Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Dãy gồm các chất đều hoàn toàn có thể làm mềm được nước cứng mãi sau là

A.Bạn vẫn xem: hàng gồm các chất đều hoàn toàn có thể làm mượt được nước cứng trường tồn là Na2SO4, Na2CO3

B. Na2CO3, HCl

C.

Bạn đang xem: Dãy gồm các chất đều có thể làm mềm được nước cứng vĩnh cửu là

Ca(OH)2, Na2CO3 ,NaNO3

D. Na2CO3, Na3PO4


*

Cho dãy các hóa hóa học sau: NaOH, Ca(OH)2, Na2CO3, Na3PO4, HCl. Số hóa chất trong dãy rất có thể làm mềm được nước cứng trong thời điểm tạm thời là

A. 4

B. 5

C. 2

D. 3

Cho các phát biểu sau:

(1) Nước cứng mãi sau là nhiều loại nước không thể làm mất đi tính cứng.

(2) Nước cứng là loại nước có chứa được nhiều ion Ca2+ và Mg2+.

(3) Để làm mềm nước cứng tạm thời chỉ có phương pháp duy độc nhất là đun nóng.

(4) hầu hết chất hoàn toàn có thể làm mềm nước cứng tạm thời là: Ca(OH)2, Na2CO3, HCl.

(5) phần nhiều chất rất có thể làm mượt nước cứng trường tồn là: Na3PO4, K3PO4.

Số tuyên bố đúng là

A. 2

B. 1

C. 4

D. 3

Cho các phát biểu sau:

(1) Nước cứng là các loại nước đựng nhiều chất không sạch và hóa độc hại hại.

(2) Nước cứng vĩnh cửu là một số loại nước không có cách nào có thể làm mất tính cứng.

(3) Nước cứng là các loại nước có chứa đựng nhiều ion Ca2+ với Mg2+.

(4) Để làm cho mềm nước cứng tạm thời chỉ có phương pháp duy nhất là đun nóng.

(5) Nước cứng tồn tại là nước tất cả chứa Ca2+; Mg2+; Cl-; SO42-. Nước cứng trong thời điểm tạm thời là nước bao gồm chứa Ca2+; Mg2+; HCO3-.

(6) rất nhiều chất hoàn toàn có thể làm mượt nước cứng tạm thời là: Ca(OH)2; Na2CO3; HCl.

(7) gần như chất hoàn toàn có thể làm mượt nước cứng vĩnh cửu là: Na3PO4; K3PO4.

Nhóm gồm những phát biểu đúng là

A. 3, 5, 7.

B.1, 2, 4, 5.

C. 4, 5, 6.

D.1, 2, 3, 4.

Lớp 0 hóa học 1 0

Cho các chất: Na2CO3, Na3PO4, NaOH, Ca(OH)2, HCl, K2CO3. Số chất có thể làm mượt nước cứng tạm thời là:

A.2.

B.3.

C.4.

D.5

Lớp 0 chất hóa học 1 0

Cho những chất: Na2CO3,Na3PO4,NaOH,Ca(OH)2,HCl,K2CO3. Số chất rất có thể làm mềm nước cứng trong thời điểm tạm thời là:

A.2

B.3

C.4

D.5

Lớp 0 hóa học 1 0

Cho những chất : Na2CO3, Na3PO4, NaOH, Ca(OH)2, HCl, K2CO3. Số chất hoàn toàn có thể làm mượt nước cứng trong thời điểm tạm thời là:

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5

Lớp 0 hóa học 1 0

Cho các hóa hóa học sau: NaOH, Ca(OH)2, Na2CO3, Na3PO4 , NaCl, HCl. Số hóa học sử dụng để gia công mềm nước có tính cứng tạm thời là

A. 3

B. 4

C. 2

D. 5

Lớp 0 chất hóa học 1 0

Cho những hóa chất sau: NaOH, Ca(OH)2, Na2CO3, Na3PO4, NaCl, HCl. Số hóa học sử dụng để triển khai mềm nước tất cả tính cứng tạm thời là:

A. 3

B. 4

C. 2

D. 5

Lớp 0 hóa học 1 0

Có các chất sau : NaCl2, Ca(OH)­2, Na2CO3, HCl. Chất có thể làm mềm nước cứng trong thời điểm tạm thời là

A. Ca(OH)2

B. Na2CO3

C. Ca(OH)2, Na2CO3, HCl

D. Cả A. Cùng B

Lớp 0 hóa học 1 0

Trong những phát biểu dưới đây về độ cứng của nước:

1. Đun sôi việt nam chỉ làm mềm được nước tất cả tính cứng nhất thời thời.

2. Rất có thể dùng Na2CO3 làm mềm được nước gồm tính trong thời điểm tạm thời và vĩnh cửu.

Xem thêm: Bài Soạn Bài Truyện An Duong Vuong Va Mi Chau Trong Thuy, Soạn Văn 10 Bài: Truyện An Dương Vương Và Mị Châu

4. Rất có thể dùng Ca(OH)2 với số lượng vừa đủ để loại tính cứng của nước.

Số tuyên bố đúng là

A. 2

B. 4

C. 3

D. 1

Lớp 0 chất hóa học 1 0

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)

Loading...

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)