Bạn gồm biết, thế nào là nồng độ tỷ lệ (C%) và nồng độ mol (CM) của dung dịch? Công thức tính nồng độ phần trăm và nồng độ mol của dung dịch là như vậy nào? Trong nội dung bài viết hôm nay, họ cùng tìm hiểu khái niệm cũng như công thức của những loại độ đậm đặc này nhé!


Công thức tính nồng độ phần trăm (C%) và nồng độ mol (CM) của dung dịchI. Cách làm tính nồng độ tỷ lệ (C%) của dung dịchII. Cách làm tính độ đậm đặc mol (CM) của dung dịch

Công thức tính nồng độ xác suất (C%) cùng nồng độ mol (CM) của dung dịch

Nồng độ phần trăm và mật độ mol là gì?


*

nong-do-phan-tram-nong-do-mol-la-gi


I. Cách làm tính nồng độ xác suất (C%) của dung dịch

1. Quan niệm nồng độ phần trăm

Nồng độ phần trăm (C%) của dung dịch là đại lượng mang lại ta biết số gam chất tan tất cả trong 100 gam dung dịch.

Bạn đang xem: Cm nhân v

2. Bí quyết tính độ đậm đặc phần trăm

C% = mct/mdd x 100%

Trong đó:

mct: khối lượng của hóa học tan (gam)mdd: cân nặng của dung dịch (gam)mdung dịch = mdung môi  + mchất tan3. Ví dụ cách tính nồng độ xác suất (C%) của dung dịch

Ví dụ 1: hòa tan 30 gam muối ăn uống NaCl và 90 gam nước. Tính nồng độ phần trăm của hỗn hợp trên.

⇒ cân nặng của dung dịch NaCl:

mdd = 30 + 90 = 120 (gam)

⇒ Nồng độ xác suất của dung dịch NaCl:

C% = (30/120) x 100% = 25%.

Ví dụ 2: cho dung dịch H2SO4 có mật độ 28%. Tính khối lượng H2SO4 có vào 300 gam dung dịch.

⇒ cân nặng của H2SO4 có trong 300 gam dung dịch:

m = (28 x 300)/100 = 84 (gam)

Công thức tính nồng độ xác suất và phương pháp tính nồng độ mol


*

cong-thuc-tinh-nong-do-phan-tram-va-nong-do-mol-dung-dich


II. Cách làm tính mật độ mol (CM) của dung dịch

1. định nghĩa nồng độ mol

Nồng độ mol (CM) của hỗn hợp là đại lượng mang đến ta biết số mol chất tan có trong một lít dung dịch.

2. Công thức tính nồng độ mol

CM = n/V (đơn vị: mol/l)

Trong đó:

n: số mol chất tanV: thể tích dung dịch (lít)Đơn vị mol/l còn được viết là M.3. Ví dụ cách tính nồng độ mol (CM) của dung dịch

Ví dụ 1: trong 250 ml dd có hòa tung 16 g CuSO4. Tính độ đậm đặc mol của hỗn hợp trên.

⇒ Số mol CuSO4 trong hỗn hợp là:

nCuSO4 = 16/160 = 0,1 (mol)

⇒ mật độ mol của dung dịch CuSO4 là:

CM = 0,1/0,25 = 0,4 (mol/l)

– Ví dụ 2: Trộn 1 lít dd con đường 2M cùng với 3 lít dung dịch con đường 0,5M. Tính độ đậm đặc mol của dd đường sau khoản thời gian trộn vào nhau.

Ta có:

Số mol đường trong dd 1: n1 = 2 x 1 = 2 (mol)Số mol mặt đường trong dd 2: n2 = 0,5 x 3 = 1,5 (mol)Thê tích của dd sau thời điểm trộn: Vdd = 1 + 3 = 4 (lít)

⇒ độ đậm đặc mol của hỗn hợp đường sau thời điểm trộn vào nhau:

CM = (2 + 1,5) / 4 = 0,875 (M)

Bài thói quen nồng độ phần trăm (C%) cùng nồng độ mol (CM) của dung dịch

Câu 1. Chọn câu vấn đáp đúng: bằng phương pháp nào ta đã đạt được 200 g dung dịch BaCl2 5%?

Hòa tung 190 g BaCl2 trong 10 g nước.Hòa rã 10 g BaCl2trong 190 g nước.Hòa tung 100 g BaCl2trong 100 g nước.Hòa rã 200 g BaCl2trong 10 g nước.Hòa tan 10 g BaCl2trong 200 g nước.

Đáp án: B

Câu 2. Tính nồng độ mol (CM) của 850 ml dd gồm hòa tan 20 g KNO3. Chọn kết quả đúng:

0,233 M23,3 M2,33 M233 M

Đáp án: A

– hướng dẫn giải:

Ta có:

Số mol của KNO3 là: nKNO3 = 20/101 = 0,198 (mol)Nồng độ mol của hỗn hợp là: centimet = 0,198/0,85 = 0,233 M.

Câu 3. Tính độ đậm đặc mol (CM) của những dung dịch sau:

a) 1 mol KCl trong 750 ml dung dịch.

⇒ CM = 1/0,75 = 1,33 (M)

b) 0,5 mol MgCl2 vào 1,5 lít dung dịch

⇒ CM = 0,5/1,5 = 0,333 (M)

c) 400 g CuSO4 vào 4 lí dung dịch

– Ta có, số mol CuSO4 là: nCuSO4 = 400/160 = 2,5 (mol)

⇒ CM = 2,5/4 = 0,625 (M)

d) 0,06 mol Na2CO3 vào 1500 ml dung dịch

⇒ CM = 0,06/1,5 = 0,04 (M)

Câu 4. Tính số mol và số gam hóa học tan của các dung dịch sau:

a) 1 lít dd NaCl 0,5 M

Số mol NaCl: nNaCl = 0,5 x 1 = 0,5 (mol)Khối lượng NaCl: mNaCl = 0,5 x 58,5 = 29,25 (g)

b) 500 ml dd KNO3 2 M

Số mol KNO3: nKNO3 = 2 x 0,5 = 1 (mol)Khối lượng KNO3: mKNO3 = 1 x 101 = 101 (g)

c) 250 ml dd CaCl2 0,1 M

Số mol CaCl2: nCaCl2 = 0,1 x 0,25 = 0,025 (mol)Khối lượng CaCl2: mCaCl2 = 0,025 x 111 = 2,775 (g)

d) 2 lít dd Na2SO4 0,3 M

Số mol Na2SO4: nNa2SO4 = 0,3 x 2 = 0,6 (mol)Khối lượng Na2SO4: mNa2SO4 = 0,6 x 142 = 85,2 (g)

Câu 5. Tính nồng độ tỷ lệ (C%) của những dung dịch sau:

a) 20 g KCl trong 600 g dung dịch

⇒ C% = (20/600) x 100% = 3,33%

b) 32 g NaNO3 trong 2 kilogam dung dịch

⇒ C% = (32/2000) x 100% = 1,6%

c) 75 g K2SO4 trong 1500 g dung dịch

⇒ C% = (75/1500) x 100% = 5%

Câu 6. Tính số gam chất tan cần dùng để pha chế các dung dịch sau:

a) 2,5 lít hỗn hợp NaCl 0,9 M

Số mol NaCl: nNaCl = 0,9 x 2,5 = 2,25 (mol)Khối lượng NaCl buộc phải dùng là: mNaCl = 2,25 x 58,5 = 131,625 (g)

b) 50 g dd MgCl2 4%

Khối lượng chất tan MgCl2 buộc phải dùng là: mMgCl2 = (4 x 50)/100 = 2 (g)

c) 250 ml hỗn hợp MgSO4 0,1 M

Số mol MgSO4: nMgSO4 = 0,1 x 0,25 = 0,025 (mol)Khối lượng MgSO4 đề nghị dùng là: mMgSO4 = 0,025 x 120 = 3 (g)

Câu 7. Ở 25 °C, độ rã của NaCl là 36 g, của đường là 204 g. Tính nồng độ tỷ lệ (C%) của các dd bão hòa NaCl và đường ở hỗn hợp trên.

Xem thêm: Năm Nay Tuổi Cô Hơn 4 Lần Tuổi Cháu Là 2 Tuổi, Cô Hơn 4 Lần Tuổi Cháu Là 2 Tuổi

Giải:

Ta có, độ tung (S) của một chất trong nước là số gam chất đó hòa hợp trong 100 gam nước để sản xuất thành hỗn hợp bão hòa ở một nhiệt độ xác định.