Để giúp các em ôn tập và chuẩn bị tốt bàiChia số có bố chữ số cho số tất cả một chữ sốHọc 247 mời các em tham khảo bài học dưới đây.Chúc các em gồm một tiết học thật hay và thật vui khi tới lớp!


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Phân chia số có ba chữ số mang lại số gồm một chữ số

1.2. Phân tách số có cha chữ số cho số bao gồm một chữ số (tiếp theo)

1.3. Giải bài xích tập Sách giáo khoa trang 72

1.4. Giải bài tập Sách giáo khoa trang 73

2. Hỏi đáp vềChia số có tía chữ số mang đến số bao gồm một chữ số


*

1.1.Chia số có cha chữ số đến số tất cả một chữ số

a) 648 : 3 = ?

(eginarraylunderline eginarray*20c,648\6endarray left| eginarray*20c3\hline216endarray ight.\underline eginarray*20c04\,,,3endarray \underline eginarray*20c,,,18\,,,18endarray \,,,,,,0endarray)

648 : 3 = ?

6 chia 3 được 2, viết 2.

Bạn đang xem: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

2 nhân 3 bằng 6 ; 6 trừ 6 bằng 0.

Hạ 4 ; 4 phân chia 3 được 1, viết 1.

1 nhân 3 bởi 3 ; 4 trừ 3 bởi 1.

Hạ 8, được 18 ; 18 chia 3 được 6, viết 6.

6 nhân 3 bởi 18 ; 18 trừ 18 bởi 0.

b) 236 : 5 = ?

(eginarraylunderline eginarray*20c236\20endarray left| eginarray*20c5\hline47endarray ight.\underline eginarray*20c,,,36\,,,35endarray \,,,,,,,1endarray)

236 : 5 = ... (dư ...)

23 chia 5 được 4, viết 4.

4 nhân 5 bằng đôi mươi ; 23 trừ trăng tròn bằng 3.

Hạ 6, được 36 ; 36 chia 5 được 7, viết 7.

7 nhân 5 bởi 35 ; 36 trừ 35 bằng 1.

1.2.Chia số có tía chữ số mang lại số có một chữ số (tiếp theo)

a) 560 : 8 = ?

(eginarraylunderline eginarray*20c560\56endarray left| eginarray*20c8\hline70endarray ight.\underline eginarray*20c,,,00\,,,,,,0endarray \,,,,,,,0endarray)

560 : 8 = ...

56 phân tách 8 được 7, viết 7.

7 nhân 8 bằng 56 ; 56 trừ 56 bằng 0.

Hạ 0 ; 0 phân tách 8 được 0, viết 0.

0 nhân 8 bởi 0 ; 0 trừ 0 bởi 0.

b) 632 : 7 = ?

(eginarraylunderline eginarray*20c632\63endarray left| eginarray*20c7\hline90endarray ight.\underline eginarray*20c,,,02\,,,,,,0endarray \,,,,,,,2endarray)

632 : 7 = ... (dư ...)

63 chia 7 được 9, viết 9.

9 nhân 7 bởi 63 ; 63 trừ 63 bằng 0.

Hạ 2 ; 2 phân chia 7 được 0, viết 0.

0 nhân 7 bởi 0 ; 2 trừ 0 bởi 2.

1.3. Giải bài xích tập Sách giáo khoa trang 72


Bài 1: Tính

a)

(eginarray*20c872\endarrayleft| eginarray*20c,,,4\hlineendarray ight.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,eginarray*20c375\endarrayleft| eginarray*20c,,,5\hlineendarray ight.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,eginarray*20c390\endarrayleft| eginarray*20c,,,6\hlineendarray ight.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,eginarray*20c905\endarrayleft| eginarray*20c,,,5\hlineendarray ight.)

b)

(eginarray*20c457\endarrayleft| eginarray*20c,,,4\hlineendarray ight.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,eginarray*20c578\endarrayleft| eginarray*20c,,,3\hlineendarray ight.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,eginarray*20c489\endarrayleft| eginarray*20c,,,5\hlineendarray ight.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,eginarray*20c230\endarrayleft| eginarray*20c,,,6\hlineendarray ight.)

Hướng dẫn giải:

Thực hiện nay phép chia các số theo lần lượt từ trái sang phải.

a)

(eginarraylunderline eginarray*20c,,,,,872\8endarray left| eginarray*20c4\hline218endarray ight.\underline eginarray*20c,,07\,,,,,,,,4,,,endarray \underline ,,,,,,,,eginarray*20c32\32endarray \,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarraylunderline eginarray*20c,,,375\35endarray left| eginarray*20c5\hline75endarray ight.\underline eginarray*20c,25\,,,,,25,,,endarray \,,,,,,,,0endarray) (eginarraylunderline eginarray*20c,,,390\36endarray left| eginarray*20c6\hline65endarray ight.\underline eginarray*20c,30\,,,,,30,,,endarray \,,,,,,,,0endarray) (eginarraylunderline eginarray*20c,,,,,905\5endarray left| eginarray*20c5\hline181endarray ight.\underline eginarray*20c,40\,,,,,40,,,endarray \underline ,,,,,,,,eginarray*20c05\,,5endarray \,,,,,,,,,,,,0endarray)

b)

(eginarraylunderline eginarray*20c,,,,,457\4endarray left| eginarray*20c4\hline114endarray ight.\underline eginarray*20c,05\,,,,,,,,4,,,endarray \underline ,,,,,,,,eginarray*20c17\16endarray \,,,,,,,,,,,,1endarray) (eginarraylunderline eginarray*20c,,,,,578\3endarray left| eginarray*20c3\hline192endarray ight.\underline eginarray*20c,27\,,,,27,,,endarray \underline ,,,,,,,,eginarray*20c08\06endarray \,,,,,,,,,,,,2endarray) (eginarraylunderline eginarray*20c,,,489\45endarray left| eginarray*20c6\hline97endarray ight.\underline eginarray*20c,,39\,,,,,35,,,endarray \,,,,,,,,4endarray) (eginarraylunderline eginarray*20c,,,230\18endarray left| eginarray*20c6\hline38endarray ight.\underline eginarray*20c,,50\,,,,,48,,,endarray \,,,,,,,,2endarray)


Bài 2: Có234học sinh xếp hàng, mỗi sản phẩm có9học sinh. Hỏi tất cả bao nhiêu mặt hàng ?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt

9 học sinh : 1 hàng

234 học sinh : ... Hàng ?

Muốn search số sản phẩm xếp được ta đem 234 học viên chia mang lại số học sinh trong một hàng.

Bài giải

Có toàn bộ số sản phẩm là:

234 : 9 = 26 (hàng)

Đáp số : 26 hàng.


Bài 3:Viết (theo mẫu)

Số đang cho

432m

888kg

600 giờ

312 ngày

Giảm 8 lần

432m : 8 = 54m

Giảm 6 lần

432m : 6 = 72m

Hướng dẫn giải:

Muốn giảm một số trong những đi nhiều lần thì ta mang số đó phân tách cho số lần.

Số sẽ cho

432m

888kg

600 giờ

312 ngày

Giảm 8 lần

432m : 8 = 54m

888kg : 8 = 111kg

600 tiếng : 8 = 75 giờ

312 ngày : 8 = 39 ngày

Giảm 6 lần

432m : 6 = 72m

888kg : 6 = 148 kg

600 giờ : 6 = 100 giờ

312 ngày : 6 = 52 ngày.


1.4. Giải bài tập Sách giáo khoa trang 73

Bài 1: Tính

a)

(eginarray*20c350\endarrayleft| eginarray*20c,,,7\hlineendarray ight.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,eginarray*20c420\endarrayleft| eginarray*20c,,,6\hlineendarray ight.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,eginarray*20c260\endarrayleft| eginarray*20c,,,2\hlineendarray ight.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,eginarray*20c480\endarrayleft| eginarray*20c,,,4\hlineendarray ight.)

b)

(eginarray*20c490\endarrayleft| eginarray*20c,,,7\hlineendarray ight.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,eginarray*20c400\endarrayleft| eginarray*20c,,,5\hlineendarray ight.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,eginarray*20c361\endarrayleft| eginarray*20c,,,3\hlineendarray ight.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,eginarray*20c725\endarrayleft| eginarray*20c,,,6\hlineendarray ight.)

Hướng dẫn giải:

Thực hiện nay phép chia theo sản phẩm tự lần lượt từ trái quý phái phải.

a)

(eginarraylunderline eginarray*20c,,,350\35endarray left| eginarray*20c7\hline50endarray ight.\underline eginarray*20c,,00\,,,,,,,,,0,,,endarray \,,,,,,,,,0endarray) (eginarraylunderline eginarray*20c,,,420\42endarray left| eginarray*20c6\hline70endarray ight.\underline eginarray*20c,,00\,,,,,,,,,0,,,endarray \,,,,,,,,,0endarray) (eginarraylunderline eginarray*20c,,,260\2endarray left| eginarray*20c2\hline130endarray ight.\underline eginarray*20c,06\,,,,,,6,,,endarray \underline ,,,,,,eginarray*20c00\,,0endarray \,,,,,,,,,,0endarray) (eginarraylunderline eginarray*20c,,,480\4endarray left| eginarray*20c4\hline120endarray ight.\underline eginarray*20c,08\,,,,,,8,,,endarray \underline ,,,,,,eginarray*20c00\,,0endarray \,,,,,,,,,,0endarray)

b)

(eginarraylunderline eginarray*20c,,,490\49endarray left| eginarray*20c7\hline70endarray ight.\underline eginarray*20c,,00\,,,,,,,,,0,,,endarray \,,,,,,,,,0endarray) (eginarraylunderline eginarray*20c,,,400\40endarray left| eginarray*20c5\hline80endarray ight.\underline eginarray*20c,,00\,,,,,,,,,0,,,endarray \,,,,,,,,,0endarray) (eginarraylunderline eginarray*20c,,,361\3endarray left| eginarray*20c3\hline120endarray ight.\underline eginarray*20c,06\,,,,,,6,,,endarray \underline ,,,,,,eginarray*20c01\,,0endarray \,,,,,,,,,1endarray) (eginarraylunderline eginarray*20c,,,725\6endarray left| eginarray*20c6\hline120endarray ight.\underline eginarray*20c,12\,,,,12,,,endarray \underline ,,,,,,eginarray*20c05\,,0endarray \,,,,,,,,,5endarray)

Bài 2: Một năm có365 ngày, mỗi tuần lễ tất cả 7ngày. Hỏi năm đó gồm bao nhiêu tuần lễ với mấy ngày ?

Hướng dẫn giải:

Lấy số ngày của 1 năm chia đến 7; yêu đương của phép chia là số tuần lễ vào một năm; số dư là số ngày còn thừa.

Xem thêm: Nếu Một Ống Mạch Gỗ Bị Tắc Dòng Mạch Gỗ Trong Ống Đó Có Thể Tiếp Tục Đi Lên Được Không Vì Sao

Thực hiện tại phép phân chia ta có :

365:7 = 5 (dư1 )

Vậy năm đó có52 tuần lễ cùng 1ngày

Bài 3:Điền Đ hoặc S vào ô trống

Hướng dẫn giải:

Kiểm tra cách đặt tính và tính của nhị phép chia đã cho rồi điền Đ hoặc S vào ô trống.

a) Điền Đ vào ô trống