Viết phương trình con đường thẳng (d) biết (d) cắt trục tung trên tại điểm có tung độ bởi (3) và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ ( - 4).

Bạn đang xem: D cắt d


Ta bao gồm (y = ax + b) cùng với (a e 0) là phương trình đường thẳng giảm trục tung tại điểm (Aleft( 0;b ight)), giảm trục hoành trên điểm (Bleft( - dfracba;0 ight)).

Bước 1: điện thoại tư vấn phương trình mặt đường thẳng bắt buộc tìm là (y = ax + b,,)(left( a e 0 ight))

Bước 2: cố tọa độ nhị điểm (A,B) vào phương trình đường thẳng để tìm thông số (a,b).


Gọi phương trình con đường thẳng (d) phải tìm là (y = ax + b,,)(left( a e 0 ight))

Vì (d) cắt trục tung trên tại điểm gồm tung độ bởi (3) và cắt trục hoành trên điểm tất cả hoành độ ( - 4) nên (d) trải qua hai điểm (Aleft( 0;3 ight);Bleft( - 4;0 ight)).

Thay tọa độ điểm (A) vào phương trình con đường thẳng (d) ta được (a.0 + b = 3 Rightarrow b = 3).

Thay tọa độ điểm (B) vào phương trình con đường thẳng (d) ta được (a.left( - 4 ight) + 3 = 0 Leftrightarrow a = dfrac34.)

Vậy phương trình con đường thẳng bắt buộc tìm là (y = dfrac34x + 3).


Đáp án phải chọn là: b


...

Bài tập có liên quan


Vị trí kha khá của hai tuyến đường thẳng Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Hai đường thẳng $d:y = ax + b,,left( a e 0 ight)$ cùng $d":y = a"x + b",,left( a" e 0 ight)$ giảm nhau khi


Hai mặt đường thẳng $d:y = ax + b,,left( a e 0 ight)$ và $d":y = a"x + b",,left( a" e 0 ight)$ có $a = a"$ với $b e b"$. Khi đó


Cho hai tuyến phố thẳng $d:y = x + 3$ và $d":y = - 2x$. Khi đó


Cho hai trang bị thị của hàm số bậc nhất là hai đường thẳng $d:y = left( m + 2 ight)x - m$ cùng $d":y = - 2x - 2m + 1$. Với giá trị làm sao của $m$ thì $d$ cắt $d"$?


Cho hai tuyến phố thẳng $d:y = left( m + 2 ight)x - m$ cùng $d":y = - 2x - 2m + 1$ là đồ gia dụng thị của nhì hàm số bậc nhất. Với giá trị làm sao của $m$ thì $d$//$d"$


Cho hai tuyến đường thẳng $d:y = left( m + 2 ight)x - m$ cùng $d":y = - 2x - 2m + 1$ .Với cực hiếm nào của $m$ thì $d equiv d"$?


Cho hàm số $y = left( m - 5 ight)x - 4$. Tìm kiếm $m$ để hàm số nhận quý giá là $5$ lúc $x = 3$.


Viết phương trình mặt đường thẳng $d$ biết $d$ giảm trục tung trên tại điểm có tung độ bằng $ - 2$ và giảm trục hoành tại điểm bao gồm hoành độ $1$.


Viết phương trình đường thẳng $d$ biết $d$ tuy nhiên song với đường thẳng $d":y = 3x + 1$ và trải qua điểm $Mleft( - 2;2 ight)$.


Viết phương trình mặt đường thẳng $d$ biết $d$ vuông góc với đường thẳng $d":y = - dfrac12x + 3$ và đi qua điểm $Mleft( 2; - 1 ight)$.


Viết phương trình mặt đường thẳng $d$ biết (d) vuông góc với mặt đường thẳng (y = dfrac13x + 3) và cắt đường trực tiếp (y = 2x + 1) trên điểm bao gồm tung độ bằng 5.


Viết phương trình mặt đường thẳng $d$ biết (d) tuy vậy song với mặt đường thẳng (y = - 2x + 1) và cắt trục hoành trên điểm bao gồm hoành độ bởi (3) .


Viết phương trình con đường thẳng $d$ biết (d) đi qua hai điểm $Aleft( 1;2 ight);Bleft( - 2;0 ight).$


Tìm điểm cố định và thắt chặt mà đường thẳng $d:y = 3mx - left( m + 3 ight)$ đi qua với tất cả $m$.


Cho tam giác (ABC) bao gồm đường thẳng (BC:y = - dfrac13x + 1) cùng (Aleft( 1,2 ight)) . Viết phương trình đường cao (AH) của tam giác (ABC) .


Cho đường thẳng (d:y = (m^2 - 2m + 2)x + 4). Kiếm tìm (m) nhằm (d) giảm (Ox) trên (A) và cắt (Oy) tại (B) sao để cho diện tích tam giác (AOB) bự nhất.


Điểm thắt chặt và cố định mà đường thẳng (d:y = dfracsqrt k + 1sqrt 3 - 1x + sqrt k + sqrt 3(k ge 0)) luôn đi qua là:


Cho con đường thẳng (d:y = (2m + 1)x - 1). Tìm kiếm (m) để (d) cắt 2 trục tọa độ chế tác thành tam giác có diện tích s bằng (dfrac12).


Cho mặt đường thẳng (d:y = mx + m - 1). Search (m) để d giảm (Ox) tại (A) và giảm (Oy) trên (B) sao cho tam giác (AOB) vuông cân.


Cho con đường thẳng (left( d_1 ight):,,y = ax + b) tuy nhiên song với mặt đường thẳng (left( d_2 ight):,,,y = 2x + 2019) và cắt trục tung trên điểm (Aleft( 0; - 2 ight).) giá trị của biểu thức (a^2 + b^3) bằng:


Cho hàm số hàng đầu (y = ax - 4). Khẳng định hệ số (a), biết thứ thị hàm số đang cho cắt đường thẳng (left( d ight):,,y = - 3x + 2) trên điểm gồm tung độ bởi (5).

Xem thêm: Cho Dãy Các Chất Andehit Axetic, Axetilen, Glucozơ, Axit Ax


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ thông tin và Truyền thông.