Để nhìn nhận và đánh giá lại hạn chế, thiếu hụt sót của bạn dạng thân, Đảng viên đều đề xuất tự làm bạn dạng kiểm điểm làm địa thế căn cứ đánh giá, xếp loại unique mỗi cuối năm. Dưới đó là mẫu bạn dạng kiểm điểm Đảng viên cuối năm theo quy định tiên tiến nhất tại lý giải số 21.

Bạn đang xem: Bản kiểm điểm cá nhân đảng viên năm 2020


*
Mục lục bài bác viết

ĐẢNG BỘ ... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ: ........... .........., ngày.....tháng....năm.......

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm.............


Họ cùng tên:.................................... Ngày sinh:.........................................................

Chức vụ Đảng:........................................................................................................

Chức vụ bao gồm quyền:.............................................................................................

Chức vụ đoàn thể:...................................................................................................

Đơn vị công tác:......................................................................................................

Chi bộ......................................................................................................................

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về bốn tưởng chính trị; phẩm hóa học đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối có tác dụng việc:

- Về tư tưởng chủ yếu trị………………………………..…………………………..

- Về phẩm chất đạo đức, lối sống………………….……………………………..

- Về ý thức tổ chức triển khai kỷ luật………………………………………………………..

- Về tác phong, lề lối làm việc……………………..……………………………..

- bài toán đấu tranh phòng, kháng những biểu lộ suy thoái về bốn tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân. (Đối chiếu cùng với 27 biểu hiện, cá nhân tự dấn diện)………………………………………..…………..

Tự reviews về cấp độ thực hiện:

□Xuất sắc□Tốt□Trung bình□Kém

2. Về tiến hành chức trách, nhiệm vụ được giao

- Việc triển khai chức trách, quyền lợi và nghĩa vụ theo qui định (Đảng, chủ yếu quyền, đoàn thể)………………………………………………….……………………………..

- tác dụng thực hiện những chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao vào năm………...……….

- Trách nhiệm cá nhân liên quan mang lại kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do bản thân phụ trách……………………...….

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□Xuất sắc□Tốt□Trung bình□Kém

3. Việc thực hiện cam đoan tu dưỡng, rèn luyện, tìm mọi cách hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm cùng nguyên nhân

1. Hạn chế, điểm yếu (theo 03 nội dung nêu trên)……………….……………

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm………………………………………..

III. Tác dụng khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được đã cho thấy ở những kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, điểm yếu (đã được tương khắc phục; vẫn khắc phục, nút độ tương khắc phục; không được khắc phục); đều khó khăn, vướng mắc (nếu có); nhiệm vụ của cá nhân……………………………………………………...

Tự reviews về lever thực hiện:

□Xuất sắc□Tốt□Trung bình□Kém

IV. Giải trình những vụ việc được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được nhắc nhở kiểm điểm, nêu nguyên nhân, khẳng định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm……………….…..

V. Làm rõ trách nhiệm của cá thể đối với đông đảo hạn chế, lỗi của bè cánh (nếu có)

VI. Phương hướng, phương án khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp nhiều loại chất lượng

1. Xếp một số loại cán bộ, công chức, viên chức:

□Hoàn thành xuất dung nhan nhiệm vụ

□Hoàn thành giỏi nhiệm vụ

□ hoàn thành nhiệm vụ

□Không dứt nhiệm vụ

2. Xếp loại Đảng viên:

□Hoàn thành xuất dung nhan nhiệm vụ

□Hoàn thành giỏi nhiệm vụ

□ ngừng nhiệm vụ

□Không dứt nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

- nhấn xét, review của fan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:………............................................................................................................

- nấc xếp loại quality công chức, viên chức:...................................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ chúng ta tên cùng đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại unique đảng viên

- dấn xét, nhận xét của bỏ ra ủy:..............................................................................

Xem thêm: Cách Giải Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Lớp 8 Nâng Cao

- đưa ra bộ khuyến cáo xếp một số loại mức hóa học lượng:..............................................................