Dãy kim loại công dụng được cùng với HCl : .... A. Mg, Al, Pb, Cu ....B. Fe, Pb, na , Ag... C. Mg, Al, Fe, Zn... D. Al, Mg, Cu, Zn


*

*

: Dãy những kim một số loại đều tác dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng là:

A.Bạn đã xem: dãy kim loại tác dụng với dung dịch hcl là Na, Al, Cu, Mg. B.

Bạn đang xem: Dãy kim loại tác dụng với dung dịch hcl là:

K, Na, Al, Ag.

C. Na, Fe, Cu, Mg. D. Zn, Mg, Na, Al

Câu 15: Để làm cho sạch sắt kẽm kim loại Fe bao gồm lẫn tạp hóa học Al và Mg hoàn toàn có thể dùng dd như thế nào sau đây:

A. NaOH dư B. HCl dư C. ZnCl2 dư D. FeCl2 dư

Các sắt kẽm kim loại được xếp theo mức độ vận động hoá học tăng dần là :

A. Na, Al, Zn, Pb, Fe, Ag, Cu ;

B. Al, Zn, Fe, Na, Cu, Ag, Pb ;

C. Ag, Cu, Pb, Zn, Fe, Al, na ;

D. Ag, Cu, Pb, Fe, Zn, Al, Na.

Câu 39: Dãy sắt kẽm kim loại được bố trí theo chiều vận động hóa học sút dần là:

A. Na, Mg, Zn. B. Al, Zn, Na. C. Mg, Al, Na. D. Pb, Al, Mg.

Câu 40: Dãy hóa học gồm những kim nhiều loại được thu xếp theo chiều tăng nhiều về hoạt động hóa học là:

A. Cu; Fe; Zn; Al; Na; K. B. Al; Na; Fe; Cu; K; Zn. C. Fe; Al; Cu; Zn; K; Na. D. Fe; Cu; Al; K; Na; Zn.

Câu 41: gồm 4 kim loại X, Y, Z, T đứng sau Mg trong dãy chuyển động hóa học. Biết Z cùng T chảy trong hỗn hợp HCl, X với Y ko tan trong dung dịch HCl, Z đẩy được T trong hỗn hợp muối T; X đẩy được Y trong hỗn hợp muối Y. Sản phẩm công nghệ tự hoạt động hóa học của kim loại tăng vọt như sau:

A. T, Z, X, Y. B. Z, T, X, Y. C. Y, X, T, Z. D. Z, T, Y, X.

Câu 42: các chất tính năng được với hỗn hợp NaOH là:

A. Al. MgO. B. CO2, Al. C. SO2, Fe2O3. D. Fe, SO2.

Câu 43: Ở ánh nắng mặt trời thường, kim loại X không tan trong nước dẫu vậy tan trong hỗn hợp kiềm. Sắt kẽm kim loại X là A.

Al. B. Mg. C. Ca. D. Na.

Câu 44: bội phản ứng như thế nào sau đó là phản ứng sức nóng nhôm?

A. 3Al + 3CuSO4----> Al2(SO4)3 + 3Cu.

B. 8Al + 3Fe3O4 o t ---> 4Al2O3 + 9Fe.

D. 2Al + 3H2SO4 ----> Al2(SO4)3 + 3H2.

Câu 45: có chất rắn màu đỏ bám trên dây nhôm khi nhúng dây nhôm vào dung dịch

A. AgNO3. B. CuCl2. C. Axit HCl. D. Fe2(SO4)3.

Câu 46: Thả một miếng nhôm vào ống nghiệm chứa dung dịch CuSO4, hiện nay tượng xảy ra là

A. Nhôm bị hài hòa và bao gồm khí thoát thoát ra khỏi dung dịch. B. Bao gồm chất rắn white color bám ko kể lá nhôm, màu xanh lá cây của dung dịch CuSO4 nhạt dần. C. Có chất rắn red color bám xung quanh lá nhôm, blue color của hỗn hợp CuSO4 nhạt dần. D. Có chất khí bay ra, dung dịch không thay đổi màu.

Câu 47: giải pháp không dùng làm đựng hỗn hợp nước vôi trong là

A. Ly thủy tinh. B. Cốc sắt. C. Cốc nhôm. D. Cốc nhựa.

Câu 48: để lá nhôm vào dung dịch NaOH, thấy gồm hiện tượng:

A. Lá nhôm tung dần, bao gồm kết tủa trắng. B. Lá nhôm không xẩy ra hòa tan. C. Lá nhôm chảy dần, có khí không màu thoát ra. D. Lá nhôm rã dần, dung di chuyển thành greed color lam.

Câu 49: Kim loại tính năng được với toàn bộ các chất: HCl, CuCl2, NaOH, O2 là

A. Mg. B. Ca. C. Al. D. Fe.

Câu 50: Nhôm bội phản ứng được với:

A. Khí clo, dung dịch kiềm, axit, khí oxi. B. Khí clo, axit, oxit bazơ, khí hiđro. C. Oxit bazơ, axit, hiđro, hỗn hợp kiềm. D. Khí clo, axit, oxi, hiđro, hỗn hợp magie sunfat.

Câu 51: mang lại sơ vật phản ứng sau: Al ---->X ----->Al2(SO4 )3----> AlCl 3 . X rất có thể là:

A. Al2O3. B. Al(OH)3. C. AlCl3. D. Al(NO3)3.

Câu 52: đến sơ đồ gia dụng phản ứng sau: Al ---> X ----> Y ----> AlCl3. X, Y rất có thể lần lượt là cặp chất nào sau đây?

A. Al(OH)3, Al(NO3)3. B. Al(OH)3, Al2O3. C. Al2(SO4)3, Al2O3. D. Al2(SO4)3, Al(OH)3.

Câu 53: té túc sơ trang bị phản ứng: Al---> Al 2O3---> Al2 (SO4 )3----> AlCl3 

 A. (1) sức nóng phân, (2) dung dịch H2SO4, (3) dung dịch BaCl2. B. (1) nhiệt phân, (2) hỗn hợp H2SO4, (3) hỗn hợp NaCl. C. (1) nhiệt độ phân, (2) dung dịch Na2SO4, (3) hỗn hợp HCl. D. (1) sức nóng phân, (2) dung dịch Na2SO4, (3) dung dịch BaCl2.

Câu 54: mang lại Al tính năng với lần lượt các dung dịch axit sau: HCl; HNO3 loãng; H2SO4 đặc, nóng; HNO3 đặc, nguội; H2SO4 loãng. Số dung dịch hoàn toàn có thể hòa tan được Al là

A. 3. B. 2. C. 5. D. 4.

Câu 55: Đốt cháy fe trong không khí, thu được sản phẩm là 

A. Fe3O4. B. FeO. C. Fe2O3. D. FeO, Fe2O3, Fe3O4.

Xem thêm: Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ Đầy Đủ Nhất, 7 Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ Cơ Bản Và Mở Rộng

Câu 56: Sắt ko phản ứng với:

Câu 57: Hoà tan lếu láo hợp bao gồm Fe cùng Cu vào dung dịch HCl (vừa đủ). Các sản phẩm thu được sau phản ứng là:

A. FeCl2 cùng khí H2. B. FeCl2, Cu cùng khí H2. C. Cu cùng khí H2. D. FeCl2 với Cu.

Câu 58: Để làm sạch một mẫu kim loại đồng gồm lẫn sắt với kẽm kim loại, hoàn toàn có thể ngâm chủng loại đồng này vào dung dịch: