HỌC247xin reviews đến những emĐề khám nghiệm Chương 3, 4 môn chất hóa học 12 năm 2019 - 2020 của trường thpt Hoàng Mai được trình bày hoàn chỉnh với lời giải rõ ràng, đưa ra tiết.Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu íchgiúp những em cải thiện và bổ trợ kiến thức trong quy trình học tập của mình, đồng thời chuẩn bị thật tốt cho kì thi sắp tới!


*

TRƯỜNG thpt HOÀNG MAI

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 3, 4

MÔN HÓA HỌC 12

Năm học : 2019 - 2020

Câu 1.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra hóa 12 chương 3, 4 (amin,amino axit và protein

hóa học nào sau đây thuộc loại amin bậc một ?

A. CH3NHCH3. B. (CH3)3N.

C. CH32NH2. D. CH3CH2NHCH3

Câu 2. Công thức phân tử của N,N-đimetylmetanamin là

A. C2H8N2. B. C2H7N. C. C3H9N. D. C3H10N2.

Câu 3. Công thức của anilin là

A. H2N4CH(NH2)COOH. B. C6H5NH2.

C. H2NCH(CH3)COOH. D. H2NCH2COOH.

Câu 4. Trong đk thường, hóa học nào tiếp sau đây ở tinh thần khí ?

A. Etanol. B. Anilin. C. Glyxin. D. Metylamin.

Câu 5. Công thức tầm thường của amin đơn chức, phân tử đựng một vòng benzen là

A. CnH2n – 3N (n ³ 6). B. CnH2n +3N (n ³ 1).

C. CnH2n - 5N (n ³ 6). D. CnH2n -1N (n ³ 2).

Câu 6. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím gửi sang màu xanh ?

A. Glyxin. B. Propylamin. C. Anilin. D. Glucozơ.

Câu 7. Đốt cháy trọn vẹn chất hữu cơ nào sau đây thu được sản phẩm có cất N2 ?

A. Hóa học béo. B. Tinh bột. C. Xenlulozơ. D. Protein.

Câu 8. Lysin là amino axit vào phân tử gồm chứa

A. 2 team -COOH cùng 1 team -NH2. B. 2 nhóm -NH2 cùng 1 đội -COOH.

C. 1 team -NH2 với 1 nhóm -COOH. D. 2 team -COOH cùng 2 team -NH2.

Câu 9. Trong phân tử Ala-Gly, amino axit đầu N đựng nhóm

A. NO2. B. NH2. C. COOH. D. CHO.

Câu 10. Số links peptit vào phân tử Ala-Gly-Ala-Gly-Gly là

A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.

Câu 11. Chất không có phản nghịch ứng thủy phân là

A. fructozơ. B. metyl axetat. C. Gly-Ala-Gly. D. saccarozơ.

Câu 12. Chất gồm phản ứng màu biure là

A. chất béo. B. protein. C. tinh bột. D. taccarozơ.

Câu 13. Amino axit gồm phân tử khối lớn số 1 là

A. glyxin. B. alanin. C. valin. D. lysin.

Câu 14. Tơ không cất nhóm -NH–CO- vào phân tử là

A. tơ nilon-6,6. B. tơ tằm. C. tơ nilon-7. D. Tơ nitron.

Câu 15. Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ dại (monome) như thể nhau hay tựa như nhau thành phân tử bự (polime) được call là bội phản ứng

A. trao đổi. B. nhiệt phân. C. trùng hợp. D. trùng ngưng.

---(Để xem nội dung chi tiết từ câu 16 đến câu 35 của đề bình chọn Chương 3, 4 môn hóa học 12 phấn kích xem tại online hoặc singin để tải về máy)---

Câu 35. Cho 3,75 gam amino axit X tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH thu được 4,85 gam muối. Cách làm của X là

A. H2N-CH2-CH2-COOH.

B. H2N-CH(CH3)-COOH.

C. H2N-CH2-COOH.

D. H2N-CH2-CH2-CH2-COOH.

Câu 36. α-amino axit X phân tử chứa một đội -NH2 và một đội -COOH. Đốt cháy trọn vẹn a mol X nhận được 10,08 lít CO2 (ở đktc) và 9,45 gam H2O. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A.CH3CH(NH2)COOH. B. CH3CH2CH(NH2)COOH.

C.H2NCH2CH2COOH. D. H2NCH2COOH.

Câu37. Cho những phát biểu sau:

a) những amino axit ở điều kiện thường là hầu hết chất rắn kết tinh, tương đối dễ rã trong nước.

b) vào dung dịch, H2NCH2COOH còn tồn tại làm việc dạng ion lưỡng rất H3N+CH2COO-.

c) Hợp hóa học H2N-CH2COOH3N-CH3 là este của glyxin.

d) Amino axit là hồ hết hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử đựng đồng thời đội amino (NH2) cùng nhóm cacboxyl (COOH).

e) Trong môi trường kiềm, tripeptit chức năng với Cu(OH)2 đến hợp hóa học màu vàng.

g) Triolein và protein có cùng thành phân nguyên tố.

Số phát biểu đúng là

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 38. cho các chất cơ học X, Y, Z 1-1 chức, mạch hở có cùng công thức phân tử C4H6O2.

X, Y, Z bao gồm các điểm sáng sau:

- X không tồn tại đồng phân hình học, mạch cacbon tất cả nhánh, hỗn hợp X làm thay đổi màu quỳ tím.

- Y không có đồng phân hình học, có phản ứng tráng bạc, thủy phân Y trong NaOH chiếm được ancol.

- Thuỷ phân Z (với xúc tác axit) cho hai chất hữu cơ gồm cùng số nguyên tử cacbon và thành phầm có bội nghịch ứng tráng bạc.

- X tác dụng với ancol metylic (xúc tác) thu được chất T được dùng làm điều chế hóa học dẻo.

Phát biểu không đúng là

A. X là axit metacrylic.

B. Y là anlyl fomat.

C. Z được điều chế trực tiếp trường đoản cú axit với ancol tương ứng.

D. Polime được pha chế trực tiếp trường đoản cú T là poli(metyl metacrylat), (thuỷ tinh hữu cơ giỏi plexiglas).

Câu 39. Cho các phát biểu sau:

(a) toàn bộ các peptit rất nhiều tham gia làm phản ứng màu biure.

(b) Protein trường thọ dưới những dạng trong thịt, cá, trứng, sữa, da, lông, móng, sừng...

(c) đội -CO-NH- thân hai đơn vị a-amino axit được gọi là team peptit.

(d) Protein bị thủy phân nhờ vào xúc tác axit, bazơ hoặc enzim sinh ra các chuỗi peptit và sau cuối thành các a-amino axit.

(e) Polipeptit là rất nhiều phân tử peptit cất 11 đến 50 gốc a-amino axit.

(g) toàn bộ các protein gần như tan trong nước tạo thành hỗn hợp keo.

Số tuyên bố đúng là

A. 2. B. 4. C. 5. D. 3.

Câu 42. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một amin no, mạch hở X bằng oxi vừa đủ thu được 0,7 mol hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Cho 9,00 gam X tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được dung dịch Z. Làm bay hơi hỗn hợp Z nhận được m gam muối bột khan. Cực hiếm của m là

A. 10,60 gam. B. 16,30 gam. C. 19,95 gam. D. 12,40 gam.

Câu 43. hỗn hợp X bao gồm valin và lysin. Vào X, nguyên tố nitơ chiếm 15,24% về khối lượng. đến m gam X tính năng vừa đủ với dung dịch HCl dư thu được 44,925 gam muối. Cực hiếm của m là

