A.(fracABCD = frac23)B.(fracABCD = frac32)C.(fracABCD = frac115)D.(fracABCD = 15)

Câu 2:Mã câu hỏi:120872

Tỉ số của hai đoạn thẳng thì :
Bạn đang xem: Top 5 đề kiểm tra 1 tiết toán 8 chương 3 hình học có đáp án, cực hay

A.(frac115)B.(frac110)C.10D.15

Câu 4:Mã câu hỏi:120874

Độ nhiều năm x trong hình sau bằng:

*


A.2,5B.7,5C.15/4D.20/3

Câu 5:Mã câu hỏi:120875

Độ nhiều năm x với y vào hình sau bằng bao nhiêu ( mang lại BC = 3 )

*


A.x = 1,75 ; y = 1,25 B.x = 1,25 ; y = 1,75C.x = 2 ; y = 1 D.x = 1 ; y = 2

Câu 6:Mã câu hỏi:120876

Cho tam giác ABC đồng dạng tam giác DEF, biết(fracABDE = frac23), và(S_DEF = 45cm^2)Khi kia ta bao gồm :


A.(S_ABC = 20cm^2)B.(S_ABC = 30cm^2)C.(S_ABC = 35cm^2)D.(S_ABC = 40cm^2)

Câu 7:Mã câu hỏi:120877

Trong hình vẽ sau đây ( MN // BC ) thì số đo x bởi :

*


A.6/5B.5/6C.3/10D.10/3

Câu 8:Mã câu hỏi:120878

Trong hình vẽ sau đây (EF // MN ) thì số đo của MP là:

*


A.2B.6C.4,5D.9

Câu 9:Mã câu hỏi:120879

Trong mẫu vẽ sau, ta bao gồm :

*


A.MN // AC B.ME // BCC.MN không // AC và ME không // BCD.Cả bố câu trên phần đa sai

Câu 10:Mã câu hỏi:120880

Cho hình mẫu vẽ sau, độ lâu năm x trong mẫu vẽ là :

*


A.16/3B.3/16C.3D.12

Câu 11:Mã câu hỏi:120881

Trong hình vẽ bên dưới đây, ta có:

*


A.(fracMBMC = fracABAC)B.(fracMBMC = fracABBC)C.(fracMBMC = fracACAB)D.(fracMBMC = fracACBC)

Câu 12:Mã câu hỏi:120882

Cho đoạn thẳng AB = 2dm với CD = 100m, tỉ số của nhị đoạn thẳng này là :


A.1/50B.1/2C.1/5D.1/500

Câu 13:Mã câu hỏi:120883

Trong hình vẽ dưới đây (EF // MN ) thì số đo của NP là:

*


A.2B.6C.9D.12

Câu 14:Mã câu hỏi:120884

Trong hình vẽ sau, ta bao gồm :

*


A.MN // AC B.ME // BCC.MN không // AC với ME không // BCD.Một đáp số khác

Câu 15:Mã câu hỏi:120885

Cho hình mẫu vẽ sau, độ lâu năm x trong hình vẽ là :

*


A.10B.15C.6D.12

Câu 16:Mã câu hỏi:120886

Cho tam giác ABC đồng dạng tam giác DEF có(fracABDE = frac12;S_DEF = 120cm^2). Khi đó, ta có:


A.(S_ABC = 10cm^2)B.(S_ABC = 30cm^2)C.(S_ABC = 60cm^2)D.(S_ABC = 810cm^2)

Câu 17:Mã câu hỏi:120887

Trong hình sau đây, ta tất cả :

*


A.(Delta ABC acksim Delta AHB)B.(Delta ABC acksim Delta ACH)C.(Delta ABC acksim Delta HBA)D.(Delta ABH acksim Delta HAC)

Câu 18:Mã câu hỏi:120888

Cho tam giác ABC tất cả AB = 4cm, BC = 8cm, AC = 6cm. Một đường thẳng song song cùng với BC cắt AB cùng AC theo thiết bị tự nghỉ ngơi M với N thế nào cho BM = AN. Độ lâu năm MN là :


A.2,8 cmB.3 cmC.3,2 cmD.3,6 cm

Câu 19:Mã câu hỏi:120889

Cho tam giác ABC, đường phân giác BD. Qua D kẻ đường thẳng tuy vậy song cùng với BC, giảm AB sống I. Biết DI = 6cm, BC = 10cm. Độ nhiều năm AB là


A.12 cmB.14 cmC.15 cmD.đáp số khác

Câu 20:Mã câu hỏi:120890

Cho tam giác ABC đồng dạng tam giác A’B’C’ và hai cạnh tương xứng AB = 6cm, A’B’ = 3 cm. Vậy hai tam giác này đồng dạng với tỉ số đồng dạng là:


