Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Để học xuất sắc Hóa học tập lớp 11, randy-rhoads-online.com giới thiệu tuyển tập các Bài tập trắc nghiệm Hóa 11 và câu hỏi trắc nghiệm Hóa 11 được biên soạn bám sát nội dung công tác sgk Hóa 11 khiến cho bạn củng rứa và ôn luyện kiến thức về môn Hóa 11 để giành được điểm cao trong các bài kiểm soát và bài xích thi môn chất hóa học lớp 11.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết hóa 11 chương 2 violet

Mục lục bài xích tập trắc nghiệm Hóa 11

Chương 1: Sự điện li

Chương 2: Nitơ - Photpho

Chương 3: Cacbon - Silic

Chương 4: Đại cưng cửng về chất hóa học vô cơ

Chương 5: Hidrocacbon no

Chương 6: Hidrocacbon không no

Chương 7: Hidrocacbon thơm. Nguồn hidrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hidrocacbon

Chương 8: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol

Chương 9: Andehit - Xeton - Axit cacboxylic

Danh mục trắc nghiệm theo bài bác học

Chương 1: Sự năng lượng điện li

Chương 2: Nitơ - Photpho

Chương 3: Cacbon - Silic

Chương 4: Đại cương cứng về hóa học vô cơ

Chương 5: Hidrocacbon no

Chương 6: Hidrocacbon ko no

Chương 7: Hidrocacbon thơm. Nguồn hidrocacbon thiên nhiên. Khối hệ thống hóa về hidrocacbon

Chương 8: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol

Chương 9: Andehit - Xeton - Axit cacboxylic

Trắc nghiệm bài xích 1: Sự năng lượng điện li rất hay có đáp án

Bài 1: Trộn 200 ml dung dịch đựng 12 gam MgSO4 với 300 ml dung dịch cất 34,2 gam Al2(SO4)3 thu được hỗn hợp X. Nồng độ ion SO42- vào X là

A. 0,2M.B. 0,8M.C. 0,6M.D. 0,4M.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Phản ứng điện li:

MgSO4 → Mg2+ + SO42-

Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3SO42-

nSO42- = 0,4 mol

⇒ CM(SO42-) = 0,4 / 0,5 = 0,8 (M)


Bài 2: Trộn 400 ml hỗn hợp Fe2(SO4)3 0,2M cùng với 100 ml hỗn hợp FeCl3 0,3m thu được dung dịch Y. Mật độ ion Fe3+ vào Y là

A. 0.38M.B. 0,22M.C. 0,19M.D. 0,11M.

Hiển thị đáp án

Bài 3: Một hỗn hợp chứa các ion : Cu2+ (0,02 mol), K+ (0,10 mol), NO3- (0,05 mol) và SO42- (x mol). Giá trị của x là

A. 0,050.B. 0.070.C. 0,030.D. 0,045.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Theo bảo toàn năng lượng điện tích: 2nCu2+ + nK+ = nNO3- + nSO42-

⇒ 2.0,02 + 0,1 = 0,05 + 2x ⇒ x = 0,045 (mol)


Bài 4: Một dung dịch chứa Mg2+ (0,02 mol), K+ (0,03 mol) , Cl- (0,04 mol) và ion Z (y mol). Ion Z và quý giá của y là

A. NO3- (0,03).B. CO32- (0,015).C. SO42- (0,01).D. NH4+ (0,01)

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Gọi điện tích của ion Z là x, số mol là y

Theo bảo toàn năng lượng điện tích: 2nMg2+ + nK+ + (-1)nCl- + xy = 0

⇒ xy = -0,03

Vậy Z là anion

Đáp án cân xứng là A: x = -1, y = 0,03 mol. Anion là NO3-

Nếu x = -2, y = 0,015 mol, anion là CO32- loại, bởi ion này sinh sản kết tủa với Mg2+


Bài 5: dung dịch X bao gồm : 0,09 mol Cl- , 0,04 mol Na+ , a mol Fe3+ cùng b mol SO . Lúc cô cạn X chiếm được 7,715 gam muối hạt khan. Quý hiếm của a cùng b lần lượt là

A. 0.05 với 0,05.B. 0,03 với 0,02.

C. 0,07 với 0,08.D. 0,018 và 0,027.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Theo bảo toàn năng lượng điện tích: 3a + 0,04 = 0,09 + 2b (1)

Theo bảo toàn khối lượng: 56a + 0,04. 23 + 0,09. 35,5 + 96b = 7,715 (2)

Giải hệ 1 với 2 ⇒ a = 0,03 với b = 0,02


Bài 6: gồm 4 dung dịch: Natri clorua, rượu etylic, axit axetic, kali sunfat đều có nồng độ 0,1 mol/l. Kỹ năng dẫn điện của những dung dịch đó tăng mạnh theo thứ tự nào trong những thứ từ sau:

A. NaCl 2H5OH 3COOH 2SO4.

B. C2H5OH 3COOH 2SO4.

C. C2H5OH 3COOH 2SO4 3COOH 2H5OH 2SO4.

Hiển thị đáp án

Bài 7: Trong hỗn hợp axit nitric (bỏ qua sự phân li của H2O) có những bộ phận nào ?

A. H+, NO3-.

B. H+, NO3-, H2O.

C. H+, NO3-, HNO3.

D. H+, NO3-, HNO3, H2O.

Hiển thị đáp án

Bài 8: Trong hỗn hợp axit axetic (bỏ qua sự phân li của H2O) bao gồm những thành phần nào ?

A. H+, CH3COO-.

B. H+, CH3COO-, H2O.

C. CH3COOH, H+, CH3COO-, H2O.

D. CH3COOH, CH3COO-, H+.

Hiển thị đáp án

Bài 9: cho các chất: phèn K – Al; C2H5OH; glucozơ; saccarozơ; tinh bột; dầu ăn; CH3COOH; HCOOCH3; CH3CHO; C3H6; Ca(OH)2; CH3COONH4; NaHCO3; KAlO2; C2H4(OH)2; Phèn amoni – sắt. Số chất điện li là:

A. 6 B. 7

C. 9 D. 8

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Các chất điện li: phèn K – Al (là muối bột của K và Al); CH3COOH; Ca(OH)2; CH3COONH4; NaHCO3; KAlO2, Phèn amoni – sắt ( muối bột của sắt với amoni)


Bài 10: hóa học nào dưới đây không dẫn điện được ?

A. KCl rắn, khan. C. CaCl2 lạnh chảy.

B. NaOH lạnh chảy. D. HBr phối hợp trong nước

Hiển thị đáp án

Trắc nghiệm bài bác 2: Axit, bazơ, muối rất hay bao gồm đáp án

Bài 1: Cần từng nào ml hỗn hợp NaOH 0,5M để phản ứng trọn vẹn với 50 ml hỗn hợp NaHCO3 0,2M ?

A. 100 ml.B. 50 ml.C. 40 ml.D. 20 ml.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Phản ứng: NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O

⇒ NaOH với NaHCO3 bội nghịch ứng theo tỉ trọng 1 : 1.

Ta có: CNaOH.VNaOH = CNaHCO3.VNaHCO3 ⇒ VNaOH = 20 ml


Bài 2: mang lại 8 gam tất cả hổn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch hcl dư. Sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn , khối dung dịch tăng 7,6 gam. Số mol Mg trong X là

A. 0,05 mol.B. 0,075 mol.C. 0,1 mol.D. 0,15 mol.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

nFe = x mol; nMg = y mol

X + HCl → muối hạt + H2

mdung dịch tăng = mX – mH2

m2 = 0,4 gam ⇒ nH2 = 0,2 mol

Ta có: nFe + nMg = x + y = nH2 = 0,2 mol (1)

56x + 24y = 8 gam (2)

Từ (1) với (2) ⇒ x = 0,1; y = 0,1 mol


Bài 3: Hòa tan bố muối X, Y, Z vào nước thu được dung dịch chứa: 0,40 mol K+; 0,20 mol Al3+: 0,2 mol SO42- và a mol Cl-. Ba muối X, Y, Z là

A. KCl, K2SO4, AlCl3.

B. KCl, K2SO4, Al2(SO4)3.

C. KCl, AlCl3, Al2(SO4)3.

D. K2SO4, AlCl3, Al2(SO4)3.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Bảo toàn điện tích ⇒ a = 0,6

Xét đáp án:

Đáp án A: SO42- chỉ sinh sống K2SO4 ⇒ K+ làm việc K2SO4 là 0,4 mol (đủ)

