Biểu thức định điều khoản Ôm đến toàn mạch trong trường thích hợp mạch ngoài bao gồm máy thu là: (I = fracE - E_pR + r + r')
Bạn đang xem: Biểu thức định luật ôm cho toàn mạch là

*
*
*
*
*
*
*
*

Đồ thị biểu thị định nguyên tắc Ôm là:

*


Cho đoạn mạch như hình vẽ trong các số ấy (E_1 = 9V), (r_1 = 1,2Omega ); (E_2 = 3left( V ight)), (r_2 = 0,4Omega ). Điện trở (R = 28,4Omega ). Hiệu điện núm giữa nhì đầu đoạn mạch (U_AB = 6V). Cường độ chiếc điện vào mạch bao gồm chiều với độ to là:

*


*

Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Từng pin tất cả suất điện cồn (E = 1,5V), năng lượng điện trở trong (r = 1Omega ). Điện trở mạch không tính (R = 3,5Omega ). Cường độ loại điện sống mạch quanh đó là:
Xem thêm: Nguồn Gốc Hình Thành Hồ Tây Ở Hà Nội Nước Ta Có Nguồn Gốc Hình Thành Từ :

Cho mạch điện sau:

*

Biết $E m = m 24V$, $r = 2Omega $, $R_1 = R_2 = 5Omega $, $C_1 = m 4.10^ - 7F$,$C_2 = m 6.10^ - 7F$

Điện tích bên trên $2$ phiên bản tụ điện khi $K$ đóng góp là?


Cho mạch điện như hình vẽ:

*

$E m = m 12V$ , $r m = m 2Omega $ , $R_1 = m 1Omega $, $R_2 = m 2Omega $ , $R_3 = m 3Omega $ , $C_1 = m 1mu F$,$C_2 = m 2mu F$.