Số tiền lãi chỉ tính trên số tiền cội mà xung quanh trên số chi phí lãi vì chưng số tiền nơi bắt đầu sinh ra.

Bạn đang xem: Bài toán lãi suất ngân hàng

Công thức tính lãi đơn: $V_n=V_0left( 1+r.n ight)$

Trong đó:

$V_n$ : Số chi phí cả vốn lẫn lãi sau n kỳ hạn;

$V_0$ : Số tiền giữ hộ ban đầu;

$n$ : Số kỳ hạn tính lãi;

$r$ : lãi suất vay định kỳ, tính theo %.

2. Lãi kép

Là số chi phí lãi không chỉ là tính trên số tiền gốc bên cạnh đó tính trên số chi phí lãi vày tiền gốc đó sinh ra đổi khác theo từng định kỳ.

a. Lãi kép, gửi một lần: $T_n=T_0left( 1+r ight)^n$

Trong đó:

$T_n$ : Số chi phí cả vốn lẫn lãi sau n kỳ hạn;

$T_0$ : Số tiền giữ hộ ban đầu;

$n$ : Số kỳ hạn tính lãi;

$r$ : lãi vay định kỳ, tính theo %.

b. Lãi kép liên tục: $T_n=T_0.e^nr$

Trong đó:

$T_n$ : Số tiền cả vốn lẫn lãi sau n kỳ hạn;

$T_0$ : Số tiền gởi ban đầu;

$n$ : Số kỳ hạn tính lãi;

$r$ : lãi suất định kỳ, tính theo %.

c. Lãi kép, nhờ cất hộ định kỳ.

œTrường vừa lòng gửi tiền định kì cuối tháng.

Bài toán 1: Cứ cuối mỗi tháng gửi vào ngân hàng m triệu, lãi suất kép r% (tháng hoặc năm). Hỏi sau n (tháng hoặc năm) số tiền chiếm được là bao nhiêu?

Người ta chứng tỏ được số tiền thu được là:

$T_n=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>$

Chứng minh

Tháng

Đầu tháng

Cuối tháng

1

Chưa gửi

$m$

2

$m$

$mleft( 1+r ight)+m$

3

$mleft( 1+r ight)+m$

$mleft( 1+r ight)^2+mleft( 1+r ight)+m$

$n$

 

$mleft( 1+r ight)^n-1+...+mleft( 1+r ight)+m$

Vậy sau tháng n ta được số tiền $T_n=mleft( 1+r ight)^n-1+...+mleft( 1+r ight)+m$

$=mleft< left( 1+r ight)^n-1+...+left( 1+r ight)+1 ight>$ ,

Ta biết rằng: $S_n=u_1+...+u_n=u_1.fracq^n-1q-1$ yêu cầu $T_n=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>$

Bài toán 2: Cứ cuối từng tháng giữ hộ vào ngân hàng m triệu, lãi suất vay kép r% (tháng hoặc năm). Sau n (tháng hoặc năm) số tiền thu được là A triệu. Hỏi số tiền giữ hộ mỗi tháng m là bao nhiêu?

Người ta chứng minh được số tiền bắt buộc gửi hàng tháng là: $m=fracArleft( 1+r ight)^n-1$

Chứng minh:

Áp dụng vấn đề 1 ta gồm số tiền thu được là $T_n=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>$, nhưng đề đến số tiền đó chính là A cần $A=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>Leftrightarrow m=fracArleft( 1+r ight)^n-1$ .

Bài toán 3: Cứ cuối mỗi tháng nhờ cất hộ vào ngân hàng m triệu, lãi vay kép r% (tháng hoặc năm). Sau n (tháng hoặc năm) số tiền thu được là A triệu. Hỏi số tháng hoặc năm n là bao nhiêu?

Người ta minh chứng được số mon thu được đề bài xích cho là: $n=log _1+rleft( fracArm+1 ight)$.

Chứng minh:

Áp dụng câu hỏi 1 ta bao gồm số tiền thu được là $T_n=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>$, nhưng đề cho số tiền đó đó là A đề nghị $A=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>Leftrightarrow m=fracArleft( 1+r ight)^n-1Leftrightarrow left( 1+r ight)^n=fracArm+1Leftrightarrow n=log _1+rleft( fracArm+1 ight)$

Như vậy trong trường hợp một này ta bắt buộc nắm vứng công thức việc 1 từ bỏ đó có thể dễ dàng thay đổi ra những công thức ở vấn đề 2, việc 3.

œTrường hợp gửi tiền định kì đầu tháng.

Bài toán 4: Cứ đầu từng tháng nhờ cất hộ vào bank m triệu, lãi suất kép r% (tháng hoặc năm). Hỏi sau n (tháng hoặc năm) số tiền nhận được là bao nhiêu?

Người ta chứng tỏ được số tiền nhận được là: $T_n=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>left( 1+r ight)$

Chứng minh.

Ta tạo bảng sau:

Tháng

Đầu tháng

Cuối tháng

1

$m$

$mleft( 1+r ight)$

2

$mleft( 1+r ight)+m$

$mleft( 1+r ight)^2+mleft( 1+r ight)$

3

$mleft( 1+r ight)^2+mleft( 1+r ight)+m$

$mleft( 1+r ight)^3+mleft( 1+r ight)^2+mleft( 1+r ight)$

n

$mleft( 1+r ight)^n+...+mleft( 1+r ight)$

Vậy sau mon n ta được số tiền:

$T_n=mleft( 1+r ight)^n+...+mleft( 1+r ight)=mleft< left( 1+r ight)^n+...+left( 1+r ight) ight>=mleft( 1+r ight)fracleft( 1+r ight)^n-1r$

Bài toán 5: Cứ đầu mỗi tháng giữ hộ vào bank m triệu, lãi suất vay kép r% (tháng hoặc năm). Sau n (tháng hoặc năm) số tiền nhận được là A triệu. Hỏi số tiền giữ hộ mỗi tháng m là bao nhiêu?

Người ta minh chứng được số tiền phải gửi từng tháng là: $m=fracArleft( 1+r ight)left< left( 1+r ight)^n-1 ight>$

Chứng minh

Áp dụng vấn đề 4. Ta bao gồm số tiền chiếm được là: $T_n=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>left( 1+r ight)$, mà đề mang đến số tiền đó là A cần $A=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>left( 1+r ight)Leftrightarrow m=fracArleft( 1+r ight)left< left( 1+r ight)^n-1 ight>$.

Bài toán 6: Cứ đầu mỗi tháng giữ hộ vào ngân hàng m triệu, lãi suất kép r% (tháng hoặc năm). Sau n (tháng hoặc năm) số tiền nhận được là A triệu. Hỏi số mon hoặc năm n là bao nhiêu?

Người ta chứng minh được số tháng thu được đề bài cho là: $n=log _1+rleft< fracArmleft( 1+r ight)+1 ight>$.

Chứng minh

Áp dụng việc 4. Ta có: số tiền nhận được là: $T_n=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>left( 1+r ight)$, mà lại đề mang lại số tiền chính là A bắt buộc $A=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>left( 1+r ight)Leftrightarrow m=fracArleft( 1+r ight)left< left( 1+r ight)^n-1 ight>Leftrightarrow left( 1+r ight)^n=fracArmleft( 1+r ight)+1$.

$Rightarrow n=log _1+rleft< fracArmleft( 1+r ight)+1 ight>$.

Như vậy trong trường thích hợp này ta cần nắm rõ công thức câu hỏi 4 tự đó có thể dễ dàng biến hóa ra các công thức ở việc 5, việc 6.

œTrường vừa lòng vay nợ và trả chi phí định kì đầu tháng.

Bài toán 7: Vay ngân hàng A triệu đồng. Cứ đầu hàng tháng (năm) trả ngân hàng m triệu, lãi suất vay kép $r%$ (tháng hoặc năm). Hỏi sau n (tháng hoặc năm) số chi phí còn nợ là bao nhiêu?

Người ta chứng tỏ được số tiền còn nợ là: $T_n=Aleft( 1+r ight)^n-mleft( 1+r ight)fracleft( 1+r ight)^n-1r$

Chứng minh.

Ta thi công bảng sau:

Tháng

Đầu tháng

Cuối tháng

1

$A-m$

$left( A-m ight)left( 1+r ight)=Aleft( 1+r ight)-mleft( 1+r ight)$

2

$Aleft( 1+r ight)-mleft( 1+r ight)-m$

$Aleft( 1+r ight)^2-mleft( 1+r ight)^2-mleft( 1+r ight)$

3

$Aleft( 1+r ight)^2-mleft( 1+r ight)^2-mleft( 1+r ight)-m$

$Aleft( 1+r ight)^3-mleft( 1+r ight)^3-mleft( 1+r ight)^2-mleft( 1+r ight)$

$n$

$Aleft( 1+r ight)^n-mleft( 1+r ight)^n-...-mleft( 1+r ight)^2-mleft( 1+r ight)$

Vậy sau mon n ta còn nợ số tiền:

*

Trường thích hợp vay nợ cùng trả định kì cuối tháng.

Bài toán 8: Vay bank A triệu đồng. Cứ đầu từng tháng (năm) trả ngân hàng m triệu, lãi vay kép r% (tháng hoặc năm). Hỏi sau n (tháng hoặc năn) số tiền còn nợ là bao nhiêu?

Người ta chứng minh được số chi phí còn nợ là: $T_n=Aleft( 1+r ight)^n-mleft( 1+r ight)fracleft( 1+r ight)^n-1r$

Chứng minh

Ta xuất bản bảng sau:

Tháng

Đầu tháng

Cuối tháng

1

$A$

$Aleft( 1+r ight)-m$

2

$Aleft( 1+r ight)-m$

$Aleft( 1+r ight)^2-mleft( 1+r ight)^2-m$

3

$Aleft( 1+r ight)^2-mleft( 1+r ight)-m$

$Aleft( 1+r ight)^3-mleft( 1+r ight)^2-mleft( 1+r ight)-m$

$n$

$Aleft( 1+r ight)^n-mleft( 1+r ight)^n-1-...-mleft( 1+r ight)-m$

Vậy sau mon n ta còn nợ số tiền:

*

Sau phía trên cùng tìm hiểu cách áp dụng các lý thuyết vào những bài toán tính tiền lãi, tiền nợ đề xuất trả thế nào ?

B. Bài bác tập mẫu

Bài 1:

Một người mong mỏi gửi tiết kiệm chi phí ở ngân hàng và mong muốn sau 4 năm dành được 850 triệu đ để download nhà. Hiểu được lãi suất bank mỗi mon trong thời điểm hiện tại là 0,45%. Hỏi bạn đó mỗi tháng phải gửi vào bank tối thiểu từng nào tiền để đủ số tiền cài đặt nhà? (Giả sử số tiền hàng tháng là tương đồng và lãi suất vay trong 4 năm là không nỗ lực đổi)

A. $15,833$ triệu đồng B. 16,833 triệu đồng.

C. 17,833 triệu đồng. D. 18,833 triệu đồng.

Giải:

Giả sử người này gởi tiền ở thời khắc t nào đó, kể từ thời điểm này sau 4 năm (48 tháng) ông mong có số tiền 850 triệu. Như vậy rõ ràng ta rất có thể coi đây là bài toán gửi tiền định kì đầu tháng.

Áp dụng bài toán 5 ta gồm số tiền phải gửi hàng tháng là: $m=fracArleft( 1+r ight)left< left( 1+r ight)^n-1 ight>$

*

Chọn A.

Bài 2:

Một bà bầu Việt Nam anh hùng được hưởng trọn số tiền là 4 triệu vnd trên một mon (chuyển vào thông tin tài khoản của bà mẹ ở bank vào đầu tháng). Từ thời điểm tháng 1 năm năm nhâm thìn mẹ không đi rút tiền mà để lại ngân hàng và được tính lãi suất 1% trên một tháng. Đến đầu tháng 12 năm 2016 mẹ rút toàn cục số tiền (gồm số tài chánh tháng 12 cùng số tiền sẽ gửi mon 1). Hỏi lúc ấy mẹ lĩnh về từng nào tiền ? (kết quả có tác dụng tròn theo đơn vị chức năng nghìn đồng).

A. 50 triệu 730 ngàn đồng. B. 50 triệu 740 nghìn đồng.

C. 53 triệu 760 nghìn đồng. D. 48 triệu 480 ngàn đồng.

Giải:

Ta có tổng số tiền A thu được, nếu thuở đầu gửi vào a đồng, từ trên đầu tháng sau nhờ cất hộ thêm a đồng (không đổi) vào đầu từng tháng với lãi suất vay r% trong n tháng:

$A=a+fracarleft( 1+r ight)left< left( 1+r ight)^n-1 ight>$

*
Bài 3:

Ông A vay thời gian ngắn ngân mặt hàng 100 triệu đồng, với lãi vay 12% bên trên năm. Ông mong mỏi hoàn nợ cho bank theo giải pháp sau: sau đúng một tháng tính từ lúc ngày vay, ông bước đầu hoàn nợ; nhì lần hoàn nợ tiếp tục cách nhau đúng một mon số tiền hoàn nợ ở các lần là như nhau và trả không còn tiền nợ sau đúng cha tháng tính từ lúc ngày vay. Hỏi, theo cách đó, số chi phí m nhưng ông A cần trả cho ngân hàng là bao nhiêu? Biết rằng, lãi suất bank không thay đổi trong thời gian ông A hoàn nợ.

A. $m=frac100.left( 1,01 ight)^33$ (triệu đồng). B. $m=fracleft( 1,01 ight)^3left( 1,01 ight)^3-1$ (triệu đồng).

C. $m=frac100.1,033$ (triệu đồng). D. $m=frac120.left( 1,12 ight)^3left( 1,12 ight)^3-1$ (triệu đồng).

Giải:

Lãi suất 12%/năm khớp ứng 1%/tháng đề xuất $r=0,01$ (do vay ngắn hạn)

Số tiền nơi bắt đầu sau 1 mon là: $T+T.r-m=Tleft( 1+r ight)-m$

Số tiền nơi bắt đầu sau 2 tháng là:

$left< T(1+r)-m ight>+left< T(1+r)-m ight>.r-m=Tleft( 1+r ight)^2-mleft< left( 1+r ight)+1 ight>$

Số tiền gốc sau 3 tháng là:

$Tleft( 1+r ight)^3-mleft< left( 1+r ight)^2+1+r+1 ight>=0$

Do đó: $m=fracTleft( 1+r ight)^3left( 1+r ight)^2+1+r+1=fracTleft( 1+r ight)^3.rleft( 1+r ight)^3-1=frac1,01^31,01^3-1$ (triệu đồng).

Chọn B.

A. 14.909.965,25 (đồng). B. 14.909.965,26 (đồng).

C. 14.909.955,25 (đồng). D. 14.909.865,25 (đồng).

Giải:

Gọi $V_0$ là lượng vốn cần chi tiêu ban đầu, lượng vốn sẽ được đầu tư trong 5 năm yêu cầu ta có: $20.000.000=V_0.left( 1+0,0605 ight)^5$

$Rightarrow V_0=20.000.000.left( 1+0,0605 ight)^-5=14.909.965,25$ đ.

Chọn A.

Bài 5: Ông Tuấn gởi 9,8 triệu đồng tiết kiệm với lãi suất 8,4%/năm và lãi suất hàng năm được nhập vào vốn. Hỏi theo cách đó thì sau từng nào năm ông Tuấn nhận được tổng số chi phí 20 triệu đồng (biết rằng lãi suất vay không cố kỉnh đổi).

A. 9 năm. B. 8 năm. C. 7 năm. D. 10 năm.

Giải:

Gọi p. Là số tiền nhờ cất hộ ban đầu. Sau n năm $left( nin mathbbN ight)$, số tiền thu được là:

$P_n=Pleft( 1+0,084 ight)^n=Pleft( 1,084 ight)^n$

Áp dụng với số tiền đề bài cho ta được:

$20=9,8.left( 1,084 ight)^nLeftrightarrow left( 1,084 ight)^n=frac209,8Leftrightarrow n=log _1,084left( frac209,8 ight)approx 8,844$

vì n là số từ bỏ nhiên nên chọn lựa n = 9.

Chọn A.

Bài 6: Ông Tuấn gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí với lãi suất vay 8,4%/năm cùng lãi từng năm được nhập vào vốn. Hỏi sau từng nào năm ông Tuấn thu được gấp đôi số tiền ban đầu:

A. 8. B. 9. C. 6. D. 10.

Giải:

Gọi a là số tiền cha đầu mà bạn đó giữ hộ vào bank và n $left( nin mathbbN ight)$ là số năm nhưng số tiền nhận thấy tăng cấp đôi.

Theo bí quyết lãi lép, ta gồm phương trình:

$aleft( 1+0,084 ight)^n=2aLeftrightarrow left( frac271250 ight)^n=2Leftrightarrow n=log _frac2712502$

Vì lãi suất được tính theo năm nên đến thời điểm cuối năm người đó mới nhận được tiền. Do đó, n= 9.

Chọn B.

C. Bài xích tập áp dụng

Bài 1: Một người gửi tiết kiệm chi phí với lãi vay 8,4%/ năm và lãi hàng năm được nhập vào vốn. Hỏi sau bao nhiêu năm người đó nhận được gấp ba số chi phí ban đầu?

A. 9. B. 14. C. 8. D. 7.

Bài 2: Một người gửi vào bank 100 triệu vnd với lãi suất ban sơ 4%/năm cùng lãi hàng năm được nhập vào vốn. Cứ sau một năm lãi suất tăng 0,3%. Hỏi sau 4 năm tổng số tiền tín đồ đó nhận ra gần nhất với mức giá trị như thế nào sau đây?

A. 119 triệu. B. 119,5 triệu. C. 120 triệu. D. 120,5 triệu.

Bài 3: Anh Nam mong muốn rằng sau 6 năm sẽ sở hữu 2 tỷ để mua nhà. Hỏi anh Nam đề xuất gửi vào ngân hàng một khoản tiền ngày tiết kiệm tương đồng hàng năm sát nhất với giá trị làm sao sau đây, biết rằng lãi suất vay của bank là 8%/năm với lãi hàng năm được nhập vào vốn.

A. 253,5 triệu. B. 251 triệu. C. 253 triệu. D. 252,5 triệu.

Bài 4: Một fan gửi 15 triệu đ vào bank theo thể thức lãi kép kì hạn 1 quý, với lãi vay 1,65% một quý. Hỏi sao bao lâu tín đồ gửi có tối thiểu 20 triệu đ (bao có cả vốn lẫn lãi) từ khoản vốn ban đầu? (Giả sử lãi vay không nuốm đổi).

A. 16 quý. B. 18 quý. C. 17 quý. D. 19 quý.

Bài 5: Số tiền 58 000 000 đ gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí trong 8 mon thì mang về được 61 329 000đ. Lãi vay hàng mon là?

A. 0,8%. B. 0,6%. C. 0,5%. D. 0,7%.

Bài 6:Cô giáo dạy văn giữ hộ 200 triệu đ loại kì hạn 6 tháng vào bank với lãi suất 6,9% 1 năm thì sau 6 năm 9 mon hỏi cô giáo dạy văn thừa nhận được bao nhiêu tiền cả vốn cùng lãi hiểu được cô giáo ko rút lãi ở toàn bộ các kì hạn trước và nếu rút trước ngân hàng sẽ trả lãi suất vay theo lọa lãi suất vay không kì hạn 0,002% một ngày (1 mon tính 30 ngày).

A. 471688328,8 B. 302088933,9 C. 311392005,1 D. 321556228,1.

Bài 7: Một người ước ao sau 4 tháng có một tỷ đồng để xây nhà. Hỏi người đó nên gửi hàng tháng là từng nào tiền (như nhau). Biết lãi vay 1 mon là 1%.

A. $M=frac1,33$ (tỷ đồng). B. $Mfrac11,01+left( 1,01 ight)^2+left( 1,01 ight)^3+left( 1,01 ight)^4$ (tỷ đồng).

C. $M=frac1.1,033$ (tỷ đồng). D. $M=frac1.left( 1,01 ight)^33$ (tỷ đồng).

Bài 8: Một fan gửi vào ngân hàng 100 triệu vnd với kì hạn 3 tháng, lãi vay 5% một quý theo hình thức lãi kép (sau 3 tháng và tính lãi và cùng vào gốc). Sau đúng 6 tháng, fan đó gửi thêm 50 triệu đ với kì hạn và lãi suất như trước đó. Cho thấy số chi phí cả nơi bắt đầu và lãi được tính theo phương pháp $T=Aleft( 1+r ight)^n$, trong số đó A là số chi phí gửi, r là lãi suất vay và n là số kì hạn gửi. Tính tổng cộng tiền fan đó nhận được một năm sau thời điểm gửi tiền.

A. <176,676approx > triệu đồng. B. <178,676approx > triệu đồng.

C. <177,676approx > triệu đồng. D. <179,676approx > triệu đồng.

Bài 9: Một fan gửi tiền vào ngân hàng một vài tiền là 100.000.000 đồng, họ định giữ hộ theo kì hạn $n$ năm với lãi suất là 12% một năm; sau mỗi năm không nhận lãi nhưng để lãi nhập vốn đến năm kế tiếp. Tìm $n$ nhỏ nhất lãi cảm nhận hơn 40.000.000 đồng.

A. 5. B. 4. C. 3. D. 2.

Bài 10: Ông Tuấn vay ngắn hạn ngân hàng 100 triệu đồng, với lãi suất vay 0,85%/tháng. Vừa lòng đồng với bank ông A đã hoàn nợ trong n tháng: Sau đúng một tháng kể từ ngày vay, ông bước đầu hoàn nợ; nhị lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền hoàn nợ ở những lần là giống hệt và bởi 11,589 triệu đồng. Kiếm tìm n.

A. $n=8$ tháng. B. $n=9$ tháng. C. $n=10$ tháng. D. $n=11$ tháng.

Bài 11: tỉ trọng tăng dân dân sinh hàng năm ở nước ta được duy trì ở mức 1,05%. Theo thống kê của Tổng viên Thống kê, dân sinh của vn năm năm trước là 90.728.900 người. Với tốc độ tăng dân số như vậy thì vào thời điểm năm 2030 thì dân sinh của vn là bao nhiêu?

A. 107232573 người. B. 107232574 người.

C. 105971355 người. D. 106118331 người.

Bài 12: Một tín đồ gửi ngân hàng 80 triệu vnd theo bề ngoài lãi đối kháng với lãi suất 3%/quý. Hỏi sau tối thiểu bao lâu, số tiền tiếp thu hơn gấp rưỡi số tiền vốn.

A. 52 tháng. B. 51 tháng. C. 49 tháng. D. 50 tháng.

Bài 13: Một người gửi 15 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kỳ hạn 1 quý với lãi suất 1,65% một quý. Hỏi sau bao lâu bạn đó đạt được ít tuyệt nhất 20 triệu vnd cả vốn lẫn lãi từ khoản đầu tư ban đầu?

A. 4 năm 9 tháng. B. 4 năm 3 tháng. C. 4 năm 8 tháng. D. 4 năm 6 tháng.

Bài 14: Một tín đồ gửi ngân hàng 100 triệu đ theo vẻ ngoài lãi đối kháng với lãi suất vay 8%/năm. Hỏi sau 3 năm, tổng cộng tiền tiếp thu là bao nhiêu?

A. 16 triệu đồng. B. 24 triệu đồng.

C. 116 triệu đồng. D. 124 triệu đồng.

 Bài 15: Một tín đồ vay ngân hàng 100 triệu đ với lãi suất vay hàng năm là 12% năm. Sau tháng thứ nhất tiên, mỗi tháng người đó đều trả 10 triệu đồng. Hỏi sau 6 mon người đó còn nợ ngân hàng bao nhiêu?

A. 41,219 triệu đồng. B. 43,432 triệu đồng.

C. 40,600 triệu đồng. D. 44,632 triệu đồng.

Bài 16: Một người mong mua chiếc Samsung Galaxy S7 Edge giá chỉ 18.500.000 đồng của cửa hàng thế giới di động cầm tay để tặng bạn gái ngày 20/10 nhưng bởi vì chưa đầy đủ tiền nên người đó đã đưa ra quyết định chọn mua hình thức trả góp cùng trả trước 5 triệu đ trong 12 tháng, với lãi suất vay là 3,4%/tháng. Hỏi từng tháng, người này sẽ phải trả mang đến công ty thế giới Di hễ số tiền là bao nhiêu?

A. 1554000 triệu đồng. B. 1564000 triệu đồng.

C. 1584000 triệu đồng. D. 1388824 triệu đồng.

Bài 17: Anh A mong xây một căn nhà. Ngân sách xây đơn vị hết 1 tỉ đồng, bây giờ anh A bao gồm 700 triệu đồng. Vì không muốn vay tiền phải anh A ra quyết định gửi số tiền 700 triệu vnd vào bank với lãi suất 12%/1 năm, chi phí lãi của năm trước được cùng vào tiền gốc của năm sau. Tuy nhiên giá tạo cũng tăng tưng năm 1% đối với năm trước. Hỏi sau bao thọ anh A sẽ tiết kiệm đủ tiền xây nhà? (kết quả đem gần đúng đến 1 chữ số thập phân).

A. 3 năm 6 tháng. B. 3 năm 7 tháng. C. 12 năm 6 tháng. D. 3 năm 9 tháng.

Bài 18: Ông A giữ hộ 150 triệu đồng vào bank theo thể thức lãi kép kì hạn 1 năm với lãi vay x∈<5%;7%> năm. Sau 4 năm ông ta rút toàn bộ tiền ra cùng vay thêm ngân hàng 40 triệu đ cũng với lãi vay x%. Ngân hàng cần lấy lãi suất x bao nhiêu để 3 năm nữa sau thời điểm trả ngân hàng, số tiền bạc ông A còn lại nhỏ dại nhất (giả sử lãi suất không chũm đổi).

A. X=6%. B. X=7%. C. X=5%. D. X=6,5%.

Bài 19: Đề tải một sa lon, ông Bách nên lựa chọn: hoặc đề xuất trả tức thì 3.900.000 đồng hoặc trả 4.400.000 đồng sau 2 năm.

Với lãi suất vay hiện giá là 6%, ông Bách nên chọn giải pháp nào?

A. 3.900.000 đồng B. 3.600.000 đồng.

C. 4.000.000 đồng. D. 3.700.000 đồng.

Bài 20: Ông Bách cần thanh toán các khoản nợ sau:

10.000.000 đồng giao dịch thanh toán sau 2 năm

20.000.000 đồng giao dịch thanh toán sau 5 năm.

50.000.000 đồng thanh toán giao dịch sau 7 năm.

Xem thêm: Đặc Điểm Nào Của Bộ Xương Người Thích Nghi Với Tư Thế Đứng Thẳng Và Đi Bằng Hai Chân

Tính thời hạn thanh toán cho khoản nợ duy nhất sửa chữa thay thế 99.518.740 đồng (khoảng nợ này còn có tiền vay thuở đầu bằng tổng chi phí vay ban sơ của ba khoản nợ trên), với tầm lãi kép 4,5%.