Các dạng bài tập Hoá học lớp 11 chọn lọc | phương pháp giải bài xích tập chất hóa học lớp 11 đưa ra tiết

Loạt bài Chuyên đề: Tổng hợp lý thuyết và bài bác tập trắc nghiệm Hoá học tập lớp 11 gồm đáp án được soạn theo từng dạng bài bác có đầy đủ: triết lý - phương thức giải, bài xích tập Lý thuyết, bài bác tập tự luận và bài bác tập trắc nghiệm tất cả đáp án giúp cho bạn học tốt, đạt điểm cao trong bài xích kiểm tra và bài thi môn Hoá học lớp 11.

Bạn đang xem: Chuyên đề hóa 11

*

Chuyên đề: Sự điện li

Chuyên đề: nhóm Nitơ, Photpho

Chuyên đề: team Cacbon, Silic

Chuyên đề: Đại cưng cửng về chất hóa học hữu cơ

Chuyên đề: Sự điện li

Tổng hợp lý thuyết chương Sự điện li

Phương pháp giải những dạng bài tập chương Sự năng lượng điện li

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: team Nitơ, Photpho

Tổng hợp triết lý chương đội Nitơ, Photpho

Phương pháp giải những dạng bài xích tập chương nhóm Nitơ, Photpho

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: đội Cacbon, Silic

Tổng hợp định hướng chương đội Cacbon, Silic

Phương pháp giải những dạng bài bác tập chương đội Cacbon, Silic

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: Đại cương cứng về chất hóa học hữu cơ

Tổng hợp lý thuyết chương Đại cương cứng về chất hóa học hữu cơ

Phương pháp giải những dạng bài xích tập chương Đại cương cứng về chất hóa học hữu cơ

Chuyên đề: Hidrocacbon no

Tổng hợp kim chỉ nan chương Hidrocacbon no

Phương pháp giải những dạng bài bác tập chương Hidrocacbon no

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: Hidrocacbon ko no

Tổng hợp định hướng chương Hidrocacbon ko no

Phương pháp giải những dạng bài bác tập chương Hidrocacbon ko no

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: Hidrocacbon thơm, nguồn Hidrocacbon thiên nhiên

Tổng hợp triết lý chương Hidrocacbon thơm

Phương pháp giải các dạng bài bác tập chương Hidrocacbon thơm

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol

Tổng hợp kim chỉ nan chương Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol

Phương pháp giải các dạng bài xích tập chương Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic

Tổng hợp kim chỉ nan chương Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic

Phương pháp giải những dạng bài tập chương Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập triết lý về sự điện li, hóa học điện li, viết phương trình năng lượng điện li

A. Lấy một ví dụ minh họa

Bài 1: cho những chất sau: NaCl; HF; CuSO4; NaOH; Mg(NO3)2; H3PO4; (NH4)3PO4; H2CO3; ancol etylic; CH3COOH; AgNO3; Glucozơ; glyxerol; Al(OH)3; Fe(OH)2; HNO3.

Xác định hóa học điện ly mạnh, hóa học điện ly yếu, hóa học không điện ly? Viết phương trình năng lượng điện ly của những chất (nếu có).

Hướng dẫn:

- chất điện ly mạnh: NaCl; CuSO4; NaOH; Mg(NO3)2; (NH4)3PO4; AgNO3; HNO3.

Phương trình năng lượng điện ly:

NaCl → Na+ + Cl-CuSO4 → Cu2+ + SO42-

NaOH → Na+ + OH-Mg(NO3)2 → Mg2+ + 2NO3-

(NH4)3PO4 → 3NH4+ + PO43-AgNO3 → Ag+ + NO3-

HNO3 → H+ + NO3-

- hóa học điện ly yếu: HF; H3PO4; H2CO3; CH3COOH; Al(OH)3; Fe(OH)2.

Phương trình năng lượng điện ly:

HF ⇔ H+ + F-CH3COOH ⇔ CH3COO- + H+

H3PO4 ⇔ H+ + H2PO4-Al(OH)3 ⇔ Al3+ + 3OH-

H2PO4- ⇔ H+ + HPO42-H2CO3 ⇔ H+ + HCO3-

HPO42- ⇔ H+ + PO43- HCO3- ⇔ H+ + CO32-

Fe(OH)2 ⇔ Fe2+ + OH-

- chất không năng lượng điện ly: Glucozơ; glyxerol; ancol etylic.

Bài 2: pha loãng dần dần một hỗn hợp axit sunfuric, người ta thấy độ dẫn điện của dung dịch thuở đầu tăng dần sau đó lại bớt dần. Hãy phân tích và lý giải hiện tượng.

Hướng dẫn:

Axit sunfuric phân li như sau :

H2SO4 → H+ + HSO4- : năng lượng điện li hoàn toàn.

HSO4- ⇔ H+ + SO42- : K = 10-2

Lúc đầu khi pha loãng dung dịch, độ năng lượng điện li tăng lên làm tăng nồng độ ion. Vì thế độ dẫn năng lượng điện tăng. Vào dung dịch hết sức loãng, sự năng lượng điện li coi như hoàn toàn, thời điểm đó nếu thường xuyên pha loãng thì nồng độ ion giảm tạo cho độ dẫn năng lượng điện giảm.

Bài 3: Theo thuyết axit-bazơ của Bronsted, những chất sau giữ lại vai trò là axit – bazơ - lưỡng tính - trung tính: HSO4-, H2PO4-, PO43-, NH3, S2-, Na+ , Al3+, Cl- , CO32- , NH4+, HS-

Hướng dẫn:

-Axit: NH4+, HSO4-, Al3+

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O-

HSO4- + H2O ⇔ SO42- + H3O-

Al3+ + H2O ⇔ 2+ + H+

-Bazơ: PO43-, NH3, S2-, CO32-

PO43- + H2O ⇔ HPO4- + OH-

NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OH-

S2- + H2O ⇔ HS- + OH-

CO32- + H2O ⇔ HCO3- + OH-

-Lưỡng tính: H2PO4-, HS-

H2PO4- + H2O ⇔ H3PO4 + OH-

H2PO4- + H2O ⇔ HPO42- + H3O+

HS- + H2O ⇔ H2S + OH-

HS- + H2O ⇔ S2- + H3O+

-Trung tính: Na+, Cl-

Bài 4: Từ cách nhìn axit-bazơ của Bronsted, hãy cho thấy thêm tính axit, bazơ, trung tính hay lưỡng tính của các dung dịch sau: NaCl, Na2S, NaHCO3, Cu(NO3)2. NH4Cl, CH3COOK, Ba(NO3)2, Na2CO3.

Hướng dẫn:

- Dung dịch có tính axit: Cu(NO3)2, NH4Cl.

Cu(NO3)2 → Cu2+ + 2NO3-

Cu2+ + H2O ⇔ + + H+

NH4Cl → NH4+ + Cl-

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+

- Dung dịch gồm tính bazơ: Na2S, CH3COOK.

Na2S → 2Na+ + S2-

S2- + H2O ⇔ HS- + OH-

CH3COOK → CH3COO- + K+

CH3COO- + H2O ⇔ CH3COOH + OH-

- Dung dịch có tính lưỡng tính: NaHCO3.

NaHCO3 → Na+ + HCO3-

HCO3- + H2O ⇔ H2CO3 + OH-

HCO3- + H2O ⇔ CO32- + H3O+

- dung dịch trung tính: NaCl, Ba(NO3)2

NaCl → Na+ + Cl-

Ba(NO3)2 → Ba2+ + 2NO3-

Bài 5: Phương trình năng lượng điện li nào tiếp sau đây không đúng ?

A. HCl → H+ + Cl- B. CH3COOH ⇔ CH3COO- + H+

C. H3PO4 → 3H+ + PO43- D. Na3PO4 → 3Na+ + PO43-

Hướng dẫn:

Đáp án C

Bài 6: Phương trình năng lượng điện li nào sau đây viết đúng ?

A. H2SO4 ⇔ H+ + HSO4- B. H2SO3 ⇔ 2H+ + HCO3-

C. H2SO3 → 2H+ + SO32- D. Na2S ⇔ 2Na+ + S2-

Hướng dẫn:Đáp án B

Bài 7: những chất dẫn điện là

A. KCl lạnh chảy, hỗn hợp NaOH, hỗn hợp HNO3.

B. hỗn hợp glucozơ, hỗn hợp ancol etylic, glixerol.

C. KCl rắn khan, NaOH rắn khan, kim cương.

D. Khí HCl, khí NO, khí O3.

Hướng dẫn:

Đáp án A

Bài 8: Dãy những chất hầu hết là chất điện li táo tợn là

A. KOH, NaCl, H2CO3. B. Na2S, Mg(OH)2 , HCl.

C. HClO, NaNO3, Ca(OH)3. D. HCl, Fe(NO3)3, Ba(OH)2.

Hướng dẫn:

Đáp án D

B. Bài bác tập trắc nghiệm

Bài 1: hàng nào sau đây chỉ chứa những chất năng lượng điện li mạnh:

A. NaNO3, HClO3, NaHSO4, Na2S, NH4Cl.

B. NaNO3, Ba(HCO3)2, HF, AgCl, NH4Cl.

C. NaNO3, HClO3, H2S, Mg3(PO4)2, NH4Cl.

D. NaNO3, HClO3, Na2S, NH4Cl, NH3.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 2: hàng nào sau đây chỉ đựng chất điện ly yếu hèn

A. H2S, HCl, Cu(OH)2, NaOH

B. CH3COOH, H2S, Fe(OH)3, Cu(OH)2

C. CH3COOH, Fe(OH)3, HF, HNO3

D. H2S, HNO3, Cu(OH)2, KOH.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 3: Phương trình điện ly nào dưới đây viết đúng?

A. HF ⇔ H + F-

C. Al(OH)3 → Al3+ + 3OH-

B. H3PO4 → 3H+ + PO43-

D. HCl ⇔ H+ + NO3-

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 4: trong dd NaHSO4 có các loại phân tử và ion nào sau đây (bỏ qua sự năng lượng điện li của nước):

A. NaHSO4; H+; HSO4-; SO42-; Na+; H2O

B. HSO4-; Na+; H2O

C. H+; SO42-; Na+; H2O

D. H+; HSO4-; SO42-; Na+; H2O

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 5: kêt nạp CO2 vào nước chiếm được dd có các loại phân tử cùng ion nào tiếp sau đây (bỏ qua sự điện li của nước):

A. H2CO3; H+; HCO3-; CO32-; H2O

B. H2CO3; H+; HCO3-; CO32-; H2O; CO2

C. H+; HCO3-; CO32-; H2O

D. H+; CO32-; H2O

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 6: Theo Ahrenius thì tóm lại nào sau đây đúng?

A. Bazơ là hóa học nhận proton

B. Axit là hóa học khi tung trong nước phân ly tạo ra cation H+

C. Axit là chất nhường proton.

D. Bazơ là hợp chất trong thành phần phân tử gồm một hay những nhóm OH–.

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 7: Theo thuyết Areniut, chất nào sau đấy là axit?

