Giải bài bác 7: đổi khác đơn giản biểu thức cất căn thức bậc nhị - Sách VNEN toán 9 tập 1 trang 20. Phần dưới vẫn hướng dẫn vấn đáp và câu trả lời các câu hỏi trong bài học. Bí quyết làm bỏ ra tiết, dễ dàng hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài xích học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


A.B. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG với HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1.b) Đọc kĩ câu chữ sau

Với hai biểu thức A, B mà B $geq $ 0, ta bao gồm tức là: $sqrtA^2.B=|A|sqrtB$Nếu A $geq $ 0 với B $geq $ 0 thì $sqrtA^2.B=AsqrtB$;Nếu A

Ví dụ: Đưa thừa số ra phía bên ngoài dấu căn:

a) $sqrt27x^2y^4$ cùng với x $geq $ 0 ; b) $sqrt125x^4y^2$ cùng với y 0.

Bạn đang xem: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Trả lời:

a) Ta có:

$sqrt27x^2y^4$ = $sqrt3^2.3.x^2y^4$ = 3$sqrt3$x$y^2$

b) Ta có:

$sqrt125x^4y^2$ = $sqrt5^2.5.x^4y^2$ = 5$sqrt5$$x^2$y.

c) Ta có:

$sqrt13xy^2$ = y$sqrt13x$

d) Ta có:

$frac12yz$$sqrt4y^3z^2$ = $frac12yz$.2yz$sqrty$ = $sqrty$.

2. A) Đọc kĩ nội dung sau

Với A $geq $ 0 cùng B $geq $ 0 ta có $AsqrtB=sqrtA^2.B$;Với A

b) So sánh:

2$sqrt10$ và $sqrt41$ ; 2$sqrt3$ và $sqrt18$ ;

3$sqrt11$ với 2$sqrt23$ ; $frac54$$sqrt2$ và $frac23$$sqrt7$

Trả lời:

* Ta có: 2$sqrt10$ = $sqrt2^2$.$sqrt10$ = $sqrt2^2.10$ = $sqrt40$

Vì: $sqrt40$ $sqrt92$ đề nghị 3$sqrt11$ $sqrtfrac289$ nên $frac54$$sqrt2$ > $frac23$$sqrt7$.

3. A) Đọc kĩ câu chữ sau

Khi biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai, bạn ta có thể sử dụng phép khử mẫu của biểu thức rước căn.

4. A) Đọc kĩ câu chữ sau

Với những biểu thức A, B mà A.B $geq $ 0 và B $ eq $ 0 ta có: $sqrtfracAB=fracsqrtA.B$Với các biểu thức A, B cơ mà B > 0 ta có: $fracAsqrtB=fracA.sqrtBB$Với những biểu thức A, B, C nhưng A $geq $ 0 và A $ eq $ B$^2$, ta có: $fracCsqrtApm B=fracC.(sqrtAmp B)A-B^2$Với các biểu thức A, B, C nhưng mà A $geq $ 0, B $geq $ 0 và A $ eq $ B ta có: $fracCsqrtApm sqrtB=fracC.(sqrtAmp sqrtB)A-B$

b) Khử mẫu mã của biểu thức mang căn:

a) $sqrtfrac13540$ ;

b) $sqrtfrac2xy$ với x $geq $ 0, y > 0 ;

c) $sqrtfrac15x31y$ cùng với x > 0, y > 0.

Trả lời:

a) Ta có:

$sqrtfrac13540$ = $fracsqrt13sqrt540$ = $fracsqrt13.sqrt540sqrt540.sqrt540$ = $frac6sqrt540540$.

b) Ta có:

$sqrtfrac2xy$ = $fracsqrt2xsqrty$ = $fracsqrt2x.sqrtysqrty.sqrty$ = $fracsqrt2xyy$.

c) Ta có:

$sqrtfrac15x31y$ = $fracsqrt15xsqrt31y$ = $fracsqrt15x.sqrt31ysqrt31y.sqrt31y$ = $fracsqrt465xy31y$.

c) Trục căn thức nghỉ ngơi mẫu:

a) $frac13sqrt2b$ với b $geq $ 0 ;

b) $frac3bsqrtb - 1$ với b $geq $ 0 và b $ eq $ 1.

Trả lời:

a) $frac13sqrt2b$ = $frac13.sqrt2bsqrt2b.sqrt2b$ = $frac13sqrt2b2b$.

Xem thêm: Chiến Dịch Điện Biên Phủ Diễn Ra Trong Bao Nhiêu Ngày Đêm, Chiến Dịch Điện Biên Phủ

b) $frac3bsqrtb - 1$ = $frac3b.sqrtb - 1sqrtb - 1.sqrtb - 1$ = $frac3bsqrtb - 1b -1$.