Bộ bài tập trắc nghiệm Toán lớp 8 có đáp án năm 2021

Tài liệu tổng đúng theo 1000 bài tập trắc nghiệm Toán lớp 8 học kì 1, học kì 2 năm 2021 lựa chọn lọc, gồm đáp án cụ thể với các dạng bài bác tập đa dạng và phong phú đầy đủ các mức độ nhấn biết, thông hiểu, áp dụng được soạn theo từng bài xích học sẽ giúp đỡ học sinh ôn luyện, củng cố gắng lại kỹ năng và kiến thức để đạt điểm cao trong những bài thi môn Toán 8.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm toán 8

*

500 bài bác tập trắc nghiệm Toán lớp 8 học tập kì 1

Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 8 Chương 1 Đại số bao gồm đáp án

Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 8 Chương 2 Đại số có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 8 Chương 1 Hình học gồm đáp án

Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 8 Chương 2 Hình học tất cả đáp án

500 bài tập trắc nghiệm Toán lớp 8 học tập kì 2

Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 8 Chương 3 Đại số gồm đáp án

Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 8 Chương 4 Đại số bao gồm đáp án

Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 8 Chương 3 Hình học gồm đáp án

Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 8 Chương 4 Hình học bao gồm đáp án

Trắc nghiệm Nhân đối chọi thức với nhiều thức có đáp án

Bài 1: Tích

*
 bằng

A. 5x3y3

B. -5x3y3

C. -x3y3

D. X3y2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có:

*

Đáp án bắt buộc chọn là: A


Bài 2: Tích

*
 bằng

A. -2x4y5

B.

*

C. 2x5y4

D. -2x5y4

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có:

*

Đáp án đề nghị chọn là: D


Bài 3: Thu gọn

*
, ta được

A. 12

B. 24

C. 24x2y

D. 12x2y

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có:

*

Đáp án đề nghị chọn là: B


Bài 4: Thu gọn gàng biểu thức

*
 ta được

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có:

*

Đáp án buộc phải chọn là: A


Bài 5: Kết quả của phép tính (ax2 + bx – c).2a2x bằng

A. 2a4x3 + 2a2bx2 – 2a2cx

B. 2a3x3 + bx – c

C. 2a4x2 + 2a2bx2 – a2cx

D. 2a3x3 + 2a2bx2 – 2a2cx

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có: (ax2 + bx – c).2a2x = 2a2x.(ax2 + bx – c)

= 2a2x.ax2 + 2a2x.bx – 2a2x.c

= 2a3x3 + 2a2bx2 – 2a2cx

Đáp án phải chọn là: D


Bài 6: Tích

*
 có hiệu quả bằng

A. 12a4b2 – 4a3b + a3b

B. 12a4b2 – 4a3b2 + a3b

C. 12a3b2 + 4a3b2 + 4a3b

D. 12a4b2 – 4a3b2 + a3b

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có: 12a4b2 – 4a3b + a3b = 4a3b.3ab – 4a3b.b + 4a3b.

*

= 12a4b2 – 4a3b2 + a3b

Đáp án cần chọn là: D


Bài 7: Kết trái của phép tính -4x2(6x3 + 5x2 – 3x + 1) bằng

A. 24x5 + 20x4 + 12x3 – 4x2

B. -24x5 – 20x4 + 12x3 + 1

C. -24x5 – 20x4 + 12x3 – 4x2

D. -24x5 – 20x4 – 12x3 + 4x2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có: -4x2(6x3 + 5x2 – 3x + 1)

= (-4x2).6x3 + (-4x2).5x2 + (-4x2).(-3x) + (-4x2).1

= -24x5 – 20x4 + 12x3 – 4x2

Đáp án yêu cầu chọn là: C


Bài 8: Tích ( x- y)(x + y) có công dụng bằng

A. X2 – 2xy + y2

B. X2 + y2

C. X2 – y2

D. X2 + 2xy + y2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có ( x- y)(x + y) = x.x + x.y – x.y – y.y = x2 – y2

Đáp án buộc phải chọn là: C


Bài 9: Tích (2x – 3)(2x + 3) có hiệu quả bằng

A. 4x2 + 12x+ 9

B. 4x2 – 9

C. 2x2 – 3

D. 4x2 + 9

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta tất cả (2x – 3)(2x + 3) = 2x.2x + 2x.3 – 3.2x + (-3).3

