Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành tw lâm thời Đảng cộng sản nước ta (10 - 1930) đã quyết định đổi tên Đảng cùng sản nước ta thành Đảng cùng sản Đông Dương.
Bạn đang xem: Đảng cộng sản việt nam đổi tên thành đảng cộng sản đông dương vào thời gian nào

*
*
*
*
*
*
*
*

Phong trào nào là cuộc tập dượt đầu tiên của Đảng cùng sản với quần chúng đến Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này?


Chính sách nào dưới đây của cơ quan ban ngành Xô viết Nghệ - Tĩnh không được thực hiện trong thời hạn tồn tại?


Đâu không phải là hạn chế của cơ quan ban ngành Xô viết Nghệ - Tĩnh mà lại Đảng cùng sản đề xuất khắc phục trong số thời kì đương đầu sau?


Đâu chưa phải là nguyên nhân riêng thúc đẩy phong trào cách mạng 1930 - 1931 cải cách và phát triển đến đỉnh điểm ở tỉnh nghệ an và Hà Tĩnh?


Điểm biệt lập về nhiệm vụ chiến lược của cuộc biện pháp mạng bốn sản dân quyền được khẳng định trong Luận cương chủ yếu trị (10-1930) so với cương cứng lĩnh thiết yếu trị (đầu năm 1930) là


Phong trào phương pháp mạng nước ta 1930 - 1931 nhằm lại bài học kinh nghiệm kinh nghiệm gì cho biện pháp mạng tháng Tám năm 1945?


Đâu là điểm khác biệt cơ phiên bản của phong trào cách mạng 1930-1931 với các phong trào đấu tranh ở các giai đoạn trước?


Bài học tập cơ bản nào cho giải pháp mạng Việt Nam hiện nay được đúc kết từ sự thua thảm của phong trào cách mạng 1930 – 1931?


Cuộc biểu tình trong phong trào cách mạng 1930 - 1931 sống Nghệ - Tĩnh có gần 2 vạn nông dân tham gia ra mắt ở đâu?


Hội nghị lần trước tiên Ban chấp hành tw lâm thời Đảng cộng sản vn (10-1930) đã thông qua văn kiện nào?


Các cuộc đương đầu trên phạm vi cả nước nhân ngày thế giới lao rượu cồn 1 - 5 trong trào lưu cách mạng 1930 - 1931 có chân thành và ý nghĩa gì?


Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Nội dung nào tiếp sau đây phản ánh sai về trào lưu cách mạng 1930-1931 ngơi nghỉ Việt Nam?


Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Phong trào giải pháp mạng 1930-1931 nhằm lại bài học kinh nghiệm nào tiếp sau đây cho sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Việt Nam?


Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Tính hóa học dân chủ của những xô viết ở tỉnh nghệ an và tp. Hà tĩnh (1930-1931) biểu hiện qua 1 trong các những vận động nào sau đây?


Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến biện pháp mạng nước ta trong thời gian 1919-1930?


Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Nội dung nào tiếp sau đây phản ánh không đúng về phong trào cách mạng 1930-1931 ngơi nghỉ Việt Nam?

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Nội dung nào sau đây không phản ảnh đúng về thành công Điện Biên tủ 1954 của Việt Nam?

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Tính hóa học dân chủ của các Xô viết ở nghệ an và tp. Hà tĩnh (1930-1931) bộc lộ qua 1 trong các những hoạt động nào sau đây?

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Phong trào bí quyết mạng 1930-1931 đã để lại bài học kinh nghiệm nào sau đây cho sự nghiệp giải phóng dân tộc bản địa ở Việt Nam?


Đề thi THPTQG-2021-mã đề 302

Nội dung nào dưới đây phản ánh không đúng về trào lưu cách mạng 1930-1931 sinh hoạt Việt Nam?


Đề thi THPTQG-2021-mã đề 302

Sự kiện lịch sử hào hùng thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng nước ta trong thời gian 1919-1930?


Đề thi THPTQG-2021-mã đề 302

Tính chất dân chủ của các Xô viết ở tỉnh nghệ an và tp hà tĩnh (1930-1931) biểu thị qua một trong các những vận động nào sau đây?


Đề thi THPTQG-2021-mã đề 302

Phong trào giải pháp mạng 1930-1931 đã để lại bài học kinh nghiệm kinh nghiệm nào sau đây cho sự nghiệp giải phóng dân tộc bản địa ở Việt Nam?


Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Nội dung nào tiếp sau đây phản ánh không đúng về trào lưu cách mạng 1930-1931 làm việc Việt Nam? 
Xem thêm: Bài Toán Tìm Giá Trị Lớn Nhất Nhỏ Nhất Lớp 8, Tìm Giá Trị Lớn Nhất, Nhỏ Nhất Của Một Biểu Thức

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Phong trào biện pháp mạng 1930-1931 sẽ để lại bài học kinh nghiệm nào dưới đây cho sự nghiệp giải phóng dân tộc bản địa ở Việt Nam?


Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Tính hóa học dân chủ của các Xô viết ở nghệ an và tp. Hà tĩnh (1930-1931) thể hiện qua một trong những hoạt động nào sau đây?