CH3COOH là chất điện li yếu, chỉ có một phần phân tử phân li ra ion H+

Ngoài ra, tính chất hóa học của axit axetic

Phản ứng với oxit bazơ

Na2O+CH3COOH→CH3COONa+H2O

K2O+CH3COOH→CH3COOK+H2O

Phản ứng với bazơ

NaOH+CH3COOH→CH3COONa+H2O

BaOH+2CH3COOH→CH3COO2Ba+2H2O

Phản ứng với kim loại

Mg+2CH3COOH→CH3COO2Mg+H2

Al+3CH3COOH→CH3COO3Al+32H2

Phản ứng với muối của axit yếu hơn

Na2CO3+CH3COOH→CH3COONa+CO2+H2O

Phản ứng với rượu tạo ra este với nước (phản ứng este hóa)

CH3COOH+HO-C2H5→H2SO4,toCH3COOC2H5+H2O.

Bạn đang xem: Ch3cooh là chất điện li mạnh hay yếu

Cùng đứng đầu lời giải search hiểu thêm kiến thức phương pháp phân biệt, xác định Axit – Bazơ mạnh yếu nhé

I. Axit là gì? giải pháp phân biệt với xác định Axit mạnh, Axit yếu?

- Axit là chất khi tan vào nước phân li ra ion H+ theo thuyết điện li. Theo thuyếtBronsted axit là những chất gồm khả năng cho proton (ion H+).

*
CH3COOH là axit mạnh hay yếu" width="616">

1. Định nghĩa Axit

• Axit và bazơ theo quan lại điểm của Bronsted

- Axit gồm:

+ các axit vô cơ, hữu cơ: HCl, H2SO4, CH3COOH, (COOH)2,...

+ các kim loại ở dạng hiđrat hóa (trừ các ion Na+, K+, Ba2+và Ca2+): Al(H2O)33+, Cu(H2O)22+,...

+ những ion: H+, NH4+, H3O+, RNH3+, HSO4-,...

2. Biện pháp xác định axit mạnh, axit yếu

a) so sánh định tính tính axit của các axit

- Nguyên tắc chung: Nguyên tử H càng linh động thì tính axit càng mạnh.

- Đối với những axit bao gồm oxi của thuộc một nguyên tố: càng nhiều O tính axit càng mạnh.

HClO 234

- Đối với axit của các nguyên tố trong thuộc chu kì: nguyên tố trung tâm gồm tính phi kim càng mạnh thì tính axit của axit càng mạnh (các nguyên tố đều ở mức hóa trị cao nhất).

H3PO42SO44

- Đối với axit của những nguyên tố trong cùng một team A thì:

+ Axit không có oxi: tính axit tăng dần từ bên trên xuống dưới:

HF HBrO4> HIO4(do độ âm điện của X giảm dần)

- Với các axit hữu cơ RCOOH: (nguyên tử H được coi không tồn tại khả năng hút hoặc đẩy e)

+ Nếu gốc R no (đẩy e) làm giảm tính axit. Gốc R no càng nhiều nguyên tử C thì khả năng đẩy e càng mạnh: HCOOH > CH3COOH > CH3CH2COOH > CH3CH2CH2COOH > n-C4H9COOH.

+ Nếu gốc R hút e (không no, thơm hoặc bao gồm halogen...) sẽ có tác dụng tăng tính axit.

* Xét với gốc R bao gồm chứa nguyên tử halogen:

+ Halogen tất cả độ âm điện càng lớn thì tính axit càng mạnh:

CH2FCOOH > CH2ClCOOH > CH2BrCOOH > CH2ICOOH > CH3COOH

+ Gốc R tất cả chứa càng nhiều nguyên tử halogen thì tính axit càng mạnh:

Cl3CCOOH > Cl2CHCOOH > ClCH2COOH > CH3COOH

+ Nguyên tử halogen càng nằm gần đội COOH thì tính axit càng mạnh:

CH3CH2CHClCOOH > CH3CHClCH2COOH > CH2ClCH2CH2COOH > CH3CH2CH2COOH

- Với một cặp axit/bazơ liên hợp: tính axit càng mạnh thì bazơ liên hợp của nó càng yếu và ngược lại.

- Với một phản ứng: axit mạnh đẩy được axit yếu khỏi dung dịch muối (trường hợp trừ một số đặc biệt).

b) đối chiếu định lượng tính axit của những axit

- Với axit HX trong nước bao gồm cân bằng:

HX↔H++ X-ta gồm hằng số phân ly axit: KA

- KAchỉ phụ thuộc nhiệt độ, bản chất của axit. Giá bán trị của KAcàng lớn tính axit của axit càng mạnh.

II. Bazo là gì? bí quyết phân biệt với xác định Bazơ mạnh, Bazơ yếu?

- Bazơ là chất lúc tan trong nước phân li ra ion OH- theo thuyết điện li. Theo thuyết Bronsted Bazơ là những chất bao gồm khả năng nhận proton (nhận H+).

*
CH3COOH là axit mạnh tốt yếu (ảnh 2)" width="597">

1. Bazo là gì

-Bazơ gồm:

+ Oxit và hiđroxit của kim loại (trừ các oxit cùng hiđroxit lưỡng tính: Al2O3, Al(OH)3, ZnO, Zn(OH)2...).

+ những anion gốc axit không mạnh không hề H gồm thể bóc thành ion H+(CO32-, CH3COO-, S2-, SO32-, C6H5O-...).

+ NH3và các amin: C6H5NH2, CH3NH2...

2. Biện pháp phân biệt cùng xác định Bazơ mạnh, Bazơ yếu?

a) đối chiếu định tínhtính bazơ của các bazơ

- Nguyên tắc chung: khả năng nhận H+càng lớn thì tính bazơ càng mạnh.

- Với oxit, hiđroxit của các kim loại trong cùng một chu kì: tính bazơ giảm dần từ trái lịch sự phải.

NaOH > Mg(OH)2> Al(OH)3và Na2O > MgO > Al2O3

- Với những nguyên tố thuộc thuộc một team A: tính bazơ của oxit, hidroxit tăng dần từ trên xuống dưới.

LiOH 6H5)3N 6H5)2NH 6H5NH233NH23)2NH

- trong một phản ứng bazơ mạnh đẩy bazơ yếu khỏi muối.

- Axit càng mạnh thì bazơ liên hợp càng yếu và ngược lại.

b) đối chiếu định lượngtính bazơ của những bazơ

- Với bazơ B trong nước gồm phương trình phân ly là:

B + H2O↔HB + OH-ta bao gồm hằng số phân ly bazơ KB.

- KBchỉ phụ thuộc bản chất bazơ cùng nhiệt độ. Giá chỉ trị KBcàng lớn thì bazơ càng mạnh.

III. Chất lưỡng tính

- Chất lưỡng tính là chất trong nước có thể phân li theo cả kiểu axit cùng kiểu bazơ theo thuyết điện li. Theo thuyết Bronsted chất lưỡng tính là những chất vừa có khả năng mang đến proton H+, vừa bao gồm khả năng nhận proton H+.

- Chất lưỡng tính gồm:

+ H2O, oxit và hiđroxit lưỡng tính (ZnO, Zn(OH)2, Al2O3, Al(OH)3, Cr2O3, Cr(OH)3...)

+ Aminoaxit, muối amoni của axit hữu cơ (R(COOH)x(NH2)y, RCOONH4...)

+ Anion gốc axit không mạnh vẫn còn khả năng bóc H+(HCO3-, HS-, HSO3‑, H2PO4-, HPO42-...)

IV.Chất trung tính

- Là những chất không tồn tại khả năng mang đến và nhận proton (H+).

- Chất trung tính gồm:

+ Cation của bazơ mạnh: K+, Na+, Ca2+, Ba2+.

+ Anion của axit mạnh không thể H: Cl-, SO42-, Br-, I-, NO3-...

V.Sự kết hợp giữa những ion

- những dấu hiệu nhận biết axit, bazơ, lưỡng tính, trung tính qua sự kết hợp của các ion như sau:

• những gốc axit của axit mạnh (Cl-, NO3-, SO42- ,...) và những gốc bazơ của bazơ mạnh (Na+, K+, Ba2+, Ca2+) được coi là trung tính.

•Các gốc axit của axit yếu (ClO-, NO2-, SO32-,...) được xem như là bazơ.

•Các gốc bazơ của bazơ yếu (NH4+, Al(H2O)3+) và các gốc axit (có H phân ly thành H+) của axit mạnh được xem là axit.

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Anh Văn Năm 2017 Cần Thơ Năm 2017

•Các gốc axit (có H phân ly thành H+) của axit yếu: lưỡng tính.