A.H3SbO4> H3AsO3> H3PO4> HNO3.B.HNO3> H3PO4> H3AsO3> H3SbO4.C.H3SbO4> H3AsO3> HNO3> H3PO4.D.HNO3> H3PO4> H3SbO4> H3AsO3.

Câu 4:Mã câu hỏi:19880

Chọn mệnh đề sai ? trong một chu kì của bảng tuần hoàn, đi từ bỏ trái sang trọng phải


A.tính kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần.B.độ âm điện giảm dần.C.hóa trị tối đa với oxi tăng dần từ 1 đến 7.D.hóa trị vào hợp hóa học với hiđro tăng dần từ một đến 4 rồi giảm đi 1.

Câu 5:Mã câu hỏi:19881

Dãy nào ko được xếp theo quy giải pháp tính kim loại tăng dần đều ?


A.3Li,11Na,19K,37Rb.B.9F,17Cl,35Br,53I.C.13Al,12Mg,11Na,19K.D.5B,6C,7N,8O.

Câu 6:Mã câu hỏi:19883

Cho những kim loại: 11Na, 12Mg, 26Fe, 13Al; kim loại vượt trội nhất là


A.AlB.NaC.MgD.Fe

Câu 7:Mã câu hỏi:19895

Các ion hoặc nguyên tử sau đều phải có 18 electron : P3-, S2-, Cl-, Ar, K+, Ca2+. Chiều giảm dần chào bán kính của các tiểu phân bên trên là


A.P3-> S2-> Cl-> Ar > K+> Ca2+.B.Ca2+> K+> Ar > Cl-> S2-> P3-.C.Cl-> S2-> P3-> Ar > K+> Ca2+.D.Ca2+> K+> Ar > P3-> S2-> Cl-.

Câu 8:Mã câu hỏi:19900

Cho các ion sau: 3Li+, 11Na+, 17Cl-, 19K+, 35Br-, 53I- Chiều tăng nhiều bán kính của những ion là:


A.Li+++---.B.Li++-+--.C.K+---++.D.Na++---+.

Câu 9:Mã câu hỏi:19902

Cho những nguyên tử: X (Z = 17), Y (Z = 11), R (Z = 19), T (Z = 9), U (Z = 13), V (Z = 16). Tất cả các kết luận sau:

(1) Tính kim loại: U
A.2.B.5.C.4.D.3.

Câu 10:Mã câu hỏi:19904

Ion X2+ có cấu hình e ở phân phần ngoài cùng là 3d6. Nguyên tử Y bao gồm số e thông qua số e của X2+. Cho một số phát biểu sau:

1. X,Y mọi là kim loại chuyển tiếp thuộc chu kỳ 4.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm hóa 10 chương 2 có đáp án

2. X, Y các bền trong ko khí cùng nước do tất cả lớp oxit bảo vệ.

3. X, Y đều phải có 2 e phần ngoài cùng.

4. X, Y phần đa phản ứng với dd HCl theo cùng tỉ lệ về số mol.

5. X tất cả tính khử yếu hơn Y.

Chỉ ra số phát biểu đúng về X cùng Y


A.1, 3, 4B.1, 3 , 5C.3, 4, 5D.1, 4, 5.

Câu 11:Mã câu hỏi:19906

Dãy sắp xếp những chất theo chiều tính bazơ tăng dần:


A.NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3, Si(OH)4.B.Si(OH)4, Al(OH)3, NaOH, Mg(OH)2.C.Mg(OH)2, NaOH, Si(OH)4, Al(OH)3.D.Si(OH)4, Al(OH)3, Mg(OH)2, NaOH.

Câu 12:Mã câu hỏi:19908

Các yếu tắc từ Natri mang lại Clo, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì:

(1) bán kính nguyên tử tăng;

(2) độ âm điện giảm;

(3) tích điện ion hoá trước tiên tăng dần.

(4) tính bazơ của oxit và hiđroxit giảm dần;

(5) tính sắt kẽm kim loại tăng dần;

(6) tính phi kim sút dần.

Số nhận định đúng là:


A.2.B.3.C.1.D.4.

Câu 13:Mã câu hỏi:19911

Hai thành phần X với Y cùng một chu kì trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, X thuộc đội IIA, Y thuộc đội IIIA ( ZX + ZY = 51). Tuyên bố nào tiếp sau đây đúng?


A.Kim loại X ko khử được ion Cu2+trong dung dịchB.Hợp hóa học với oxi của X có dạng X2O7C.Trong nguyên tử nhân tố X có 25 protonD.Ở nhiệt độ thường X không khử được H2O

Câu 14:Mã câu hỏi:19913

Cho X, Y, Z là tía nguyên tố tiếp tục nhau trong một chu kì của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Tổng số những hạt với điện vào thành phần cấu trúc nguyên tử của X, Y, Z bằng 72. Tuyên bố nào tiếp sau đây không đúng?


A.Các ion X+, Y2+, Z3+có cùng cấu hình electron 1s22s22p6.B.Bán kính của nguyên tử theo thiết bị tự bớt dần là X > Y > Z.C.Bán kính ion theo trang bị tự tăng dần đều là X+2+3+.D.Bán kính ion theo sản phẩm tự giảm dần là X+> Y2+> Z3+.

Câu 15:Mã câu hỏi:19914

Phần trăm trọng lượng của nguyên tố R vào hợp chất khí cùng với hiđro (R bao gồm số lão hóa thấp nhất) cùng trong oxit cao nhất tương ứng là a% và b%, với a : b = 15 : 8, biết R có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là ns2np2. Quý giá a là:


A.Điện tích phân tử nhân thông qua số proton và ngay số electron gồm trong nguyên tửB.Nguyên tử nhân tố M có cấu hình e phần ngoài cùng là 4s1vậy M ở trong chu kì 4, đội IAC.X có thông số kỹ thuật e nguyên tử là ns2np5(n > 2) công thức hiđroxit ứng với oxit cao nhất của X là HXO4.D.Hạt nhân của toàn bộ các nguyên tử đều có proton cùng nơtron.

Câu 17:Mã câu hỏi:19920

X, Y là 2 nguyên tố sắt kẽm kim loại thuộc cùng nhóm A. Biết ZX Y cùng ZX + ZY = 32. Tóm lại nào đúng ?


A.X, Y đều có 2 electron lớp bên ngoài cùng.B.Bán kính nguyên tử của X > Y.C.Tính sắt kẽm kim loại của X > Y.D.Năng lượng ion hóa trước tiên của X

Câu 18:Mã câu hỏi:19922

X Y là 2 nguyên tố trực thuộc chu kì 3, sinh hoạt trạng thái cơ bạn dạng nguyên tử của chúng đều có một electron độc thân và tổng cộng electron trên phân lớp p của phần bên ngoài cùng của chúng bằng 6. X là sắt kẽm kim loại và Y là phi kim. Z là nguyên tố thuộc chu kì 4, ngơi nghỉ trạng thái cơ phiên bản nguyên tử Z tất cả 6 electron độc thân. Tóm lại không đúng về X, Y, Z


A.Hợp chất củaYvới hiđro vào nước gồm tính axit mạnh.B.Hiđroxit củaXZlà phần nhiều hợp chất lưỡng tính.C.Oxit tối đa củaX, Y, Zđều chức năng được với hỗn hợp NaOH.D.XZđều tạo nên hợp chất vớiY.

Câu 19:Mã câu hỏi:19924

Thành phần xác suất về cân nặng của thành phần R trong oxit tối đa và vào hợp chất khí với hiđro tương xứng là a% với b%, cùng với a : b = 0,425. Toàn bô electron trên những phân lớp p. Của nguyên tử R là


A.8.B.10.C.9.D.11.

