Chọn C.

Câu 2.

Phương pháp:

Áp dụng tính chất cơ bạn dạng của phân số: nếu nhân cả tử số và chủng loại số của một phân số cùng với cùng một trong những tự nhiên khác 0 ta được một phân số bằng phân số đã cho.

Cách giải:

Ta có: (dfrac23 = dfrac2 imes 53 imes 5 = dfrac1015)

Chọn D.

Câu 3.

Phương pháp:

 - Tìm chiều cao ta mang độ lâu năm đáy nhân với (dfrac34).

- Tính diện tích hình bình hành = độ dài đáy × chiều cao.

Cách giải:

Chiều cao hình bình hành là:

16 × (dfrac34) = 12 (m)

Diện tích hình bình hành kia là:

16 × 12 = 192 (m2)

Đáp số: 192m2.

Chọn B.

Câu 4.

Phương pháp:

Thay quý giá của m cùng n vào biểu thức đã cho rồi tính giá trị.

Biểu thức tất cả phép trừ cùng phép nhân thì tiến hành phép nhân trước, thực hiện phép trừ sau.

Cách giải:

Thay m = 180, n = 25 vào biểu thức m –  n × 4 ta có:

180 – 25 × 4 = 180 – 100 = 80

Chọn A. 

Câu 5.

Phương pháp:

- Coi diện tích s cả căn vườn là (1) đơn vị.

- Phân số chỉ diện tích ươm cây cỏ = (1-) phân số chỉ diện tích trồng hoa (-) phân số chỉ diện tích s trồng cây ăn quả.

Cách giải:

Coi diện tích s của cả căn vườn là (1) đơn vị.

Phân số chỉ diện tích ươm cây xanh là:

(1 - dfrac13 - dfrac25 = dfrac415) (khu vườn)

Đáp số: (dfrac415) khu vườn.

Chọn D.

Câu 6.

Phương pháp:

- tìm chiều dài, chiều rộng theo phương thức toán tìm hai số khi biết hiệu cùng tỉ số của nhì số đó.

- Tính chu vi = (chiều nhiều năm + chiều rộng) ( imes , 2).


Cách giải:

Ta có sơ đồ: 

*

Theo sơ đồ, hiệu số phần đều bằng nhau là:

5 - 2 = 3 (phần)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

12 : 3 × 2 = 8 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là:

12 + 8 = đôi mươi (m)

Chu vi hình chữ nhật là:

(20 + 8) × 2 = 56 (m)

Chọn C. 56m

Phần 2. Trường đoản cú luận 

Bài 1. 

Phương pháp:

- muốn tính chu vi hình bình hành ta mang tổng độ nhiều năm 2 cạnh tức thời nhau nhân với 2.

- Tính diện tích s hình bình hành ta lấy đọ lâu năm đáy nhân cùng với chiều cao

Cách giải:

Ta có:

Chu vi hình bình hành ABCD là:

(6 + 4) × 2 = đôi mươi (cm)

Diện tích hình bình hành ABCD là:

6 × 3 =18 (cm2)

Vậy ta có hiệu quả như sau:

a) AB vuông góc cùng với DC (S)

b) AH vuông góc với DC (Đ)

c) Chu vi hình bình hành ABCD là 18cm (S)

d) diện tích s hình bình hành ABCD là 18cm2 (Đ).

Bài 2.

Phương pháp:

- mong tìm thừa số chưa biết ta mang tích phân tách cho thừa số sẽ biết.


- ước ao tìm số bị phân chia ta mang thương nhân với số chia.

Cách giải:

a)

 (eginarrayldfrac45 imes x = dfrac12\,,,,,,,,,,,,,x = dfrac12:dfrac45\,,,,,,,,,,,,,x = dfrac1 imes 52 imes 4\,,,,,,,,,,,,,x = dfrac58endarray).

b)

(eginarraylx:dfrac58 = dfrac215\x,,,,,,,,,,, = dfrac215 imes dfrac58\x,,,,,,,,,,, = dfrac2 imes 515 imes 8\x,,,,,,,,,,, = dfrac10120 = dfrac112endarray)

Câu 7.

Phương pháp:

- kiếm tìm chiều dài và chiều rộng lớn căn phòng theo phương thức toán tìm nhì số khi biết hiệu với tỉ số của nhị số đó.

- diện tích căn chống = chiều lâu năm ( imes) chiều rộng.

- diện tích viên gạch = cạnh ( imes) cạnh.

- Số viên gạch đề xuất dùng = diện tích s căn phòng : diện tích s viên gạch ốp (chú ý hai diện tích s phải cùng đơn vị đo).


Cách giải:

Ta có sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

4 - 3 = 1 (phần)

Chiều dài căn nhà là:

2 : 1 × 4 = 8 (m)

Chiều rộng ngôi nhà là:

8 - 2 = 6 (m)

Diện tích căn hộ là:

8 × 6 = 48 (m2)

48m2 = 4800dm2

Diện tích viên gạch là:

2 × 2 = 4 (dm2) 

Số viên gạch buộc phải lát là:

4800 : 4 = 1200 (viên gạch)

Đáp số: 1200 viên gạch.

Bài 4.

a) Áp dụng đặc điểm giao hoán và phối hợp của phép cùng để nhóm hai phân số gồm cùng mẫu số lại với nhau.

Xem thêm: The Twins Là Gì ? Twins Tiếng Anh Là Gì

b) Áp dụng công thức: a × b – a × c = a × (b – c).

Cách giải: 

(eginarray*20la)mkern 1mu mkern 1mu dfrac2213 + dfrac79 + dfrac29 + dfrac413\mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu = left( dfrac2213 + dfrac413 ight) + left( dfrac79 + dfrac29 ight)\mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu = dfrac2613 + dfrac99\mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu = 2 + 1 = 3endarray)

(eginarray*20lb)mkern 1mu mkern 1mu dfrac2021 imes dfrac1715 - dfrac215 imes dfrac2021\mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu = dfrac2021 imes dfrac1715 - dfrac2021 imes dfrac215\mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu = dfrac2021 imes left( dfrac1715 - dfrac215 ight)\mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu = dfrac2021 imes dfrac1515\mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu = dfrac2021 imes 1 = dfrac2021endarray)