- nguyên tắc 1: những nguyên tố được xếp theo chiều tăng dần đều của điện tích hạt nhân nguyên tử.

Bạn đang xem: Các nguyên tố nhóm a trong bảng tuần hoàn

- phương pháp 2: những nguyên tố gồm cùng số lớp electron vào nguyên tử được xếp thành một hàng.

- nguyên lý 3: những nguyên tố tất cả cùng số electron hóa trị vào nguyên tử được thu xếp thành một cột.

+ Electron hóa trị là phần nhiều electron có tác dụng tham gia hình thành link hóa học (electron phần ngoài cùng hoặc phân lớp kế ngoại trừ cùng chưa bão hòa).

II. CẤU TẠO CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Ô nguyên tố

- từng nguyên tố hóa học được xếp vào một ô của bảng call là ô nguyên tố.

- Số đồ vật tự của ô yếu tố đúng bằng số hiệu nguyên tử của yếu tố đó.

*

2. Chu kì

a) Định nghĩa

- Chu kì là dãy các nguyên tố cơ mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được sắp xếp theo chiều năng lượng điện hạt nhân tăng dần.

b) reviews các chu kì

- Chu kì 1: bao gồm 2 yếu tố $H,(Z=1)$ cho $He,(Z=2)$.

- Chu kì 2: gồm 8 yếu tố $Li,(Z=3)$ đến $Ne,(Z=10)$.

- Chu kì 3: tất cả 8 yếu tắc $Na,(Z=11)$ đến $Ar,(Z=18)$.

- Chu kì 4: tất cả 18 yếu tố $K,(Z=19)$ đến $Kr,(Z=36)$.

- Chu kì 5: bao gồm 18 nguyên tố $Rb,(Z=37)$ mang đến $Xe,(Z=54)$.

- Chu kì 6: tất cả 32 nguyên tố $Cs,(Z=55)$ cho $Rn,(Z=86)$.

- Chu kì 7: bước đầu từ yếu tố $Fr,(Z=87)$ mang đến nguyên tố gồm $Z=110$, đó là một chu kì không hoàn thành.

c) Phân loại chu kì

- Chu kì $1,, 2,, 3$ là các chu kì nhỏ.

- Chu kì $4,, 5,, 6,, 7$ là các chu kì lớn.

$ Rightarrow$ nhấn xét:

- những nguyên tố trong cùng chu kì bao gồm số lớp electron đều bằng nhau và ngay số thứ từ của chu kì.

- mở đầu chu kì là kim loại kiềm, ngay sát cuối chu kì là halogen (trừ chu kì 1); cuối chu kì là khí hiếm.

- 2 mặt hàng cuối bảng là 2 chúng ta nguyên tố có thông số kỹ thuật electron quánh biệt: Lantan với Actini.

+ họ Lantan: có 14 nguyên tố đứng sau $La,(Z=57)$ trực thuộc chu kì 6.

+ bọn họ Actini: tất cả 14 yếu tố sau $Ac,(Z=89)$ nằm trong chu kì 7.

3. Team nguyên tố

a) Định nghĩa

- nhóm nguyên tố là tập hợp những nguyên tố cơ mà nguyên tử có cấu hình electron tương tự nhau, cho nên vì vậy có đặc thù hóa học gần giống nhau và được bố trí thành một cột.

b) Phân loại

- Bảng tuần hoàn tạo thành 8 team A (đánh số từ IA mang lại VIIIA) và 8 team B (đánh số tự IB mang lại VIIIB). Từng nhóm là một trong cột, riêng đội VIIIB có 3 cột.

- Nguyên tử các nguyên tố trong cùng một tổ có số electron hóa trị đều nhau và thông qua số thứ tự của group (trừ nhì cột cuối của group VIIIB).

* đội A:

- team A gồm 8 nhóm từ IA mang lại VIIIA.

- những nguyên tố đội A có nguyên tố $s$ cùng nguyên tố $p$:

+ yếu tắc $s$: nhóm IA (nhóm sắt kẽm kim loại kiềm, trừ $H$) với nhóm IIA (kim một số loại kiềm thổ).

+ yếu tắc $p$: nhóm IIIA đến VIIIA (trừ $He$).

- STT team = Số $e$ lớp bên ngoài cùng = Số $e$ hóa trị

+ thông số kỹ thuật electron hóa trị tổng quát của tập thể nhóm A:

$ longrightarrow ns^a,,np^b$

$ longrightarrow ĐK: 1 le a le 2 ;,, 0 le b le 6$

+ Số vật dụng tự của tập thể nhóm $A = a + b$

$ longrightarrow$ ví như $a+b le 3$ $Rightarrow$ Kim loại

$ longrightarrow$ giả dụ $5 le a+b le 7$ $Rightarrow$ Phi kim

$ longrightarrow$ ví như $a+b = 8$ $Rightarrow$ Khí hiếm

+ Ví dụ:

$ longrightarrow Na,(Z=11): 1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^1 ,Rightarrow ,IA$

$ longrightarrow O,(Z=8): 1s^2,,2s^2,,2p^4 ,Rightarrow ,VIA$

* team B:

- đội B có 8 team được đánh số từ IIIB mang lại VIIIB, rồi IB và IIB theo hướng từ trái sang đề xuất trong bảng tuần hoàn.

- team B chỉ gồm những nguyên tố của các chu kỳ lớn.

Xem thêm: Gợi Ý 199 Tên Tiếng Anh Hay Cho Nữ 1 Âm Tiết Cho Nữ ❤️️Top Tên 2 Chữ Hay Nhất

- team B gồm các nguyên tố $d$ với nguyên tố $f$ (thuộc 2 hàng cuối bảng).

- STT nhóm = Số $e$ lớp bên ngoài cùng = Số $e$ hóa trị (Ngoại lệ: Số $e$ hóa trị = 9, 10 thuộc nhóm VIIIB)