Trong giờ đồng hồ Việt của họ thường bao gồm cặp câu “ Nếu… thì…” này được gọi là câu điều kiện. Trong giờ Anh câu điều kiện cũng khá phổ biến, xuất hiện nhiều và thường xuyên được sử dụng tới. Fan học tiếng Anh cần nắm chắc các loại câu này. Dưới đây, mình sẽ đưa ra một số bài tập trắc nghiệm câu điều kiện giúp đỡ bạn củng núm thêm loài kiến thức.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm câu điều kiện

Để làm đúng những bài tập trắc nghiệm về câu điều kiện, các bạn cần nắm rõ cấu trúc, bí quyết sử dụng những dạng câu điều kiện thông dụng trong giờ đồng hồ Anh

Tổng đúng theo qua kiên thức câu điều kiện loại 0,1,2,3

– Câu đk loại 0: dùng để diễn tả một thói quen hay điều kiện hiển nhiên diễn ra.

If + S + V(s/es), S+ V(s/es)/câu mệnh lệnh

Ví dụ: If you see Hang, you tell her I’m in China.

– Câu đk loại 1: cần sử dụng để miêu tả một điều kiện có thể xảy ra ở bây giờ hoặc tương lai.

If + S + V(s/es), S + Will/Can/shall…… + V

Ví dụ: If Thao has the money, she will buy a smartphone.

– Câu đk loại 2: dùng để chỉ điều kiện không tồn tại thật ở hiện tại tại.

If + S + V2/ Ved, S +would/ Could/ Should…+ V

Ví dụ: If Thao had a million USD, she would buy a smartphone.

– Câu điều kiện loại 3: là câu điều kiện không có thực trong thừa khứ, chỉ mang ý nghĩa ước mong trong quá khứ.

If + S + Had + Vpp/ed, S + would/ could…+ have + Vpp/ed

Ví dụ: If they had listened to me, we would have been trang chủ earlier.

– Câu điều kiện hỗn hợp

Ví dụ: If I were you, I would have learned English earlier.

(loại 2 + các loại 3: giả thiết trái ngược với hiện tại nhưng kết quả trái ngược với quá khứ)

*

Dưới đây là một số bài xích tập trắc nghiệm câu điều kiện có đáp án

Bài tập 1: lựa chọn đáp án đựng lỗi sai

1. If I found her address, I’ll send her an invitation

A. Found B. I’ll C. Send D. An invitation

2. Elaine will buy the drinks if somebody help her carry the bottles.

A. Will buy B. If C. Help D. Her

3. If he has more time, he would learn karate.

A. Has B. He D. Would D. Learn

4. If water is frozed, it expands.

A. If B. Is D. Frozed D. Expand

5. She would have understood if you had been spoken English.

A. Would have B. Understood C. If D. Had been spoken

*

Đáp án bài tập 1:

1. A. Found-find

2. C. Help-helps

3. A. Has-had

4. C. Frozed-frozen

5. D. Had been spoken- had spoken

Tổng hợp bài xích tập đảo ngữ câu điều kiện có đáp án bỏ ra tiết

Bài tập 2: bài tập trắc nghiệm về câu đk dạng sàng lọc đáp án đúng cho từ còn thiếu trong câu.

1. If she ………….. Up late last night, she wouldn’t be so tired now.

A. Hadn’t stayed B. Don’t stay C. Stayed D. Hasn’t stayed

2. If I meet him tomorrow, I ………… him this letter.

A. Give B. Gave C. Will give D. Would give

3. If I had không tính tiền time, I __________some shopping with you.

A. Did B. Will bởi vì C. Would bởi D. Have done

4. If you_________English well, you will communicate with foreigners.

A. Speaks B. Had spoken C. Speak D. Spoke

5. If he had known her telephone number, he________her.

A. Had rung B. Would have rung C. Rang D. Will ring

6. I would have visited you if I_________busy with my homework.

A. Hadn’t B. Hadn’t been C. Wouldn’t be D. Weren’t

7. Will you be angry if I__________ your pocket dictionary?

A. Stole B. Have been stolen C. Were to steal D. Steal

8. If he__________the truth, the police wouldn’t arrest him.

A. Tells B. Told C. Telled D. Would tell

9. If I were Quynh, I_________ this job.

A. Accept B. Will accept C. Would accepted D. Would accept

10. ________, the accident would not have happened yesterday.

A. If nam drives more carefully

B. If had phái mạnh driven more carefully

C. Had nam giới driven more carefully

D. Unless nam giới had driven more carefully

Đáp án bài xích tập 2:

1. A. Hadn’t stayed

2. C. Will give

3. C. Would do

4. C. Speak

5. B. Would have rung

6. B. Hadn’t been

7. D. Steal

8. B. Told

9. D. Would accept

10. C. Had phái mạnh driven more carefully

*

Bài tập 3: bài xích tập trắc nghiệm câu đk chọn câu viết đúng.

1. If/you/come/garden/,/my dog/bite you/./

A. If you come into my garden, my dog will bite you.

B. If you come my garden, dog will bite you.

C. If you came into my garden, my dog would bite you.

D. If you come into my garden, my dog bite you.

2. If/you/hot/ice/,/melt/./

A. If you hot the ice, it melts.

B. If you heat the ice, it melted.

C. If you heat the ice, it melts.

D. If you heat the ice, it will melt.

3. If/I/be/bird/,/be/happy/./

A. If I’m a bird, I will be very happy.

B. If I was a bird, I would be very happy.

C. If I were a bird, I were very happy.

D. If I were a bird, I would be very happy.

4. If/you/look/map/,/you/lost/./

A. If you had looked at the map, you wouldn’t be lost.

B. If you looked at the map, you wouldn’t be lost.

C. If you had looked at the map, you wouldn’t lost.

D. If you look at the map, you wouldn’t be lost.

5. If/it/rain/three hour ago/,/the streets/be/wet/now/./

A. If it had rained three hour ago, the streets would be wet now.

B. If it had rained three hour ago, the streets are wet now.

C. If it had rained three hour ago, the streets would been wet now.

D. If it had been rained three hour ago, the streets would be wet now.

Đáp án bài xích tập 3:

1. A. If you come into my garden, my dog will bite you.

2. C. If you heat the ice, it melts.

3. D. If I were a bird, I would be very happy.

4. A. If you had looked at the map, you wouldn’t be lost.

5. A. If it had rained three hour ago, the streets would be wet now.

Xem thêm: Quá Trình Phiên Mã Ở Vi Khuẩn E.Coli Xảy Ra Trong Ribôxô, Quá Trình Phiên Mã Ở Vi Khuẩn E

Bài viết đang tổng hợp một số dạng bài tập trắc nghiệm câu điều kiện. Hy vọng hoàn toàn có thể giúp ích cho bạn trong quy trình ôn luyện giờ Anh cũng giống như đạt đạt điểm số đáng mong muốn đợi.