Cho hỗn hợp gồm 6,72 gam Mg và 0,8 gam MgO công dụng hết với lượng dư hỗn hợp HNO3. Sau khoản thời gian các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được 0,896 lít một khí X (đktc) với dung dịch Y. Làm cất cánh hơi dung dịch Y thu được 46 gam muối bột khan. Khí X là


+) nMg(NO3)2 = nMg + nMgO => mMg(NO3)2 muối khan chứa Mg(NO3)2 với NH4NO3

Quá trình mang lại – dìm e:

$eginalign& overset0mathopM,g o overset+2mathopMg,,+,2e~~~~~~,,,~~overset+5mathopN,,,+ ext ne o X \ và ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,overset+5mathopN,,,+ ext 8e o overset-3mathop,N,H_4 \ endalign$

Bảo toàn e: 2.nMg = n.nX + 8.nNH4NO3 


nMg = 0,28 mol; nMgO = 0,02 mol

MgO chức năng với HNO3 ko sinh ra thành phầm khử vì đã chiếm hữu số oxi hóa buổi tối đa

Ta có: nMg(NO3)2 = nMg + nMgO = 0,28 + 0,02 = 0,3 mol => mMg(NO3)2 = 44,4 gam muối bột khan đựng Mg(NO3)2 với NH4NO3

=> nNH4NO3 = 0,02 mol

Quá trình mang đến – dấn e:

$eginalign& overset0mathopM,g o overset+2mathopMg,,+,2e~~~~~~,,,~~overset+5mathopN,,,+ ext ne o X \ và ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,overset+5mathopN,,,+ ext 8e o overset-3mathop,N,H_4 \ endalign$

Bảo toàn e: 2.nMg = n.nX + 8.nNH4NO3 => 2.0,28 = 0,04.n + 8.0,02 => n = 10

=> X là N2


Đáp án bắt buộc chọn là: b


*


Khi đầu bài bác nói nhận được khí X cơ mà không ghi là sản phẩm khử độc nhất vô nhị => giả sử bao gồm NH4NO3


...

Bạn đang xem: Cho hỗn hợp gồm 6.72 gam mg và 0.8 gam mgo


Bài tập bao gồm liên quan


Bài tập tính oxi hóa của HNO3 Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Tổng hệ số cân bằng của các chất trong phản bội ứng dưới đó là :

Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O


Cho sơ thiết bị phản ứng : FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O

Sau khi cân nặng bằng, hệ số cân đối của HNO3 trong làm phản ứng là :


Tỉ lệ số phân tử HNO3 nhập vai trò hóa học oxi hóa và môi trường xung quanh trong bội phản ứng sau là :

FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O


Cho sơ đồ phản ứng : Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2 + N2O + H2O

Biết khi cân bằng tỉ lệ số mol thân N2O và N2 là 3 : 2. Tỉ lệ mol nAl : nN2O : nN2 lần lượt là


Cho 0,05 mol Mg phản ứng trọn vẹn với HNO3 giải tỏa ra V lít khí N2 (đktc, là thành phầm khử duy nhất). Quý giá của V là


Cho 19,2 gam sắt kẽm kim loại M tan trong hỗn hợp HNO3 dư được 4,48 lít NO (đktc, là sản phẩm khử duy nhất). M là


Hoà tan hết 5,4 gam sắt kẽm kim loại M vào HNO3 dư được 8,96 lít khí đktc gồm NO và NO2, dX/H2 = 21. Search M biết rằng N+2 cùng N+4 là thành phầm khử của N+5


Cho 11 gam lếu hợp có Al với Fe vào dung dịch HNO3 dư được 6,72 lít NO (đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Khối lượng của Al và Fe theo lần lượt là


Hoà tan hết m gam Al vào hỗn hợp HNO3 dư được 0,01 mol NO và 0,015 mol N2O là các sản phẩm khử của N+5. Giá trị của m là


Cho 6,4 gam Cu tan hoàn toản trong 200ml dung dịch HNO3 nhận được khí X tất cả NO và NO2, dX/H2 = 18 (không còn thành phầm khử nào không giống của N+5). Nồng độ mol/lít của hỗn hợp HNO3 đã cần sử dụng là


Cho 1,35 gam láo hợp bao gồm Cu, Mg, Al tính năng hết với dung dịch HNO3 thu được các thành phần hỗn hợp khí tất cả 0,01 mol NO cùng 0,04 mol NO2 (không còn thành phầm khử nào không giống của N+5). Khối lượng muối trong hỗn hợp là


