Chuỗi làm phản ứng chất hóa học lớp 10

Cách xong xuôi phương trình hóa học về Halogen hay, cụ thể

A. Phương pháp & Ví dụ

Lý thuyết và phương thức giải

– nắm rõ các tính chất hóa học của các halogen cùng hợp chất của chúng

– một số trong những tính chất đặc trưng cần giữ ý:

+ Halogen là những phi kim điển hình. Đi từ flo cho iot, tính oxi hoá bớt dần. Những halogen đứng trước đẩy halogen che khuất nó thoát ra khỏi dung dịch muối hạt halogen.

Bạn đang xem: Các chuỗi phản ứng hóa học lớp 10 hk2

+ Flo bao gồm độ âm điện lớn số 1 nên trong tất cả các hợp hóa học chỉ có số oxi hoá 1. Các nguyên tố halogen khác, không tính số oxi hoá -1 còn tồn tại các số oxi hoá +1, +3, +5, +7.

+ Tính khử của HX: tăng ngày một nhiều từ HF HBrO4 > HIO4.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. dứt chuỗi làm phản ứng sau:

a) MnO2 → Cl2 → HCl → Cl2 → CaCl2 → Ca(OH) 2 → Clorua vôi

b, KMnO4 → Cl2 → KCl → Cl2 → axit hipoclorơ

→ NaClO → NaCl → Cl2 → FeCl3

Hướng dẫn:

a, MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2 O

H2 + Cl2 → 2HCl

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2 O

Ca + Cl2 → CaCl2

CaCl2 + NaOH → Ca(OH)2 + NaCl

Cl2 + Ca(OH) 2 → CaOCl2 + H2O

b, 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2 O

Cl2 + 2K → 2 KCl

2KCl → 2K + Cl2

Cl + H2 O → HCl+ HClO

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2 O

NaClO + 2HCl → Cl2 + NaCl + H2 O

2NaCl + 2H2 O → H2 + 2NaOH + Cl2

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Ví dụ 2. cân nặng bằng các phản ứng lão hóa – khử sau:

a) KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

b) KClO3 + HCl → KCl + Cl2 + H2O

c) KOH + Cl2 → KCl + KClO3 + H2O

d) Cl2 + SO2 + H2O → HCl + H2SO4

e) Fe3O4 + HCl → FeCl2 + FeCl3 + H2O

f) CrO3 + HCl → CrCl3 + Cl2 + H2O

g) Cl2 + Ca(OH) 2 → CaCl2 + Ca(OCl)2 + H2O

Hướng dẫn:

a, 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2 O

b, KClO3 + 6HCl → KCl + 3Cl2 + 3H2 O

c, 6KOH + 3Cl2 → 5KCl + KClO3 + 3H2 O

d, Cl2 + SO2 + 2H2O → 2HCl + H2 SO4

e, Fe3 O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

f, 2CrO3 + 12HCl → 2CrCl3 + 3Cl2 + 6H2 O

g, 2Cl2 + 2Ca(OH) 2 → CaCl2 + Ca(OCl)2 + 2H2O

Ví dụ 3: ngừng các phương trình chất hóa học theo sơ đồ gia dụng sau, ghi rõ điều kiện phản ứng(nếu có):

*

Hướng dẫn:

a, 1. MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

2. Cl2 + SO2 + 2H2 O → 2HCl + H2SO4

3. 2Na + 2HCl → 2NaCl + H2

4. 2NaCl + 2H2 O

*
H2 ↑ + 2NaOH + Cl2

5. Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2 O

b, 1. Sắt + HCl → FeCl2 + H2

2. FeCl2 + NaOH → Fe(OH) 2 + NaCl

3. Fe(OH) 2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O

4. 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3

5. FeCl3 + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3AgCl

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Viết phương trình chất hóa học của phản bội ứng thực hiện các biến hóa dưới đây, ghi tên những chất và đk của làm phản ứng.

*

Câu 2. Hoà tan khí Cl2 vào hỗn hợp KOH đặc, nóng, dư. Hỗn hợp thu được có những chất thuộc hàng nào dưới đây ?

A. KCl, KClO3, Cl2. B. KCl, KClO3, KOH, H2O.

C. KCl, KClO, KOH, H2O. D. KCl, KClO3.

Câu 3. Hoà tung khí Cl2 vào hỗn hợp KOH loãng, nguội, dư. Dung dịch thu được có những chất thuộc hàng nào sau đây ?

A. KCl, KClO3, Cl2. B. KCl, KClO3, KOH, H2O.

C. KCl, KClO, KOH, H2O. D. KCl, KClO3.

Câu 4. Cho các chất sau : KOH (1), Zn (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), K2SO4 (6). Axit HCl tác dụng được với những chất :

A. (1), (2), (4), (5). B. (3), (4), (5), (6).

C. (1), (2), (3), (4). D. (1), (2), (3), (5).

Câu 5. Cho các chất sau : CuO (1), Zn (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), PbS (6), MgCO3 (7), AgNO3 (8), MnO2 (9), FeS (10). Axit HCl không tác dụng được với các chất :

A. (1), (2). B. (3), (4). C. (5), (6). D. (3), (6).

Câu 6. Cho những phản ứng :

(1) O3 + dung dịch KI →

(2) F2 + H2O -to→

(3) MnO2 + HCl quánh -to→

(4) Cl2 + dung dịch H2S →

Các phản bội ứng tạo ra đơn hóa học là :

A. (1), (2), (3). B. (1), (3), (4).

C. (2), (3), (4). D. (1), (2), (4).

Câu 7. Cho sơ đồ chuyển hóa:

Fe3O4 + dung dịch HI (dư) X + Y + H2O

Biết X với Y là sản phẩm sau cuối của quá trình chuyển hóa. Các chất X với Y là :

A. Fe với I2. B. FeI3 cùng FeI2.

C. FeI2 và I2. D. FeI3 với I2.

Xem thêm: Câu 3: Nêu Những Diễn Biến Cơ Bản Của Nst Trong Quá Trình Nguyên Nhân

Câu 8. Cho sơ đồ:

*

Viết các phản ứng xảy ra theo sơ vật dụng trên cùng với X là NaCl.

Dạng 1: Bài tập về tính chất hóa học và phương pháp điều chế Halogen

Dạng 2: Bài tập thừa nhận biết, bóc tách chất team Halogen

Dạng 4: Kim loại tính năng với Halogen

Dạng 5: Halogen công dụng với muối hạt của halogen yếu hơn

Dạng 6: Muối halogen chức năng với AgNO3

Dạng 7: Bài tập về nhóm Halogen

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 trên randy-rhoads-online.com

Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 gồm đáp án rộng 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 tất cả đáp án bỏ ra tiếtGần 4000 câu trắc nghiệm thiết bị lý 10 bao gồm đáp án