Đề cưng cửng ôn tập học tập kì 1 Hóa 8 là tài liệu vô cùng đặc biệt giúp cho các bạn học sinh rất có thể ôn tập tốt cho kì thi học kì 1 năm 2021.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập hóa 8 học kì 1 có đáp án


Đề cương ôn tập học kì 1 môn hóa học lớp 8 năm 2021


I. Ma trận đề thi học kì 1 môn chất hóa học 8

Chủ đề 1: Chất, nguyên tử, phân tử.

Chủ đề 2: phản ứng hóa học.

Chủ đề 3: Mol và đo lường hóa học.

Chương

Chủ đề

Biết

Hiểu

VD thấp

VD cao

1

1. Chất (tinh khiết, lếu hợp, tách bóc chất, thứ thể)

TN

2. Nguyên tử (khái niệm, cấu tạo)

TN

3. Nguyên tố hóa học (khái niệm, KHHH, NTK)

TN

4. Đơn hóa học – hợp hóa học – phân tử (k/n, sệt điểm)

TN

5. CTHH (ý nghĩa của CTHH, CT của đơn chất)

TN

6. Hóa trị

TN

2

1. Phân biệt hiện tượng lạ vật lý / Hóa học

TN

2. PƯHH (đ/n; diễn biến, khi nào xảy ra, nbiet)

TN

3. Định cơ chế bảo toàn khối lượng

TN

4. Lập PTHH (cách lập + ý nghĩa)

TN

TL

3

1. Mol (đ/n, M, V?)

TN

2. Biến đổi giữa m, V với n

TN

3. Tỉ khối

TN

4. Tính theo CTHH

TN

5. Tính theo PTHH

TN+TL

6TN

6TN

3TN+2TL


II. Phần định hướng ôn thi HK1 lớp 8 môn Hóa học

1. Có mang nguyên tử, phân tử, nguyên tử khối, phân tử khối.

2. Vậy nào là 1-1 chất , phù hợp chất. đến ví dụ?

3. Phương pháp hóa học tập dùng màn trình diễn chất :

4. Phát biểu quy tắc hóa trị . Viết biểu thức.

Vận dụng :

+ Tính hóa trị không biết

+ Lập cách làm hóa học khi biết hóa trị

5. Định pháp luật bảo toàn cân nặng : A + B → C + D

- Định qui định : trong một phản bội ứng hóa hoc, tổng cân nặng của các sản phẩm bằng tổng trọng lượng của các chất tham gia phản ứng.

Biếu thức : mA + mB = mC + mD

6. Phương trình chất hóa học : biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học.

- cha bước lập phương trình hóa học : Viết sơ đồ vật phản ứng,Cân bởi phương trình, Viết phương trình hóa học

- Phương trình hóa học cho biết thêm tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa các chất tương tự như từng cặp chất trong phản ứng.

7. Những công thức chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích cùng lượng chất.

m = n × M (g) ⇒

*

- Thể tích khí hóa học khí : + Ở đk tiêu chuẩn :

*

8. Tỉ khối của chất khí.

- Khí A so với khí B

*


III. Thắc mắc trắc nghiệm thi học tập kì 1 chất hóa học 8

Câu 1: Thành phần cấu tạo của nguyên tử gồm các loại hạt là

A. Proton, nơtron

B. Proton, electron

C. Proton, nơtron, electron

D. Nơtron, electron

Câu 2: Dãy chất nào sau đây chỉ có công thức hóa học của những hợp chất:

A. CaCO3, NaOH, Fe, NaCl

B. FeCO3, NaCl, H2SO4, NaOH

C. NaCl, H2O, H2, NaOH

D. HCl, NaCl, O2 , CaCO3

Câu 3: trọng lượng của 0,1 mol khí H2S là:

A. 3,4 g

B. 4,4 g

C. 2,2 g

D. 6,6 g

Câu 4: Dãy các chất khí hầu như nặng hơn không khí là:

A. SO2, Cl2, H2S

B. N2, CO2, H2

C. CH4, H2S, O2

D. Cl2, SO2, N2

Câu 5: Một mol nguyên tử Nhôm có chứa từng nào nguyên tử nhôm:

A. 56 nguyên tử

B. 3.1023nguyên tử

C. 12 nguyên tử

D. 6.1023nguyên tử

Câu 6: Hợp chất X tạo vị 2 nhân tố Fe với O, trong đó nguyên tố oxi chiếm phần 30% về trọng lượng trong thích hợp chất. Phương pháp hóa học của X là

A. Fe3O4

B. Fe2O3

C. FeO

D. Cả A, B với C hồ hết sai

Câu 7: Dãy chất nào tiếp sau đây chỉ bao gồm công thức hóa học của các đơn chất:

A. CaCO3, NaOH, Fe, H2

B. FeCO3, NaCl, H2SO4 , H2O

C. NaCl, H2O, H2 , N2

D. H2 , mãng cầu , O2 , N2 , Fe

Câu 8: khối lượng của 0,01 mol khí SO2 là

A. 3,3 g

B. 0,35 g

C. 6,4 g

D. 0,64 g

Câu 19: Dãy các chất khí đều nhẹ hơn không khí là:

A. CO2, O2, H2S, N2

B. N2, CH4, H2, C2H2

C. CH4, H2S, CO2, C2H4

D. Cl2, SO2, N2, CH4

Câu 10: 0,25 mol nguyên tử sắt có chứa bao nhiêu nguyên tử sắt:

A. 56 nguyên tử

B. 3.1023nguyên tử

C. 12 nguyên tử

D. 1,5.1023nguyên tử

Câu 11: Hợp chất X tạo bởi vì 2 thành phần C và H, trong những số đó nguyên tố H chỉ chiếm 25% về cân nặng trong hợp chất. Công thức hóa học của X là

A. C2H2


B. C2H4

C. CH4

D. C2H6

Câu 12: Phân tử khối của H2SO4 với H3PO4 lần lượt sẽ là:

A. 94 đvC ; 98 đvC

B. 98 đvC ; 98 đvC

C. 96 đvC ; 98 đvC

D. 98 đvC ; 100 đvC

Câu 13: Biết Al có hóa trị III, chọn công thức hóa học đúng trong những công thức sau:

A. Al3(SO4)2

B. AlSO4

C. Al2SO4

D. Al2(SO4)3

Câu 14: lúc phân hủy hoàn toàn 24,5g Kaliclorat nhận được 9,6g khí oxi cùng Kaliclorua. Khối lượng của Kaliclorua thu được là:

A. 13g

B. 14g

C. 14,9g

D. 15,9g

Câu 15: đến sơ thứ phản ứng sau: Al + CuSO4 Alx(SO4)y + Cu

Các chỉ số x, y lần lượt là:

A. 3, 2

B. 2, 3

C. 1, 2

D. 1,1

Các hệ số cân đối trong phương trình lần lượt là:

A. 1,2,1,2

B. 3,2,1,2

C. 1,1,1,1

D. 2,3,1,3

Câu 16: Điều kiện chuẩn chỉnh là điều kiện:

A, 20oC; 1atm

B. 0oC; 1atm

C. 1oC; 0 atm

D. 0oC; 2 atm

Câu 17: Ở đkc, 1 mol của bất kỳ chất khí nào rất nhiều chiếm luôn thể tích là:

A. 11,2 lít

B. 22,4 lít

C. 24,2 lít

D. 42,4 lít

Câu 18: Số Avôgađrô có mức giá trị là:

A. 6.1022

B. 6.1023

C. 6.1024

D. 6.1025

Câu 19: Ở cùng đk nhiệt độ cùng áp suất, so sánh thể tích của 4g CH4 và 1g H2 ta có:

A. Thể tích của CH4 khủng hơn

B. Thể tích của H2 mập hơn

C. Bởi nhau

D. Không thể đối chiếu được

Câu 20: Hóa trị II của fe ứng cùng với CTHH làm sao sau đây:

A. FeO

B. Fe3O2

C. Fe2O3

D.Fe3O4

...............

IV. Thắc mắc tự luận ôn thi cuối kì 1 môn chất hóa học 8

Dạng bài tập 1: Hóa trị

Câu 1:

Xác định hóa trị của nguyên tử Nitơ trong những hợp chất sau đây: NO ; NO2 ; N2O3 ; N2O5; NH3

Câu 2: Lập CTHH của các hợp chất sau tao bởi:

P ( III ) và O; N ( III )và H; sắt (II) và O; Cu (II) và OH; Ca với NO3; Ag và SO4, cha và PO4; fe (III) với SO4, Al với SO4; NH4 (I) và NO3

Dạng bài bác tập 2: Định nguyên tắc bảo toàn khối lượng

Câu 1: hoàn toàn có thể thu được kim loại sắt bằng phương pháp cho khí cacbon monoxit CO công dụng với chất sắt (III) oxit . Cân nặng của kim loại sắt thu được là bao nhiêu khi đến 16,8 kilogam CO tác dụng hết cùng với 32 kilogam sắt (III) oxit thì có 26,4 kg CO2 sinh ra.

Câu 2: khi nung nóng quặng đồng malachite, hóa học này bị phân hủy thành đồng II oxit CuO, tương đối nước và khí cacbonic.

Tính khối lượng của khí cacbonic có mặt nếu cân nặng malachite sở hữu nung là 2,22g, chiếm được 1,60 g đồng II oxit với 0,18 g nước.