⇒ không có KCl ⇒ các loại

Đáp án B: Cl- chỉ có ở KCl ⇒ K+ ngơi nghỉ KCl là 0,6 mol (dư) ⇒ các loại

Đáp án C: 0,4 mol KCl; 0,2/3 mol AlCl3; 0,2/3 mol Al2(SO4)3

⇒ Chọn đáp án C

Đáp án D: Cl- chỉ ngơi nghỉ AlCl3 ⇒ Al3+ là 0,2 mol (đủ) ⇒ không có Al2(SO4)3 ⇒ loại


Bài 4: Khi cho 100ml dung dịch NaOH 1M vào 100 ml dung dịch HNO3 xM, nhận được dung dịch tất cả chứa 7,6 gam chất tan. Giá trị của x là

A. 1,2.B.0,8.C. 0,6.D. 0,5.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

nNaOH = 0,1 mol.

Nếu NaOH hết ⇒ mNaNO3 = 0,1. 85 = 8,5g loại

nHNO3 = 0,1x = nNaOH pư = nNaNO3

⇒mchất tung = mNaNO3 + mNaOH dư

⇒0,1x. 85 + (0,1 – 0,1x). 40 = 7,6

⇒x = 0,8


Bài 5: trung hòa - nhân chính 100 gam hỗn hợp A chứa hỗn hợp HCl với H2SO4 đề nghị vừa đủ 100 ml dung dịch B đựng NaOH 0,8M với Ba(OH)2 0,6M nhận được 11,65 gam kết tủa. Nồng độ tỷ lệ của HCl trong hỗn hợp A là

A. 7,30%B. 5,84%C. 5,00%D. 3,65%

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Đặt số mol HCl cùng H2SO4 theo thứ tự là x cùng y

Phản ứng trung hòa: H+ + OH- → H2O

Phản ứng chế tạo kết tủa: Ba2+ + SO42- → BaSO4

Ta có: nH+ = nOH- ⇒ x + 2y = 0,2

nBaSO4 = 0,05 mol, nBa(OH)2 = 0,06 mol

⇒ Ba2+ dư sau phản nghịch ứng, SO42- vẫn kết tủa hết

⇒ y = nBaSO4 ⇒ x = 0,1 mol

CHCl = 0,1.36.5 / 100 = 3,56%


Bài 6: Theo có mang về axit - bazơ của Bron - stêt tất cả bao nhiêu ion trong những các ion sau đấy là bazơ: Na+, Cl-, CO32-, HCO3-, CH3COO-, NH4+, S2- ?

A. 1.B. 2.

C. 3.D. 4.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

CO32- + 2H2O ⇆ H2CO3 + 2OH-

CH3COO- + H2O ⇆ CH3COOH + OH-

S2- + 2H2O ⇆ H2S + 2OH-


Bài 7: cho các ion sau:

(a) PO43- (b) CO32-(c) HSO3-(d) HCO3-(e) HPO32-Theo Bron-stêt các ion làm sao là lưỡng tính ?

A. (a), (b).B. (b), (c).

C. (c), (d).D. (d), (e).

Hiển thị đáp án

Bài 8: Chọn những chất là hiđroxit lưỡng tính trong các các hiđroxit sau:

A. Zn(OH)2, Cu(OH)2.B. Al(OH)3, Cr(OH)2

C. Sn(OH)2, Pb(OH)2.D. Cả A, B, C.

Hiển thị đáp án

Bài 9: cho các chất và ion sau: HCO3-, Cr(OH)3, Al, Ca(HCO3)2, Zn, H2O, Al2O3, (NH4)2CO3, HS-, Zn(OH)2, Cr2O3, HPO42-, H2PO4-, HSO3-. Theo Bron-stêt có bao nhiêu hóa học và ion là lưỡng tính ?

A. 12. B. 11.

C. 13. D. 14.

Xem thêm: Bộ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 12 Chương 1 Trắc Nghiệm Kiểm Tra Chương 1 Toán 12

Hiển thị đáp án

Bài 10: Dãy chất và ion nào dưới đây có tính chất trung tính ?

A. Cl-, Na+, NH4+.

B. Cl-, Na+, Ca(NO3)2.

C. NH4+, Cl-, H2O.

D. ZnO, Al2O3, Ca(NO3)2.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Giới thiệu kênh Youtube randy-rhoads-online.com


Ngân mặt hàng trắc nghiệm lớp 11 trên khoahoc.randy-rhoads-online.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, randy-rhoads-online.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký kết khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.randy-rhoads-online.com