để hài hòa 6.4 gam các thành phần hỗn hợp gồm sắt kẽm kim loại R(chỉ tất cả hóa trị 2) và oxit của nó bắt buộc vừ đủ 400ml dung dich HCl 1M. Tìm sắt kẽm kim loại R


*

nM=x. NMO=y. M+HCl->MCl2+H2 MO+HCl->MCl2+H2O M(x+y)+16y=6,4. Suy ra M=(6,4-16y)/(x+y)=32-80y x+y=0,2. Suy ra ymax M khi và chỉ khi y=0 và min M khi và chỉ còn khi y= 0,4 suy ra max M = 32 với min M =16 vậy M là Mg


*

Để hòa tan trọn vẹn 6,4 gam hỗn hợp kim loại R (chỉ có hóa trị II) với oxit của nó đề xuất vừa đầy đủ 400ml dung dịch HCl 1M. Tìm kim loại R

A. Ca

B. Mg

C. Ba

D. Be

Đáp án B

R + HCl → RCl2 + H2

RO + 2HCl → RCl2 + H2O

Ta có: nHCl =0,4.1 = 0,4 mol →

*

*

*

ta có: M

→ M = 24 (Mg) là nghiệm vừa lòng lí

Để hoà tan hoàn toàn 6,4 gam hỗn hợp gồm kim loại R (chỉ tất cả hoá trị II) với oxit của nó yêu cầu vừa đủ 400 ml hỗn hợp HCl 1M. Sắt kẽm kim loại R là

A. Ba

B. Ca

C. Be

D. Mg

Để hoà tan trọn vẹn 6,4 gam hỗn hợp gồm sắt kẽm kim loại R (chỉ bao gồm hoá trị II) cùng oxit của nó đề xuất vừa đầy đủ 400 ml hỗn hợp HCl 1M. Kim loại R là:

A. Be

B. Ca

C. Ba

D. Mg

Để hoà tan hoàn toàn 8,4 gam tất cả hổn hợp gồm sắt kẽm kim loại R (chỉ tất cả hoá trị II) và oxit của nó bắt buộc vừa đủ 100 ml hỗn hợp HCl 5M. Sắt kẽm kim loại R là

A. Ba

B. Ca

C. Be

D. Mg

Hòa tan 8,0 gam lếu hợp bao gồm Ca với oxit RO (R tất cả hóa trị ko đổi) cần dùng 200 ml hỗn hợp HCl 2M. Kim loại R là

A.Bạn đã xem: nhằm hòa tan hoàn toàn 6.4 gam hỗn hợp gồm kim loại r Cu

B.Bạn sẽ xem: Để hòa tan trọn vẹn 6.4 gam hỗn hợp gồm sắt kẽm kim loại r

Mg

C.

Bạn đang xem: Để hòa tan hoàn toàn 6.4 gam hỗn hợp gồm kim loại r

Ba

D. Be.

Hòa tan 8,0 gam láo lếu hợp gồm Ca và oxit RO (R tất cả hóa trị ko đổi) nên dùng 200 ml hỗn hợp HCl 2M. Sắt kẽm kim loại R là:

A. Cu

B.Mg

C. Ba

Be

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp E tất cả Sn với một kim loại R (có hóa trị không đổi) trong lượng dư dung dịch HCl, thu được 5,04 lít khí H2 (đktc) cùng dung dịch chứa 36,27 gam muối. Phương diện khác, để đốt cháy cũng m gam tất cả hổn hợp E bắt buộc vừa đủ 3,696 lít O2 (đktc). Kim loại R là

B. Zn

C. Ca

C. Ca

Gọi hóa trị của R là n với số mol Sn với R thứu tự là a với b mol

+/ khi phản ứng cùng với HCl :

Sn + HCl → SnCl2 + H2

R + nHCl → RCln + 0,5nH2

+/ lúc đốt vào oxi :

Sn + O2 → SnO2

2R + 0,5nO2 → R2On

=> Ta tất cả : nH2 = a + 0,5nb = 0,225 mol

Và nO2 = a + 0,25nb = 0,165 mol

=> a = 0,105 mol ; nb = 0,24 mol

Có mmuối = 0,105.190 + 0,24/n . (R + 35,5n) = 36,27

=>R = 32,5n

=>Cặp n =2 ; R =65 (Zn) thỏa mãn

=>B

Cho 11,6 gam láo lếu hợp có oxit với muối cacbonat của kim loại kiềm R. Tổng hợp hết các thành phần hỗn hợp trên đề nghị vừa đủ 0,2 mol HCl. Sắt kẽm kim loại R là

A. Na.

B. Li.

C.

Xem thêm: Soạn Bài Chọn Sự Việc Chi Tiết Tiêu Biểu Trong Bài Văn Tự Sự

Cs.

Chọn đáp án D

R 2 O + 2HCl → 2RCl + H 2 O

x 2x mol

R 2 C O 3 + 2HCl → 2RCl + C O 2 + H 2 O

y 2y mol

Theo bài bác ra: n H C l = 2x + 2y = 0,2 → x + y = nhh = 0,1 mol

M h h = 11 , 6 0 , 1 (g/mol)

→ 2 M R + 16

1. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp bao gồm Na, k Ca trong nước nhận được dd Y cùng 3,36 lít khí đktc. Để th-nc đ Y nên dùng V ml dd HCL 1M. Giá trị của V là ?

2. Để hòa tan trọn vẹn 6,4g tất cả hổn hợp gồm kim loại R(chỉ có hóa trị II) và oxit của nó đề nghị vừa đủ 400ml đ HCl 1M. Kim loại R là ?