Câu 3. Mang lại 500 gam benzen bội nghịch ứng với láo lếu hợp tất cả (HNO_3) đặc với (H_2SO_4) đặc. Lượng nitrobenzen chế tạo ra thành được khử thành anilin. Biết rằng công suất mỗi phản nghịch ứng những là 78%. Khối lượng anilin chiếm được là

A. 362,7 gam.

B. 465 gam.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết hóa 12 chương 3 4 có đáp án

Bạn sẽ xem: đề chất vấn 1 máu hóa 12 chương 3 4

C. 596,2 gam.

D. 764,3 gam.

Câu 4. Trường thích hợp nào sau đây sắp xếp đúng?

 

Monosaccarit

Đisaccarit

Polisaccarit

A.

Glucozơ

Mantozơ

Glicogen

B.

Saccarozơ

Tinh bột

Xenlulozơ

C.

Fructozơ

Đường mía

Saccarozơ

D.

Đường nho

Glicogen

Mantozơ

Câu 5. triển khai phản ứng tráng gương không thể sáng tỏ được từng cặp hỗn hợp nào sau đây?

A. Glucozơ cùng saccarozơ.

B. Axit fomic cùng rượu etylic.

C. Saccarozơ cùng Mantozơ. 

D. Fructozơ với glucozơ.

Câu 6. Một hợp hóa học hữu cơ 1-1 chức tất cả công thức (C_3H_6O_2) không tác dụng với sắt kẽm kim loại mạnh, chỉ tác dụng với hỗn hợp kiềm, nó ở trong loại

A. Ancol.

B. Este.

C. Anđehit.

D. Axit.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm)

X, Y, Z, T là những chất hữu cơ vừa lòng các đk sau:

(eginarrayl Xleft( C_6H_8O_4 ight) + 2NaOH o Y + 2Z\ Y + 2HCl o T + 2NaClendarray)

– Đun Z cùng với (H_2SO_4) sệt thu được (C_2H_6O.)

 – T làm phản ứng cùng với HBr cho sản phẩm duy nhất.

Xác định công thức cấu trúc của X và viết những phương trình phản nghịch ứng minh họa.

Câu 2. (3 điểm)

1. Phân tích và lý giải các hiện tượng kỳ lạ sau:

a) Chất phệ để lau dễ bị ôi.

b) làm rơi hỗn hợp HCl vao gai vải bông thì khu vực bị axit lâm vào cảnh sẽ mủn dần cùng rách.

2. Viết các phương trình phản ứng khi cho các chất sau: Glucozơ, axit aminoaxetic, triolein (left( C_3H_5(OOCC_17H_33)_3 ight)), lần lượt chức năng với (H_2,NaOH,Ag_2O/NH_3,HCl.)

Câu 3. (2 điểm)

Một hợp chất hữu cơ A gồm phần trăm cân nặng các yếu tắc như sau: 40,4% C; 7,9% H; 15,7% N; 36% O.

A làm phản ứng cùng với HCl theo tỉ lệ mol là 1:1.

1. Tìm cách làm phân tử của A.

2. Viết CTCT của A và các phương trình bội phản ứng minh họa biết A phản nghịch ứng với dung dịch kiềm đun nóng thu được ancol, A không phải là hóa học lưỡng tính.

Lời giải đưa ra tiết

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Lựa chọn B.

Monosaccarit không gia nhập phản ứng thủy phân.

Câu 2. Lựa chọn D.

Protein được nhìn nhận như gồm các chuỗi polipeptit – do các amino axit trùng ngưng tạo thành thành.

Câu 3. Lựa chọn A.

(C_6H_6 o C_6H_5NO_2 o C_6H_5NH_2)

78 gam 93 gam

500 gam ( o ) 596,2 gam

Vì hiệu suất mỗi quá trình đều là 78% . Bởi vì đó khối lượng anilin là:

( m_anilin = 596,2.(0,78)^2 = 362,7gam.)

Câu 4. Chọn A.

Glicogen là dạng tinh bột dự trữ trong gan. Mantozơ là đisaccarit.

Câu 5. Lựa chọn D.

Fructozơ và glucozơ có thể chuyển hóa qua lại trong mỗi trường bazơ ( o ) cả hao đều rất có thể tráng bạc.

Câu 6. Chọn B.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm)

Đun Z cùng với (H_2SO_4) đặc thu được (C_2H_6O o Z:CH_3OH)

Câu 2. (3 điểm)

1. A) Nối đôi C=C ở cội axit phệ không no của chất mập bị oxi hóa chậm vị oxi ko khí sản xuất thành peoxit, chất này phân hủy thành các sản phẩm có mùi khó chịu.

b) HCl làm xúc tác đến phản ứng thủy phân xenlulozơ:

(left( C_6H_10O_5 ight)_n + nH_2O o nC_6H_12O_6)

c) Đun nóng làm protein kết hợp trong nước đông tụ thành những tảng “riêu cua” ko tan tách khỏi dung dịch.

Xem thêm: Phần Khác Trong Dung Lượng Iphone Là Gì, Phần “Other Chiếm Dụng Bộ Nhớ Của Iphone Là Gì

 

*

Câu 3. (2 điểm).

1. A phản nghịch ứng với HCl theo tỉ lệ thành phần mol là một trong những : 1 ( o ) A bao gồm một nguyên tử N

Gọi A là (C_xH_yO_zN)

(Rightarrow dfrac12x40,4 = dfracy7,9 = dfrac16z36 = dfrac1415,7)