Tiếng Anh có một trong những liên từ trình bày sự tương phản bội như although, despite, in spite of,…Bài viết dưới đấy là các dạng bài tập về although in spite of despite giúp chúng ta ôn lại biện pháp dùng cũng như cấu tạo đã được học tại phần lý thuyết.Bạn sẽ xem: bài bác tập về although in spite of despite bao gồm đáp án

Lý thuyết

Hãy với mọi người trong nhà ôn tập một số lý thuyết cơ phiên bản về although in spite of despite ngay bên dưới.

Bạn đang xem: Bài tập về although in spite of despite có đáp án

Although / Even though / In spite of / Despite đều có chung nghĩa là mặc dù, rất có thể đứng đầu mệnh đề hoặc giữa câu chia cách 2 mệnh đề cùng với nhau. Nếu đi đầu câu, sau mệnh đề chứa những từ trên, bắt buộc thêm vệt phẩy.

ALTHOUGH / EVEN THOUGH + S + VIN SPITE OF / DESPITE + V-ING / NOUN PHRASE / THIS…, THE FACT THAT…, WHAT…

Exercise

Exercise 1

Complete these sentences. Each time use Although + a sentences from the table

I didn’t speak the language

He had promised lớn be on time
I had never seen him before

She smokes 40 cigarettes a day

It was quite cold

It rained a lot
He has a very responsible job

I had all the necessary qualifications

We don’t like her very much

The traffic was bad

1) Although……………………., he isn’t particularly well-paid.

2) ………………………………., I recognised him from a photograph.

3) I didn’t wear a coat……………………………………….

4) We thought we’d better invite her to lớn the party………………………….

5) ………………………………, I managed khổng lồ make myself understood.

6) He was late……………………………….

7) ………………………………, she is quite fit.

8) ………………………………., we enjoyed our holiday.

9) I didn’t get the job……………………………….

10) ……………………………….., I arrived on time.


*

Exercise 2

Complete these sentences with although or in spite of

1) ……………..all my careful plans, a lot of things went wrong.

2) ……………..I had planned everything carefully, a lot of things went wrong.

3) I love music………………..I can’t play a musical instrument.

4) ……………..being very tired, we carried on walking.

5) The heating was on, but…………….this the house was still cold.

6) Keith decided to lớn give up his job……………….I advised him not to.

7) I couldn’t sleep………….I was tired.

8) ………..it rained a lot, they enjoyed themselves.

9) I didn’t get the job……………..my qualifications.

10) …………..what I said last night, I still love you.

Exercise 3

Choose the correct answer

1) …………..the bad weather, we went on a school picnic.

A. Although B. Despite C. In spite

2) ………….his illness, Tom went khổng lồ school because he had an important exam.

A. In spite of B. Although C. But

3) ……………she was very busy, my mother cooked a great meal for us.

A. Despite B. In spite of C. Although

4) I still got a low grade……………I studied for my Math test.

A. Although B. Despite C. In spite of

5) I have so many cavities………….I brush my teeth regularly.

A. In spite of B. Even though C. Despite

6) ……………….the heavy fog, we managed lớn get to lớn the meeting on time.

A. But B. Although C. In spite of

7) ……………….we played well, we couldn’t win the game.

A. Although B. Even though C. A&B

8) She still loves her husband……………….they broke up.

A. Even though B. In spite of C. Despite

9) The elevator was out of order so I had to use the stairs……………..being exhausted.

A. In spite B. Despite C. A&B

10) I’m not going to eat fast food…………..I’m starving.

A. Although B. Because C. Even

Exercise 4

Write a new sentence with the same meaning. Use the words in brackets

1) I couldn’t sleep although I was tired. (despite)

2) Although he’s got an English name, he is in fact German. (despite)

3) In spite of her injured foot, she managed lớn walk khổng lồ the village. (although)

4) I decided khổng lồ accept the job although the salary was low. (in spite of)

5) We lost the match although we were the better team. (despite)

6) In spite of not having eaten for 24 hours, I didn’t feel hungry. (although)

7) I’m not tired in spite of working hard all day. (although)

8) She is quite fat although she plays sport everyday. (despite / the fact)

9) Although I see him every morning, I’ve never spoken to him. (in spite of)

10) It’s quite warm although it’s a bit windy. (despite)


*

Answer

Exercise 1:

1) Although he has a very responsible job

2) Although I had never seen him before

3) although it was quite cold

4) although we don’t like her very much

5) Although I didn’t speak the language

6) although he had promised to lớn be on time

7) Although she smokes 40 cigarettes a day

8) Although it rained a lot

9) although I had all the necessary qualifications

10) Although the traffic was bad

Exercise 2:

1) In spite of 2) Although 3) although 4) In spite of 5) in spite of

6) although 7) although 8) Although 9) in spite of 10) In spite of

Exercise 3:

1) B 2) A 3) C 4) A 5) B

6) C 7) C 8) A 9) B 10) A

Exercise 4:

1) I couldn’t sleep despite being tired.

2) Despite his English name, he is in fact German.

3) Although she had an injured foot, she managed to lớn walk to lớn the village.

4) I decided to accept the job in spite of the low salary.

5) We lost the match despite being the better team.

6) Although I hadn’t eaten for 24 hours, I didn’t feel hungry.

7) I’m not tired although I work all day.

8) Despite the fact that she plays sports everyday, she is quite fat.

9) In spite of seeing him every morning, I’ve never spoken to lớn him.

Xem thêm: Theo Em Những Thành Tựu Văn Hóa Nào Của Thời Cổ Đại Còn Được Sử Dụng Đến Ngày Nay

Bài tập câu bị động

Chúng tôi vừa trình làng với các giáo viên, học viên các bài tập về although in spite of despite tất cả đáp án bỏ ra tiết. Lưu giữ luyện tập tiếp tục giúp cải thiện khả năng làm bài xích tập hiệu quả..