Câu hỏi :

Cho khoan thai từng giọt của dung dịch cất b mol HCl vào dung dịch đựng a mol Na2CO3 thu được V lít khí CO2. Ngược lại cho thảnh thơi từng giọt của dung dịch chứa a mol Na2CO3 vào dung dịch chứa b mol HCl nhận được 2V lít khí CO2 (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện). Mối quan hệ giữa a và b là


*