Câu hỏi :

Đặt điện áp luân chuyển chiều có giá trị hiệu dụng 200V tần số không thay đổi vào nhì đầu A, B của đoạn mạch mắc thông liền theo thiết bị tự có biến trở R, cuộn cảm thuần cùng tụ điện. Các giá trị R, L, C hữu hạn cùng khác không. Với C = C1 điện áp hiệu dụng giữa hai đầu vươn lên là trở R có mức giá trị không đổi và khác không khi thay đổi giá trị R của đổi mới trở. Cùng với C = C12 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch RL bằng:


*