A.1/2B.2C.3D.18

Câu 21:Mã câu hỏi:120891

Cho hình vẽ sau. Độ lâu năm cạnh x có mức giá trị là:

*


A.3B.4C.3,5D.5

Câu 22:Mã câu hỏi:120892

Cho mẫu vẽ sau. Biết DE // AB

*


A.(fracABDE = fracACDC)B.(fracABBC = fracDEDC)C.(fracABBE = fracDECE)D.(fracABDE = fracACBC)

Câu 23:Mã câu hỏi:120893

Tìm độ nhiều năm x trong hình mẫu vẽ sau:

*


A.3B.2C.5D.4

Câu 25:Mã câu hỏi:120895

Biết:( mAB = 6cm; MN = 4cm). Lúc đó:(frac mAB mMN = )


A.(frac6cm4cm)B.(frac32)C.(frac23)D.(frac32)cm

Câu 26:Mã câu hỏi:120896

Tìm x trong hình vẽ sau:

*


A.2cmB.4cmC.6cmD.8cm

Câu 28:Mã câu hỏi:120898

Cho AB = 6cm , AC =18cm, tỉ số nhị đoạn thẳng AB và AC là:


A.( m 4; 5; 6 & 4; 5; 7 m. )B.( m 2; 3; 4 & 2; 5; 4 m. )C.( m 6; 5; 7 & 4; 5; 7 m. )D.( m 3; 4; 5 & 9; 12; 15 m. )

Câu 30:Mã câu hỏi:120900

Tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF theo tỉ số k, vậy tam giác DEF đồng dạng cùng với tam giác ABC theo tỉ số?


A.(k^2)B.kC.1/kD.1

Câu 31:Mã câu hỏi:120901

Cho nhị tam giác vuông, tam giác trước tiên có một góc bởi 430; tam giác trang bị hai có một góc bởi 470. Cụ thì ta gồm :


A.Hai tam giác này đồng dạng cùng nhau B.Hai tam giác này không đồng dạng với nhauC.Hai tam giác này đều nhau D.Hai tam giác này còn có diện tích bằng nhau

Câu 32:Mã câu hỏi:120902

Tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF theo tỉ số k. Đường phân giác AM và dn đồng dạng theo tỉ số?


A.kB.1/kC.(k^2)D.không xác minh

Câu 33:Mã câu hỏi:120903

Tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF theo tỉ số k. Đường trung tuyến đường AM và dn đồng dạng theo tỉ số?


A.1/kB.kC.(k^2)D.không khẳng định

Câu 34:Mã câu hỏi:120904

Tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF theo tỉ số k. Diện tích hai tam giác tất cả tỉ số đồng dạng là:


A.kB.(k^2)C.(k^3)D.1/k

Câu 35:Mã câu hỏi:120905

Tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF theo tỉ số k. Đường cao AM và dn đồng dạng theo tỉ số?


A.kB.1/kC.3/kD.(k^2)

Câu 36:Mã câu hỏi:120906

Hình thang ABCD tất cả 2 đáy CD = 4cm với AB = 1cm. Một mặt đường thẳng song song với nhì đáy, cắt những cạnh AD cùng BC sống E và F. Biết AE = AD/3, độ lâu năm EF là :


A.1,3 cmB.4,5cmC.3,2 cmD.một đáp số khác

Câu 37:Mã câu hỏi:120907

Cho hình thang ABCD, các bên cạnh AB và CD kéo dài cắt nhau trên M. Biết AM/AB=5/3và BC = 2


A.7B.6,5C.4D.đáp số khác

Câu 38:Mã câu hỏi:120908

Cho hình bình hành ABCD, E là một trong điểm trên cạnh DC cơ mà DE = 8cm. AE giảm BC tại F, biết

AB =12 cm, BC = 7cm. Độ dài FC là :
Xem thêm: Soạn Văn Phân Tích Đề Lập Dàn Ý Bài Văn Nghị Luận Ngắn Gọn, Soạn Bài Phân Tích Đề Lập Dàn Ý Bài Văn Nghị Luận

A.2,5 cmB.2,7 cmC.3,6 cmD.đáp số khác

Câu 39:Mã câu hỏi:120909

Cho hình thang vuông ABCD gồm A = D = 900, BC( ot )BD, AB = 2cm, CD = 8cm . Số đo góc C là :


A.25B.40C.70D.đáp số không giống

Câu 40:Mã câu hỏi:120910

Cho tam giác ABC gồm AD là phân giác của góc BAC. Hotline M với N là hình chiếu của B và C bên trên AD. Biết AB = 2dm cùng AC = 25cm. Tỉ số BM/CN là: