(B.y"=frac2sin fracx2 cos ^3 fracx2 . )(C.y"=fracsin fracx2 2cos ^3 fracx2 . )

(D.y= an ^3 fracx2 .)
Bạn đang xem: Đạo hàm của tanx 2

*
đã trả lời23 mon 10, 2020bởi nguyenlengoc070902613 ● cộng tác ViênThạc sĩ(9.7k điểm)

Chọn A(y"=2 an fracx2 fracfrac12 cos ^2 fracx2 =fracsin fracx2 cos ^3 fracx2 .y"=2 an fracx2 cdot fracfrac12 cos ^2 fracx2 =fracsin fracx2 cos ^3 fracx2 )

Vậy(y"=fracsin fracx2 cos ^3 fracx2 .)


Đạo hàm của hàm số (y= an x) là: (A.y"=cot x. ) (B.y"=frac1sin ^2 x . ) (C.y"=frac1cos ^2 x . ) (D. Y"=1- an ^2 x.)
Cho hàm số (y=fracx^2 +2x-3x+2) . Đạo hàm y" của hàm số là: ( A. 1+frac3left(x+2 ight)^2 ) (B. fracx^2 +6x+7left(x+2 ight)^2 ) (C. fracx^2 +4x+5left(x+2 ight)^2 ) (D.fracx^2 +8x+1left(x+2 ight)^2 )
Cho hàm số (y=sin x) gồm đạo hàm là: (A.y"=cos x. ) (B.y"=-cos x. ) (C.y"=-sin x.) (D. Y"=frac1cos x .)
Đạo hàm của hàm số (y=sin x. an left(fracpi 2 +x ight)) là: (A. -cos x. ) (B.sin x. ) (C. -sin x. ) (D. cos x).
Hàm số (y=sqrtcot 2x) gồm đạo hàm là: (A. Y=frac1+cot ^2 2xsqrtcot 2x . ) (B. Y=frac1+ an ^2 2xsqrtcot 2x . ) (C.y=frac-left(1+cot ^2 2x ight)sqrtcot 2x . ) (D. Y=frac-left(1+ an ^2 2x ight)sqrtcot 2x .)
Hàm số (y=cot left(3x ight)) bao gồm đạo hàm là: (A. Y"=-3. an x. ) (B.y"=-3-3cot ^2 3x.) (C. Y"=frac3cos ^2 3x .) (D. Y"=frac-3sin ^2 x .)
Cho hàm số (fleft(x ight)= an left(x-frac2pi 3 ight)). Quý giá của (f"left(0 ight)) bằng: A. -sqrt3 . B. sqrt3 . C.4. D. 3.
Cho hàm số (fleft(x ight)=sin ^3 left(1-x ight)) với (xin m R), hàm số có đạo hàm là: (A. cos ^3 left(1-x ight). ) (B.-3sin ^2 left(1-x ight)cos left(1-x ight). ) (C. 3sin ^2 left(1-x ight). ) (D. 3sin ^2 left(1-x ight)cos left(1-x ight).)
Cho hàm số (y=fleft(x ight)=sqrt<3>cos 2x) . Tìm mệnh đề đúng. ( A. 3fleft(x ight).f"left(x ight)+2sin 2x=0 ) (B.f"left(fracpi 2 ight)=0 ) ( C. F"left(fracpi 2 ight)=1 ) (D.f"left(x ight)=frac-2sin 2x3sqrt<3>cos 2x )


Xem thêm: Các Bạn Trai Nên Làm Gì Khi Bạn Gái Tới Tháng Con Trai Nên Làm Gì Tốt Nhất?

Cho hàm số (fleft(x ight)=2cos ^2 left(4x-1 ight)). Giá chỉ trị lớn nhất của (f"left(x ight)) bằng: (A.4. ) (B.8. ) (C.12. ) (D.16.)