Hòa tan hoàn toàn 8,9 gam lếu hợp bao gồm Mg cùng Zn bằng số lượng vừa dùng 500 ml dung dịch HNO3 1M. Sau khoản thời gian các bội nghịch ứng kết thúc, chiếm được 1,008 lít khí N2O (đktc, khí duy nhất) cùng dung dịch X chứa m gam muối. Quý hiếm của m là


Hoà chảy hết hỗn hợp X có Zn với ZnO trong hỗn hợp HNO3 loãng dư thấy không có khí cất cánh ra cùng trong dung dịch cất 113,4 gam Zn(NO3)2 và 8 gam NH4NO3. Phần trăm trọng lượng Zn vào X là


Cho lếu láo hợp có 6,72 gam Mg và 0,8 gam MgO tính năng hết cùng với lượng dư hỗn hợp HNO3. Sau khoản thời gian các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được 0,896 lít một khí X (đktc) cùng dung dịch Y. Làm bay hơi hỗn hợp Y chiếm được 46 gam muối hạt khan. Khí X là


Cho 20,88 gam FexOy bội phản ứng với dung dịch HNO3 dư được 0,672 lít khí B (đktc, là thành phầm khử duy nhất) cùng dung dịch X. Trong hỗn hợp X gồm 65,34 gam muối. Oxit của sắt và khí B là


Hoà tan mang đến phản ứng trọn vẹn 0,1 mol FeS2 vào HNO3 sệt nóng dư. Thể tích NO2 cất cánh ra (ở đktc, hiểu được N+4 là thành phầm khử độc nhất vô nhị của N+5) là


Cho 19,2 gam Cu bội phản ứng cùng với 500 ml hỗn hợp NaNO3 1M cùng 500 ml HCl 2M. Tính thể tích khí NO thoát ra (đktc) biết NO là thành phầm khử tốt nhất của N+5 :


Cho 4,8 gam S tan hết trong 100 gam HNO3 63% nhận được NO2 (sản phẩm khử duy nhất, khí duy nhất) với dung dịch X. Hỗn hợp X có thể hoà tan hết buổi tối đa từng nào gam Cu (biết sản phẩm khử ra đời là NO2) ?


Cho 2 thí nghiệm sau:

Thí nghiệm 1: mang đến 6,4 gam Cu bội nghịch ứng cùng với 120 ml hỗn hợp HNO3 1M được a lít NO.

Thí nghiệm 2: mang lại 6,4 gam Cu phản ứng với 120 ml hỗn hợp HNO3 1M và H2SO4 0,5M được b lít NO.

Xem thêm: Đề Bài : Kể Lại Câu Chuyện Tấm Cám Theo Ngôi Thứ Nhất, Kể Lại Truyện Tấm Cám Theo Lời Của Nhân Vật Tấm

Biết NO là thành phầm khử độc nhất của N+5. Mối tương tác giữa a với b là


Cho 29 gam lếu láo hợp tất cả Al, Cu cùng Ag tính năng vừa đầy đủ với 950 ml dung dịch HNO3 1,5M, chiếm được dung dịch cất m gam muối với 5,6 lít các thành phần hỗn hợp khí X (đktc) gồm NO và N2O. Tỉ khối của X so với H2 là 16,4. Quý giá của m là


Hòa tan trọn vẹn m gam Al bằng 620 ml hỗn hợp HNO3 1M đầy đủ thu được tất cả hổn hợp khí X ( bao gồm hai khí) cùng dung dịch Y đựng 8m gam muối. đến dung dịch NaOH dư vào Y thấy tất cả 25,84 gam NaOH bội nghịch ứng. Hai khí vào X là cặp khí như thế nào sau đây


Cho 21,6 gam bột Mg tan hết trong dung dịch hỗn hợp có NaNO3 cùng NaHSO4 thu được dung dịch X chỉ đựng m gam hỗn hợp muối trung hòa và 5,6 lít hỗn hợp khí Y gồm N2O và H2( tỉ khối của Y so với H2 là 13,6). Quý giá gần nhất của m là


Hòa tan không còn 28,16 gam tất cả hổn hợp rắn X có Mg, Fe3O4 và FeCO3 vào dung dịch chứa H2SO4 với NaNO3, thu được 4,48 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí Y (gồm CO2, NO, N2, H2) có khối lượng 5,14 gam cùng dung dịch Z chỉ chứa các muối trung hòa. Dung dịch Z làm phản ứng về tối đa với 1,285 mol NaOH, chiếm được 43,34 gam kết tủa và 0,56 lít khí (đktc). Phương diện khác, cho dung dịch Z tác dụng với lượng dư dung dịchBaCl2thu được 166,595 gam kết tủa. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm cân nặng Mg trong X là


Dung dịch X đựng 0,2 mol Fe(NO3)3 với 0,24 mol HCl. Dung dịch X rất có thể hòa chảy được buổi tối đa bao nhiêu gam Cu (biết phản ứng chế tác khí NO là sản phẩm khử duy nhất)


Cho tất cả hổn hợp X đựng 18,6 gam gồm Fe, Al, Mg, FeO, Fe3O4 cùng CuO. Hòa hợp hết trong hỗn hợp HNO3 dư thấy có 0,98 mol HNO3 tham gia phản ứng thu được 68,88 gam muối cùng 2,24 lít (đktc) khí NO duy nhất. Khía cạnh khác, từ các thành phần hỗn hợp X ta có thể điều chế được buổi tối đa m gam kim loại. Quý hiếm của m là


Hỗn hòa hợp X gồm Al với Fe bao gồm tỉ lệ số mol tương ứng là 1:1. Cho 2,49 gam X vào dung dịch chứa 0,17 mol HCl, thu được hỗn hợp Y. Mang lại 200 ml hỗn hợp AgNO3 1M vào Y, nhận được khí NO và m gam hóa học rắn. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, NO là thành phầm khử tốt nhất của N+5. Quý hiếm của m ngay gần nhất với cái giá trị làm sao sau đây


HNO3 chỉ mô tả tính thoái hóa khi tính năng với các chất thuộc dãy nào bên dưới đây?


Cho m gam các thành phần hỗn hợp G gồm Mg với Al có tỉ lệ mol 4 : 5 vào hỗn hợp HNO3 20%. Sau khoản thời gian các sắt kẽm kim loại tan hết bao gồm 6,72 lít hỗn hợp X có NO, N2O, N2 bay ra (đktc) cùng được dung dịch T. Thêm 1 lượng O2 trọn vẹn vào X, sau bội phản ứng được các thành phần hỗn hợp khí Y. Dẫn Y ung dung qua dung dịch KOH dư, gồm 4,48 lít hỗn hợp khí Z rời khỏi (đktc). Tỉ khối của Z đối với H2 bởi 20. Nếu mang lại dung dịch NaOH vào hỗn hợp T thì lượng kết tủa lớn nhất thu được là (m + 39,1) gam. Biết HNO3 sử dụng dư 20% so với lượng cần thiết. Nồng độ tỷ lệ của Al(NO3)3 trong T gần nhất với


HNO3 chỉ biểu lộ tính axit khi chức năng với các chất thuộc hàng nào bên dưới đây?


Cho m gam các thành phần hỗn hợp X (gồm Mg, Al, Zn cùng Cu) công dụng hết với dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp Y (không tất cả muối amoni) cùng 11,2 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí Z (gồm N2, NO, N2O với NO2, trong số ấy N2 cùng NO2 có xác suất thể tích bằng nhau) tất cả tỉ khối đối với heli bởi 8,9. Số mol HNO3 phản bội ứng là


Cho 20 gam Fe tính năng với HNO3 loãng thu được thành phầm khử duy nhất NO. Sau khoản thời gian phản ứng xảy ra trọn vẹn còn dư 3,2 gam Fe. Thể tích NO thu được sinh hoạt đktc là :


Cho láo hợp tất cả 0,1 mol CuO với 0,1 mol Cu công dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng, dư thu được V lít khí NO2 (đktc). Quý hiếm của V là


phối hợp hết 30 gam chất rắn có Mg, MgO, MgCO3 trong dung dịch HNO3 thấy có 2,15 mol HNO3 bội phản ứng. Sau phản ứng thu được 4,48 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí NO, CO2 có tỉ khối đối với H2 là 18,5 với dung dịch X cất m gam muối. Quý giá m là


tất cả hổn hợp X bao gồm a mol p và b mol S. Hoà tan trọn vẹn X trong dung dịch HNO3 đặc, nóng mang dư 20% so với lượng nên phản ứng thu được dung dịch Y và thoát ra khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất). Trung hoà hỗn hợp Y bởi NaOH thì nên bao nhiêu mol?


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ tin tức và Truyền thông.