Quá trình điện li xẩy ra khi tất cả sự liên tưởng giữa phân tử nước và phân tử những chất năng lượng điện li dẫn đến sự phân li của các chất này trong nước, do vậy nhưng axit, bazơ giỏi muối có thể dẫn năng lượng điện được.

Bạn đang xem: Chất điện li là chất khi tan trong nước


Bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu về hiện tượng kỳ lạ điện li là gì: lúc axit bazo và muối tung trong nước xẩy ra hiện tượng gì? phản bội ứng xảy ra trong hỗn hợp nước có đặc điểm gì? Phân loại chất năng lượng điện ly bạo dạn chất điện ly yếu bằng biện pháp nào?

A. định hướng về sự năng lượng điện li

I. Hiện tượng lạ điện li

1. Thí nghiệm hiện tượng lạ điện li

- lúc nối những đầu dây dẫn điện với cùng một nguồn điện, ta chỉ thấy bóng đèn ở ly đựng dung dịch NaCl nhảy sáng. Vậy hỗn hợp NaCl dẫn điện, còn nước cất và dung dịch saccarozơ không dẫn điện.

*

- nếu làm những thí nghiệm tương tự, bạn ta thấy: NaCl rắn, khan; NaOH rắn, khan; những dung dịch ancol etylic C2H5OH , glixerol C2H5(OH)3 không dẫn điện.

- Ngược lại, các dung dịch axit, bazơ với muối mọi dẫn điện.

2. Tại sao tính dẫn điện của các dung dịch axit, bazơ và muối bột trong nước

• Ngay từ năm 1887, A-rê-ni-ut (S.Arrhenius) đã mang thiết và sau đây thực nghiệm đã xác nhận rằng: 

- Tính dẫn năng lượng điện của các hỗn hợp axit, bazơ cùng muối là do trong dung dịch của chúng có các tiểu phân mang điện tích chuyển động tự do được điện thoại tư vấn là các ion.

- quy trình phân li các chất nội địa ra ion là sự việc điện li. Phần đông chất rã trong nước phân li ra ion được gọi là đông đảo chất điện li . 

→ Vậy axit, bazơ với muối là số đông chất điện li.

• Sự năng lượng điện li được trình diễn bằng phương trình điện li, ví dụ:

- Muối phân li thành cation kim loại và anion nơi bắt đầu axit:

NaCl→Na++Cl−"> NaCl → Na+ + Cl−

- Axit phân li thành cation H+">H+ và anion nơi bắt đầu axit:

HCl→H++Cl−"> HCl → H+ + Cl−

- Bazơ phân li thành cation kim loại và anion hiđroxit:

NaOH→Na++OH−"> NaOH → Na+ + OH−

3. Định nghĩa sự năng lượng điện li

- Sự năng lượng điện li là quá trình phân li thành những ion (cation, anion) khi hóa học tan vào nước hoặc rét chảy.

- chất điện li là đều chất lúc tan vào nước chế tác thành hỗn hợp dẫn năng lượng điện nhờ phân li thành ion.

IIPhân các loại chất năng lượng điện li mạnh, hóa học điện li yếu

1. Độ năng lượng điện li

- Để biểu lộ mức độ phân li ra ion của các chất điện li, ta cần sử dụng khái niệm độ điện li.

+ Độ năng lượng điện li α">α (anpha) của một chất điện li là tỉ số giữa phân tử phân li thành ion (n) và tổng số bộ phận hòa rã (n0">n0).

 

*

+ tỉ trọng phân tử cũng là tỉ lệ với số mol, nên α">αα bằng tỉ số phần mật độ mol chất tan phân li thành Cp">Cp và tổng độ đậm đặc mol của hóa học tan vào dung dịch Ct">Ct:

 

*

• Độ điện li α">α phụ trực thuộc vào:

- Bản chất của chất tan.

- thực chất của dung môi.