= 4x2 + 6x – 6x – 9 = 4x2 – 9

Đáp án phải chọn là: B


Bài 10: Giá trị của biểu thức p = -2x2y(xy + y2) tại x = -1; y = 2 là

A. 8

B. -8

C. 6

D. -6

Hiển thị đáp án

Lời giải

Thay x = -1; y = 2 vào biểu thức p. = -2x2y(xy + y2) ta được

P = -2.(-1)2.2<(-1).2 + 22> = -4.2 = -8

Đáp án cần chọn là: B


Trắc nghiệm hầu hết hằng đẳng thức xứng đáng nhớ gồm đáp án

Bài 1: Chọn câu đúng.

A. (A + B)2 = A2 + 2AB + B2

B. (A + B)2 = A2 + AB + B2

C. (A + B)2 = A2 + B2

D. (A + B)2 = A2 – 2AB + B2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta tất cả (A + B)2 = A2 + 2AB + B2

Đáp án bắt buộc chọn là: A


Bài 2: Chọn câu đúng.

A. (A – B)(A + B) = A2 + 2AB + B2

B. (A + B)(A – B) = A2 – B2

C. (A + B)(A – B) = A2 – 2AB + B2

D. (A + B)(A – B) = A2 + B2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta tất cả A2 – B2 = (A – B)(A + B)

Đáp án cần chọn là: B


Bài 3: Chọn câu sai.

A. (x + y)2 = (x + y)(x + y)

B. X2 – y2 = (x + y)(x – y)

C. (-x – y)2 = (-x)2 – 2(-x)y + y2

D. (x + y)(x + y) = y2 – x2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta gồm (x + y)(x + y) = (x + y)2 = x2 + 2xy + y2 ≠ y2 – x2 cần câu D sai.

Đáp án đề nghị chọn là: D


Bài 4: Chọn câu sai.

A. (x + 2y)2 = x2 + 4xy + 4y2

B. (x – 2y)2 = x2 – 4xy + 4y2

C. (x – 2y)2 = x2 – 4y2

D. (x – 2y)(x + 2y) = x2 – 4y2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta gồm (x + 2y)2 = x2 + 2x.2y + (2y)2 = x2 + 4xy + 4y2 yêu cầu A đúng

(x – 2y)2 = x2 – 2x.2y + (2y)2 = x2 – 4xy + 4y2 yêu cầu B đúng, C sai.

(x – 2y)(x + 2y) = x2 – (2y)2 = x2 – 4y2 đề xuất D đúng

Đáp án cần chọn là: C


Bài 5: Khai triển 4x2 – 25y2 theo hằng đẳng thức ta được

A. (4x – 5y)(4x + 5y)

B. (4x – 25y)(4x + 25y) 

C. (2x – 5y)(2x + 5y)

D. (2x – 5y)2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta bao gồm 4x2 – 25y2 = (2x)2 – (5y)2 = (2x – 5y)(2x + 5y)

Đáp án bắt buộc chọn là: C


Bài 6: Khai triển

*
 theo hằng đẳng thức ta được

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có:

*
 

Đáp án cần chọn là: D


Bài 7: Khai triển (3x – 4y)2 ta được

A. 9x2 – 24xy + 16y2

B. 9x2 – 12xy + 16y2

C. 9x2 – 24xy + 4y2

D. 9x2 – 6xy + 16y2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta bao gồm (3x – 4y)2 = (3x)2 – 2.3x.4y + (4y)2 = 9x2 – 24xy + 16y2

Đáp án nên chọn là: A


Bài 8: Khai triển

*
 ta được

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có:

*

Đáp án yêu cầu chọn là: B


Bài 9: Biểu thức

*
 bằng

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có: 

*

Đáp án nên chọn là: B


Bài 10: Viết biểu thức 25x2 – 20xy + 4y2 bên dưới dạng bình phương của một hiệu

A. (5x – 2y)2

B. (2x – 5y)2

C. (25x – 4y)2

D. (5x + 2y)2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta gồm 25x2 – 20xy + 4y2 = (5x)2 – 2.5x.2y + (2y)2 = (5x – 2y)2

Đáp án đề xuất chọn là: A


Trắc nghiệm Tứ giác bao gồm đáp án

Bài 1: hãy chọn câu sai.

A. Tứ giác lồi là tứ giác luôn luôn nằm vào một nửa mặt phẳng có bờ là con đường thẳng chứa bất kỳ cạnh làm sao của tứ giác.

B. Tổng các góc của một tứ giác bởi 1800.

C. Tổng các góc của một tứ giác bằng 3600.

D. Tứ giác ABCD là hình có đoạn trực tiếp AB, BC, CD, DA, trong những số ấy bất kì hai đoạn thẳng nào thì cũng không nằm trên một con đường thẳng.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Định lý: Tổng các góc của một tứ giác bằng 3600 đề xuất C đúng, B sai.

Đáp án đề nghị chọn là: B


 

Bài 2: Các góc của tứ giác có thể là:

A. 4 góc nhọn

B. 4 góc tội phạm

C. 4 góc vuông

D. 1 góc vuông, 3 góc nhọn

Hiển thị đáp án

Lời giải

Tổng những góc trong 1 tứ giác bởi 3600.

Các góc của tứ giác hoàn toàn có thể là 4 góc vuông vì khi ấy tổng những góc của tứ giác này bởi 3600.

Các trường hợp còn lại không thỏa mãn nhu cầu định lí tổng các góc vào tam giác.

Đáp án bắt buộc chọn là: C


Bài 3: Cho hình vẽ bên dưới đây. Chọn xác định sai.

*

A. Nhị đỉnh kề nhau: A cùng B, A và D

B. Nhì đỉnh đối nhau: A và C, B và D

C. Đường chéo: AC, BD

D. Những điểm phía bên trong tứ giác là E, F với điểm nằm ko kể tứ giác là H

Hiển thị đáp án

Lời giải

Từ hình vẽ ta thấy các điểm E, H nằm phía bên ngoài tứ giác với điểm F nằm bên trong tứ giác ABCD phải D sai.

Đáp án cần chọn là: D


 

Bài 4: Chọn câu đúng nhất trong các câu sau khi định nghĩa tứ giác ABCD:

A. Tứ giác ABCD là hình có 4 đoạn trực tiếp AB, BC, CD, DA

B. Tứ giacs ABCD là hình có 4 đoạn trực tiếp AB, BC, CD, DA, trong số ấy bất kì hai đoạn thẳng nào cũng không thuộc nằm bên trên một con đường thẳng

C. Tứ giác ABCD là hình bao gồm 4 đoạn trực tiếp AB, BC, CD, DA trong đó hai đoạn trực tiếp kề một đỉnh song song với nhau

D.Tứ giác ABCD là hình tất cả 4 đoạn trực tiếp AB, BC, CD, DA cùng 4 góc tại đỉnh bởi nhau.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Tứ giác ABCD là hình có 4 đoạn trực tiếp AB, BC, CD, DA, trong các số đó bất kì hai đoạn thẳng nào cũng không thuộc nằm trên một đường thẳng

Đáp án đề nghị chọn là: B


 

Bài 5: Cho hình vẽ sau. Chọn câu sai.