A. NH3 B. KOH C. C2H5OH D. CH3COOH

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 8: Theo thuyết Areniut thì chất nào sau đây là bazơ ?

A. HCl B. HNO3 C.CH3COOH D. KOH

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 9: Theo thuyết Bronstet, H2O được xem là axit khi nó:

A. cho một electron B. nhận một electron

C. cho một proton D. nhấn một proton.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 10: Theo thuyết Bronstet, H2O được xem như là bazơ lúc nó:

A. cho một electron B. dấn một electron

C. cho một proton D. thừa nhận một proton.

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 11: Theo thuyết Bronstet, chất nào tiếp sau đây chỉ là axit?

A. HCl B. HS– C. HCO3– D. NH3.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 12: Dãy chất và ion nào tiếp sau đây có đặc điểm trung tính?

A. Cl–, Na+, NH4+, H2O B. ZnO, Al2O3, H2O

C. Cl–, Na+ D. NH4+, Cl–, H2O

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 13: mang lại 2 phương trình:

S2- + H2O → HS- + OH- ; + H2O → NH3 + H3O+

Theo thuyết axit-bazơ của Bronsted thì:

A. S2- là axit, là bazơ B. S2- là bazơ, là axit.

C. S2- và mọi là axit D. S2- và đầy đủ là bazơ.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 14: Theo Bronsted, các chất NaHCO3, NaHS, Al(OH)3, Zn(OH)2 những là:

A. Axit B. Bazơ C. chất trung tính D. chất lưỡng tính

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 15: trong số phản ứng dưới đây, ở bội nghịch ứng làm sao nước vào vai trò là một trong những bazơ (theo Bronsted).

A. HCl + H2O → H3O+ + Cl-

B. Ca(HCO3)2 → CaCO3 + H2O + CO2 .

C. NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OH-.

D. CuSO4 + 5H2O → CuSO4.5H2O.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 16: Axít nào sau đấy là axit một nấc?

A. H2SO4 B. H2CO3 C. CH3COOH D. H3PO4

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 17: Dãy chất nào dưới đây chỉ gồm các hiđrôxit lưỡng tính ?

A. Al(OH)3, Zn(OH)3, Fe(OH)2

B. Zn(OH)2, Sn(OH)2, Pb(OH)2

C. Al(OH)3, Fe(OH)2,Cu(OH)2

D. Mg(OH), Pb(OH)2, Cu(OH)2

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 18: trong số cặp hóa học sau đây, cặp chất nào thuộc tồn tại trong dung dịch ?

A. AlCl3 cùng Na2CO3

B. HNO3 và NaHCO3

C. NaAlO2 với KOH

D. NaCl với AgNO3

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 19: bội phản ứng chất hóa học nào sau đâycó phương trình ion thu gọn gàng là H+ + OH- → H2O ?

A. HCl + NaOH → H2O + NaCl

B. NaOH + NaHCO3 → H2O + Na2CO3

C. H2SO4 + BaCl2 → 2HCl + BaSO4

D. H2SO4 +Ba(OH)2 → 2 H2O + BaSO4

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 20: đến 4 hỗn hợp trong suốt, mỗi hỗn hợp chỉ cất một loại cation với một loại anion trong những ion sau : Ba2+ , Al3+ , Na+, Ag+ ,CO , NO , Cl- , SO42-. Những dung dịch chính là :

A. BaCl2, Al2(SO4)3, Na2CO3, AgNO3.

B. Ba(NO3)2, Al2(SO4)3, Na2CO3, AgCl.

C. BaCl2, Al2(CO3)3, Na2CO3, AgNO3.

D. Ba(NO3)2, Al2(SO4)3, NaCl, Ag2CO3.

Lời giải:

Đáp án: A

Phương pháp bảo toàn điện tích trong giải bài tập sự điện li

A. Phương pháp giải & Ví dụ minh họa

Nguyên tắc: vào dung dịch tổng điện tích dương bằng tổng điện tích âm. Từ đó suy ra tổng mol điện tích dương bằng tổng mol điện tích âm.

Ví dụ minh họa

Bài 1: mang đến 500 ml dung dịch X có những ion với nồng độ tương ứng như sau:

Na+ 0,6M ; SO42- 0,3M ; NO3- 0,1M ; K+ aM.

a) Tính a?

b) Tính trọng lượng chất rắn khan thu được khi cô cạn dung dịch X.

c) Nếu hỗn hợp X được khiến cho từ 2 muối hạt thì 2 muối chính là muối nào? Tính khối lượng mỗi muối yêu cầu hòa rã vào nước nhằm thu được một lít dung dịch bao gồm nồng độ mol của các ion như trong hỗn hợp X.

Hướng dẫn:

a. Áp dụng định luật pháp bảo toàn năng lượng điện ta có: 0,6.1 + a = 0,3.2 + 0,1.1 ⇒ a = 0,1

b. m = mNa+ + mK+ + mNO3- + mSO42- = 0,3.23 + 0,05.39 + 0,05.62 + 0,15.96 = 26,35 g.

c. hỗn hợp được chế tạo từ 2 muối hạt là Na2SO4 cùng KNO3

mNa2SO4 = 142.0,3 = 42,6 gam; mKNO3 = 0,1.101=10,1 gam.

Bài 2: trong 2 lít dung dịch A đựng 0,2 mol Mg2+ ; x mol Fe3+ ; y mol Cl- và 0,45 mol SO42-. Cô cạn dung dịch X thu được 79 gam muối hạt khan.

a/ Tính cực hiếm của x với y?

b/ hiểu được để chiếm được A bạn ta đang hòa chảy 2 muối vào nước. Tính độ đậm đặc mol/lít của mỗi muối vào A.

Hướng dẫn:

a/ Áp dụng định cơ chế bảo toàn năng lượng điện ta có:

2.0,2 + 3.x = 2.0,45 + y ⇒ 3x – y = 0,5 (1)

Cô cạn hỗn hợp được 79 gam muối bột khan:

0,2.24 + 56.x + 35,5.y + 0,45.96 = 79 ⇒ 56x + 35,5y = 31 (2)

Từ (1),(2) ta có: x = 0,3 và y = 0,4.

b/ dung dịch A gồm 2 muối bột là: Fe2(SO4)3 và MgCl2

CM(Fe2(SO4)3) = 0,15 M; CM(MgCl2) = 0,2 M

Bài 3: Một dd Y gồm chứa những ion: Mg2+ (0,05 mol), K+ (0,15 mol), NO3- (0,1 mol), và SO42- (x mol). Trọng lượng chất tan có trong ddY là.

A. 22, 5gam B. 25,67 gam. C. 20,45 gam D. 27,65 gam

Hướng dẫn:

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích ta có:

0,05.2+0,15.1 = 1.0,1 + y.2 ⇒ x = 0,075

m = 0,05.24 + 0,15.39 + 0,1.62 + 0,075.96 = 20,45 gam

Bài 4: dung dịch A cất 0,02 mol Cu2+, 0,03 mol K+, x mol Cl- và y mol . Tổng khối lượng muối tung trong A là 5,435 gam. Cực hiếm của x và y lần lượt là:

A.0,01 với 0,03. B. 0,05 và 0,01

C. 0,03 với 0,02. D. 0,02 và 0,05.

Hướng dẫn:

Ta có: 0,02.2+0,03.1 = x.1 + y.2 (1)

- Áp dụng định hiện tượng bảo toàn cân nặng ta có:

m = 0,02.64 + 0,03.39 + 35,5.x + 96.y = 5,435 (2)

Giải hệ nhì phương trình (1) với (2) ta được: x = 0,03; y = 0,02

Bài 5: cho dd Ba(OH)2 dư vào 50 ml dd X chứa các ion:NH4+, SO42-, NO3- đun nóng thì bao gồm 11,65 gam kết tủa lộ diện và tất cả 4,48 lít khí Y thoát ra (đktc). Nồng độ mol từng muối vào dd X là:

A. (NH4)2SO4 1M; NH4NO3 2M.

B. (NH4)2SO4 1M; NH4NO3 1M.

C. (NH4)2SO4 2M; NH4NO3 2M.

D. (NH4)2SO4 1M; NH4NO3 0,5M.

Hướng dẫn:

nBaSO4 = 11,65/233 = 0,05 mol; nNH3 = 4,48/22,4 = 0,2 mol

= 0,2/0,05 = 4 M; =0,05/0,05 = 1 M

Áp dụng định luật pháp bảo toàn năng lượng điện tích mang đến dung dịch X:

4 = 2.1 + x ⇒ x =2 M

Bài 6: Dung dịch X có chứa 5 ion: Mg2+, Ba2+, Ca2+, 0,1 mol Cl- và 0,2 mol NO3-Thêm dần V lít dung dịch K2CO3 1M vào X đến lúc thu được lượng kết tủa béo nhât. Giá trị của V là

A. 0,15 B. 0,3 C. 0,2 D. 0,25

Hướng dẫn:

Vì cả 3 ion Mg2+, Ca2+ cùng Ba2+ phần lớn tạo kết tủa cùng với CO32- buộc phải đến lúc được kết tủa lớn số 1 thì hỗn hợp chỉ đựng K+, Cl-, với NO3-. Ta có: nK+ = nCl- + nNO3- ⇒ nK2CO3 = 0,15 mol ⇒ V = 0,15 lít

Bài 7: phân tách hỗn hợp X gồm 2 kim loại có hóa trị ko đổi thành 2 phần bằng nhau. Phần 1: Hòa tan trọn vẹn bằng dung dịch HCl dư thu được 1,792 lít H2 (đktc). Phần 2: Nung trong ko khí dư, thu được 2,84 gam hỗn hợp rắn chỉ gồm các oxit. Khối lượng hỗn hợp X là:

A. 1,56g B. 2,4g C. 1,8g D. 3,12g

Hướng dẫn:

⇒ 2nO2- = 1.nCl- ; nCl- = nH+ = 2nH2 = 0,16 mol

⇒ nO2- = 0,16 /2 = 0,08 mol

Áp dụng định phương tiện bảo toàn cân nặng cho làm phản ứng ở chỗ 2:

Moxit = mKl + mO ⇒ mKl = 2,84 – 0,08.16 = 1,56 gam

⇒ trọng lượng hỗn thích hợp X = 2.1,56 = 3,12 (gam)

B. Bài bác tập trắc nghiệm

Bài 1: vào một ly nước chứa a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol Cl–, cùng d mol HCO3-. Lập biểu thức liên hệ giữa a, b, c, d

A. a + b = c + d B. 2a + 2b = c + d

C. 40a + 24b = 35,5c + 61d D. 2a + 2b = -c - d

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 2: Một dung dịch X có 0,25 mol CO32- , 0,1 mol Cl; 0,2 mol HCO3- với x mol Na+. Cân nặng chất tan gồm trong dd X là.

A. 49,5 gam B. 49,15 gam C. 50,5 gam D. 62,7 gam

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 3: đến 200 ml dd X chứa những ion NH4+, K+, SO42-, Cl- cùng với nồng độ tương ứng là 0,5M; 0,1M; 0,25M cùng a M. Biết rằng dd X được điều chế bằng phương pháp hoà chảy 2 muối bột vào nước. Cân nặng của 2 muối hạt được rước là

A. 6,6g (NH4)2SO4;7,45g KCl B.6,6g (NH4)2SO4;1,49g KCl

C. 8,7g K2SO4;5,35g NH4Cl D. 3,48g K2SO4;1,07g NH4Cl

Lời giải:

Đáp án: B

0,5.1 + 0,1.1 = 0,25.2 + a ⇒ a = 0,1 M ⇒ mMuối.

Bài 4: Một dung dịch chứa những ion : Cu2+ (0,02 mol), K+ (0,10 mol), NO 3-(0,05 mol) và SO42- (x mol). Cực hiếm của x là

A. 0,050. B. 0.070. C. 0,030. D. 0,045.

Lời giải:

Đáp án: D

Theo bảo toàn năng lượng điện tích:

nCu2+ + nK+ = nNO3- + 2nSO42-

⇒ 2.0,02 + 0,1 = 0,05 + 2x ⇒ x = 0,045 (mol)

Bài 5: Một dung dịch đựng Mg2+ (0,02 mol), K+ (0,03 mol) , Cl- (0,04 mol) với ion Z (y mol). Ion Z và cực hiếm của y là

A. NO3- (0,03). B. CO32- (0,015). C. SO42- (0,01). D. NH4+ (0,01)

Lời giải:

Đáp án: A

hotline điện tích của ion Z là x, số mol là y

Theo bảo toàn điện tích: 2nMg2+ + nK+ + (-1)na + xy = 0

⇒ xy = -0,03

Vậy Z là anion

Đáp án phù hợp là A: x = -1, y = 0,03 mol. Anion là

Nếu x = -2, y = 0,015 mol, anion là CO32- loại, vì chưng ion này chế tạo kết tủa cùng với Mg2+

Bài 6: hỗn hợp X gồm: 0,09 mol Cl- ,0,04 mol Na+ , a mol Fe3+ với b mol SO42-. Lúc cô cạn X nhận được 7,715 gam muối khan. Quý hiếm của a cùng b thứu tự là

A. 0.05 với 0,05. B. 0,03 với 0,02.

C. 0,07 và 0,08. D. 0,018 và 0,027.

Lời giải:

Đáp án: B

Theo bảo toàn năng lượng điện tích: 3a + 0,04 = 0,09 + 2b (1)

Theo bảo toàn khối lượng: 56a + 0,04.23 + 0,09.35,5 + 96b = 7,715 (2)

Giải hệ (1) với (2) ⇒ a = 0,03 và b = 0,02

Bài 7: trọn vẹn 10g hỗn hợp X gồm Mg cùng Fe bằng dung dịch HCl 2M. Chấm dứt thí sát hoạch được dung dịch Y và 5,6 lit khí H2 (đktc). Để kết tủa bội phản ứng hoàn toàn với hỗn hợp Y phải vừa đủ 300ml NaOH 2M. Thể tích hỗn hợp HCl đã dùng là:

A. 0,2 lít B. 0,24 lít C. 0,3 lít D. 0,4 lít

Lời giải:

Đáp án: C

nNa+ = 0,3.0,2 = 0,6 mol

Dd sau phản nghịch ứng: Na+ và Cl-. Áp dụng định hình thức bảo toàn điện tích mang lại dung dịch này ta có: nNa+ = nCl- = 0,6 mol ⇒ V = 0,6/0,2 = 0,3 lít

Bài 8: mang lại hỗn hợp X gồm x mol FeS2 và 0,045 mol Cu2S tác dụng vừa đủ với HNO3 loãng, đun nóng thu được dung dịch chỉ chứa muối sunfat của các kim loại. Và giải phóng khí NO duy nhất. Giá trị của x là

A. 0,045 B. 0,09. C. 0,135. D. 0,18.

Lời giải:

Đáp án: B

DD sau bội phản ứng chứa:Fe3+: x mol; Cu2+: 0,09; SO42-: (x + 0,045) mol- Áp dụng định luật bảo toàn điện tích mang đến dd sau phản nghịch ứng ta có:

3x + 2.0,09 = 2(x + 0,045) → x = 0,09

Phương pháp tính pH

A. Phương pháp giải và Ví dụ minh họa

a. PH với axit, bazo mạnh

Phương pháp

- Tính số mol H+/OH- hoặc tổng số mol H+/OH-

- Tính nồng độ H+/OH-

- Áp dụng công thức tính pH: pH=-lg

- Nếu là dung dịch bazo ta tính nồng độ OH- ⇒ pOH ⇒ pH= 14 – pOH

Ví dụ minh họa

Bài 1: Trộn 10g dung dịch HCl 7,3% với 20g dung dịch H2SO4 4,9% rồi thêm nước để được 100ml dung dịch A. Tính pH của dung dịch A.

Hướng dẫn:

Số mol HCl là nHCl = (10.7,3)/(100.36,5) = 0,02 mol

Số mol H2SO4 là nH2SO4 = (20.4,9)/(100.98) = 0,01 mol

Phương trình năng lượng điện ly: HCl → H+ + Cl-

0,02 → 0,02 mol

H2SO4 → 2H+ + SO42-

0,01 → 0,02 mol

Tổng số mol H+ là nH+ = 0,02 + 0,02 = 0,04 mol

CM(H+) = 0,04/0,1 = 0,4 M ⇒ pH = 0,4

Bài 2: Hoà tung 3,66 gam các thành phần hỗn hợp Na, tía vào nước dư chiếm được 800ml hỗn hợp A cùng 0,896 lít H2 (đktc). Tính pH của dung dịch A

Hướng dẫn:

nH2 = 0,896/22,4 = 0,04 mol

Gọi số mol của na và bố lần lượt là x, y mol. Ta có: 23x + 137y = 3,66 (1)

Na + H2O → NaOH + 50% H2

x → x → x/2 mol

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

y →y → y mol

⇒ x/2 + y = 0,04 (2)

Từ (1), (2) ta có: x = 0,04 và y = 0,02

Phương trình điện ly: NaOH → Na+ + OH-

0,04 0,04 mol

Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH-

0,02 0,04 mol

Tổng số mol OH- là: nOH- = 0,08 mol

CM(OH-) = 0,08/0,8 = 0,1 M ⇒ pOH = 1 ⇒ pH = 13

Bài 3: hòa tan 4,9 mg H2SO4 vào nước thu dược 1 lít dd. PH của dd thu được là:

Hướng dẫn:

nH2SO4 = 4,9/98 = 0,05 mol ⇒ CM(H2SO4) = 5.10-5/1 = 5.10-5 M

= 10-4 M ⇒ pH = -log(10-4) = 4

Bài 4: cho 15 ml hỗn hợp HNO3 tất cả pH = 2 trung hòa hết 10 ml hỗn hợp Ba(OH)2 có pH = a. Giá trị của a là:

Hướng dẫn:

nHNO3 = 1,5.10-2.10-2 = 1,5.10-4 ⇒ nBa(OH)2 = 7,5.10-5 mol

Bài 5: Hoà rã m gam Zn vào 100 ml hỗn hợp H2SO4 0,4M nhận được 0,784 lít khí hiđro cùng dung dịch X. Tính pH của dung dịch X?

Hướng dẫn:

nH2 = 0,784/22,4 = 0,035 mol ⇒ mol axit H2SO4 bội phản ứng là 0,035 mol

Mol axit H2SO4 dư = 0,04 - 0,035 = 0,005 mol ⇒ = 0,1 ⇒ pH = 1

Bài 6: A là dung dịch HNO3 0,01M ; B là dung dịch H2SO4 0,005M. Trộn các thể tích bằng nhau của A và B được dung dịch X. Tính pH của dung dịch X

Hướng dẫn:

Tổng mol H+ là 0,02 mol ⇒ = 0,01 ⇒ pH = 2

b. PH cùng với axit, bazo yếu

Phương pháp

Tương tự như axit mạnh.

Sử dụng phối hợp công thức tính độ năng lượng điện ly α, hằng số điện ly axit, bazo: Ka, Kb

-Độ điện li α của chất điện li là tỉ số giữa số phân tử phân li ra ion (n) và tổng số phân tử hòa tan (no)

*

-Hằng số phân li axit: HA ⇔ H+ + A-

*
( chỉ phụ thuộc vào bản chất axit và nhiệt độ)

-Hằng số phân li bazo: BOH ⇔ B+ + OH-

*
( chỉ phụ thuộc vào bản chất bazơ và nhiệt độ)

Ví dụ minh họa

Bài 1: Hoà chảy 1,07g NH4Cl vào nước được 2 lít hỗn hợp X.

a. Tính pH của hỗn hợp X biết hằng số phân li bazơ của NH3 là 1,8.10-5.

b. Nếu thêm vào dung dịch X 100 ml dd HCl 0,01M được dd Y. Tính pH của dd Y?

Hướng dẫn:

a. nNH4Cl= 1,07/53,5 = 0,02 ⇒ CM(NH4Cl) = 0,02/2 = 0,01 M

Phương trình điện ly:

NH4Cl → NH4+ + Cl-

0,01 …… 0,01

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+

Ban đầu:0,01

Điện ly: x …………………..x………x

Sau điện ly : 0,01-x……………x………. X

Kb = x2/(0,01-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 4,24.10-4 ⇒ pH = 3,37

b. Phương trình năng lượng điện ly:

HCl → H+ + Cl-

0,001 0,001

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+

Ban đầu:0,01……………………….0,001

Điện ly: x………………….x………x

Sau điện ly: 0,01-x…………… x………x+0,001

Kb = x(x+0,001)/(0,01-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 3,69.10-4 ⇒ pH = 3,43

Bài 2: dung dịch A chứa NH3 0,1M và NaOH 0,1M. Tính pH của hỗn hợp biết Kb của NH3 = 1,75.10-5.

Hướng dẫn:

NaOH → Na+ + OH-

0,1 0,1

NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OH-

Ban đầu: 0,1 0,1

Điện ly: x x x

Sau điện ly: 0,1- x x x+0,1

Kb = x(0,1+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-3 ⇒ pOH = 4,76 ⇒ pH = 9,24

Bài 3: Tính pH của dd NH3 0,1M, biết Kb của NH3 = 1,8.10-5 và bỏ qua sự phân li của nước

Hướng dẫn:

Kb = x2/(0,1-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 1,34.10-3 ⇒ pOH = 2,87

⇒ pH = 11,13

Bài 4: Tính pH của dd CH3COONa 0,5M; biết Kb của CH3COO- = 5,71.10-10 và bỏ lỡ sự phân li của nước

Hướng dẫn:

Ka = x2/(0,5-x) = 5,71.10-10 ⇒ x = 1,68.10-5 ⇒ pOH = 4,77

⇒ pH = 9,23

Bài 5: cho dd hh X tất cả HCl 0,01 M và CH3COOH 0,1M. Biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5 và làm lơ sự phân li của nước. Giá trị pH của dd X là:

Hướng dẫn:

Ka = x(0,01+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-5 ⇒ pH = 1,99

Bài 6: mang đến dd hh X gồm CH3COOH 0,1M và CH3COONa 0,1M. Biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5 và bỏ qua mất sự phân li của nước. Giá trị pH của dd X là:

Hướng dẫn:

Ka = x(0,1+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-5 ⇒ pH = 4,76

c. Bài toán về trộn loãng, pha trộn dung dịch những chất năng lượng điện ly để giành được pH định trước.

Phương pháp

-Tính số mol axit, bazo

-Viết phương trình điện li

-Tính tổng số mol H+, OH-

-Viết phương trình làm phản ứng th-nc

-Xác định môi trường xung quanh của dung dịch dựa vào pH ⇒ coi xét mol axit xuất xắc bazơ dư ⇒ tìm các giá trị mà bài toán yêu cầu.

Chú ý: Vdd sau thời điểm trộn = Vaxit + Vbazo

Ví dụ minh họa

Bài 1: Trộn 3 dung dịch H2SO4 0,1M ; HNO3 0,2M ; HCl 0,3M cùng với thể tích cân nhau thu được dung dịch A. đem 300 ml dung dịch A tác dụng với hỗn hợp B có NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M. Tính thể tích hỗn hợp B cần dùng để làm sau khi phản ứng ngừng thu được dung dịch có pH = 1. Coi Ba(OH)2 với H2SO4 phân li trọn vẹn ở 2 nấc.

Hướng dẫn:

Sau lúc trộn 3 dung dịch axit có thể tích cân nhau ta chiếm được nồng độ mới của 3 axit là: CM(HCl) = 0,1 M; CM(HNO3) = 0,2/3; CM(H2SO4) = 0,1/3. Trong 300 ml dung dịch A: nHCl = 0,03 mol; nH2SO4 = 0,01 mol; nHNO3 = 0,02 mol

Phương trình điện ly:

H2SO4 → 2H+ + SO42-

0,01……. 0,02

HNO3 → H+ + NO3-

0,02 ….. 0,02

HCl → H+ + Cl-

0,03… 0,03

Tổng mol H+ là nH+ = 0,07 mol

Gọi x là thể tích của hỗn hợp B yêu cầu dung.

nNaOH = 0,2x; nBa(OH)2 = 0,1x

Phương trình năng lượng điện ly:

NaOH → Na+ + OH-

0,2x……………..0,2x

Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH-

0,1x……………….0,2x

Tổng số mol OH- là: nOH- = 0,4x

Ta có: H+ + OH- → H2O (Sau phản nghịch ứng pH =1 ⇒ dư axit)

Ban đầu 0,07……0,4x

Pư 0,4x……0,4x

Sau pư 0,07-0,4x….0

(0,07-0,4x)/(x+0,3) = 0,1 ⇒ x= 0,08 lít

Bài 2: Trộn 100 ml dung dịch gồm pH =1 bao gồm HCl với HNO3 cùng với 100 ml dung dịch NaOH mật độ a(mol/l) nhận được 200 ml dung dịch A bao gồm pH = 12.

a. Tính ab. Trộn loãng hỗn hợp A bao nhiêu lần nhằm thu được pH = 11Hướng dẫn:

a. NH+ = 0,01 mol; nOH- = 0,1a mol

Ta có: H+ + OH- → H2O (Sau bội nghịch ứng pH =12 ⇒ dư bazo)

Ban đầu 0,01……0,1a

Pư 0,01……0,01

Sau pư 0....….0,01-0,1a

(0,01-0,1a)/(0,1+0,1) = 0,01 ⇒ a= 0,08 lít

b. Số mol NaOH dư : nOH- = 0,002 mol

Gọi x là thể tích nước thêm vào.

Dung dịch sau pha loãng gồm pH = 10 ⇒ 0,002/(0,2+x) = 0,001 ⇒ x = 1,8

Vậy cần phải pha loãng 10 lần.

Bài 3: Tính phần trăm thể tích khi dung dịch HCl có pH = 1 cùng dung dịch HCl pH = 4 cần dùng để làm pha trộn thành dung dịch bao gồm pH = 3.

Hướng dẫn:

Đáp án: 1/110

Bài 4: mang lại 100 ml dd hh tất cả Ba(OH)2 0,1M với NaOH 0,1M với V ml dd hh gồm H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M thu được dd bao gồm pH = 2 . Giá trị V là:

Hướng dẫn:

nOH- = 0,03 mol; nH+ = 0,0875 V

Dung dịch sau khi trộn pH = 2 → môi trường thiên nhiên axit .

(0,0875V-0,03)/(0,1+V) = 10-2 → V = 0,4 lit

Bài 5: Trộn 300 ml dd hh có H2SO4 0,1M với HCl 0,15M với V ml dd hh tất cả NaOH 0,3M cùng Ba(OH)2 0,1M, thu được dd X có pH = 12. Quý giá của V là:

Hướng dẫn:

nOH- = 0,5.V mol; nH+ = 0,0645 V

Dung dịch sau khoản thời gian trộn pH = 12 → môi trường xung quanh bazo.

(0,5V - 0,0645)/(0,3+V) = 10-2 → V = 0,15 lit

B. Bài bác tập trắc nghiệm

Bài 1: Câu làm sao sai khi nói đến pH với pOH của dung dịch ?

A. pH = lg B. pH + pOH = 14

C. . = 10-14 D. = 10-a ⇔ pH = a

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 2: hỗn hợp H2SO4 0,10 M bao gồm

A. pH = 1 B. pH 1 D. > 2,0M

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 3: pH của tất cả hổn hợp dung dịch HCl 0,005M cùng H2SO4 0,0025M là:

A. 2 B. 3 C. 4 D. 12

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 4: pH của hỗn hợp Ba(OH)2 0,05M là.

A. 13 B. 12 C. 1 D. 11

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 5: Cần từng nào gam NaOH nhằm pha chế 250ml dd bao gồm pH = 10

A. 0,1 gam B. 0,01 gam C. 0,001 gam D. 0,0001 gam

Lời giải:

Đáp án: C

pOH = 4 ⇒ = 10-4 ⇒ nOH- = 0,25.10-4 = 2,5.10-5 mol

mNaOH = 2,5.10-5.40 = 0,001 gam

Bài 6: Số ml dung dịch NaOH tất cả pH = 12 cần để trung hoà 10ml hỗn hợp HCl gồm pH = một là

A. 12ml B. 10ml C. 100ml D. 1ml.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 7: Trộn 200 ml dung dịch gồm HCl 0,1M cùng H2SO4 0,15M cùng với 300 ml hỗn hợp Ba(OH)2 mật độ aM, chiếm được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch bao gồm pH = 1. Quý hiếm của a cùng m thứu tự là

A.0,15 cùng 2,330 B. 0,10 cùng 6,990.

C.0,10 và 4,660 D. 0.05 cùng 3,495

Lời giải:

Đáp án: D

Sau phản bội ứng th-nc pH = 1 ⇒ H+ dư

H+ + OH- → H2O

nH+ bđ = 0,08 mol; sau phản ứng pH = 1

⇒ nH+ pư = nOH- = 0,03 mol ⇒ nBa(OH)2 = 0,015 mol

⇒ centimet Ba(OH)2 = 0,05M ⇒ mBaSO4 = 3,495g

Bài 8: mang lại 300 ml dung dịch cất H2SO4 0,1M, HNO3 0,2M cùng HCl 0,3M công dụng với V ml hỗn hợp NaOH 0,2 M cùng KOH 0,29M chiếm được dung dịch có pH = 2. Quý hiếm của V là

A. 134. B. 147. C. 114. D. 169.

Lời giải:

Đáp án: A

Coi 300 ml hỗn hợp A bao gồm 100 ml H2SO4 0,1M 100 ml HNO3 0,2M cùng 100 ml HCl 0,3M xào lại với nhau. Vậy: nH+ = 0,07 mol

Phản ứng của hỗn hợp A với B là: H+ + OH- → H2O

nH+ (Pư) = nOH- = 0,49 . 0,001V ⇒ nH+ (du) = 0,01.(0,3 + 0,001V)

⇒ 0,07 = 0,49.0,001V + 0,01.(0,3 + 0,001V) ⇒ V = 134 ml

Bài 9: cha dung dịch axit sau tất cả cùng nồng độ mol: HCl, H2SO4, CH3COOH. Cực hiếm pH của chúng tăng theo lắp thêm tự là

A. HCl, H2SO4, CH3COOH. B. CH3COOH, HCl, H2SO4.

C. H2SO4, HCl, CH3COOH. D. HCl, CH3COOH, H2SO4.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 10: hỗn hợp CH3COOH 0,1M gồm pH = a và dung dịch HCl 0,1M gồm pH = b. Phạt biểu đúng là

A. a B. a > b = 1. C. a = b = 1. D. a = b > 1.

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 12: Tính pH của dd CH3COOH 0,2M, biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5 và bỏ qua sự phân li của nước

A. 5,46 B. 4,76 C. 2,73 D. 0,7

Lời giải:

Đáp án: C

Ka = x2/(0,2-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,87.10-3 ⇒ pH = 2,73

Bài 13: mang đến dd hh X gồm HF 0,09M cùng KF 0,08M. Biết Ka của HF = 6,5.10-5, bỏ qua mất sự phân li của nước. Giá trị pH của dd X là:

A. 1,1 B. 4,2 C. 2,5 D. 0,8

Lời giải:

Đáp án: B

Ka = x(0,1+x)/(0,1-x) = 6,5.10-5 ⇒ x = 6,5.10-5 ⇒ pH = 4,2

Bài 14: lúc pha loãng hỗn hợp axit HCl bao gồm pH = a ta thu được dung dịch mới có

A.pH > a B. pH = a C. pH B.10 C.100 D.

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán, Bộ Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Năm 2022 Có Đáp Án

1000.

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 16: Trộn V1 lít hỗn hợp axit to gan lớn mật (pH = 5) cùng với V2 lít kiềm bạo gan (pH = 9) theo tỉ trọng thể tích nào dưới đây để nhận được dung dịch gồm pH = 6

*

Lời giải:

Đáp án: B

Dung dịch sau khi trộn pH = 6 ⇒ môi trường xung quanh axit.

(V1.10-5-V2.10-5)/(V1+V2) = 10-6 ⇒ V1/V2 = 11/9

Bài 17: Trộn V1 lit hỗn hợp H2SO4 tất cả pH = 3 cùng với V2 lit dung dịch NaOH gồm pH = 12 và để được dung dịch gồm pH = 11, thì xác suất V1: V2 có mức giá trị nào?