(eginarrayl;;3x - 6y = 3.x - 3.2y \= 3left( x - 2y ight).\endarray)


LG b

(dfrac25x^2 + 5x^3 + x^2y);

Phương pháp giải:

- Phân tích những hạng tử để lộ diện nhân tử chung.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 8 trang 19

Lời giải bỏ ra tiết:

(eginarrayl;dfrac25x^2 + 5x^3 + x^2y\ = dfrac25x^2 + 5x.x^2 + x^2y\ = x^2left( dfrac25 + 5x + y ight).\endarray)


LG c

(14x^2y - 21xy^2 + 28x^2y^2);

Phương pháp giải:

- Phân tích những hạng tử để mở ra nhân tử chung.

Lời giải chi tiết:

(eginarrayl;14x^2y - 21xy^2 + 28x^2y^2 \= 7xy.2x - 7xy.3y + 7xy.4xy\= 7xyleft( 2x - 3y + 4xy ight).\endarray)


LG d

(dfrac25x(y - 1) - dfrac25y(y - 1));

Phương pháp giải:

- Phân tích những hạng tử để xuất hiện nhân tử chung.

Lời giải bỏ ra tiết:

(eginarrayl;dfrac25xleft( y - 1 ight) - dfrac25yleft( y - 1 ight) \=;dfrac25left( y - 1 ight).x - dfrac25left( y - 1 ight).y \= dfrac25left( y - 1 ight)left( x - y ight).\endarray)


LG e

(10x(x - y) - 8y(y - x)).

Phương pháp giải:

- Phân tích các hạng tử để xuất hiện thêm nhân tử chung.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Bài 109 Luyện Tập Chung, Bài 109 : Luyện Tập Chung

- Sử dụng: (y-x=-(x-y))

Lời giải bỏ ra tiết:

(eginarrayl;10xleft( x - y ight) - 8yleft( y - x ight) \= 10xleft( x - y ight) - 8yleft< - left( x - y ight) ight>\= 10xleft( x - y ight) + 8yleft( x - y ight)\ = 2left( x - y ight)left( 5x + 4y ight).endarray)

randy-rhoads-online.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp randy-rhoads-online.com


Cảm ơn các bạn đã sử dụng randy-rhoads-online.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép randy-rhoads-online.com nhờ cất hộ các thông tin đến chúng ta để nhận ra các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.