Thì thừa khứ dứt (Past Perfect) – giải pháp dùng, phương pháp và bài tập

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Yesterday morning, he was exhausted because he had been working on his report all night

 LƯU Ý: Thì thừa khứ ngừng tiếp diễn rất có thể được thực hiện trong câu đk loại 3 nhằm diễn tả điều kiện không có thực trong thừa khứ.

Bạn đang xem: Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ hoàn thành

Ví dụ:

– If we had been working effectively together, we would have been successful.(Nếu shop chúng tôi còn làm việc với mọi người trong nhà một biện pháp hiệu quả, chúng tôi đã thành công rồi.)

– She would have been more confident if she had been preparing better.(Cô ấy đã có thể sẽ tự tin hơn nếu cô ấy sẵn sàng tốt hơn.)

Dấu hiệu thừa nhận biết

Các câu ở trong thì vượt khứ xong xuôi tiếp diễn thường chứa những từ nhận thấy như:

Until thenBy the timePrior lớn that timeBefore, after.

Bài tập thực hành

Bài 1. Phân chia động từ bỏ vào khu vực trống

1. I was very tired when I arrived home. (I/work/hard all day) I’d been working hard all day.

2. The two boys came into the house. They had a football and they were both very tired. (they/play/football) ……………….

3. I was disappointed when I had khổng lồ cancel my holiday. (I/look/forward to lớn it) …………

4. Ann woke up in the middle of the night. She was frightened and didn’t know where she was. (she/dream) ………………

5 When I got home, Tom was sitting in front of the TC. He had just turned it off. (he/watch/a film) ……………….

Bài 2: xong xuôi câu sau

1. We played tennis yesterday. Half an hour after we began playing, it started to lớn rain. We had been playing for half an hour when it started lớn rain.

2. I had arranged to lớn meet Tom in a restaurant. I arrived & waited for him. After 20 minutes I suddenly realized that I was in the wrong restaurant. I …. For đôi mươi minutes when I … the wrong restaurant.

3. Sarah got a job in a factory. Five years later the factory closed down. At the time the factory … , Sarah … there for five years.

4. I went lớn a concert last week. The orchestra began playing. After about ten minutes a man in the audience suddenly started shouting. The orchestra … when …… This time make your own sentence:

5. I began walking along the road. I ….. When …..

Bài 3: phân tách động từ bỏ và xong xuôi câu sau

1 It was very noisy next door. Our neighbours were having (have) a party.

2 John & I went for a walk. I had difficulty keeping up with him because he … (walk) so fast

3 Sue was sitting on the ground.She was out of breath. She … (run)

4 When I arrived, everybody was sitting round the table with their mouths full. They … (eat)

5 When I arrived, everybody was sitting round the table and talking. Their mouths were empty, but their stomachs were full. They … (eat)

6 Jim was on his hands và knees on the floor. He … (look) for his liên hệ lens.

7 When I arrived, Kate … (wait) for me. She was annoyed with me because I was late & she … (wait) for a long time.

Đáp án

Bài 1:

2. They’d been playing football

3. I’d been looking forward to it

4. She’d been dreaming

5. He’d been watching a film

Bài 2:

2. I’d been waiting for 20 minutes when I realised that I was in the wrong restaurant.

3. At the time the factory closed down, Sarad had been working there for five years.

4 The orchestra had been playing for about ten minutes when a man in the audience started shouting.

5. I’d been walking along the road for about ten minutes when a oto suddenly stopped just behind me.

Bài 3:

2. Was walking

3. Had been running

4. Were eating

5. Had been eating

6. Was looking

7. Was waiting … had been waiting

Thì thừa khứ đơn

Khẳng định: S + V2/ed + O

Phủ định: S + didn’t + V-inf + O

Nghi vấn: Did + S + V-inf?

Cách dùng:

– mô tả một hành vi xảy ra trên thời điểm khẳng định trong thừa khứ, và đã kết thúc điểm rồi.

Ex: She graduated from the university last year. (Cô ấy đã xuất sắc nghiệp vào khoảng thời gian ngoái)

– mô tả một hành động ra mắt lặp đi lặp lại hoặc xảy ra thường xuyên trong quá khứ và hiện nay không xảy ra nữa.

Ex: When I was a child, I used to lớn go fishing with my father. (Khi còn nhỏ, tôi thường đi câu với bố)

– sử dụng kết hợp với thì thừa khứ tiếp nối khi biểu đạt một hành vi chen ngang vào một hành động khác đang xẩy ra trong thừa khứ.

Ex: When my mother went to lớn the super market, my father was reading newspaper. (Khi người mẹ tôi đi cực kỳ thị, thân phụ tôi thì đọc báo)

– Phó từ nhận dạng: Time + ago, in + Past Time, last + Thời gian… (nói tầm thường là thời gian trong vượt khứ).

– Khi nói đến cái gì đấy đang đang được phát minh sáng tạo trong quá khứ, ta sử dụng thì vượt khứ đơn.

Xem thêm: Đồ Thị Hàm Số Y=2X+B Cắt Trục Hoành Tại Điểm Có Hoành Độ Là 3. Vậy B=

Ex: It is often said that Hernan Cortes discovered Mexico in 1519. (Người ta nói răng Hernan Cortes mày mò ra Mexica vào năm 1519.)

Vậy, điểm khác nhau cơ bạn dạng giữa nhì thì này là thì quá khứ đơn miêu tả một hành vi đã hoàn thành trong vượt khứ, còn lúc này hoàn thành diễn tả một hành động xảy ra tại một thời điểm không khẳng định trong quá khứ, kéo dài tới hiện tại (và có chức năng đi mang lại tương lai).