" class="title-header">Công thức cấu tạo của sobitol là: A. HOCH2(CHOH)4CHO B. HOCH2(CHOH)3COCH2OH C. HOCH2(CHOH)4CH2OH D.
*

154356 điểm

trần tiến


Công thức cấu tạo của sobitol là:A. HOCH2(CHOH)4CHOB. HOCH2(CHOH)3COCH2OHC. HOCH2(CHOH)4CH2OHD. HOCH2(CHOH)4COOH
*

Công thức cấu tạo của sobitol là:A. HOCH2(CHOH)4CHOB. HOCH2(CHOH)3COCH2OHC. HOCH2(CHOH)4CH2OHD. HOCH2(CHOH)4COOH→ Đáp án C