Nếu thu được 6 g đồng II oxit; 0,9 g nước với 2,2 g khí cacbonic thì cân nặng quặng đem nung là bao nhiêu?

...................

V. Đề thi minh họa học tập kì 1 Hóa 8

I- TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn vào đa số đáp án nhưng mà em chỉ ra rằng đúng nhất:

1. Hạt nhân nguyên tử được chế tạo bởi?

A. Proton, nơtron.

B. Proton, electron.

C. Electron.

D. Electron, nơtron.

2. Tính hóa học nào sau đây cho ta biết kia là hóa học tinh khiết?

A. Ko màu, ko mùi.

B. Tất cả vị ngọt, mặn hoặc chua.

C. Ko tan vào nước.

D. Lúc đun thấy sôi ở ánh sáng xác định

3. Cho những chất gồm công thức hóa học sau: Na, O3, CO2, Cl2, NaNO3, SO3. Hàng công thức gồm cáchợp hóa học là?

A. Na,O3,Cl2.

B. CO2, NaNO3, SO3.

c. Na,Cl2,CO2.

D. Na, Cl2, SO3.

4. Biết Ca (II) cùng PO4(III) vậy công thức hóa học tập đúng là

A. CaPO4.

B.Ca3PO4.

C.Ca3(PO4)2.

D. Ca(PO4)2.

5. Hiện tượng nào là hiện tượng kỳ lạ vật lí?

A. Đập đá vôi chuẩn bị vàolònung.

B. Làm cho sữa chua.

C. Muối hạt dưa cải.

D. Fe bị gỉ.

6. Cho phương trình hóa học sau SO3+ H2O àH2SO4. Chất tham gia là?

A,. SO3,H2SO4.

B.H2SO4.

C. H2O, H2SO4.

D. SO3, H2O.

7. Đốt cháy 12,8 g bột đồng trong không khí, nhận được 16g đồng (II) oxit CuO. Khối lượng củaoxi tham gia phản ứng là?

A. 1,6g.

B. 3,2 g.

C. 6,4 g.

D. 28,8 g.

8. Khí sulfur đioxit SO2nặng hay nhẹ hơn khí oxi bao nhiêu lần?

A. Nặng hơn 2 lần.

B. Nặng hơn 4 lần.

C. Nhẹ nhàng hơn 2 lần.

D. Khối lượng nhẹ hơn 4 lần.

9. Phản ứng nào dưới đây được cân bằng chưađúng?

A. CaO + H2O→Ca(OH)2.

B. S + O2 → SO2.

C. NaOH + HCl →NaCl+ H2O.

D. Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + H2O.

10. Số mol của 11,2g Felà

A. 0,1mol.

B. 0,2 mol.

C. 0,21 mol.

D. 0,12 mol.

11. Để chỉ 3 phân tử Oxi ta viết?

A. 3O.

B.O3.

C. 3O2.

D. 2O3.

12. Dãy hóa học nào sau đây chỉ kim loại?

A. Đồng, Bạc,Nhôm,Magie.

B. Sắt, lưu giữ huỳnh, Cacbon, Nhôm.

C. Cacbon, giữ huỳnh,Photpho,Oxi.

D. Bạc, Oxi, Sắt, Nhôm.

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Nối cột A với câu chữ ở cột B làm thế nào cho phù hợp.

A

B

Trả lời

1. động để trong lọ không bí mật bị bay hơi.

a. Chất tinh khiết.

………

2. Đốt than trong không khí.

b. 170 đvC.

………

3. AgNO3 bao gồm phân tử khối bằng

c. Hiện tượng kỳ lạ vật lí.

………..

4. Nước đựng là

d. Hiện tượng hóa học.

………

Câu 2 (2 điểm): Lập phương trình hóa học những phản ứng sau:

A. Ba+ O2 →BaO.

B. KClO3 →KCl + O2.

C. Fe3O4 + teo →Fe + CO2.

D. Al+ CuSO4 →Al2(SO4)3 + Cu.

Câu 3 (3 điểm): cho 4,8 g kim loại Magie tác dụng hết với dung dịch axit clohiđric HCl theo phương trình:

Mg + HCl →MgCl2 + H2.

a. Lập phương trình hóa học của phản ứngtrên.

b. Tính trọng lượng Magie clorua MgCl2 tạo thành thành.

c, Tính thể tích khí H2 sinh (ở đktc).

Xem thêm: Bài 1,2,3 Trang 71 Toán 5: Chia Một Số Thập Phân Cho Một Số Thập Phân


Câu 4 (1 điểm): Một oxit của lưu giữ huỳnh bao gồm thành tỷ lệ của sulfur là 1/2 và Oxi là 50%. Biết oxit này có cân nặng mol phân tử là 64 g/mol. Hãy tìm công thức hóa học của oxit đó.