A. 30,27. B. 32,15. C. 34,42. D. 35,65.

Câu 44. Cho 45,5 gam các thành phần hỗn hợp 2 chất hữu cơ tất cả cùng phương pháp phân tử C3H9NO2 tính năng với hỗn hợp NaOH vừa đủ, đun vơi thấy bay ra V lít (đktc) các thành phần hỗn hợp X có 2 chất hữu cơ đông đảo nặng hơn không khí và rất nhiều làm xanh giấy quỳ tím ẩm. Tỉ khối khá của X so với H2 bằng 19,7. Cô cạn hỗn hợp sau bội nghịch ứng thu được hóa học rắn có cân nặng là

A. 35,8 gam. B. 45,8 gam. C. 36,8 gam. D. 25,8 gam.

Câu 45. mang lại 17,80 gam alanin vào 300 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch X. Mang lại X công dụng vừa đầy đủ với V ml dung dịch gồm NaOH 1M và KOH 1M, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 43,75. B. 45,84. C. 52,25. D. 38,76.

Câu 46. Thuỷ phân trọn vẹn 26,0 gam peptit mạch hở X trong hỗn hợp NaOH vừa đủ thu được 29,1 gam muối của glyxin với 11,1 gam muối hạt của alanin. Số links peptit trong X là

A. 5. B. 3. C. 4. D. 2.

Câu 47. Thủy phân hoàn toàn 0,15 mol peptit X mạch hở (X tạo ra bởi các amino axit phân tử có một đội nhóm amino (-NH2) và một đội nhóm cacboxyl (-COOH)) bằng dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn hỗn hợp sau bội phản ứng thu được chất rắn có trọng lượng tăng so với khối lượng của X là 27,3 gam. X là

A. pentapeptit. B. tetrapeptit. C. tripeptit. D. đipeptit.

Câu 48. Đồng trùng thích hợp butađien với stiren được polime X. Đốt cháy hoàn toàn một lượng polime X chiếm được khí CO2 cùng hơi nước có tỉ lệ mol tương ứng là 16 : 9. Tỉ lệ thân số mắt xích butađien với số mắt xích stiren tương ứng trong polime X là

A. 1 : 2. B. 3 : 1. C. 2 : 3. D. 1 : 1.

Câu 49. Hỗn đúng theo X có alanin, glyxin cùng valin. Cho a gam X vào 200 ml dung dịch đựng NaOH 0,5M với KOH 0,6M, thu được hỗn hợp Y chứa 20,66 gam hóa học tan. Để chức năng vừa đầy đủ với Y buộc phải 360 ml hỗn hợp HCl 1M. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của a là

A. 12,46. B. 14,20. C. 14,92. D. 10,88.

Câu 50. cho thấy X là tetrapeptit (mạch hở) chế tác thành xuất phát điểm từ một amino axit (Y) no, mạch hở (phân tử chứa 1 team –NH2 với 1 đội –COOH). Biết rằng trong phân tử Y chứa 15,73%N theo khối lượng. Thủy phân m gam X trong môi trường xung quanh axit thu được 41,58 gam tripeptit; 25,6 gam đipeptit với 92,56 gam Y. Quý hiếm m là:

A. 149 gam. B. 161 gam. C. 143,45 gam. D. 159,25 gam.

Xem thêm: Top 10 Địa Điểm Chụp Ảnh Cưới Đẹp Ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Top 6 Studio Chụp Ảnh Cưới Đẹp Nhất Tại

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 3, 4 MÔN HÓA HỌC 12 NĂM 2019 - 2020

1C2C3B4D5C6B7D8B9B10C
11A12B13D14D15C16A17D18B19B20C
21C22A23D24A25B26A27B28C29A30D
31A32D33A34D35C36A37B38C39B40D
41A42C43B44C45A46B47A48C49A50C

...

Trên đó là trích dẫn nội dungĐề chất vấn 1 tiết Chương 3, 4 môn hóa học 12 năm 2018 - 2019 Trường thpt Hoàng Mai, để theo dõi những tài liệu xem thêm hữu ích khác vui mắt đăng nhập vào hệ thốngrandy-rhoads-online.comchọn công dụng xem online hoặc thiết lập về máy!