Để nói tới tương lai, gần như dự định, kế hoạch…trong giờ Anh thì họ cần cho thì Tương Lai đối kháng và sau này gần. Bài tập thì Tương lai đối chọi và sau này gần khá thịnh hành trong IELTS với bí quyết nhiều ứng dụng theo không ít ngữ cảnh không giống nhau. Chính vì vậy randy-rhoads-online.com đang tổng phù hợp cho các bạn những bài tập về thì Tương lai 1-1 và sau này gần rất hay.
Bạn đang xem: Bài tập tương lai đơn và tương lai gần

I. định hướng về thì Tương lai solo và Tương lai ngay gần

Trong quá trình học tiếng Anh, sẽ khá ít bạn lưu ý đến sự không giống nhau của bài toán dùng thì tương lai solo và thì sau này gần. Nếu tìm hiểu một chút thì bạn sẽ thấy nhị thì này khá đơn giản và dễ dàng phân biệt. Nhưng hầu hết chúng ta đều gồm thói quen sử dụng thì tương lai đối chọi cho toàn bộ các hành động sẽ diễn ra mà bỏ quên rằng nếu mọi hành động diễn ra theo kế hoạch thì cần dùng sau này gần.

*
*
*
Bài tập về thì Tương lai 1-1 và sau này gần

Bài tập 1

Chia dạng đúng của từ vào ngoặc

He (earn) ……………… a lot of money.She (travel) ……………… around the world.Hang (meet) ……………… lots of interesting people.Everybody (adore) ……………… you.We (not/ have) ……………… any problems.Many people (serve) ……………… you.We (anticipate) ……………… your wishes.There (not/ be) ……………… anything left to wish for.Everything (be) ……………… perfect.But all these things (happen/ only) ……………… if you marry me.If it rains, he (stay) ……………… at homeIn two days, I (know) ……………… my resultsI think he (not come) ……………… back his hometownI (finish) ……………… my report in 2 days.We believe that she (recover) ……………… from her illness soon

Bài tập 2

Hoàn thành những câu sau bằng từ trong ngoặc

The film ……………… at 12 am. (to end)Taxes ……………… next year. (to increase)I ……………… your e-mail address. (not/ khổng lồ remember)Why ……………… me your bike? (you/ not/ khổng lồ lend)……………… the window, please? She can’t reach. (you/ to lớn open)The restaurant was terrible! I ……………… there again. (not/ lớn eat)Rooney ……………… his teacher for help. (not/ khổng lồ ask)I ……………… lớn help you.

Xem thêm: Bài Tập Thì Hiện Tại Hoàn Thành Với Since Và For, Bài Tập Thì Hiện Tại Hoàn Thành (Có Đáp Án)

(to try)Where is your ticket? The train ……………… any hour. (to arrive)While the dog’s away, the mice ……………… (to play)

Bài tập 3

Dùng mọi từ mang đến trước để hoàn thành câu