Câu 20:Mã câu hỏi:19941

Cho những hạt vi mô: O2-, Al3+, Al, Na, Mg2+, Mg. Dãy nào tiếp sau đây được xếp theo chiều bán kính những hạt tăng dần?


A.Al3+2+2-.B.Al3+2+2-C.O2-2+3+D.Na 2+3+2-.

Câu 21:Mã câu hỏi:19944

X, Y, Z là những nguyên tố thuộc và một chu kì của bảng hệ thống tuần hoàn. Oxit của X rã trong nước tạo thành dung dịch làm hồng giấy quỳ tím. Y bội phản ứng với nước chế tạo ra dung dịch có tác dụng xanh giấy quỳ tím. Z phản ứng được đối với cả axit lẫn kiềm. Nếu những nguyên tố được xếp theo thứ tự tăng dần số hiệu nguyên tử thì trang bị tự đúng đã là:


A.Y, X, Z.B.Y, Z, X.C.X, Y, Z.D.X, Z, Y.

Câu 22:Mã câu hỏi:19947

Chọn tuyên bố đúng trong những các tuyên bố sau:


A.Nguyên tử những nguyên tố trong một tổ B bao gồm số electron ngoài cùng như nhau.B.Các nguyên tử Ca (Z = 20); Sc (Z = 21) với K (Z = 19) hoàn toàn có thể có thuộc số nơtron.C.Trong bảng tuần hoàn, từng chu kì đều bước đầu là một sắt kẽm kim loại kiềm và dứt là một khí hiếm.D.Trong một chu kì, theo hướng tăng Z, nửa đường kính nguyên tử các nguyên tố tăng dần.

Câu 23:Mã câu hỏi:19950

Có các nhận định sau đây:

(1). Cl-, Ar, K+, S2- được bố trí theo chiều tăng dần nửa đường kính là: S2- - +.

(2). Có 8 nguyên tử có cấu tạo electron lớp vỏ ngoại trừ cùng là 4s2 ngơi nghỉ trạng thái cơ bản.

(3). Nitơ bao gồm hai đồng vị khác nhau. Oxi gồm 3 đồng vị không giống nhau: số phân tử N2O được tạo nên có thành phần khác biệt từ các đồng vị trên là 12.

(4). Những nguyên tố: F, O, S, Cl hầu hết là hồ hết nguyên tố p.

(5). Yếu tố phi kim X tạo ra hợp hóa học với hiđro bao gồm công thức HX. Vậy oxit ứng với hóa trị tối đa của nguyên tố này có công thức X2O7.

Số nhận định và đánh giá không đúng


A.4.B.2.C.5.D.3.

Câu 24:Mã câu hỏi:19959

X với Y là nhị nguyên tố nằm trong cùng một đội nhóm và hai chu kỳ sau đó nhau. Biết ZX Y và ZX + ZY = 32. Kết luận nào dưới đây không đúng đối với X với Y?


A.Nguyên tử của X cùng Y đều sở hữu 2e ở phần bên ngoài cùng.B.Bán kính nguyên tử và nửa đường kính ion của Y đều to hơn X.C.Chúng đều phải có oxit tối đa và hợp chất khí với hiđro.D.Chúng số đông là kim loại mạnh và đều phải sở hữu hóa trị II.

Câu 25:Mã câu hỏi:19960

Ở tâm lý cơ bản:

- Phân lớp electron quanh đó cùng của nguyên tử yếu tắc X là np2n+1.

- toàn bô electron trên những phân lớp p. Của nguyên tử yếu tố Y là 7.

- Số hạt sở hữu điện trong nguyên tử nhân tố Z nhiều hơn thế nữa số hạt với điện vào nguyên tử yếu tố X là 20 hạt.

Có các nhận định sau về X, Y, Z:

(a) yếu tắc X có tính phi kim mạnh mẽ nhất.

(b) nhân tố X cùng Y nằm trong 2 chu kì kế tiếp.

(c) Độ âm điện sút dần theo đồ vật tự X, Y, Z.

(d) Oxit và hiđroxit của Y bao gồm tính lưỡng tính.

Xem thêm: Nhà Hậu Lê Làm Gì Để Khuyến Khích Học Tập ? A Nhà Hậu Lê Đã Làm Gì Để Khuyến Khích Học Tập

Số đánh giá và nhận định đúng là


A.3.B.2.C.4.D.1.
bắt đầu làm bài
MGID

Đề thi khá nổi bật tuần


ADSENSE
ADMICRO

bộ đề thi nổi bật
*

ADSENSE
ADMICRO

XEM cấp tốc CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10


Toán 10

Lý thuyết Toán 10

Giải bài bác tập SGK Toán 10

Giải BT sách nâng cao Toán 11

Trắc nghiệm Toán 10

Đại số 10 Chương 5


Ngữ văn 10

Lý thuyết Ngữ Văn 10

Soạn văn 10

Soạn văn 10 (ngắn gọn)

Văn mẫu 10

Soạn bài bác Đại cáo bình Ngô


Tiếng Anh 10

Giải bài bác Tiếng Anh 10

Giải bài xích Tiếng Anh 10 (Mới)

Trắc nghiệm tiếng Anh 10

Unit 12 giờ Anh lớp 10

Tiếng Anh 10 new Unit 7


Vật lý 10

Lý thuyết vật Lý 10

Giải bài tập SGK đồ Lý 10

Giải BT sách nâng cao Vật Lý 10

Trắc nghiệm thứ Lý 10

Vật lý 10 Chương 5


Hoá học 10

Lý thuyết Hóa 10

Giải bài xích tập SGK chất hóa học 10

Giải BT sách nâng cao Hóa học 10

Trắc nghiệm Hóa 10

Hóa học tập 10 Chương 5


Sinh học tập 10

Lý thuyết Sinh 10

Giải bài tập SGK Sinh 10

Giải BT sách nâng cao Sinh 10

Trắc nghiệm Sinh 10

Ôn tập Sinh 10 Chương 1 - VSV


Lịch sử 10

Lý thuyết lịch sử dân tộc 10

Giải bài bác tập SGK lịch sử hào hùng 10

Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 10

Lịch Sử 10 Chương 4 LS Việt Nam


Địa lý 10

Lý thuyết Địa lý 10

Giải bài tập SGK Địa lý 10

Trắc nghiệm Địa lý 10

Địa Lý 10 Địa Lý Công Nghiệp


GDCD 10

Lý thuyết GDCD 10

Giải bài xích tập SGK GDCD 10

Trắc nghiệm GDCD 10

GDCD 10 học kì 2


Công nghệ 10

Lý thuyết công nghệ 10

Giải bài xích tập SGK technology 10

Trắc nghiệm technology 10

Công nghệ 10 Chương 4


Tin học tập 10

Lý thuyết Tin học tập 10

Giải bài tập SGK Tin học tập 10

Trắc nghiệm Tin học tập 10

Tin học 10 Chương 4


Cộng đồng

Hỏi đáp lớp 10

Tư liệu lớp 10


Xem các nhất tuần

Đề thi thân HK1 lớp 10

Đề thi giữa HK2 lớp 10

Đề thi HK1 lớp 10

Đề thi HK2 lớp 10

Video bồi dưỡng HSG môn Toán

Địa lí 10 bài xích 30: thực hành Vẽ và phân tích biểu đồ

Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

Phương pháp thuyết minh

Tiếng Anh Lớp 10 Unit 11

Tiếng Anh Lớp 10 Unit 12


*

Kết nối với chúng tôi


*
*

TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - đồ vật 7: trường đoản cú 08h30 - 21h00

randy-rhoads-online.com.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị chủ quản: doanh nghiệp Cổ Phần giáo dục đào tạo HỌC 247


Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc công ty CP giáo dục Học 247