- nhiệt độ độ

- Nồng độ chất điện li.

2. Chất điện li dạn dĩ và chất điện li yếu

a) Chât điện li mạnh

• hóa học điện li mạnh bạo là hóa học khi chảy trong nước, những phân tử hoà tan hồ hết phân li ra ion

• rất nhiều chất điện li mạnh là:

- các axit bạo dạn như: HCl, HNO3,HClO4,H2SO4">HNO3, HClO4, H2SO4, ...

- những bazơ khỏe khoắn như NaOH, KOH, Ba(OH)2">Ba(OH)2Ba(OH)2,... Và hầu hết các muối.

• trong phương trình năng lượng điện li của hóa học điện li mạnh, bạn ta dùng một mũi tên chỉ chiều của quá trình điện li.

 *Ví dụ: Na2SO4→2Na++SO42−">Na2SO4 → 2Na+ + SO42−

Na2SO4→2Na++SO42−">b) hóa học điện li yếu

• Chất năng lượng điện li yếu đuối là hóa học khi rã trong nước chỉ có một trong những phần số phân tử hoà tung phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.

• mọi chất năng lượng điện li yếu ớt là:

- những axit yếu như: CH3COOH, HClO, H2S, HF, H2SO3, ...

- những bazơ yếu đuối như: Bi(OH)3,Mg(OH)2">Bi(OH)3, Mg(OH)2, ...

• vào phương trình điện li của chất điện li yếu, tín đồ ta sử dụng hai mũi tên trái hướng nhau.

 *Ví dụCH3COOH⇄CH3COO−+H+">CH3COOH  CH3COO− + H+

• cân đối điện li là cân đối động. Hệt như mọi cân đối hoá học khác, thăng bằng điện li cũng tuân theo nguyên lí di chuyển cân bởi Lơ Sa-tơ-li-ê.

B. Bài cộng sự điện li

* bài 1 trang 7 sgk hoá 11: Các hỗn hợp axit như HCl, bazơ như NaOH cùng muối như NaCl dẫn năng lượng điện được, còn những dung dịch như ancol etylic, saccarozơ, glixerol ko dẫn điện được là do vì sao gì?

Xem lời giải

• Đề bài: Các dung dịch axit như HCl, bazơ như NaOH và muối như NaCl dẫn năng lượng điện được, còn các dung dịch như ancol etylic, saccarozơ, glixerol không dẫn năng lượng điện được là do lý do gì?

• Lời giải:

- vào dung dịch: những axit, các bazơ, những muối phân li ra các ion dương cùng ion âm hoạt động tự do nên dung dịch của chúng có khả năng dẫn điện. Ví dụ:

 HCl → H+ + Cl-

 NaOH → Na+ + OH-

 NaCl → Na+ + Cl-


* Bài 2 trang 7 sgk hoá 11: Sự điện li, hóa học điện li là gì? Những nhiều loại chất như thế nào là hóa học điện li? cầm cố nào là chất điện li mạnh, chất điện li yếu? mang thí dụ với viết phương trình năng lượng điện li của chúng?

Xem lời giải

• Đề bài: Sự điện li, hóa học điện li là gì? Những các loại chất như thế nào là chất điện li? gắng nào là chất điện li mạnh, hóa học điện li yếu? mang thí dụ cùng viết phương trình điện li của chúng?

• Lời giải:

- Sự năng lượng điện li là sự việc phân li thành các cation (ion dương) cùng anion (ion âm) của phân tử chất điện li khi tan trong nước.

- chất điện li là đầy đủ chất rã trong nước và tạo nên thành dung dịch dẫn được điện.

- các chất là chất điện li như axit, các bazơ, những muối chảy được vào nước.

- hóa học điện li mạnh là phần nhiều chất lúc tan trong nước những phân tử hoà tan hầu hết phân li ra ion.