*

A. Nhị cạnh kề nhau: AB, BC

B. Nhì cạnh đối nhau: BC, AD

C. Hai góc đối nhau: cùng

D. Những điểm nằm ngoài: H, E

Hiển thị đáp án

Lời giải

Tứ giác ABCD có những cặp góc đối nhau là , và , còn và là nhị góc kề nhau buộc phải C sai

Đáp án cần chọn là: C


Bài 6: Cho hình vẽ sau. Chọn câu đúng.

*

A. Nhì đỉnh kề nhau: A, C

B. Nhị cạnh kề nhau: AB, DC

C. Điểm M nằm xung quanh tứ giác ABCD và điểm N nằm trong tứ giác ABCD

D. Điểm M bên trong tứ giác ABCD với điểm N nằm quanh đó tứ giác ABCD

Hiển thị đáp án

Lời giải

Từ hình mẫu vẽ ta thấy: Điểm M nằm ngoài tứ giacsABCD và điểm N bên trong tứ giác ABCD.

Đáp án buộc phải chọn là: C


Bài 7: Cho tứ giác ABCD bao gồm

*
. Số đo góc C bằng:

A. 1370

B. 1360

C. 360

D. 1350

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Đáp án nên chọn là: B


Bài 8: Cho tứ giác ABCD, trong những số đó

*
?

A. 2200

B. 2000

C. 1600

D. 1300

Hiển thị đáp án

Lời giải

Trong tứ giác ABCD có:

*

Đáp án đề xuất chọn là: A


Bài 9: Cho tứ giác ABCD bao gồm

*
. Số đo góc xung quanh tại đỉnh B bằng:

A. 650

B. 660

C. 1300

D. 1150

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Đáp án yêu cầu chọn là: A


Bài 10: Cho tứ giác ABCD gồm

*
. Số đo góc ngoài tại đỉnh D bằng:

A. 1130

B. 1070

C. 730

D. 830

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

*

Đáp án nên chọn là: C


Trắc nghiệm Hình thang gồm đáp án

Bài 1: Hãy chọn câu sai.

A. Hình thang là tứ giác tất cả hai cạnh đối song song.

B. Giả dụ hình thanh tất cả hai lân cận song tuy vậy thì toàn bộ các cạnh của hình thang bằng nhau.

C. Nếu như một hình thang bao gồm hai cạnh đáy cân nhau thị hai ở bên cạnh bằng nhau, hai kề bên song song.

D. Hình thang vuông là hình thang có một góc vuông.

Hiển thị đáp án

Lời giải

+ Hình thang là tứ giác gồm hai cạnh đối tuy nhiên song đề xuất A đúng.

+ nếu một hình thang tất cả hai ở bên cạnh song tuy vậy thì hai sát bên bằng nhau, nhị cạnh đáy cân nhau nên B không nên vì lân cận và cạnh đáy chưa chắc bằng nhau.

+ trường hợp một hình thang tất cả hai cạnh đáy cân nhau thì hai lân cận song tuy nhiên và đều nhau nên C đúng.

+ Hình thang vuông là hình thang có một góc vuông buộc phải D đúng.

Đáp án bắt buộc chọn là: B


Bài 2: Câu làm sao sau đây là đúng khi nói về hình thang:

A. Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối tuy nhiên song.

B. Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối bằng nhau

C. Hình thang là tứ giác gồm hai cạnh kề bởi nhau

D. Cả A, B, C hầu hết sai

Hiển thị đáp án

Lời giải

Theo định nghĩa: ”Hình thang là tứ giác gồm hai cạnh đối tuy vậy song” nên A đúng.

Đáp án nên chọn là: A


Bài 3: Chọn câu đúng nhất.

A. Hình thang cân nặng là hình thang tất cả hai góc kề một đáy bằng nhau.

B. Vào hình thang cân, hai ở kề bên bằng nhau.

C. Vào hình thang cân, hai đường chéo cánh bằng nhau

D. Cả A, B, C phần lớn đúng

Hiển thị đáp án

Lời giải

+ Hình thang cân là hình thang bao gồm hai góc kề một đáy bởi nhau.

+ vào hình thang cân, hai kề bên bằng nhau.

+ trong hình thang cân, hai đường chéo bằng nhau.

Vậy cả A, B, C hầu hết đúng

Đáp án nên chọn là: D


Bài 4: Hình thang ABCD gồm

*
Số đo góc  là:

A. 1300

B. 1400

C. 700 

D. 1200

Hiển thị đáp án

Lời giải

Vì tổng các góc của một tứ giác bởi 3600 nên:

*

Đáp án đề nghị chọn là: A


Bài 5: Hình thang ABCD bao gồm

*
Số đo góc  là:

A. 1300

B. 1400

C. 700 

D. 1100

Hiển thị đáp án

Lời giải

Vì tổng những góc của một tứ giác bởi 3600 nên:

*

Đáp án yêu cầu chọn là: D


Bài 6: Góc kề cạnh bên của hình thang có số đo là 700. Góc kề sót lại của ở bên cạnh đó là:

A. 700 

B. 1200

C. 1100

D. 1800

Hiển thị đáp án

Lời giải

Vì tổng nhì góc kề ở kề bên của hình thang bằng 1800 phải góc kề còn sót lại của kề bên đó có số đo bởi 1800 – 700 = 1100.

Đáp án đề xuất chọn là: C


Bài 7: Góc kề ở bên cạnh của hình thang tất cả số đo là 1300. Góc kề còn lại của bên cạnh đó là:

A. 700

B. 1000

C. 400

D. 500

Hiển thị đáp án

Lời giải

Vì tổng hai góc kề kề bên của hình thang bằng 1800 bắt buộc góc kề còn lại của lân cận đó gồm số đo bằng 1800 – 1300 = 500.

Đáp án đề xuất chọn là: D


Bài 8: Cho tứ giác ABCD bao gồm BC = CD với DB là tia phân giác của góc D. Chọn xác minh đúng

A. ABCD là hình thang

B. ABCD là hình thang vuông

C. ABCD là hình thang cân

D. Cả A, B, C đều sai

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Xét ΔBCD gồm BC = CD (gt) nên ΔBCD là tam giác cân.

Suy ra

*

Vì DB là tia phân giác góc D của tứ giác ABCD đề nghị

*

Do đó

*

Mà hai góc

*
 là nhị góc ở đoạn so le trong yêu cầu suy ra BC // AD.

Tứ giác ABCD có AD // BC (cmt) phải là hình thang.

Đáp án phải chọn là: A


Bài 9: Cho tam giác ΔAMN cân nặng tại A. Các điểm B, C theo thứ tự trên những cạnh AM, AN làm thế nào để cho AB = AC. Nên chọn câu đúng:

A. MB = NC

B. BCNM là hình thang cân

C.

*

D. Cả A, B, C đông đảo đúng

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Xét ΔBAC có: bố = CA (gt) bắt buộc ΔBCA là tam giác cân.

Suy ra:

*
 (1) nên A đúng

Vì ΔAMN cân tại A ⇒ AM = AN mà AB = AC nên AM – AB = AN – AC ⇔ MB = NC cho nên vì vậy C đúng.

Lại có:

*
 (2) (do ΔAMN cân nặng tại A)

Từ (1) và (2) suy ra:

*

Mà nhì góc

*
 là hai góc tại đoạn đồng vị phải suy ra BC // MN

Tứ giác BCNM có: MN // BC (cmt) nên là hình thang.

Xem thêm: Một Số Bài Tập Nâng Cao Toán 6 Chương 1, Bồi Dưỡng Toán 6, Toán Nâng Cao Lớp 6

Hình thang BCNM có:

*
 (cmt) buộc phải là hình thang cân. Bởi đó, B đúng

Vậy cả A, B, C đúng

Đáp án đề nghị chọn là: D


Bài 10: Cho hình thang vuông ABCD gồm

*
 = 900, AB = AD = 2cm, DC = 4cm. Tính góc ABC của hình thang.