Máy tính CASIO fx 580VNX cung ứng kiểm tra cấp tốc nghiệm của một phương trình lượng giác như vậy nào? các bạn cùng coi qua bài viết sau:

Bài toán: Giải những phương trình lượng giác sau:

$latex sin x=dfrac12$$latex sin 3x-cos 2x=0$

Lời giải:

1. $latex sin x=dfrac12$

Ta gồm $latex sin x=dfrac12Leftrightarrow sin x=sin dfracpi 6Leftrightarrow left< eginalign & x=dfracpi 6+k2pi \& x=pi -dfracpi 6+k2pi \ endalign ight.(kin mathbbZ)$

Để tra cứu góc $latex alpha $ thoả $latex sin alpha =dfrac12$ ta tiến hành trên laptop CASIO fx 580VNX như sau:

Bước 1: Chuyển sang đơn vị góc Radian

Cách bấm: qw22

Bước 2: tìm kiếm góc $latex alpha $

Cách bấm: qj1P2=Máy tính hiển thị:
*
Thao tác trên trang bị tính

2. $latex sin 3x-cos 2x=0$

Ta có:

$latex sin 3x-cos 2x=0$ 

$latex Leftrightarrow sin 3x=cos 2x$

$latex Leftrightarrow sin 3x=sin left( dfracpi 2-2x ight)$ 

$latex Leftrightarrow left< eginaligned và 3x=fracpi 2-2x+k2pi \ và 3x=pi -left( fracpi 2-2x ight)+k2pi \ endaligned ight.(kin mathbbZ)$ 

$latex Leftrightarrow left< eginaligned và x=dfracpi 10+dfrack2pi 5 \ & x=dfracpi 2+k2pi \ endaligned ight.(kin mathbbZ)$

Ta hoàn toàn có thể dùng công dụng CALC để khám nghiệm lại hiệu quả như sau:

Bước 1: Chuyển máy tính sang đơn vị chức năng góc Radian (Nếu đang ở đơn vị chức năng này thì bỏ qua bước này)

Cách bấm: qw22

Bước 2: đưa vế đề nghị của phương trình về vế trái với nhập biểu thức:

Cách bấm: j3<)pk2<)Máy tính hiển thị:
*
Nhập biểu thức

Bước 3: Ta tính cực hiếm của biểu thức vừa nhập tại $latex x=dfracpi 10$ (ứng cùng với $latex k=0$)

Cách bấm: rqKP10==Máy tính hiển thị:Kết quả CALC tại x = 0

Ta tiếp tục kiểm tra trên $latex x=dfracpi 10+dfrac2pi 5$ (ứng với $latex k=1$)

Cách bấm: rqKP10==Máy tính hiển thị:Kết quả trên máy tính xách tay CASIO fx 580VNX

Vậy ứng với $latex k=0$ và $latex k=1$ biểu thức đều bằng $latex 0$. Do đó có thể an tâm về kết quả $latex x=dfracpi 10+dfrack2pi 5(kin mathbbZ)$. Chúng ta thử thực hành với họ nghiệm còn lại.