Bài viết giúp những em củng cố kỹ năng và kiến thức về bội nghịch ứng xà chống hóa và biết cách xác định các chỉ số chất béo: chỉ số axit, chỉ số xà phòng hóa, chỉ số este...Bạn đang xem: Chỉ số axit là gì

Phản ứng xà chống hóa của hóa học béo. Xác minh chỉ số hóa học béo.Bạn đã xem: Chỉ số axit là gì

1. Kiến thức và kỹ năng liên quan:

a. Làm phản ứng xà phòng hóa chất béo:

- là làm phản ứng của chất bự với hỗn hợp kiềm NaOH/KOH, chế tạo grixerol cùng hỗn hợp những muối Na/K. Lếu hợp những muối này đó là xà phòng.

Bạn đang xem: Chỉ số xà phòng hóa

 

*

 - Là bội nghịch ứng ko thuận nghịch.

b. Các chỉ số hóa học béo:

- Chỉ số axit: là số miligam KOH yêu cầu để trung hòa axit béo tự do thoải mái có vào 1g chất béo.

- Chỉ số xà phòng hóa: là số miligam KOH đề xuất để xà chống hóa glixerit và trung hòa - nhân chính axit béo tự do trong 1g chất béo.

- Chỉ số este: là số miligam KOH bắt buộc để xà phòng hóa glixerit của 1 g hóa học béo, là hiệu số giữa chỉ số xà chống hóa và chỉ số axit.

2. Lấy ví dụ như minh họa:

Ví dụ 1:

Khi xà phòng hóa 2,52g chất phệ A phải 90ml hỗn hợp KOH 0,1M. Mặt khác, xà phòng hóa hoàn toàn 5,04g chất phệ A nhận được 0,53g glixerol. Tìm kiếm chỉ số axit và chỉ số xà phòng hóa.

Lời giải:

Có: mKOH = 0,09.0,1.56.1000= 504 mg

=> Chỉ số xà phòng hóa: = 200 mg.

Phản ứng xà chống hóa:

(RCOO)3C3H5 + 3KOH ---> C3H5(OH)3 + 3RCOOK

nKOH= 3nglixerol = 3.(frac0,5392)

=> mKOH = nKOH.56

=> số miligam KOH yêu cầu để xà chống hóa 1g chất béo = (fracm_KOH5,04)= (frac3.0,53.56.100092.5,04)= 192 mg

=> chỉ số este của mẫu chất mập = chỉ số xà phòng hóa - chỉ số axit

=> chỉ số axit = chỉ số xà chống hóa - chỉ số este = 200 - 192 = 8 mg

 

Ví dụ 2:

Để trung hòa - nhân chính lượng axit tự do có trong 14g một mẫu hóa học béo, đề xuất 15ml hỗn hợp KOH 0,1M. Tính chỉ số axit của mẫu chất béo.

Lời giải:

mKOH= 15.0,1.56= 84 mg

=> số miligam KOH cần dùng làm trung hòa lượng axit thoải mái trong 1g mẫu chất bự là: 84/14 = 6 mg

=> chỉ số axit của mẫu chất mập là: 6

Ví dụ 3:

Để trung hòa 10g một hóa học béo gồm chỉ số axit là 5,6 đề xuất dùng từng nào gam NaOH?

Lời giải:

Mẫu chất béo bao gồm chỉ số axit là 5,6 => Ta có:

Cứ trung hòa - nhân chính 1g chất béo bắt buộc 5,6 mgKOH=> khớp ứng với 4mg NaOH

Vậy: th-nc 10g chất khủng ----------------------------------- 40mg = 0,04g NaOH

=> phải 0,04g NaOH.

Ví dụ 4: 

xà chống hóa 1kg chất béo gồm chỉ số axit là 2,8 yêu cầu dùng 350 ml dung dịch KOH 0,1M. Trọng lượng glixerol chiếm được là bao nhiêu?

Lời giải:

cách 1: 

nKOH = 0,35.1 = 0,35 mol => mKOH = 0,35.56.1000=19600 mg

 => chỉ số xà chống hóa của chủng loại chất béo là: = 19,6 mg

=> chỉ số este = chỉ số xà phòng hóa – chỉ số axit = 19,6 – 2,8 = 16,8mg

(RCOO)3C3H5 + 3KOH --- C3H5(OH)3 + 3RCOOK (1)

1g 16,8mg

1kg 16,8g

=> nglixerol = (frac13.n_KOH)(1) = (frac16,83.56)= 0,1 mol

=> mglixerol = 9,2 g

cách 2: 

KOH + RCOOH RCOOK + H2O (1)

3KOH + (R'COO)3C3H5 3R'COOK + C3H5(OH)3 (2)

 nKOH (1) = 

*

*

 nKOH (2) = 0,1 mol

=> mC3H5(OH)3 =9,2 gam

3. Bài bác tập từ giải:

Bài 1:Để xà chống hóa 10kg chất béo bao gồm chỉ số axit bởi 7, fan ta đến chất bự đó chức năng với dung dịch chứa 1,42kg NaOH. Sau bội nghịch ứng tất cả hổn hợp được trung hòa vừa đủ do 500ml hỗn hợp HCl 1 M.

a. Tính trọng lượng glixerol và cân nặng xà chống nguyên chất thu được.

Xem thêm: Giải Toán 7 Bài 8 Tính Chất Của Dãy Tỉ Số Bằng Nhau, Tính Chất Của Dãy Tỉ Số Bằng Nhau

Bài 2: Xà chống hoá 1 kg chất béo tất cả chỉ số axit bằng 7, chỉ số xà phòng hoá 200.Khối lượng glixerol chiếm được là bao nhiêu?

Bài 3: Một các loại mỡ đựng 70% triolein và 30% tristearin về khối lượng. Tính trọng lượng xà chống thu được lúc xà chống hoá hoàn toàn 100kg chất mỡ đó bằng NaOH.

Bài 4: Một loại mỡ đựng 40% triolein, 20% tripanmitin, 40% tristearin. Xà chống hoá hoàn toàn m gam ngấn mỡ trên bằng NaOH nhận được 138 gam glixerol. Quý hiếm của m?

Bài 5: Để xà phòng hoá 35kg triolein bắt buộc 4,939 kilogam NaOH thu được 36,207 kg xà phòng. Khẳng định chỉ số axit của mẫu chất béo trên. 

Các em cài đặt thêm BTTN về phản nghịch ứng xà chống hóa chất phệ và xác định chỉ số chất bự tại trên đây :)