A. Nitơ bao gồm độ âm điện lớn số 1 trong nhóm VA.B. Liên kết trong phân tử N2 là link 3, có năng lượng lớn.

Bạn đang xem: Chọn câu phát biểu sai về hno3

C. Nitơ có nửa đường kính nguyên tử nhỏ. D. Phân tử N2 ko phân cực.

Câu 3: Chỉ ra nội dung sai

A. Phân tử N2 vô cùng bền.

B. Tính lão hóa là đặc điểm đặc trưng của nitơ.

C. Nguyên tử nitơ là phi kim hoạt động.

D. Ở ánh sáng thường, nitơ chuyển động hoá học tập và tác dụng được với rất nhiều chất.

Câu 4: N2 làm phản ứng cùng với O2 tạo nên thành NO sinh hoạt đk nào bên dưới đây

A. Điều kiện thường. B. Nhiệt độ độ khoảng 30000C.

C. Nhiệt độ khoảng 1000C.D. Nhiệt độ khoảng tầm 10000C

Câu 5: Có các oxit sau: NO, NO2, N2O, N2O3, N2O5. Tất cả bao nhiêu oxit ko được pha chế từ bội phản ứng trực tiếp giữa N2 với O2

A. 2. B. 5.C. 4. D. 3.

Câu 6. Nitơ biểu hiện tính oxi hoá lúc phản ứng với nhóm nào sau đây:

A. Li, Mg, Al B. H2, O2 C. Li, O2, Al D. O2, Ca, Mg

Câu 7. Trong phòng phân tách N2 thuần khiết được điều chế từ:

A. Không khí B. NH3 và O2 C. NH4NO2 D. Zn và HNO3

Câu 8. Khi có sấm sét vào khí quyển chất nào được chế tạo ra ra:

A. Teo B. H2O C. NO D. NO2

Câu 9: bạn ta phân phối khí N2 trong công nghiệp bằng cách nào sau đây

A. Cần sử dụng photpho để đốt cháy không còn O2 trong ko khí. B. Mang đến không khí qua bột Cu nung nóng.

C. Chưng đựng phân đoạn không gian lỏng. D. Sức nóng phân hỗn hợp NH4NO2 bão hoà

Câu 10: trong công nghiệp, đa phần nitơ cung cấp ra dùng để

A. Sản xuất amoniac.B. Làm môi trường xung quanh trơ vào luyện kim, điện tử.

C. Tổng hợp amoniac D. Tổng hòa hợp phân đạm.

Câu 11: chọn câu phát biểu sai:

A. Amoniac tan ít trong nước C. NH3 là 1 trong những chất khí nhẹ hơn không khí

B. NH3 là phân tử phân cựcD. Amoniac cần sử dụng làm phân bón

Câu 12: Khi đun nóng muối amoni với dung dịch kiềm sẽ thấy

A. Thoát ra chất khí ko màu không mùi. B. Muối bột nóng tan ở nhiệt độ không xác định.

C. Bay ra chất khí gray clolor đỏ.D. Thoát ra hóa học khí không màu, bám mùi xốc.

Câu 13: hóa học dùng để gia công khô khí NH3 là

A. P2O5. B. H2SO4 đặc.C. CaO. D. HCl đặc.

Câu 14: Ở dạng đúng theo chất, nitơ có nhiều trong khoáng vật có tên là diêm tiêu, tất cả thành phần bao gồm là:

A. NaNO2. B. NH4NO2.C. NH4NO3. D. NaNO3.

Câu 15: Khi mang lại NH3 dư chức năng với Cl2 thu được sản phẩm:

A. N2, HCl, NH4Cl.B. HCl, NH4Cl.C. NH4Cl, N2.D. N2, HCl.

Câu 16: Để phân biệt 3 dung dịch không màu: (NH4)2SO4, NH4Cl với Na2SO4 đựng trong những lọ mất nhãn ta sử dụng

A. NaOH. B. BaCl2.C. Ba(OH)2. D. AgNO3.

Câu 17: cho một hỗn hợp tất cả N2, H2 và NH3 đi qua dung dịch H2SO4 đặc, dư thì thể tích khí còn sót lại một nửa. Thành phần tỷ lệ theo thể tích của NH3 là

A. 45%. B. 50%.C. 25%. D. 75%.

Câu 18.”Cho Cu công dụng với HNO3 đặc tạo nên một khí . . .”

A. Ko màu B. Màu nâu đỏC. Không hòa tan trong nước D. Nặng mùi khai

Câu 19: hiện tại tượng xảy ra khi mang đến giấy quỳ khô vào trong bình đựng khí amoniac là

A. Giấy quì không chuyển màu. B. Giấy quì đưa sang color đỏ.

C. Giấy quì mất màu. D. Giấy quì đưa sang màu xanh.

Câu 20: phát biểu nào tiếp sau đây không đúng

A. Đốt cháy amoniac không tồn tại xúc tác nhận được N2 cùng H2O.

B. Hỗn hợp amoniac là một bazơ yếu.

C. Phản ứng tổng hợp NH3 là 1 trong những phản ứng thuận nghịch.

D. NH3 là hóa học khí không màu, ko mùi, tan các trong nước.

Câu 21: hiện tượng lạ nào sau đây không đúng.

A. Thêm NH3 dư vào dung dịch CuSO4, thấy mở ra kết tủa xanh.

B. Thổi NH3 qua CuO color đen, thấy xuất hiện chất rắn màu đỏ.

C. Hỗn hợp NH3 làm phenolphtalein ko màu gửi sang màu hồng cùng quỳ tím chuyểnsang màu xanh.

D. Dẫn khí amoniac vào bình chứa khí clo, amoniac bốc cháy sinh sản ngọn lửa gồm khói trắng.

Câu 22: Dãy kim loại nào tiếp sau đây đều tác dụng với HNO3 đặc nguội:

A. Cu, Ag, Zn, FeB. Cu, Ag, Zn, PbC. Fe, Sn, Zn, AlD. Fe, Zn, Al, Pb

Câu 23: Để phân biệt tía dung dịch loãng: HNO3, HCl, H2SO4, ta dùng:

A. Fe với AlB. Cu cùng BaCl2 C. BaCl2 và NaOHD. AgNO3 với KCl

Câu 24: Kim loại tác dụng HNO3 không tạo thành được hóa học nào bên dưới đây

A. NO. B. N2O5.C. N2. D. NH4NO3.

Câu 25: Hoà tan hoàn toàn m gam sắt vào dung dịch HNO3 loãng thì chiếm được 0,448 lít khí NO tuyệt nhất (đktc). Cực hiếm của m là

A. 5,6 gam. B. 11.2 gam.C. 0,56 gam. D. 1,12 gam.

Câu 26: hỗn hợp axit nitric tinh khiết nhằm ngoài ánh nắng lâu ngày sẽ chuyển dần sang màu

A. Vàng. B. Đen sẫm.C. White đục. D. Đỏ.

Câu 27: Để pha chế HNO3 trong phòng thí nghiệm, những hoá hóa học cần áp dụng là

A. Tinh thể NaNO3 cùng H2SO4 đặc.B. Tinh thể NaNO3 cùng HCl đặc.

C. Dung dịch NaNO3 với HCl đặc.D. Dung dịch NaNO3 và H2SO4 đặc.

Câu 28: Từ phản ứng: 2NH3 + 3Cl2 → 6HCl + N2. Kết luận nào tiếp sau đây đúng

A. NH3 là chất oxi hoá.B. Hỗn hợp NH3 đặc.C. Cl2 là chất khử.D. NH3 là hóa học khử.

Câu 29: Khi mang lại C chức năng với HNO3 đặc, rét ta thu được những sản phẩm:

A. CO2, NO , H2OB. CO, NO2 , H2OC. NO2 , H2OD. CO2, NO2 , H2O

Câu 30: HNO3 loãng không diễn đạt tính oxi hoá khi công dụng với chất nào bên dưới đây

A. FeO. B. Fe.C. Fe2O3. D. Fe(OH)2.

Câu 31: lựa chọn câu phạt biểu không đúng về HNO3

A. Chế tác thành lúc trời mưa tất cả sấm sétB. Có đặc điểm axit mạnh.

C. Không tồn tại tính oxi hóaD. Chức năng với phần lớn kim loại.

Câu 32: Để phân biệt ion NO3- bạn ta hay được dùng Cu và dung dịch H2SO4 loãng và đun nóng, vị vì:

A. Tạo nên khí không màu, hoá nâu trong không khí.B. Tạo ra khí gồm màu nâu.

C. Tạo thành kết tủa tất cả màu vàngD. Tạo thành dung dịch có màu vàng.

Câu 33: Số mol HNO3 yêu cầu để phản bội ứng trọn vẹn với 0,4 mol Al theo bội nghịch ứng:

Al + HNO3  Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O là :

A. 1,5 mol B. 1,2 molC. 1,35 mol D. 0,4 mol

Câu 34: làm phản ứng thân FeCO3 với dung dịch HNO3 loãng tạo ra hỗn hòa hợp khí ko màu, 1 phần hoá nâu trong không khí, hỗn hợp khí đó gồm

A. CO, NO. B. CO2, NO.C. CO2, NO2. D. CO2, N2.

Câu 35: mang đến 4,05g Al sắt kẽm kim loại phản ứng với dung dịch HNO3 dư thu được khí NO duy nhất. Khối lượng của NO là: A. 4,5gB. 3gC. 6,75gD. 6,9g

Câu 36: HNO3 loãng miêu tả tính oxi hoá khi công dụng với chất nào bên dưới đây

A. Cu. B. CuCl2.C. Cu(OH)2. D. CuO.

Câu 37: thêm vào HNO3 tự NH3 thông qua mấy giai đoạn

A. 5.B. 2.C. 3.D. 4.

Câu 38: nhiệt độ phân trọn vẹn KNO3 nhận được các thành phầm là

A. KNO2, O2.B. K2O, NO2, O2C. KNO2, NO2, O2.D. KNO2, NO2.

Câu 39: lúc nhiệt phân Hg(NO3)2 yếu tắc % thể tích oxi trong sản phẩm khí nhận được là:

A. 85%. B. 66,7%.C. 100%. D. 33,3%.

Câu 40: Để pha trộn N2O trong phòng thí nghiệm, bạn ta sức nóng phân muối

A. (NH4)2CO3. B. (NH4)2SO4. C. NH4NO2. D. NH4NO3.

Câu 41: cho các muối nitrat: NaNO3, Cu(NO3)2, Mg(NO3)2, AgNO3, KNO3, Pb(NO3)2, Al(NO3)3. Số muối hạt nitrat khi nhiệt phân xuất hiện oxit kim loại, NO2 và O2 là

A. 4. B. 6C. 5.D. 3

Câu 42: khi nhiệt phân KNO3 yếu tố % thể tích oxi trong thành phầm khí thu được là:

A. 100%. B. 85%.C. 66,7%.D. 33,3%.

Câu 43: nhiệt phân trọn vẹn Cu(NO3)2 chiếm được các thành phầm

A. Cu, NO2, O2.B. CuO, NO2.C. CuO, NO2, O2.D. Cu(NO2)2, O2.

Câu 44: nhiệt độ phân trọn vẹn AgNO3 chiếm được các thành phầm là

A. Ag2O, NO2, O2 B. Ag, NO2.C. Ag2O, NO2 D. Ag, NO2, O2.

Câu 45: Phương trình nào dưới đây không đúng:

A. 2AgNO3 2Ag + 2NO2 + O2B. 2Cu(NO3)2 2CuO + 4NO2 + O2

C. 4NaNO3 2Na2O + 4NO2 + O2 D. 4Fe(NO3)3 2Fe2O3 + 12NO2 + 3O2

Câu 46: Phương trình nhiệt phân muối Cu(NO3)2 là:

A. Cu(NO3)2 → Cu + 2NO2 + O2 .B. 2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2 .

C. Cu(NO3)2 → Cu(NO2)2 + O2.D. Cu(NO3)2 → CuO + 2NO2.

Câu 47. Câu nào tiếp sau đây sai khi nói tới muối nitrat?

A. Đều chảy trong nước B. Đều là hóa học điện li bạo phổi

C. Đều không màu D. Đều hèn bền cùng với nhiệt.

Câu 48: Trong tự nhiên P không tồn tại sinh hoạt trạng thái từ bỏ do, là vì:

A. P có không ít dạng thù hình B. P chuyển động hóa học to gan lớn mật

C. Phường dễ cháy D. P không rã trong nước

Câu 49: từ bỏ 6,2 kg P rất có thể điều chế được từng nào lít dung dịch H3PO4 2M (giả thiết hiệu suất quy trình là 100%)

A. 100 lít. B. 64 lít.C. 80 lít. D. 40 lít.

Câu 50: mang đến 12g hỗn hợp NaOH 10% tác dụng với 5,88g hỗn hợp H3PO4 20% thu được dung dịch X. Hỗn hợp X chứa những muối làm sao ?

A. NaH2PO4 B. Na2HPO4 với Na3PO4C. Na3PO4 D. NaH2PO4 cùng Na2HPO4

Câu 51: Để nhận ra ion PO43- trong dung dịch muối, người ta hay được dùng thuốc thử AgNO3 vì chưng vì

A. Làm phản ứng tạo thành kết tủa vàng. C. Làm phản ứng tạo nên khí không màu, hoá nâu trong không khí.

B. Phản ứng tạo nên khí màu nâu.D. Phản nghịch ứng chế tác dung dịch tất cả màu vàng.

Câu 52. Chất nào dưới đây thường được sử dụng làm bột nổi trong cấp dưỡng bánh?

A. NH4Cl B. NH4NO3C. (NH4)2SO4D. NH4HCO3

Câu 53. Ứng dụng nào tiếp sau đây không buộc phải của H3PO4

A. Điều chế phân lânB. Tiếp tế thuốc trừ sâu

C. Làm diêm, thuốc nổD. Sử dụng trong công nghiệp dược phẩm

Câu 54. đối chiếu giữa nitơ với photpho với hợp hóa học của chúng, dìm xét nào sau đây SAI

A. N2 hoạt động hoá học tập yếu hơn p. ở đk thườngB. H3PO4 cũng có tính oxi hoá to gan lớn mật như HNO3

C. H3PO4 có tính axit yếu rộng HNO3D. Cả N2 và p. đều vừa tất cả tính oxi hoá vừa có tính khử

Câu 55: nhì khoáng vật chủ yếu của photpho là

A. Apatit cùng photphorit. B. Apatit với đolomit. C. Photphorit cùng cacnalit. D. Photphorit và đolomit.

Câu 56: Photpho white được bảo quản bằng phương pháp ngâm trong

A. Nước.B. Ete.C. Dầu hoả.D. Benzen.

Câu 57: mang lại dung dịch chứa 5,88g H3PO4 tác dụng với dung dịch đựng 8,4 gam KOH. Dung dịch thu được sau phản bội ứng chứa các muối là:

A. KH2PO4, K2HPO4 B. K2HPO4, K3PO4C. K2HPO4, KH2PO4 D. KH2PO4, K3PO4

Câu 58: Câu nào sau đây không đúng khi nói tới H3PO4

A. Gồm tính oxi hoá mạnh.B. Là axit khá bền với nhiệt.

C. Có độ dạn dĩ trung bình.D. Là 1 axit 3 lần axit.

Câu 59: Ure được điều chế từ

A. Axit cacbonic và amoni hiđroxit. B. Khí amoniac và khí cacbonic.

C. Khí amoniac với axit cacbonic.D. Khí cacbonic và amoni hiđroxit.

Câu 60: yếu tố hoá học thiết yếu của supephotphat solo là

A. CaHPO4. B. Ca3(PO4)2. C. Ca(H2PO4)2. D. Ca(H2PO4)2 với CaSO4.

Câu 61: yếu tố phần trăm cân nặng N vào amoni nitrat là

A. 75%. B. 55%.C. 25%. D. 35%.

Xem thêm: Rèn Chữ Viết Cho Học Sinh Lớp 1, Skkn Một Số Biện Pháp

Câu 62: Phân bón nào dưới đây có các chất N cao nhất

A. NH4NO3.B. (NH4)2SO4.C. (NH2)2CO. D. NH4Cl.

Câu 63: %N trong NH4NO3 là:

A. 17,5 B. 35C. 0,35 D. 22,5

Câu 64: Điều nào tiếp sau đây đúng? khi trồng trọt thường bón phân hóa học cho đất để:

A. Bổ sung nguyên tố dinh dưỡng mang lại đất B. Giữ độ ẩm cho đất

C. Tạo nên đất tơi xốp D. Tất cả đúng. Câu 65: chọn câu phát biểu sai:

A. Phân đạm hỗ trợ nitơ C. Phân vi lượng cung cấp đồng thời N, P, K

B. Phân kali cung ứng kaliD. Phân lân cung cấp photpho

II. TỰ LUẬN

Câu 1. Chấm dứt dãy bội phản ứng: CuO  Cu(NO3)2  HNO3  NO2  NO  NH3  N2  NO

Câu 2. Hỗn hợp A bao gồm 10g Cu và Al công dụng với HNO3 quánh nguội ta thu được 4,48 lít khí (đktc). Khẳng định % cân nặng của mỗi kim loại trong tất cả hổn hợp đầu?

Câu 3. Mang đến 9,6 g kim loại R (hoá trị 2) tác dụng với HNO3 loãng thu 2,24 lit khí NO(đkc). Tìm kiếm R?

Câu 4. Một lượng 8,32g Cu tác dụng vừa đầy đủ với 240ml dung dịch HNO3, mang đến 4,928 lít khí (đktc) lếu láo hợp có 2 khí là NO cùng NO2 cất cánh ra.