 *Ví dụ: H2SO4 → 2H+ + SO42-

 KOH → K+ + OH-

 Na2SO4 → 2Na+ + SO42-

- chất điện li yếu ớt là những chất lúc tan trong nước chỉ có một phần số phân tử hoà tung phân li ra ion, phần sót lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.

*Ví dụ: H2S  H+ + HS-


* Bài 3 trang 7 sgk hóa 11: Viết phương trình năng lượng điện li của rất nhiều chất sau:

a.) những chất năng lượng điện li mạnh: Ba(NO3)2 0.10 M; HNO3 0,020 M; KOH 0,010 M. Tính độ đậm đặc mol của từng ion trong dung dịch.

b) những chất điện li yếu ớt HClO; HNO2.

Xem lời giải

• Đề bài: Viết phương trình năng lượng điện li của các chất sau:

a.) những chất điện li mạnh: Ba(NO3)2 0.10 M; HNO3 0,020 M; KOH 0,010 M. Tính độ đậm đặc mol của từng ion vào dung dịch.

b) những chất điện li yếu HClO; HNO2.

• Lời giải:

a) những chất năng lượng điện li mạnh

 Ba(NO3)2 → Ba2+ + 2NO3-

 0,1M 0,1 0,2M

=0,1M; =0,2M; 

 HNO3 → H+ + NO3-

 0,02M 0,02M 0,02M

=0,02M; =0,02M; 

 KOH → K+ + OH-

0,01M 0,01M 0,01M

=0,01M; =0,01M; 

b) những chất điện li yếu đuối phân li không trọn vẹn nên phương trình năng lượng điện li như sau:

 HClO H+ + ClO-

 HNO2  H+ + NO2-


* Bài 4 trang 7 sgk hóa 11: Chọn câu trả lới đúng trong các câu sau đây. Dung dịch chất điện li dẫn được năng lượng điện là do:

A. Sự di chuyển của các electron.

B. Sự dịch chuyển của những cation.

C. Sự dịch chuyển của những phân tử hoà tan.

D. Sự dịch rời của cả cation cùng anion.

Xem lời giải

• Đề bài: Chọn câu trả lới đúng trong những câu sau đây. Dung dịch chất điện li dẫn được điện là do:

A. Sự di chuyển của các electron.

B. Sự di chuyển của những cation.

C. Sự dịch rời của các phân tử hoà tan.

D. Sự dịch rời của cả cation và anion.

• Lời giải:

- Đáp án: D. Sự di chuyển của cả cation cùng anion.

- vì khi hoà tung (trong nước) những phân tử hóa học điện li phân li ra thành các cation cùng anion.


* Bài 5 trang 7 sgk hóa 11: Chất nào sau đây không dẫn năng lượng điện được?

 A. KCl rắn, khan.

 B. CaCl2 nóng chảy.

 C. NaOH rét chảy.

 D. HBr hoà rã trong nước.

Xem lời giải

• Đề bài: Chất nào sau đây không dẫn năng lượng điện được?

 A. KCl rắn, khan.

 B. CaCl2 nóng chảy.

 C. NaOH rét chảy.

 D. HBr hoà chảy trong nước.

• Lời giải:

- Đáp án: A. KCl rắn, khan.

- vì KCl rắn, khan tồn tại bên dưới dạng mạng tinh thể ion, rất bền và đẹp vững. Không phân li ra được ion dương và ion âm (di đưa tự do) đề xuất không có chức năng dẫn điện.

Xem thêm: Câu Nói “ Cuộc Đời Đẹp Nhất Là Trên Trận Tuyến Đánh Quân Thù ” Là Của Ai? A


Tóm lại, cùng với nội dung bài viết về sự năng lượng điện li những em buộc phải nhớ một trong những nội dung chính đó là: phương pháp phân một số loại chất điện ly mạnh khỏe và chất điện li yếu; hiểu được lý do dẫn điện của axit, bazơ với muối lúc tan trong nước.