Trong các chất : etilen, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, đimetyl ete, số chất có khả năng làm mất màu nước brom là


Cho dãy những chất : C2H2, HCHO, HCOOH, CH3CHO, HCOONa, HCOOCH3, C6H12O6 (glucozơ). Số chất trong dãy tham gia được phản bội ứng tráng gương là :


Thuốc thử duy nhất có thể dùng để phân biệt 3 chất lỏng đựng vào 3 lọ mất nhãn : phenol, stiren, ancol benzylic là


Tiến hành những thí nghiệm sau :

(1) mang đến Cu(OH)2 vào hỗn hợp lòng white trứng.

Bạn đang xem: Cho dãy các chất andehit axetic

(2) cho dung dịch iot vào dung dịch hồ tinh bột ở ánh nắng mặt trời thường.

(3) cho Cu(OH)2 vào dung dịch glixerol.

(4) cho Cu(OH)2 vào dung dịch axit axetic.

Xem thêm: Thông Tin Tiểu Sử Lâm Vĩ Dạ Là Ai? Tiểu Sử, Sự Nghiệp Và Đời Tư Nữ Diễn Viên Hài

(5) mang đến Cu(OH)2 vào dung dịch propan -1,3-điol.

Màu xanh lộ diện ở đều thí nghiệm như thế nào ?


: Cho dãy các chất: anđehit fomic, anđehit axetic, axit axetic, ancol etylic, glucozơ, saccarozơ, vinyl fomat. Số hóa học trong dãy khi đốt cháy hoàn toàn có số mol CO2 sinh ra thông qua số mol O2 tham gia phản ứng là


Cho dãy những chất : phenol, anilin, phenylamoni clorua, natri phenolat, etanol. Số chất trong hàng phản ứng được với NaOH (trong dung dịch) là


Cho những chất : CH4, CH3Cl, H2CO3, CaCO3, CaC2, (NH2)2CO, CH3CHO, NaCN, NaHCO3, NaOOC–COONa, CCl4. Số chất hữu cơ trong hàng là :


Cho các chất sau: saccarozơ; tinh bột; etyl axetat; tristearin; protein; alanylglixin (Ala-Gly). Số hóa học bị thủy phân trong môi trường xung quanh kiềm là


Cho quỳ tím vào các dung dịch sau : axit axetic (1); glyxin (2); axit ađipic (3); axit a-amino propionic (4); phenol (5). Hàng dung dịch làm quỳ tím chuyển sang red color là


Cho dãy những chất: Phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong dãy khi thủy phân trong hỗn hợp NaOH (dư), đun nóng có mặt ancol là :


Cho dãy các chất: CH4, C2H2, C2H4, C2H5OH, CH2=CH-COOH, C6H5NH2 (anilin), C6H5OH (phenol), C6H6 (benzen). Số chất trong hàng phản ứng được với nước brom là :


Có 3 hóa học lỏng benzen, anilin, stiren, đựng cá biệt trong 3 lọ mất nhãn. Thuốc demo để riêng biệt 3 hóa học lỏng bên trên là :


Cho các chất : rượu (ancol) etylic, glixerin (glixerol), glucozơ, đimetyl ete và axit fomic. Số chất tác dụng được cùng với Cu(OH)2 là :


*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam