Thủy phân 324 gam tinh bột với hiệu suất của phản ứng 75% thì khối lượng glucozơ thu được là:
Bạn đang xem: Cho m gam tinh bột để sản xuất ancol etylic với hiệu suất 81

Cho 10kg glucozơ chứa 10% tạp chất, lên men thành ancol etylic. Trong quá trình chế biến lượng ancol bị hao hụt 5%. Khối lượng ancol etylic thu được là:


Cho m gam tinh bột lên men để sản xuất ancol etylic, toàn bộ lượng CO2 sinh ra cho qua dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 750 gam kết tủa. Biết hiệu suất mỗi giai đoạn lên men là 80%. Vậy giá trị của m là:


Đun nóng dung dịch chứa 8,55 gam cacbohiđrat X với một lượng nhỏ HCl. Cho sản phẩm thu được tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thấy tạo thành 10,8 gam Ag kết tủa. Hợp chất X là:


Hòa tan 6,12 gam hỗn hợp glucozơ và saccarozơ vào nước thu được 100ml dung dịch X. Mang lại X tác dụng với AgNO3/NH3 dư thu được 3,24 gam Ag. Khối lượng saccarozơ trong hỗn hợp ban đầu là:


Để sản xuất ancol etylic, người ta dùng nguyên liệu là mùn cưa và vỏ bào từ gỗ chứa 1/2 xenlulozơ. Nếu muốn điều chế 1 tấn ancol etylic, hiệu suất quá trình là 70% thì khối lượng nguyên liệu cần dùng là:


Để điều chế 1 lít dung dịch ancol etylic 40o (rượu nguyên chất gồm d = 0,8 g/ml), hiệu suất H = 80% thì khối lượng glucozơ cần dùng là:


Cho dung dịch chứa 3,51 gam hỗn hợp gồm saccarozơ và glucozơ phản ứng AgNO3 dư trong dung dịch NH3 thu được 2,16 gam Ag. Vậy phần trăm theo khối lượng saccarozơ trong hỗn hợp ban đầu là:


Đem thủy phân 1 kg khoai chứa 20% tinh bột trong môi trường axit. Nếu hiệu suất phản ứng là 75% thì lượng glucozơ thu được là:


Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với dung dịch AgNO3 trong amoniac, giả sử hiệu suất phản ứng là 75% thấy bạc kim loại tách ra. Khối lượng bạc kim loại thu được là:


Thủy phân m gam tinh bột trong môi trường xung quanh axit (giả sử sự thủy phân chỉ sản xuất glucozo). Sau phản bội ứng, đem th-nc axit bằng kiềm rồi tiến hành phản ứng tráng bạc thu được m gam Ag. Năng suất của bội phản ứng thủy phân tinh bột là:


Lên men a gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng sản phẩm sinh ra được hấp thụ hết vào nước vôi vào thu được 10 gam kết tủa và khối lượng dung dịch tăng 3,5 gam. Giá trị của a là:


Cho 6,84 gam hỗn hợp saccarozơ và mantozơ tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 1,08 gam Ag kim loại. Số mol saccarozơ và mantozơ trong hỗn hợp lần lượt là:


Để tráng bạc một số ruột phích, người ta thủy phân 171 gam saccarozơ trong môi trường xung quanh axit. Hỗn hợp thu được cho phản ứng với hỗn hợp AgNO3 dư. Tính trọng lượng Ag tạo nên là (giả thiết rằng hiệu xuất các phản ứng hầu hết đạt 90%)
Xem thêm: Mẫu Nhận Xét Học Sinh Lớp 1 Theo Thông Tư 27, Please Wait

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam